19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/35/ES

z dne 18. junija 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/756/EGS glede vgradnje svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti druge alinee člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/756/EGS z dne 27. julija 1976 približevanju zakonodaje držav članic o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila (2) in zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 76/756/EGS je ena od posebnih direktiv iz postopka za podelitev ES-homologacije, določenega z Direktivo 70/156/EGS. Za Direktivo 70/756/EGS zato veljajo določbe Direktive 76/156/EGS, ki se nanašajo na sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote za vozila.

(2)

Za izboljšanje prometne varnosti z izboljšanjem vidnosti velikih tovornjakov in njihovih priklopnikov je treba v Direktivo 76/756/EGS vnesti obveznost vgradnje odsevnikov v ta vozila.

(3)

Da bi se upoštevale spremembe Pravilnika UN/ECE št. 48 (3), o katerih je Skupnost že glasovala, je primerno prilagoditi Direktivo 76/756/EGS tehničnemu napredku, tako da se uskladi s tehničnimi zahtevami tega pravilnika UN/ECE. Zaradi jasnosti je treba Prilogo II k Direktivi 76/756/EGS nadomestiti.

(4)

Direktivo 76/756/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 76/756/EGS se nadomesti s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Če zahteve iz Direktive 76/756/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo, niso izpolnjene, države članice z veljavnostjo od 10. julija 2011 iz razlogov, povezanih z vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav, štejejo potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila v skladu z določbami Direktive 70/156/EGS, za neveljavna za namene člena 7(1) navedene direktive.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 9. julija 2008 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 10. julija 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/28/ES (UL L 171, 30.6.1997, str. 1).

(3)  UL L 137, 30.5.2007, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA II

1.

Tehnične zahteve so navedene v odstavkih 2, 5 in 6 Pravilnika UN/ECE št. 48 (1) in prilogah 3 do 9 k Pravilniku.

2.

Za uporabo določb iz točke 1 velja naslednje:

(a)

Izraz ‚neobremenjeno vozilo‘ pomeni vozilo, katerega masa je opisana v točki 2.6 Dodatka 1 k Prilogi I k tej direktivi, toda brez voznika.

(b)

Izraz ‚obrazec sporočila‘ se razume kot potrdilo o homologaciji, določeno v Dodatku 2 k Prilogi I k tej direktivi.

(c)

‚Pogodbenice zadevnih pravilnikov‘ se razumejo kot države članice.

(d)

Sklicevanje na Pravilnik št. 3 se razume kot sklicevanje na Direktivo 76/757/EGS.

(e)

Opomba 2 v odstavku 2.7.25 se ne uporablja.

(f)

Opomba 8 v odstavku 6.19 se ne uporablja.

(g)

Opomba 1 v Prilogi 5 se razume: ‚Glede opredelitev kategorij glej Prilogo II A k Direktivi 70/156/EGS‘.

3.

Brez poseganja v zahteve člena 8(2)(a) in (c) ter (3) Direktive 70/156/EGS, te priloge in v katere koli zahteve v kateri od posebnih direktiv je vgradnja kakršnih koli svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav razen tistih, ki so opredeljene v odstavku 2.7 Pravilnika UN/ECE št. 48, prepovedana.


(1)  UL L 137, 30.5.2007, str. 1.“