26.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 135/6


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/28/ES

z dne 25. maja 2007

o spremembi nekaterih prilog k direktivama Sveta 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov azoksistrobina, klorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrina, malein hidrazida, metalaksil-M in trifloksistrobina

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (1) in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (2), in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3) in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 91/414/EGS so registracije fitofarmacevtskih sredstev za uporabo na določenih kulturah v pristojnosti držav članic. Take registracije morajo temeljiti na oceni učinkov na zdravje ljudi in živali ter vpliva na okolje. Elementi, ki jih je pri takšnih ocenah treba upoštevati, vključujejo izpostavljenost izvajalca tretiranja in drugih prisotnih oseb ter vpliv na kopensko, vodno in zračno okolje kot tudi vpliv na ljudi in živali zaradi uživanja ostankov na tretiranih kulturah.

(2)

Mejne vrednosti ostankov (MRL) odražajo uporabo najmanjših količin pesticidov, potrebnih za učinkovito varstvo rastlin, uporabljenih na tak način, da je količina ostankov najmanjša možna in toksikološko sprejemljiva, zlasti glede ocenjenega vnosa s hrano.

(3)

MRL za pesticide iz direktiv 86/363/EGS in 90/642/EGS je treba pregledovati, možno pa jih je spremeniti, da se upoštevajo nove ali spremenjene rabe. Komisija je prejela informacije o novih ali spremenjenih rabah, zaradi česar naj bi se spremenile vrednosti ostankov azoksistrobina, klorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrina, malein hidrazida, metalaksil-M in trifloksistrobina.

(4)

Doživljenjska izpostavljenost potrošnikov navedenim pesticidom prek živil, ki lahko vsebujejo ostanke navedenih pesticidov, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in praksami, ki se uporabljajo v Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (4). Na podlagi navedenih ocen in ovrednotenj je treba določiti MRL za navedene pesticide, da se zagotovi, da sprejemljiv dnevni vnos ni presežen.

(5)

Za klorfenapir, folpet in lambda-cihalotrin, za katere obstaja akutni referenčni odmerek (ARfD), je bila akutna izpostavljenost potrošnikov prek posameznih živil, ki lahko vsebujejo ostanke teh pesticidov, ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in praksami, ki se trenutno uporabljajo v Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Upoštevana so bila mnenja Znanstvenega odbora za rastline, zlasti nasveti in priporočila v zvezi z varstvom potrošnikov v zvezi z živili, tretiranimi s pesticidi (5). V skladu z oceno vnosa s hrano je treba pri določitvi MRL za navedene pesticide zagotoviti, da akutni referenčni odmerek ne bo presežen. Pri drugih snoveh je ocena razpoložljivih podatkov pokazala, da akutni referenčni odmerek ni zahtevan in da zato kratkoročna ocena ni potrebna.

(6)

MRL je treba določiti na spodnji meji analitskega določanja, kadar registrirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev nima za posledico zaznavnih količin ostankov pesticidov v živilu ali na njem, ali kadar ni registrirane uporabe, ali kadar uporabe, ki so jih države članice registrirale, niso podprte s potrebnimi podatki, ali kadar uporabe v tretjih državah, ki imajo za posledico ostanke v živilih ali na njih, ki se lahko dajo na trg v Skupnosti, niso podprte s takimi potrebnimi podatki.

(7)

Določitev ali sprememba začasnih MRL na ravni Skupnosti državam članicam ne preprečuje uvedbe začasnih MRL za malein hidrazid in trifloksistrobin v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS in Prilogo VI k navedeni direktivi. Šteje se, da je obdobje štirih let dovolj dolgo, da se dovolijo nadaljnje uporabe teh snovi. Nato morajo začasne MRL Skupnosti postati dokončne.

(8)

Zato je treba MRL iz prilog k direktivama 86/363/EGS in 90/642/EGS spremeniti, da se omogočita ustrezen nadzor in kontrola uporabe zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ter da se zaščiti potrošnik. Če so bile MRL že določene v prilogah k navedenima direktivama, jih je primerno spremeniti. Če MRL še niso bile določene, je primerno, da se prvič določijo.

(9)

Direktivi 86/363/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 86/363/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 90/642/EGS se spremeni v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje 26. novembra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 27. novembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/27/ES (UL L 128, 16.5.2007, str. 31).

(2)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/27/ES.

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(4)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (pregledane), ki jih je pripravil GEMS/Program za prehrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Mnenje o vprašanjih v zvezi s spremembo prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (mnenje Znanstvenega odbora za rastline z dne 14. julija 1998); Mnenje o spremenljivih ostankih pesticidov na sadju in zelenjavi (mnenje Znanstvenega odbora za rastline z dne 14. julija 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


PRILOGA I

V delu B Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se doda naslednja vrstica:

 

Mejne vrednosti v mg/kg

Ostanki pesticidov

za meso, vključno z maščobo, pripravki iz mesa, drobovino in živalskimi maščobami, navedenimi v Prilogi I pod tarifnimi številkami ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 in 1602

za mleko in mlečne izdelke, navedene v Prilogi I pod tarifnimi številkami 0401, 0402, 0405 in 0406

za sveža jajca brez lupine, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima številkama 0407 in 0408

„Malein hidrazid (2)

meso (razen perutnine) 0,05 (3)

jetra (razen perutnine) 0,05 (3)

ledvice (razen perutnine) 0,5 (3)

drugo 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Opredelitev ostankov za mleko in mlečne izdelke: malein hidrazid in njegovi konjugati, izraženi kot malein hidrazid.

(3)  Označuje, da je bila mejna vrednost ostankov določena začasno v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS.

(4)  Označuje, da je bila mejna vrednost ostankov določena začasno do 30. junija 2008, ko mora vlagatelj predložiti podatke. Če se do navedenega datuma podatki ne predložijo, bodo MRL z direktivo ali uredbo umaknjeni.“


PRILOGA II

V delu A Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se stolpci za azoksistrobin, klorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, malein hidrazid, metalaksil in trifloksistrobin nadomestijo z naslednjim:

 

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Azoksistrobin

Klorfenapir

Folpet

Iprodion

Lambda-cihalotrin

Malein hidrazid

Metalaksil, vključno z drugimi mešanicami sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov)

Trifloksistrobin

„1.

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; lupinarji

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

(i)

CITRUSI

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grenivke

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Limone

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limete

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Drugo

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lešniki

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadamija

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutine

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Marelice

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Češnje

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Slive

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Drugo

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Namizno grozdje

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Vinsko grozdje

 

 

5

 

 

 

1

 

(b)

Jagode (ne gozdne)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

(c)

Rozgasto jagodičje (ne gozdno)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Robide

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Ostrožnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganove robide

 

 

 

 

 

 

 

 

Maline

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (ne gozdno)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Borovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Kosmulje

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Drugo

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

(e)

Gozdno jagodičevje in sadje

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(vi)

MEŠANO SADJE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Dateljni

 

 

 

 

 

 

 

 

Fige

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Olive (namizne)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Olive (za olje)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaja

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatno jabolko

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali sušena

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rdeča pesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenje

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Kasava (manioka)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomoljna zelena

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Hren

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinak

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Peteršiljev koren

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Redkev

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Beli koren

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzemna koleraba

 

 

 

 

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(ii)

ZELENJAVA – ČEBULNICE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Česen

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Čebula

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Šalotka

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Spomladanska čebula

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Drugo

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

(a)

Razhudnikovke

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprika

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Jajčevec

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Bamija

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Drugo

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(b)

Bučnice z užitno lupino

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Kumare

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melone

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Buče

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(d)

Sladka koruza

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(iv)

KAPUSNICE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

(a)

Cvetoče kapusnice

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokoli (vključno s kalabrijskim)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Brstični ohrovt

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Glavnato zelje

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Drugo

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(c)

Listnate kapusnice

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kitajski kapus

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Listni ohrovt

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Drugo

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

(d)

Kolerabica

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

(a)

Solata in podobno

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Kreša

 

 

 

 

 

 

 

 

Motovilec

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Solata

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Endivija (eskarijolka)

 

 

 

 

 

 

1

 

Rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

Listi in stebla kapusnic, vključno z lističi repe

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

(b)

Špinača in podobno

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Špinača

 

 

10

 

 

 

 

 

Blitva

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

(c)

Vodna kreša

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(d)

Vitlof

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

(e)

Zelišča

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

STROČNICE (presne)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Fižol (s stroki)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Grah (s stroki)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Grah (brez strokov)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Beluši

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardij

 

 

 

 

 

 

 

 

Belušna zelena

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Koromač

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artičoke

1

 

 

 

 

 

 

 

Por

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarbara

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(viii)

GOBE

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(a)

Gojene gobe

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

(b)

Gozdne gobe

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Stročnice

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fižol

 

 

 

 

 

 

 

 

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

Grah

 

 

 

 

 

 

 

 

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Seme oljnic

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Laneno seme

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Zemeljski oreški

 

 

 

 

 

 

 

 

Makovo seme

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamovo seme

 

 

 

 

 

 

 

 

Sončnično seme

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Seme oljne ogrščice

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Soja

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Gorčično seme

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombažno seme

 

 

 

 

 

 

 

 

Konopljino seme

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Krompir

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Zgodnji krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozni krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Vsota kaptana in folpeta.

(3)  Označuje, da je bila mejna vrednost ostankov določena začasno v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS.“