14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/1


OSNUTEK RESOLUCIJE SVETA

z dne 31. maja 2007

o strategiji potrošniške politike EU (2007-2013)

(2007/C 162/01)

SVET EVROPSKE UNIJE –

OPOZARJA, da v skladu s členom 153 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti:

(a)

Skupnost prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov;

(b)

se pri opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Skupnosti upoštevajo zahteve varstva potrošnikov.

SE ZAVEDA pomembne vloge potrošniške politike pri oblikovanju notranjega trga in njene sinergije s politikami notranjega trga. Zaupanje potrošnikov in podjetij je nujno za dobro delovanje notranjega trga, poleg tega pa daje zagon konkurenčnosti, inovacijam in gospodarskemu razvoju. Obveščeni in usposobljeni potrošniki, ki imajo dejanske pravice in vanje zaupajo, so gonilna sila gospodarskega napredka in sprememb.

SE ZAVEDA koristi, ki jih z odstranjevanjem ovir in večanjem priložnosti za potrošnike in trgovce na drobno potrošnikom in podjetjem ponuja maloprodajni notranji trg, ki pa je še vedno precej nacionalno razdrobljen.

SE ZAVEDA priložnosti, ki pri odzivanju na izbire potrošnikov in večanju dostopa do novih trgov izhajajo iz novih tehnologij, še zlasti digitalnega okolja, in inovacij, pa tudi izzivov pri zagotavljanju zadostnih, jasnih, preglednih in zajamčenih pravic potrošnikov ter nadaljnjega razvoja mehanizmov za trajnostno potrošnjo in razumevanje vedenja potrošnikov.

POUDARJA, ob upoštevanju načela subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, pomen prava Skupnosti za zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov ter potrebo po učinkovitih mehanizmih za izvrševanje zakonodaje, tudi na področju čezmejnih potrošniških transakcij.

SE STRINJA, da bi morali biti interesi potrošnikov vključeni v vsa področja evropske politike. To je nujno za učinkovito potrošniško politiko ter predstavlja dobro podlago za doseganje lizbonskih ciljev. Na številna ožja področja politike se navezujejo zlasti vprašanja gospodarskih interesov potrošnikov in obveščanja potrošnikov. Vključitev interesov potrošnikov na druga področja politike, tudi storitev v splošnem interesu, je skupna naloga institucij EU in držav članic.

I.

POZDRAVLJA razvoj strategije Komisije za potrošniško politiko za leta 2007-2013 (1) na ravni EU, katere osrednji namen je z usposabljanjem potrošnikov kar najbolj povečati njihovo možnost izbire in zaupanje, pa tudi varovati potrošnike, spodbujati delovna mesta in rast ter razširiti konkurenčne trge; poleg tega si strategija prizadeva doseči bolj povezan in učinkovit maloprodajni notranji trg.

II.

POZIVA KOMISIJO, naj uresniči to strategijo in njene tri glavne cilje ter pri tem zlasti:

1.

nadalje izvaja svojo potrošniško politiko, usmerjeno v preglednost trga in krepitev zmožnosti notranjega trga, da izpolni pričakovanja potrošnikov. Potrošniška politika, usmerjena v učinkovite trge, prispeva k rasti in delovnim mestom ter izboljšuje blagostanje;

2.

prednostno zagotovi visoko raven varstva potrošnikov in jim omogoči izbiro in dostop znotraj Skupnosti ter tako pridobi njihovo zaupanje v čezmejne nakupe in pogodbe, poleg tega pa posebno pozornost posveti razvoju potrošniške politike in ukrepov za varstvo potrošnikov na področju storitev;

3.

zagotovi skladnost operativnih ciljev s cilji, ki so podlaga Sklepa št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007-2013) (2);

4.

podpira in varuje interese potrošnikov v vedno bolj globaliziranem svetu in jih podpira tudi v okviru mednarodnih odnosov in prek mednarodnih sporazumov;

5.

pregleda pravni red Skupnosti o varstvu potrošnikov in ga poenostavi, posodobi, izboljša predpise, odstrani trenutne neskladnosti in ga prilagodi zahtevam novih tehnologiji ter pri tem ustrezno upošteva načelo subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Poleg tega naj po potrebi in ob upoštevanju izida posvetovanj o zeleni knjigi o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov, predstavi predloge za ustrezno prilagoditev pravnega reda, pod pogojem da zadevne pravice in obveznosti zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov ter izboljšajo delovanje notranjega trga;

6.

preveri možnosti, da bi lahko samoregulativni in koregulativni mehanizmi dopolnjevali veljavne zakonodajne določbe;

7.

podpira vsestranske raziskave v korist potrošnikov, ocenjevanje delovanja trga, pričakovanj potrošnikov in vedenja potrošnikov, da bi lahko vzpostavili mehanizme za spremljanje potrošnikov, ki bodo podlaga za usmerjanje in ocenjevanje potrošniške politike, in z uporabo ustreznega strokovnega znanja razvije primerne kazalce;

8.

podpira sodelovanje med institucijami pri izvrševanju potrošniških predpisov in zakonodaje o varnosti proizvodov, podpira vzpostavljanje mrež, nadalje razvije informacijske sisteme ter razširi mednarodne sporazume o upravnem sodelovanju med EU in tretjimi državami;

9.

nenehno spremlja učinkovitost obstoječih priporočil, ki vsebujejo posebna najmanjša jamstva za postopke alternativnega reševanja sporov, ter si prizadeva zagotoviti širšo uporabo in okrepitev načel takšnega reševanja sporov in poleg tega zagotovi boljše povezovanje med obstoječimi mehanizmi za alternativno reševanje sporov ter bolje posreduje informacije o obstoječih informacijskih orodjih;

10.

skrbno preuči mehanizme kolektivnih pravnih sredstev in predstavi rezultate trenutnih ustreznih študij, da bi bili lahko oblikovani morebitni predlogi ali ukrepi;

11.

pri dokončnem oblikovanju storitev notranjega trga in finančnih storitev posebno pozornost posveti zahtevanemu varstvu potrošnikov, možnosti izbire in udobju potrošnikov, saj so odločitve o finančnih produktih za potrošnike, tj. glede pokojninskega zavarovanja in financiranja nepremičnin, bistvenega pomena;

12.

pripiše večji pomen temeljiti oceni učinka vseh politik, ki vplivajo na dolgoročne interese potrošnikov;

13.

bolj vključi ustrezne zainteresirane strani na področju potrošniške politike v posvetovanja, ki se nanašajo na predloge z velikim vplivom na potrošnike, a so organizirana v okviru drugih politik.

III.

POZIVA KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj

14.

še naprej spodbujajo boljše usklajevanje z interesi in prednostnimi nalogami na področjih posameznih politik ter svoje potrošniške politike tesneje povežejo z drugimi specializiranimi politikami, še zlasti gospodarsko, prometno, okoljsko, energetsko in telekomunikacijsko politiko;

15.

si prizadevajo za učinkovito varstvo in izobraževanje potrošnikov v vseh državah članicah ter tako zagotovijo, da bodo potrošniki na celotnem področju notranjega trga enako dejavni in usposobljeni, tudi kar zadeva izobraževanje o trajnostni potrošnji;

16.

nadalje okrepijo sisteme za izvrševanje zakonodaje v državah članicah in sodelovanje med državami članicami pri varstvu potrošnikov ter hkrati spodbujajo sodelovanje pri izvrševanju zakonodaje o varstvu potrošnikov;

17.

še naprej varujejo interese potrošnikov na področju storitev v splošnem interesu ter ustrezno ozaveščajo potrošnike o njihovih pravicah;

18.

v shemah standardizacije in označevanja na evropski pa tudi nacionalni ravni upoštevajo interese potrošnikov ter si prizadevajo zavarovati interese potrošnikov na mednarodni ravni;

19.

priznajo velik pomen učinkovitih in predstavniških zvez potrošnikov, tako da bodo lahko neodvisno zastopale interese potrošnikov na ravni Skupnosti pa tudi v državah članicah;

20.

nenehno podpirajo mrežo evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) in v vseh državah članicah zagotovijo točke za stike, da bi tako pomagali potrošnikom pri učinkovitem čezmejnem reševanju sporov.

IV.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj zagotovijo, da bodo njihove nacionalne politike upoštevale cilje strategije potrošniške politike.

V.

POZIVA Evropsko komisijo, naj:

(a)

se redno posvetuje z državami članicami, da bi ocenila izvajanje strategije ter po potrebi v drugi fazi vnesla spremembe in prilagoditve ter

(b)

poroča o napredku doseženem v potrošniški politiki in poleg tega do marca 2011 predstavi vmesno poročilo o izvajanju strategije potrošniške politike, do decembra 2015 pa naknadno ocenjevalno poročilo.


(1)  Dok. 7503/07

(2)  UL L 404, 30.12.2006, str. 39.