16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/83


SKUPNI UKREP SVETA 2007/113/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/588/SZVP (1) o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo.

(2)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/118/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo do 28. februarja 2007 in o spremembi navedenega mandata.

(3)

Svet je s Sklepom Sveta 2006/670/SZVP z dne 5. oktobra 2006 za posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo imenoval g. Pierra Morela.

(4)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2005/588/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnika spremeniti in podaljšati za dobo dvanajstih mesecev.

(6)

EU želi razviti dvostransko sodelovanje na energetskem področju s pomembnimi proizvajalci in tranzitnimi partnerji v srednji Aziji.

(7)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Gospodu Pierru MORELU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo podaljša do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike EU v srednji Aziji. Ti cilji vključujejo:

(a)

spodbujanje dobrih in tesnih odnosov med državami srednje Azije in Evropsko unijo na podlagi skupnih vrednot in interesov, kot je določeno v ustreznih sporazumih;

(b)

prispevanje h krepitvi stabilnosti in sodelovanja med državami na tem območju;

(c)

prispevanje h krepitvi demokracije, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v srednji Aziji;

(d)

obravnavanje ključnih groženj, zlasti specifičnih problemov z neposrednimi posledicami za Evropo;

(e)

povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti Evropske unije v regiji, tudi s tesnejšim sodelovanjem z drugimi zadevnimi partnerji in mednarodnimi organizacijami, kot je OVSE.

Člen 3

Naloge

1.   Z namenom doseči cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

tesno spremljati politične dogodke v srednji Aziji z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vladami, parlamenti, pravosodnimi organi, civilno družbo in množičnimi mediji;

(b)

spodbujati Kazahstan, Kirgiško republiko, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, da sodelujejo pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa;

(c)

razvijati ustrezne stike in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji, vključno z vsemi ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami;

(d)

v tesnem sodelovanju z OVSE prispevati k preprečevanju konfliktov in k iskanju rešitev, in sicer z navezovanjem stikov z oblastmi in drugimi lokalnimi akterji (nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, manjšinami, verskimi skupinami in njihovimi vodji);

(e)

zagotavljati podlago za oblikovanje vidikov SZVP glede zanesljivosti oskrbe z energijo v srednji Aziji;

(f)

spodbujati splošno politično usklajevanje Evropske unije v srednji Aziji in zagotavljati doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije na tem območju, brez poseganja v pristojnosti Skupnosti;

(g)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do srednje Azije;

(h)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov.

2.   PPEU podpira delo GS/VP v regiji ter deluje v tesnem sodelovanju s predsedstvom, Komisijo, vodji misij EU, s PPEU za Afganistan in Komisijo. PPEU ima pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije v tej regiji.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog PPEU od PVO dobiva strateške usmeritve in politične predloge.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 1 000 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Evropske unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov Evropske unije v operaciji kriznega upravljanja ali operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev EU, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku s PPEU za Afganistan in z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2007 predloži generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Europske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 199, 29.7.2005, str. 100. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2006/118/SZVP (UL L 49, 21.2.2006, str. 7).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).