22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/105


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2007

o odobritvi načrtov za leto 2008 za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6699)

(Besedilo v romunskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/870/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(1), drugega pododstavka člena 19(3) in četrtega pododstavka člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/89/ES uvaja minimalne ukrepe Skupnosti za nadzor klasične prašičje kuge. Navedeni ukrepi vključujejo določbo, da morajo države članice po potrditvi primarnega primera klasične prašičje kuge pri divjih prašičih Komisiji predložiti načrt ukrepov za izkoreninjenje navedene bolezni. Navedeni ukrepi določajo tudi cepljenje divjih prašičev in prašičev na gospodarstvih s prašiči v izrednih situacijah.

(2)

Romunija je pripravila program za spremljanje in nadzor klasične prašičje kuge na celotnem ozemlju navedene države članice. Navedeni program še traja.

(3)

Odločba Komisije 2006/802/ES z dne 23. novembra 2006 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji (2) je bila sprejeta kot eden od številnih ukrepov za odpravo klasične prašičje kuge. Odločba 2006/802/ES velja do 31. decembra 2007.

(4)

Klasična prašičja kuga je prisotna med divjimi prašiči in na gospodarstvih s prašiči v Romuniji.

(5)

Romunija je 29. novembra 2007 Komisiji v odobritev predložila spremenjeni načrt za leto 2008 za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in načrt za leto 2008 za cepljenje divjih prašičev v izrednih situacijah proti klasični prašičji kugi na celotnem ozemlju Romunije.

(6)

Poleg tega je Romunija 29. novembra 2007 Komisiji predložila tudi spremenjeni načrt cepljenja prašičev na velikih gospodarstvih s prašiči v izrednih situacijah z marker cepivom in načrt cepljenja prašičev na manjših gospodarstvih s prašiči v izrednih situacijah z oslabljenim živim običajnim cepivom.

(7)

Navedena načrta, ki jih je predložila Romunija, je Komisija pregledala in ugotovila, da sta v skladu z Direktivo 2001/89/ES. Zato ju je treba odobriti.

(8)

V interesu zdravstvenega varstva živali mora Romunija zagotoviti učinkovito izvajanje ukrepov iz navedenih načrtov.

(9)

Odločba Komisije 2006/779/ES z dne 14. novembra 2006 glede prehodnih ukrepov za nadzor zdravstvenega varstva živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v Romuniji (3) je bila sprejeta zaradi endemične prisotnosti klasične prašičje kuge v Romuniji.

(10)

Ukrepi iz Odločbe 2006/779/ES med drugim prepovedujejo odpošiljanje prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in proizvodov in pripravkov, ki vsebujejo prašičje meso, iz Romunije v druge države članice. Za ta namen morajo biti navedeno meso in navedeni proizvodi označeni s posebnimi oznakami. V skladu s tem je primerno, da se sveže meso, proizvedeno iz prašičev, cepljenih v izrednih situacijah, v skladu s to odločbo označi z enako oznako in da se opredelijo določbe za dajanje takšnega mesa v promet.

(11)

Ukrepe, predvidene s to odločbo, je treba odobriti kot prehodne ukrepe, ki se uporabljajo do 31. decembra 2008.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načrt za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih

Načrt za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih na območju iz točke 1 Priloge, ki ga je 29. novembra 2007 Komisiji predložila Romunija, se odobri.

Člen 2

Načrt cepljenja divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah

Načrt cepljenja divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah na območju iz točke 2 Priloge, ki ga je 29. novembra 2007 Komisiji predložila Romunija, se odobri.

Člen 3

Načrt cepljenja prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah z marker cepivom

Načrt cepljenja v izrednih situacijah prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi z marker cepivom na območju iz točke 3 Priloge, ki ga je 29. novembra 2007 Komisiji predložila Romunija, je odobren.

Člen 4

Načrt cepljenja prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah z oslabljenim živim običajnim cepivom

Načrt cepljenja prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah z oslabljenim živim običajnim cepivom na območju iz točke 4 Priloge, ki ga je 29. novembra 2007 Komisiji predložila Romunija, se odobri.

Člen 5

Obveznosti Romunije glede prašičjega mesa

Romunija zagotovi, da se prašičje meso iz prašičev:

(a)

ki so cepljeni z marker cepivom v skladu s členom 3 te odločbe, omeji na nacionalni trg in se ne odpošilja v druge države članice;

(b)

ki so cepljeni v skladu s členoma 3 in 4 te odločbe, označi s posebno zdravstveno ali identifikacijsko oznako, ki je ni možno zamenjati z žigom Skupnosti, kot je navedeno v členu 4 Odločbe 2006/779/ES;

(c)

ki so cepljeni z oslabljenim živim običajnim cepivom v skladu s členom 4 te odločbe, omeji na zasebno domačo potrošnjo in se ne odpošilja v druge države članice.

Člen 6

Obveznosti Romunije glede obveščanja

Romunija Komisiji in državam članicam vsak mesec pošlje poročilo o izvajanju načrtov cepljenj prašičev v izrednih situacijah, kot je določeno v členih 3 in 4, ki za vsako okrožje vsebujejo vsaj naslednje informacije:

(a)

skupno število gospodarstev in skupno število prašičev po kategorijah, kakor je določeno v programu za izkoreninjenje;

(b)

po kategorijah gospodarstev mesečno in kumulativno število gospodarstev in prašičev, kjer je bilo izvedeno cepljenje v izrednih situacijah;

(c)

mesečno in kumulativno število porabljenih doz različnih cepiv;

(d)

mesečno in kumulativno število opravljenih nadzornih testiranj in njihove rezultate.

Člen 7

Ukrepi Romunije za zagotavljanje skladnosti

Romunija sprejme potrebne ukrepe za uskladitev s to odločbo in jih objavi. O tem nemudoma obvesti Komisijo.

Člen 8

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Člen 9

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Romunijo.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 329, 25.11.2006, str. 34. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/625/ES (UL L 253, 28.9.2007, str. 44).

(3)  UL L 314, 15.11.2006, str. 48. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/630/ES (UL L 255, 29.9.2007, str. 44).


PRILOGA

1.   Območja, kjer je treba izvesti načrt za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih:

celotno ozemlje Romunije.

2.   Območja, kjer je treba izvajati načrt cepljenja divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah:

celotno ozemlje Romunije.

3.   Območja, kjer je treba izvesti načrt cepljenja prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah z marker cepivom:

celotno ozemlje Romunije.

4.   Območja, kjer je treba izvesti načrt cepljenja prašičev na gospodarstvih s prašiči proti klasični prašičji kugi v izrednih situacijah z oslabljenim živim običajnim cepivom:

celotno ozemlje Romunije.