18.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/103


SKLEP SVETA 2007/845/PNZ

z dne 6. decembra 2007

o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 30(1)(a) in (b) in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Republike Avstrije, Kraljevine Belgije in Republike Finske,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glavni motiv čezmejnega organiziranega kriminala je finančni dobiček. Čezmejni organizirani kriminal spodbuja storilce k nadaljnjim kaznivim dejanjem, da bi dosegli še večji dobiček. Skladno s tem morajo imeti službe kazenskega pregona potrebno strokovno znanje za preiskavo in analizo finančnih sledi kriminalnih dejavnosti. Za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu morajo države članice Evropske Unije hitro izmenjavati informacije, ki lahko prispevajo k sledenju in zasegu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in drugega premoženja, ki pripada storilcem kaznivih dejanj.

(2)

Svet je sprejel Okvirni sklep 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (2) in Okvirni sklep 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji (3), ki urejata nekatere vidike pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah na področju zamrznitve in zaplembe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, pripomočkov in drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji.

(3)

Potrebno je tesno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic, ki so udeleženi pri sledenju nezakonite premoženjske koristi in drugega premoženja, ki ga je mogoče zapleniti, treba pa bi bilo zagotoviti tudi možnosti za neposredno obveščanje med temi organi.

(4)

V ta namen bi morale države članice vzpostaviti nacionalne urade za odvzem premoženjske koristi, ki bi imeli pristojnosti na teh področjih, in zagotoviti, da lahko ti uradi hitro izmenjavajo informacije.

(5)

Camdenska mreža uradov za odvzem premoženjske koristi (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (CARIN)), ki so jo Avstrija, Belgija, Nemčija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo ustanovili 22. in 23. septembra 2004 v Haagu, že predstavlja globalno mrežo uradnikov in strokovnjakov; njen namen je izboljšati medsebojno poznavanje metod in tehnik na področju čezmejne identifikacije, zamrznitve, zasega in zaplembe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji. Ta sklep bi moral z vzpostavitvijo pravne podlage za izmenjavo informacij med uradi za odvzem premoženjske koristi v vseh državah članicah dopolniti CARIN.

(6)

V Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu „Haaški program: Deset prednostnih nalog za naslednjih pet let“ je Komisija priporočila tudi krepitev orodij za obravnavanje finančnih vidikov organiziranega kriminala, med drugim s spodbujanjem vzpostavitve obveščevalnih enot za kazenske zadeve v državah članicah.

(7)

Sodelovanje med uradi za odvzem premoženjske koristi ter med uradi za odvzem premoženjske koristi in drugimi organi, pristojnimi za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, poteka na podlagi postopkov in rokov, ki so predvideni v Okvirnem sklepu Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (4), vključno z razlogi za zavrnitev, določenimi v navedenem okvirnem sklepu.

(8)

Ta sklep ne bi smel posegati v dogovore o sodelovanju v skladu s Sklepom Sveta 2000/642/PNZ z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij (5) ter v obstoječe dogovore glede policijskega sodelovanja –

SKLENIL:

Člen 1

Uradi za odvzem premoženjske koristi

1.   Vsaka država članica ustanovi ali imenuje nacionalni urad za odvzem premoženjske koristi, ki je pristojen za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji, ki sta lahko predmet sklepa o zamrznitvi ali zasegu ali o zaplembi s strani pristojnega pravosodnega organa, v teku kazenskega ali – kolikor je to možno v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice – civilnega postopka.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 lahko država članica v skladu z nacionalnim pravom ustanovi ali imenuje dva nacionalna urada za odvzem premoženjske koristi. Če sta v neki državi članici več kot dva organa pristojna za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ta država članica kot točki za stike imenuje največ dva urada za odvzem premoženjske koristi.

3.   Države članica imenujejo urade, ki so nacionalni uradi za odvzem premoženjske koristi v smislu tega člena. Države članice o tem in o kakršnih koli naknadnih spremembah pisno uradno obvestijo generalni sekretariat Sveta. To uradno obvestilo drugim organom, pristojnim za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ne preprečuje izmenjave informacij v skladu s členoma 3 in 4 z uradom za odvzem premoženjske koristi druge države članice.

Člen 2

Sodelovanje med uradi za odvzem premoženjske koristi

1.   Države članice zagotovijo, da njihovi uradi za odvzem premoženjske koristi medsebojno sodelujejo za doseganje namenov, navedenih v členu 1(1), tako da si na zaprosilo ali spontano izmenjujejo informacije in najboljše prakse.

2.   Države članice zagotovijo, da status uradov za odvzem premoženjske koristi po nacionalnem pravu ne ovira tega sodelovanja, ne glede na to, ali so del upravnega organa, organa pregona ali pravosodnega organa.

Člen 3

Izmenjava informacij med uradi za odvzem premoženjske koristi na zaprosilo

1.   Urad za odvzem premoženjske koristi države članice ali drug organ v državi članici, zadolžen za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, lahko zaprosi urad za odvzem premoženjske koristi druge države članice za informacije za namene, navedene v členu 1(1). Pri tem se sklicuje na Okvirni sklep 2006/960/PNZ in pravila, sprejeta za njegovo izvajanje.

2.   Pri izpolnjevanju obrazca iz Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ urad za odvzem premoženjske koristi, ki je zaprosil za informacije, točno navede tudi predmet zaprosila in razloge zanj ter vrsto postopka. Urad prav tako posreduje podrobnosti o ciljnem oziroma iskanem premoženju (bančni računi, nepremičnine, vozila, jahte in drugi predmeti velike vrednosti) in/ali o domnevno vpletenih fizičnih ali pravnih osebah (npr. imena, naslovi, datumi in kraji rojstva, datum registracije, podatke o delničarjih in sedežih podjetij). Te podrobnosti so kar se da natančne.

Člen 4

Spontana izmenjava informacij med uradi za odvzem premoženjske koristi

1.   Uradi za odvzem premoženjske koristi ali drugi organi, pristojni za lažje sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, lahko – v mejah veljavnega nacionalnega prava in brez zaprosila – izmenjujejo informacije, o katerih menijo, da so potrebne za izvajanje nalog drugega urada za odvzem premoženjske koristi za doseganje namenov, navedenih v členu 1(1).

2.   Za izmenjavo informacij po tem členu se smiselno uporablja člen 3.

Člen 5

Varstvo podatkov

1.   Vsaka država članica zagotovi, da se uveljavljena pravila o varstvu podatkov uporabljajo tudi v postopku izmenjave informacij iz tega sklepa.

2.   Uporabo informacij, ki so bile v skladu s tem sklepom izmenjane neposredno ali na dvostranski ravni, urejajo nacionalne določbe o varstvu podatkov države članice prejemnice, v kateri informacije urejajo enaka pravila o varstvu podatkov, kot če bi se zbrale v tej isti državi članici prejemnici. Osebni podatki, ki se obdelujejo v okviru uporabe tega sklepa, se varujejo v skladu s Konvencijo Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in, za tiste države članice, ki so ta dodatni protokol ratificirale, v skladu z Dodatnim protokolom k tej konvenciji z dne 8. novembra 2001 o nadzornih organih in čezmejnem prenosu podatkov. Organi kazenskega pregona pri ravnanju z osebnimi podatki, pridobljenimi v skladu s tem sklepom, upoštevajo načela Priporočila Sveta Evrope št. R(87)15 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju.

Člen 6

Izmenjava najboljših praks

Države članice zagotovijo, da uradi za odvzem premoženjske koristi izmenjujejo najboljše prakse glede načinov za povečevanje učinkovitosti prizadevanj držav članic pri sledenju in identifikaciji premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji, ki je lahko predmet sklepa o zamrznitvi, zasegu ali zaplembi s strani pristojnega sodnega organa.

Člen 7

Razmerje do obstoječih dogovorov o sodelovanju

Ta sklep ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz instrumentov Evropske unije o medsebojni pravni pomoči ali medsebojnem priznavanju odločitev v kazenskih zadevah, iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov o medsebojni pravni pomoči med državami članicami in tretjimi državami ter iz Okvirnega sklepa 2000/642/PNZ in Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ.

Člen 8

Izvedba

1.   Države članice zagotovijo, da v skladu z določbami tega sklepa lahko v celoti sodelujejo najpozneje do 18. decembra 2008. Države članice do istega datuma pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila vseh določb svojega nacionalnega prava, ki jim omogočajo izpolnjevanje obveznosti, ki jim jih nalaga ta sklep.

2.   Dokler države članice ne izvedejo Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ se sklicevanje v tem sklepu na omenjeni okvirni sklep razume kot sklicevanje na veljavne instrumente za policijsko sodelovanje med državami članicami.

3.   Svet na podlagi poročila Komisije do 18. decembra 2010 oceni spoštovanje tega sklepa s strani držav članic.

Člen 9

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

A. COSTA


(1)  Mnenje z dne 12. decembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 196, 2.8.2003, str. 45.

(3)  UL L 68, 15.3.2005, str. 49.

(4)  UL L 386, 29.12.2006, str. 89.

(5)  UL L 271, 24.10.2000, str. 4.