23.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. novembra 2007

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij nove aktivne snovi boskalid

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5477)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/758/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nemčija aprila 2001 prejela zahtevek od družbe BASF AG za vključitev aktivne snovi boskalid v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba Komisije 2002/268/ES (2) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter da načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz prilog II in III k navedeni direktivi.

(2)

Potrditev popolnosti dokumentacije je bila potrebna zato, da se omogoči njen podroben pregled in da se državam članicam omogoči začasna registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za največ tri leta, ob upoštevanju pogojev iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogoja v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve iz navedene direktive.

(3)

Za to aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je Komisiji 22. novembra 2002 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Po predložitvi osnutka ocene poročila države članice poročevalke je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagatelja zahtevati dodatne informacije, ki jih država članica poročevalka pregleda in o njih predloži oceno. Zato pregled dokumentacije še traja in ocenjevanja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ker pri ocenjevanju še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno zaskrbljenost, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacije. Pričakuje se, da bo postopek ocenjevanja in odločanja v zvezi z odločitvijo o morebitni vključitvi boskalida v Prilogo I zaključen v 24 mesecih.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo boskalid, za največ 24 mesecev od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/52/ES (UL L 214, 17.8.2007, str. 3).

(2)  UL L 92, 9.4.2002, str. 34.