13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. novembra 2007

o spremembi direktiv Sveta 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločb 2001/618/ES ter 2004/233/ES glede seznamov nacionalnih referenčnih laboratorijev in državnih inštitutov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5311)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/729/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), in zlasti členov 8, 9(2), 10(2) ter drugega pododstavka člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2) in zlasti člena 34 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (3) in zlasti člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (4) in zlasti člena 24(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib (5), in zlasti drugega odstavka člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/70/ES z dne 22. decembra 1995 o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za nadzor nekaterih bolezni školjk (6) in zlasti drugega odstavka člena 9 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (7), in zlasti drugega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (8) in zlasti člena 25(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (9) in zlasti člena 26(1) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (10) in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede enzootske goveje levkoze vsebuje Direktiva 64/432/EGS seznam državnih inštitutov in nacionalnih referenčnih laboratorijev, pristojnih za uradno preverjanje tuberkulinov in reagentov, seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za brucelozo goveda, kakor tudi seznam uradnih inštitutov, pristojnih za kalibracijo standardnih delovnih antigenov laboratorija glede na uradni standardni serum EGS (El serum), ki ga dobavlja State Veterinary Serum Laboratory, København.

(2)

Direktiva 90/539/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije, pristojne za usklajevanje diagnostičnih metod in njihovo uporabo v odobrenih laboratorijih. Nacionalni referenčni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(3)

Direktiva 92/35/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije, pristojne za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod in njihovo uporabo v odobrenih laboratorijih. Nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi. Direktiva 92/35/EGS tudi navaja referenčni laboratorij Skupnosti za konjsko kugo.

(4)

Direktiva 92/119/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije za vsako bolezen iz navedene direktive. Seznam nacionalnih laboratorijev za vezikularno bolezen prašičev je v navedeni direktivi.

(5)

Direktiva 93/53/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije za vsako bolezen iz navedene direktive. Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za bolezni rib je v navedeni direktivi.

(6)

Direktiva 95/70/ES določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije za izvajanje vzorčenja in testiranja. Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za bolezni školjk je v navedeni direktivi.

(7)

Direktiva 2000/75/ES določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije, pristojne za izvajanje laboratorijskih preiskav. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(8)

Direktiva 2001/89/ES določa, da države članice zagotovijo, da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod pristojen nacionalni laboratorij. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(9)

Direktiva 2002/60/ES določa, da države članice zagotovijo, da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod pristojen nacionalni laboratorij. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(10)

Odločba Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS (11) vsebuje seznam inštitutov, pristojnih za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici, zlasti za proizvodnjo in standardizacijo nacionalnih referenčnih serumov glede na referenčni serum Skupnosti. Navedeni seznam je v navedeni odločbi.

(11)

Odločba Komisije 2004/233/ES z dne 4. marca 2004 o odobritvi laboratorijev za preverjanje učinkovitosti cepljenja proti steklini pri nekaterih domačih mesojedih živalih (12) uvaja seznam odobrenih laboratorijev v državah članicah na podlagi rezultatov testov usposobljenosti, ki jih je posredoval laboratorij AFSSA iz Nancyja v Franciji, imenovan kot posebni inštitut, pristojen za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za spremljanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(12)

Nekatere države članice so predložile zahtevo za spremembo podrobnosti v zvezi z nacionalnimi referenčnimi ali odobrenimi laboratoriji, ki so navedeni v navedenih direktivah in odločbah. Spremeniti je treba tudi podrobnosti v zvezi z referenčnim laboratorijem Skupnosti za konjsko kugo.

(13)

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(3)  UL L 157, 10.6.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(4)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije št. 2007/10/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 24).

(5)  UL L 175, 19.7.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(6)  UL L 332, 30.12.1995, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(7)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(8)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(9)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(10)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(11)  UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/603/ES (UL L 236, 8.9.2007, str. 7).

(12)  UL L 71, 10.3.2004, str. 30. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES se spremenijo:

1.

Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

(a)

v točki 4.2 Priloge B se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(b)

v točki 4.2 Priloge C se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(c)

v poglavju II Priloge D se odstavek A spremeni:

(i)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Antigen, ki se uporablja v testu, mora vsebovati glikoproteine virusa goveje levkoze. Antigen mora biti standardiziran glede na standardni serum (EI serum), ki ga dobavlja National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, København V.“

(ii)

v točki 2. se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za kalibracijo standardnega delovnega antigena laboratorija glede na uradni standardni serum EGS (EI serum), ki ga dobavlja National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Kalvehave, je treba pooblastiti spodaj navedene uradne inštitute.“

(iii)

v preglednici iz točke 2 se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

2.

V točki 1 Priloge I k Direktivi 90/539/EGS se vnosa za Dansko in Madžarsko nadomestita z naslednjim:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

3.

Direktiva 92/35/EGS se spremeni:

(a)

v točki A Priloge I se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(b)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

REFERENČNI LABORATORIJ SKUPNOSTI

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es“

4.

V točki 5 Priloge II k Direktivi 92/119/EGS se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

5.

V točki A Direktive 93/53/EGS se vnosi za Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

6.

V točki C Direktive 95/70/ES se vnosi za Belgijo, Nemčijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

7.

V točki A Priloge I k Direktivi 2000/75/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

8.

V točki 1 Priloge III k Direktivi 2001/89/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

9.

V točki 1 Priloge IV k Direktivi 2002/60/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

10.

V točki (d) odstavka 2 Priloge III k Direktivi 2001/618/ES se vnosa za Dansko in Madžarsko nadomestita z naslednjim:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

11.

Priloga I k Odločbi 2004/233/ES se spremeni:

(a)

vnosa 4 in 6 za Nemčijo se nadomestita z naslednjim:

„4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen“

(b)

vnosa 1 in 2 za Češko se nadomestita z naslednjim:

„Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz“

(c)

vnos za Španijo se nadomesti z naslednjim:

„Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es“

(d)

vnos za Madžarsko se nadomesti z naslednjim:

„Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“