7.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. novembra 2007

o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5452)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/718/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1), in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na Cipru so razglasili izbruh slinavke in parkljevke.

(2)

Izbruhi slinavke in parkljevke na Cipru lahko ogrozijo črede v drugih državah članicah, če se na trg da žive parkljarje in nekatere proizvode iz njih.

(3)

Ciper je sprejel ukrepe v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (3), in uvedel nadaljnje ukrepe na prizadetih območjih.

(4)

Stanje bolezni na Cipru zahteva povečanje nadzornih ukrepov za slinavko in parkljevko, ki jih izvaja Ciper.

(5)

Primerno je kot stalni ukrep opredeliti območja visokega in nizkega tveganja v prizadetih državah članicah ter uvesti prepoved odpreme dovzetnih živali z območij visokega in nizkega tveganja ter odpreme proizvodov, ki izvirajo od dovzetnih živali z območja visokega tveganja. Odločba mora določiti tudi pravila, ki se uporabljajo za odpremo varnih proizvodov s teh območij, ki so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(6)

Obseg določenih območij tveganja je neposredno odvisen od rezultatov ugotavljanja morebitnih stikov z okuženim gospodarstvom in upošteva možnost izvajanja zadostnega nadzora nad premiki živali in proizvodov. Trenutno mora Ciper v celoti na podlagi informacij, ki jih je predložil Ciper, ostati območje visokega tveganja.

(7)

Prepoved odpreme velja samo za proizvode, ki izvirajo od živali dovzetnih vrst, ki prihajajo ali so bili pridobljeni od živali, ki izvirajo z območij visokega tveganja iz Priloge I, in ne velja za tranzit proizvodov, ki prihajajo ali so bili pridobljeni od živali, ki izvirajo z drugih območij, preko teh območij.

(8)

Direktiva Sveta 64/432/EGS (4) zadeva probleme v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti.

(9)

Direktiva Sveta 91/68/EGS (5) zadeva zdravstvene probleme, ki vplivajo na trgovino z ovcami in kozami znotraj Skupnosti.

(10)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (6) med drugim zadeva trgovino z ostalimi parkljarji ter semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz ter s prašičjimi zarodki.

(11)

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (7) med drugim zadeva zdravstvene pogoje za proizvodnjo in trženje svežega mesa, mletega mesa, mehanično izkoščenega mesa, mesnih pripravkov, mesa gojene divjadi, mesnih proizvodov, vključno s predelanimi želodci, mehurji in črevi, ter mlečnih proizvodov.

(12)

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (8) med drugim zadeva označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.

(13)

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (9) določa posebno obdelavo mesnih proizvodov, ki zagotavlja inaktivacijo virusa slinavke in parkljevke v proizvodih živalskega izvora.

(14)

Odločba Komisije 2001/304/ES z dne 11. aprila 2001 o označevanju in uporabi nekaterih proizvodov živalskega izvora v zvezi z Odločbo 2001/172/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih glede slinavke in parkljevke v Združenem Kraljestvu (10) zadeva posebno označevanje zdravstvene ustreznosti, ki se uporablja za nekatere proizvode živalskega izvora, s katerimi se trguje samo na domačem trgu. Primerno je, da se v primeru slinavke in parkljevke na Cipru podobno označevanje določi v ločeni prilogi.

(15)

Direktiva Sveta 92/118/EGS (11) določa zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za proizvode, za katere zahteve iz posebnih pravil Skupnosti, navedenih v Prilogi A (I) k Direktivi 89/662/ES ter, v zvezi s patogeni, k Direktivi 90/425/EGS, ne veljajo.

(16)

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (12) določa vrsto obdelav stranskih živalskih proizvodov, ki so primerne za inaktivacijo virusa slinavke in parkljevke.

(17)

Direktiva Sveta 88/407/EGS (13) določa zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki se uporabljajo za trgovino znotraj Skupnosti ter za uvoz globoko zamrznjenega semena domačega goveda.

(18)

Direktiva Sveta 89/556/EGS (14) zadeva pogoje zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za trgovino z zarodki domačega goveda znotraj Skupnosti in njihov uvoz iz tretjih držav.

(19)

Direktiva Sveta 90/429/EGS (15) določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za trgovino s prašičjim semenom znotraj Skupnosti in njegov uvoz.

(20)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (16) določa mehanizem nadomestil za izgube, ki so na prizadetih gospodarstvih nastale zaradi nadzornih ukrepov za obvladovanje bolezni.

(21)

Če zdravila, ki jih določajo Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (17), Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (18), in Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi (19), niso več v pristojnosti Uredbe (ES) št. 1774/2002, se ta zdravila izključijo iz prepovedi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki jih določa ta odločba.

(22)

Člen 6 Odločbe Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (20) določa odstopanje od veterinarskih pregledov za nekatere proizvode, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora. Primerno je, da se odprema teh proizvodov z območij visokega tveganja dovoli po poenostavljenem postopku certificiranja.

(23)

Države članice razen Cipra morajo podpirati nadzorne ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo na okuženih območjih, tako da na ta območja ne odpremljajo živih dovzetnih živali.

(24)

Za boljše razumevanje epidemiološkega stanja in lažje odkrivanje morebitne okužbe je treba izvrševati podaljšano mirovanje živine na otoku, ob tem pa omogočati zakol in prevoz kopitarjev pod nadzorovanimi pogoji.

(25)

Stanje se bo ponovno ugotavljalo na srečanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ki je predvideno za 3. december 2007, in po potrebi bodo ukrepi spremenjeni.

(26)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Žive živali

1.   Brez poseganja v ukrepe, ki jih je Ciper sprejel v okviru Direktive 2003/85/ES, in zlasti v določitev začasnega kontrolnega območja v skladu s členom 7(1) ter prepoved premikanja iz člena 7(3) navedene direktive, Ciper zagotovi, da so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 7 tega člena.

2.   Nobena živa žival iz vrst goveda, ovc, koz ali prašičev in drugih parkljarjev se ne premakne med območji, navedenimi v Prilogi I in Prilogi II.

3.   Nobena živa žival iz vrst goveda, ovc, koz ali prašičev in drugih parkljarjev se ne odpremi iz ali premakne preko območij, navedenih v Prilogi I in Prilogi II.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organi Cipra odobrijo neposreden in neprekinjen prevoz parkljarjev preko območij iz Prilogi I in Prilogi II po glavnih cestah in železniških progah.

5.   Veterinarska spričevala iz Direktive 64/432/EGS, ki spremljajo živo govedo in prašiče, in Direktive 91/68/EGS, ki spremljajo žive ovce in koze, odpremljene iz delov ozemlja Cipra, ki niso navedeni v Prilogi I in Prilogi II, v druge države članice, vsebujejo naslednje besedilo:

„Živali ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

6.   Veterinarska spričevala, ki spremljajo žive parkljarje, razen tistih, ki jih zajemajo spričevala iz odstavka 5, odpremljene iz delov ozemlja Cipra, ki niso navedeni v Prilogi I in Prilogi II, v druge države članice, vsebujejo naslednje besedilo:

„Živi parkljarji ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

7.   Živali, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo iz odstavkov 5 in 6, se lahko premaknejo v druge države članice le, če je lokalni veterinarski organ na Cipru tri dni pred premikom centralne in lokalne veterinarske organe v namembni državi članici o tem uradno obvestil.

8.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organi Cipra dovolijo prevoz živali vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko, z gospodarstva na območjih iz Priloge II v klavnico na območjih iz Priloge I.

Člen 2

Meso

1.   V tem členu „meso“ pomeni „sveže meso“, „mleto meso“, „mehanično izkoščeno meso“ in „mesne pripravke“, kakor so opredeljeni v odstavkih 1.10, 1.13, 1.14 in 1.15 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

2.   Ciper ne odpremlja govejega, ovčjega, kozjega in prašičjega mesa ter mesa drugih parkljarjev, ki prihaja iz ali je bilo pridobljeno iz živali s poreklom z območij, navedenih v Prilogi I.

3.   Meso, ki ni primerno za odpremljanje s Cipra v skladu s to odločbo, se označi v skladu s pododstavkom 2 člena 4(1) Direktive 2002/99/ES ali v skladu s Prilogo IV.

4.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za meso, ki je označeno kot zdravstveno ustrezno v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004, pod pogojem, da:

(a)

je poreklo mesa jasno določeno in je bilo od datuma proizvodnje prepeljano in skladiščeno ločeno od neprimernega mesa, v skladu s to odločbo, za odpremljanje izven območij, navedenih v Prilogi I;

(b)

meso izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(i)

pridobljeno je bilo pred 15. septembrom 2007 ali

(ii)

izvira od živali, rejenih vsaj 90 dni - ali od rojstva, če je od takrat manj kot 90 dni - pred zakolom in zaklanih ali, v primeru mesa, pridobljenega iz divjadi vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko („divjad“), ubitih izven območij, navedenih v prilogah I in II, ali

(iii)

izpolnjuje pogoje iz točk (c), (d) in (e);

(c)

meso je bilo pridobljeno iz domačih kopitarjev ali gojene divjadi dovzetnih vrst za slinavko in parkljevko („gojena divjad“), kot je določeno za vsako kategorijo mesa v enem od ustreznih stolpcev 4 do 7 v Prilogi III, in izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

živali so bile rejene vsaj zadnjih 90 dni – ali od rojstva, če je od takrat manj kot 90 dni – na gospodarstvih na območjih, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III, kjer vsaj 90 dni pred zakolom ni bilo nobenega izbruha slinavke in parkljevke;

(ii)

21 dni pred datumom prevoza v klavnico – ali v primeru gojene divjadi zakola na gospodarstvu – so bile živali pod nadzorom pristojnih veterinarskih organov na enem samem gospodarstvu v središču kroga okrog gospodarstva polmera vsaj 10 km, kjer ni bilo nobenega izbruha slinavke in parkljevke v zadnjih 30 dneh pred datumom natovarjanja;

(iii)

21 dni pred datumom natovarjanja niso bile na gospodarstvo iz točke (ii) pripeljane nobene živali, dovzetne za slinavko in parkljevko, ali v primeru gojene divjadi pred datumom zakola na gospodarstvu, razen v primeru prašičev, ki prihajajo od dobavitelja, ki ustreza pogojem iz točke (ii), ko se lahko obdobje 21 dni skrajša na 7 dni;

Vendar lahko pristojni organ dovoli vnos živali vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko, na gospodarstvo iz točke (ii), ki ustrezajo pogojem iz točk (i) in (ii) ter ki:

prihajajo z gospodarstva, kamor 21 dni pred datumom prevoza niso bile na gospodarstvo iz točke (ii) pripeljane nobene živali, dovzetne za slinavko in parkljevko, razen v primeru prašičev, ki prihajajo od dobavitelja, ko se lahko obdobje 21 dni skrajša na 7 dni, ali

so bili pri preiskavi krvnega vzorca na protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke, ki je bila izvedena v 10 dneh pred datumom prevoza na gospodarstvo iz točke (ii), ugotovljeni negativni rezultati, ali

prihajajo z gospodarstva, za katero so bili pri serološki preiskavi po postopku vzorčenja, primernega za ugotovitev 5 % prevalence za slinavko in parkljevko z vsaj 95 % ravnijo zanesljivosti, ugotovljeni negativni rezultati;

(iv)

živali, ali v primeru gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu, trupi, so bili z gospodarstva iz točke (ii) do klavnice prepeljani pod uradnim nadzorom v prevoznih sredstvih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena;

(v)

živali so bila zaklane v manj kot 24 urah po prihodu v klavnico in ločeno od živali, katerih meso ni primerno za odpremljanje z območja iz Priloge I;

(d)

meso, če je označeno kot pozitivno v stolpcu 8 Priloge III, pridobljeno iz divjadi, zaklane v območjih, v katerih ni bilo izbruha slinavke in parkljevke v obdobju vsaj 90 dni pred datumom zakola in v oddaljenosti vsaj 20 km od območij, ki niso določena v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III;

(e)

Meso iz točk (c) in (d) mora poleg tega izpolnjevati naslednje pogoje:

(i)

odpremljanje tega mesa lahko dovoli samo pristojni veterinarski organ Cipra, če:

živali iz točke (c)(iv) pri prevozu v obrat niso prišle v stik z gospodarstvi na območjih iz stolpcev 1, 2 in 3 Priloge III ter

obrat se ne nahaja na zaščitenem območju;

(ii)

je sveže meso jasno označeno, prepeljano in skladiščeno ločeno od mesa, ki ni primerno za odpremljanje izven območij iz Priloge I;

(iii)

med inšpekcijskim pregledom po zakolu uradnega veterinarja na gospodarstvu odpreme ali na gospodarstvu iz točke (c)(ii), v primeru gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu, ali v primeru divjadi na obratu za obdelavo divjačine, ni bilo kliničnih znakov ali dokazov po zakolu za slinavko in parkljevko;

(iv)

meso je ostalo v obratih ali na gospodarstvih iz točke (e)(iii) vsaj 24 ur po inšpekcijskem pregledu po zakolu živali iz točk (c) in (d);

(v)

kakršna koli nadaljnja priprava mesa na odpremo izven območja iz Priloge I se začasno ustavi:

v primeru diagnoze slinavke in parkljevke v obratih ali na gospodarstvih iz točke (e)(iii) po zakolu vseh prisotnih živali, odstranitvi vsega mesa in vseh mrtvih živali ter po preteku 24 ur po celotnem čiščenju in razkužitvi navedenih obratov in gospodarstev pod nadzorom uradnega veterinarja, in

v primeru zakola živali v istem obratu, dovzetnih za slinavko in parkljevko, ki prihajajo z gospodarstev na območjih iz Priloge I, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 4(c) in (d), dokler zakol teh živali ni bil končan, navedeni obrati pa očiščeni in razkuženi pod nadzorom uradnega veterinarja;

(vi)

centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam obratov in gospodarstev, ki jih je odobril za namene uporabe točk (c), (d) in (e).

5.   Nadzor izpolnjevanja pogojev iz odstavkov 3 in 4 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

6.   Prepoved iz odstavka 2 tega člena se ne uporablja za sveže meso, pridobljeno od živali, gojenih zunaj območij iz Priloge I in Priloge II ter prepeljanih, z odstopanjem od člena 1(2) in (3), neposredno in pod uradnim nadzorom brez stika z obrati na območjih iz Priloge I v klavnico, ki se nahaja na območjih iz Priloge I zunaj zaščitenega območja, za takojšen zakol, če se to sveže meso da na trg samo na območja iz Priloge I in Priloge II ter izpolnjuje naslednje pogoje:

a)

vse sveže meso je označeno v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Direktive 2002/99/ES ali v skladu s Prilogo IV te odločbe;

(b)

klavnica:

(i)

obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(ii)

začasno ustavi nadaljnjo pripravo mesa za odpremo izven območij iz Priloge I v primeru zakola živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko, v isti klavnici, ki prihajajo z gospodarstev na območjih iz Priloge I dokler zakol vseh takih živali ni bil končan, navedena klavnica pa očiščena in razkužena pod nadzorom uradnega veterinarja;

(c)

sveže meso je jasno označeno, prepeljano in skladiščeno ločeno od mesa, ki je primerno za odpremljanje izven Cipra.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ Komisiji in drugim državam članicam posreduje seznam obratov, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.

7.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za sveže meso iz razsekovalnic z območij iz Priloge I, če:

(a)

se samo sveže meso, kot je opisano v odstavku 4(b), predeluje v tem obratu na kateri koli isti dan. Čiščenje in razkuževanje se izvaja po predelavi kakršnega koli mesa, ki ne ustreza tej zahtevi;

(b)

je vsako takšno meso označeno kot zdravstveno ustrezno v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;

(c)

razsekovalnica obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(d)

je sveže meso jasno označeno, prepeljano in skladiščeno ločeno od mesa, ki ni primerno za odpremljanje izven območij iz Priloge I.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam obratov, ki je odobril za namene uporabe tega odstavka.

8.   Meso, odpremljeno s Cipra v druge države članice, je opremljeno z uradnim spričevalom, ki vsebuje naslednje besedilo:

„Meso ustreza Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

Člen 3

Proizvodi živalskega izvora

1.   Ciper ne odpremlja mesnih proizvodov, vključno s predelanimi želodci, mehurji in črevi goveda, ovc, koz in prašičev ter drugih parkljarjev („mesni proizvodi“) z območij, ki so navedena v Prilogi I, ali pripravljeni iz mesa, pridobljenega iz živali, ki izvirajo iz teh območij.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mesne proizvode, vključno s predelanimi želodci, mehurji in črevi, ki so označeni kot zdravstveno ustrezni v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004, pod pogojem, da:

(a)

je poreklo mesnih proizvodov jasno označeno in so bili od datuma proizvodnje prepeljani in skladiščeni ločeno od neprimernih mesnih proizvodov, v skladu s to odločbo, za odpremljanje izven območij, navedenih v Prilogi I;

(b)

mesni proizvodi izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

so proizvedeni iz mesa iz člena 2(4)(b) ali

(ii)

so bili ustrezno obdelani po vsaj enem od postopkov, določenih za slinavko in parkljevko v delu 1 Priloge III k Direktivi 2002/99/ES.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam obratov, ki je odobril za namene uporabe tega odstavka.

3.   Mesni proizvodi, odpremljeni s Cipra v druge države članice, so opremljeni z uradnim spričevalom, ki vsebuje naslednje besedilo:

„Mesni proizvodi, vključno s predelanimi želodci, mehurji in črevi, ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru mesnih proizvodov, ki ustrezajo zahtevam iz odstavka 2 in so bili predelani v obratu, ki uporablja sistem analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja izpolnjevanje in beleženje standardov obdelave, dovolj, da se skladnost s pogoji za obdelavo iz točke (b)(ii) pododstavka 1 odstavka 2 navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).

5.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru mesnih proizvodov, toplotno obdelanih v skladu s točko (b)(ii) pododstavka 1 odstavka 2 v hermetično zaprtih posodah, da se zagotovi njihova obstojnost na policah, dovolj, da so opremljeni s trgovinskim dokumentom, da so bili toplotno obdelani.

Člen 4

Mleko

1.   Ciper ne odpremlja mleka, namenjenega za prehrano ljudi ali ne, z območij iz Priloge I.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mleko, pridelano od živali na območjih iz Priloge I, ki je bilo obdelano v skladu z:

(a)

delom A Priloge IX k Direktivi 2003/85/ES, če je mleko namenjeno za prehrano ljudi; ali

(b)

delom B Priloge IX k Direktivi 2003/85/ES, če mleko ni namenjeno za prehrano ljudi ali je namenjeno za krmljenje živali vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko.

3.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mleko, pripravljeno v obratih na območjih iz Priloge I, pod naslednjimi pogoji:

(a)

vse mleko, ki se uporablja v obratih, mora izpolnjevati pogoje iz odstavka 2 ali biti pridobljeno od živali, vzrejenih in pomoljenih zunaj območij iz Priloge I;

(b)

obrat obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(c)

mleko mora biti jasno označeno ter prepeljano in skladiščeno ločeno od mleka in mlečnih proizvodov, ki niso primerni za odpremljanje zunaj območij iz Priloge I;

(d)

prevoz surovega mleka z gospodarstev zunaj območij iz Priloge I v obrate, ki se nahajajo na območjih iz Priloge I, se izvaja z vozili, ki so bila pred prevozom očiščena in razkužena in pozneje niso bila v stiku z gospodarstvi na območjih iz Priloge I, kjer vzrejajo živali vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam obratov, ki je odobril za namene uporabe tega odstavka.

4.   Mleko, odpremljeno s Cipra v druge države članice, je opremljeno z uradnim spričevalom, ki vsebuje naslednje besedilo:

„Mleko ustreza Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

5.   Z odstopanjem od odstavka 4 je v primeru mleka, ki ustreza zahtevam iz odstavka 2 (a) ali (b) in je bilo predelano v obratu, ki uporablja sistem HACCP in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja izpolnjevanje in beleženje standardov obdelave, dovolj, da se skladnost z navedenimi pogoji navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).

6.   Z odstopanjem od odstavka 4 je v primeru mleka, ki ustreza zahtevam iz odstavka 2(a) ali (b) in je bilo obdelano v hermetično zaprtih posodah, da se zagotovi njegova obstojnost na policah, dovolj, da je opremljeno s trgovinskim dokumentom, da so bili toplotno obdelani.

Člen 5

Mlečni proizvodi

1.   Ciper ne odpremlja mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi ali ne, z območij iz Priloge I.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mlečne proizvode:

(a)

ki so bili proizvedeni pred 15. septembrom 2007 ali

(b)

so bili proizvedeni iz mleka, ki izpolnjuje določbe iz člena 4(2) ali (3), ali

(c)

so namenjeni za izvoz v tretjo državo, kjer uvozni pogoji dovoljujejo, da so takšni proizvodi obdelani po postopku, ki ni določen v členu 4(2) in zagotavlja inaktivacijo virusa slinavke in parkljevke.

3.   Brez poseganja v poglavje II oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se prepoved iz odstavka 1 tega člena ne uporabljajo za mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi:

(a)

proizvedene iz mleka z nadzorovanim pH, nižjim od 7,0, katerega toplotna obdelava se je izvajala vsaj 15 sekund pri najmanj 72 °C, pri čemer se razume, da takšna obdelava ni bila potrebna za končne proizvode, katerih sestavine izpolnjujejo ustrezne pogoje zdravstvenega varstva živali iz členov 2, 3 in 4 te odločbe;

(b)

proizvedene iz surovega mleka goveda, ovc ali koz, ki so vsaj 30 dni bivali na gospodarstvu znotraj področja iz Priloge I, v središču kroga s polmerom vsaj 10 km, kjer v 30 dneh pred proizvodnjo surovega mleka ni bilo nobenega izbruha slinavke in parkljevke, in ki so dozorevali vsaj 90 dni, v tem času pa je bil pH celotne snovi znižan pod 6,0 njihova skorja pa je bila obdelana z 0,2 % citronsko kislino neposredno pred embaliranjem.

4.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mlečne proizvode, proizvedene v obratih na območjih iz Priloge I, pod naslednjimi pogoji:

(a)

vse mleko, ki se uporablja v obratih, izpolnjuje pogoje iz člena 4(2) ali je pridobljeno od živali zunaj območij iz Priloge I;

(b)

vsi mlečni proizvodi, uporabljeni v končnem proizvodu, izpolnjujejo pogoje iz odstavkov 2(a) ali (b) ali 3, ali pa so narejeni iz mleka, pridobljenega od živali območij iz Priloge I;

(c)

obrat obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(d)

mlečni proizvodi so jasno označeni ter prepeljani in skladiščeni ločeno od mleka in mlečnih proizvodov, ki niso primerni za odpremljanje izven območij iz Priloge I.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam obratov, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.

5.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za mlečne izdelke, proizvedene v obratih zunaj območij iz Priloge I, ki uporabljajo mleko, pridobljeno pred 15. septembrom 2007, pod pogojem, da so mlečni proizvodi jasno označeni ter prepeljani in skladiščeni ločeno od mleka in mlečnih proizvodov, ki niso primerni za odpremljanje izven navedenih območij.

6.   Mlečni proizvodi, odpremljeni s Cipra v druge države članice, so opremljeni z uradnim spričevalom, ki vsebuje naslednje besedilo:

„Mlečni izdelki ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“

7.   Z odstopanjem od odstavka 6 je v primeru mlečnih proizvodov, ki ustrezajo zahtevam iz odstavka 2 (a) in (b) ter odstavkov 3 in 4 in je bilo predelano v obratu, ki uporablja sistem HACCP in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja izpolnjevanje in beleženje standardov obdelave, dovolj, da se skladnost s temi pogoji navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).

8.   Z odstopanjem od odstavka 6 je v primeru mlečnih izdelkov, ki ustrezajo zahtevam iz odstavkov 2(a) ali (b) ter odstavkov 3 in 4 ter so bili obdelani v hermetično zaprtih posodah, da se zagotovi njihova obstojnost na policah, dovolj, da so opremljeni s trgovinskim dokumentom, da so bili toplotno obdelani.

Člen 6

Semena, jajčne celice in zarodki

1.   Ciper ne odpremlja semena, jajčnih celic in zarodkov goveda, ovc, koz in prašičev ter drugih parkljarjev („semena, jajčne celice in zarodki“) z območij iz Priloge I in Priloge II.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

semena, jajčne celice in zarodke, ki so bili proizvedeni pred 15. septembrom 2007;

(b)

zamrznjeno seme in zarodke goveda, zamrznjeno seme prašičev ter zamrznjeno seme in zarodke ovc in koz, uvožene na Ciper v skladu s pogoji iz direktiv 88/407/EGS, 89/556/EGS, 90/429/EGS ali 92/65/EGS v tem zaporedju, in ki so bili od vnosa na Ciper skladiščeni in prepeljani ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1;

(c)

zamrznjeno seme in zarodke, pridobljene od goveda, prašičev, ovc in koz, ki so bili vsaj 90 dni pred datumom in med zbiranjem zunaj območij iz Priloge I in Priloge II, in ki:

(i)

so bili shranjeni v odobrenih razmerah vsaj za obdobje 30 dni pred datumom odpreme in

(ii)

so bili odvzeti živalim, ki so se nahajale v centrih ali obratih, ki niso bili okuženi s slinavko in parkljevko vsaj tri mesece pred datumom odvzema semena ali zarodkov ter 30 dni po datumu odvzema in se nahajajo v središču območja s polmerom vsaj 10 km, na katerem ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke vsaj 30 dni pred datumom odvzema.

Pred odpremo semena ali zarodkov iz točk (a), (b) in (c) centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji posreduje seznam centrov in ekip, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.

3.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 88/407/EGS, ki spremlja zamrznjeno seme goveda, odpremljeno s Cipra v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

„Zamrznjeno seme goveda ustreza Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru“.

4.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 90/429/EGS, ki spremlja zamrznjeno seme prašičev, odpremljeno s Cipra v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

„Zamrznjeno seme prašičev ustreza Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru“.

5.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 89/556/EGS, ki spremlja zarodke goveda, odpremljene s Cipra v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

„Zarodki goveda ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“

6.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjeno seme ovc ali koz, odpremljeno s Cipra v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

„Zamrznjeno seme ovc/koz ustreza Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

7.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjene zarodke ovc ali koz, odpremljene s Cipra v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

„Zamrznjeni zarodki ovc/koz ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

Člen 7

Kože z dlako ali brez dlake

1.   Ciper ne odpremlja kož z dlako ali brez dlake goveda, ovc, koz, prašičev ter drugih parkljarjev („kože z dlako ali brez dlake“) z območij iz Priloge I.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za kože z dlako ali brez dlake, ki:

(a)

so bile proizvedene na Cipru pred 15. septembrom 2007 ali

(b)

ustrezajo zahtevam iz točk (2)(c) ali (d) dela A poglavja VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 ali

(c)

so bile proizvedene izven območij iz Priloge I v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) 1774/2002 in so bile od vnosa na Ciper skladiščene in prepeljane ločeno od kož, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1.

Obdelane kože so ločene od neobdelanih.

3.   Ciper zagotovi, da so kože z dlako ali brez dlake, odpremljene v druge države članice, opremljeni z uradnim spričevalom, ki vsebuje naslednje besedilo:

„Kože z dlako ali brez dlake ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 je v primeru kož z dlako ali brez dlake, ki ustrezajo zahtevam iz odstavka 1(b) do (e) dela A poglavja VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, dovolj, da se skladnost s temi zahtevami navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko.

5.   Z odstopanjem od odstavka 3 je v primeru kož z dlako ali brez dlake, ki ustrezajo zahtevam iz odstavka 2(c) ali (d) dela A poglavja VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, dovolj, da se skladnost s temi zahtevami navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).

Člen 8

Drugi proizvodi živalskega izvora

1.   Ciper ne odpremlja proizvodov živalskega izvora goveda, ovc, koz, prašičev ter drugih parkljarjev, ki niso navedeni v členih 2 do 7 in so bili proizvedeni po 15. septembru 2007, z območij iz Priloge I, ali so bili pridobljeni od živali, ki izvirajo z območij iz Priloge I.

Ciper ne odpremlja iztrebkov in gnoja goveda, ovc, koz, prašičev ter drugih parkljarjev z območij iz Priloge I.

2.   Prepoved iz pododstavka 1 odstavka 1 se ne uporablja za:

(a)

proizvode živalskega izvora:

(i)

ki so bili toplotno obdelani

v hermetično zaprti posodi z vrednostjo Fo 3,00 ali več ali

toplotno obdelani pri temperaturi v sredini vsaj 70 °C ali

(ii)

so bili proizvedeni na območjih iz Priloge I v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) 1774/2002 in so bili od vnosa na Ciper skladiščeni in prepeljani ločeno od proizvodov živalskega izvora, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1;

(b)

kri in proizvode iz krvi, kot so opredeljeni v točkah 4 in 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1774/2002, ki so bili obdelani vsaj na en način iz točke 3(a)(ii) dela A poglavja IV Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, učinkovitost obdelave pa nato preverjena, ali so bili uvoženi v skladu z delom A poglavja IV Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(c)

loj in topljeno maščobo, ki sta bila toplotno obdelana po postopku, predpisanem v točki 2(d)(iv) dela B poglavja IV Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(d)

čreva živali, ki so v skladu s pogoji iz dela A poglavja 2 Priloge I k Direktivi 92/118/EGS in so bila očiščena, ostrgana in potem soljena, beljena ali sušena ter nato obdelana tako, da se prepreči njihova ponovna kontaminacija;

(e)

volno ovc, dlako prežvekovalcev in prašičje ščetine, ki so bile strojno oprane ali pridobljene pri strojenju, ter volno ovc, dlako prežvekovalcev in prašičje ščetine, ki niso bile obdelane, a so varno pakirane in suhe;

(f)

hrano za hišne živali, ki je v skladu z zahtevami iz točk 2, 3 in 4 dela B poglavja II Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(g)

sestavljene proizvode, ki jih ni treba dodatno obdelati in ki vsebujejo proizvode živalskega izvora, s pogojem, da obdelava ni bila potrebna za končne proizvode, katerih sestavine so v skladu z ustreznimi pogoji za zdravje živali iz te odločbe;

(h)

lovske trofeje v skladu s točkami 1, 3 ali 4 dela A poglavja VII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(i)

pakirane proizvode živalskega izvora, namenjene za uporabo kot in vitro diagnostični ali laboratorijski reagenti;

(j)

zdravila, kot so opredeljena v Direktivi 2001/83/ES, medicinske pripomočke, izdelane iz živalskih tkiv, ki so narejena neživa, kot je navedeno v členu 1(5)(g) Direktive 93/42/EGS, zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kot so opredeljena v Direktivi 2001/82/ES in zdravila v preskušanju, kot so opredeljena v Direktivi 2001/20/ES.

3.   Ciper zagotovi, da so proizvodi živalskega izvora iz odstavka 2, odpremljeni v druge države članice, opremljeni z uradnim spričevalom. Spričevalo vsebuje naslednje besedilo:

„Proizvodi živalskega izvora ustrezajo Odločbi Komisije 2007/718/ES z dne 6. novembra 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki na Cipru.“.

4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(a) do (d) in (f) tega člena dovolj, da je skladnost s pogoji za obdelavo, navedena v trgovinskem dokumentu, ki ga zahteva ustrezna zakonodaja Skupnosti, potrjena v skladu s členom 9(1).

5.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(e), dovolj, da se obdelava s strojnim pranjem ali pridobitev pri strojenju ali skladnost s pogoji iz točk 1 in 4 poglavja VIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko.

6.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(g), ki so bili predelani v obratu, ki uporablja sistem HACCP in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja, da so predobdelane sestavine v skladu z ustreznimi pogoji iz te odločbe, dovolj, da se to navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).

7.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(i) in (j) dovolj, da se v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko, navede, da so proizvodi namenjeni za uporabo kot in vitro diagnostični, laboratorijski reagenti, zdravila ali medicinski pripomočki, pod pogojem, da so proizvodi jasno označeni z besedili „samo za in vitro diagnostično uporabo“ ali „samo za laboratorijsko uporabo“ ali kot „zdravila“ ali kot „medicinski pripomočki“.

8.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru sestavljenih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 6(1) Odločbe Komisije 2007/275/ES, dovolj, da se v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko, navede naslednje besedilo:

„Sestavljeni proizvodi so obstojni na policah pri sobni temperaturi ali so bili pri proizvodnji v celoti obdelani s kuhanjem ali toplotno obdelavo, tako da so vse surovine denaturizirane.“.

Člen 9

Potrjevanje

1.   Kjer se besedilo sklicuje na ta odstavek, pristojni organi Cipra zagotovijo, da je trgovinskemu dokumentu, ki ga za trgovino znotraj Skupnosti zahteva zakonodaja Skupnosti, priložen izvod uradnega potrdila z izjavo, da:

(a)

je bil zadevni proizvod proizveden

(i)

po postopku, ki je bil preverjen in za katerega je bilo ugotovljeno, da je v skladu z ustreznimi zahtevami zakonodaje Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in je primeren za uničenje virusa slinavke in parkljevke, ali

(ii)

iz predobdelanih materialov, ki so bili v skladu s tem potrjeni, ter

(b)

so bili izvedeni ukrepi, da se po obdelavi prepreči morebitna ponovna okužba s slinavko in parkljevko.

Takšno potrdilo o postopku proizvodnje se sklicuje na to odločbo, velja 30 dni, navaja datum poteka veljavnosti in se lahko obnovi po inšpekciji proizvodnega obrata.

2.   V primeru maloprodajnih proizvodov, namenjenih končnemu porabniku, lahko pristojni organi Cipra odobrijo, da so zbirne pošiljke proizvodov, razen svežega mesa, mletega mesa, strojno izkoščenega mesa in mesnih pripravkov, katerih odprema je v skladu s to odločbo dovoljena, opremljene s trgovinskim dokumentom, ki mu je priložen izvod uradnega veterinarskega spričevala, ki potrjuje, da:

(a)

imajo obrati za odpremo vzpostavljen sistem, ki zagotavlja, da se lahko blago odpremi le, če je sledljivo na podlagi dokumentov o skladnosti s to odločbo, in

(b)

je bil sistem iz točke (a) preverjen ter je bilo zanj ugotovljeno, da je zadovoljiv.

Potrdilo o preverjenosti sistema sledljivosti se sklicuje na to odločbo, velja 30 dni, navaja datum poteka veljavnosti in se lahko obnovi, ko se obrat preveri z zadovoljivimi rezultati.

Pristojni veterinarski organi Cipra drugim državam članicam in Komisiji posredujejo seznam obratov, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.

Člen 10

Čiščenje in razkuževanje

1.   Ciper zagotovi, da se vozila, v katerih so se prevažale žive živali na območjih iz Priloge I in Priloge II, očistijo in razkužijo po vsakem prevozu in da se tako čiščenje in razkuževanje zabeleži v skladu s členom 12(2)(d) Direktive 64/432/EGS.

2.   Ciper zagotovi, da upravljavci izhodnih pristanišč na Cipru zagotovijo razkuženje pnevmatik vozil, ki zapustijo Ciper.

Člen 11

Nekateri izvzeti proizvodi

Omejitve iz členov 3, 4, 5 in 8 se ne uporabljajo za pošiljke proizvodov živalskega izvora iz navedenih členov z območij iz Priloge I, če ti proizvodi:

(a)

niso proizvedeni na Cipru in so še vedno v svoji izvorni embalaži, na kateri je navedeno njihovo poreklo, ali

(b)

so proizvedeni v odobrenem obratu na območjih iz Priloge I iz predobdelanih proizvodov, ki ne izvirajo iz navedenih območij in ki:

(i)

so bili od vnosa na ozemlje Cipra prepeljani, skladiščeni in predelani ločeno od proizvodov, ki niso primerni za odpremljanje izven območij, navedenih v Prilogi I;

(ii)

jih spremlja trgovinski dokument ali uradno spričevalo, kot zahteva ta odločba.

Člen 12

Mirovanje

1.   Brez poseganja v ukrepe, ki jih mora sprejeti Ciper v skladu s členom 7(3) Direktive 2003/85/ES, Ciper izvaja začasno prepoved premikanja živine vrst govedi, prašičev, ovac in koz ter kopitarjev do 12. novembra 2007.

2.   Z odstopanjem od prepovedi premikanja iz odstavka 1 lahko pristojni organi dovolijo premikanje:

(a)

živali govedi, prašičev, ovac in koz, če:

(i)

je bila na vseh dovzetnih živalih na gospodarstvu opravljena klinična preiskava z zadovoljivimi rezultati in

(ii)

se živali prepeljejo neposredno v klavnico za takojšen zakol;

(b)

kopitarjev, če se prevažajo v skladu z odstavkom 2 Priloge VI k Direktivi 2003/85/ES.

Člen 13

Ukrepi, ki jih morajo sprejeti države članice, razen Cipra

1.   Države članice, razen Cipra, morajo zagotoviti, da ne odpremljajo živih živali dovzetnih vrst na območja iz Priloge I.

2.   Brez poseganja v določbe člena 6 Odločbe Sveta 90/424/EGS in ukrepe, ki so jih države članice že sprejele, države članice, razen Cipra, sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe v zvezi z dovzetnimi živalmi, ki so bile odpremljene s Cipra po 15. septembru 2007, vključno z izolacijo in kliničnim pregledom, po potrebi v kombinaciji z laboratorijskimi testi, da ugotovijo ali izključijo možnost okužbe z virusom slinavke in parkljevke, in po potrebi ukrepe iz člena 4 Direktive 2003/85/ES.

Člen 14

Sodelovanje med državami članicami

Države članice sodelujejo pri spremljanju osebne prtljage potnikov, ki potujejo z območij, navedenih v Prilogi I, ter pri obveščanju, ki se izvaja, da se proizvodi živalskega izvora poleg Cipra ne bi vnašali na ozemlje drugih držav članic.

Člen 15

Izvajanje

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 16

Ta odločba se uporablja do 15. decembra 2007.

Člen 17

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33); popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 12.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(4)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(5)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(6)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(7)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006.

(9)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(10)  UL L 104, 13.4.2001, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/49/ES (UL L 21, 24.1.2002, str. 30).

(11)  UL L 62, 15.3.1993, str. 49. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 445/2004 (UL L 72, 11.3.2004, str. 60).

(12)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 829/2007 (UL L 191, 21.7.2007, str. 1).

(13)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/16/ES (UL L 11, 17.1.2006, str. 21).

(14)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(15)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(16)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(17)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).

(18)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 378, 27.12.2006, str. 1).

(19)  UL L 121, 1.5.2001, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

(20)  UL L 116, 4.5.2007, str. 9.


PRILOGA I

Naslednja območja na Cipru:

Ciper


PRILOGA II

Naslednja območja na Cipru:

Ciper


PRILOGA III

Naslednja območja na Cipru:

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

G

O/K

S

GD

D

 

ADNS

=

koda sistema obveščanja o boleznih živali (Odločba 2005/176/ES)

G

=

goveje meso

O/K

=

ovčje in kozje meso

S

=

svinjsko meso

GD

=

gojena divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko

D

=

divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko


PRILOGA IV

Oznaka zdravstvene ustreznosti iz člena 2(3):

Dimenzije:

 

CY = 7 mm

 

Št. obrata = 10 mm

 

Zunanji premer kroga = 50 mm

 

Debelina črte kroga = 3 mm

Image