7.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/13


SKLEP SVETA

z dne 30. oktobra 2007

o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2007/715/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je podala nemška vlada,

po pridobitvi mnenja Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2006/524/ES, Euratom o imenovanju čeških, nemških, estonskih, španskih, francoskih, italijanskih, latvijskih, litovskih, luksemburških, madžarskih, malteških, avstrijskih, slovenskih in slovaških članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1), imenoval nemške člane Odbora za obdobje od 21. septembra 2006 do 20. septembra 2010.

(2)

Zaradi odstopa g. Heika STEFFENSA se je sprostilo eno mesto nemškega člana omenjenega Odbora –

SKLENIL:

Člen 1

G. Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, se imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, kjer zamenja g. Heika STEFFENSA za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2010.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 30. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 207, 28.7.2006, str. 30. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/622/ES, Euratom (UL L 253, 28.9.2007, str. 39).