20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/29


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. oktobra 2007

o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

(2007/675/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za okrepitev boja proti trgovini z ljudmi na evropski ravni in v skladu z Bruseljsko deklaracijo (1) (2002), ki je izrazila potrebo, da Komisija ustanovi skupino strokovnjakov za boj proti trgovini z ljudmi, je bila skupina ustanovljena s Sklepom Komisije 2003/209/ES (2). Posvetovalna skupina ima naziv „strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi“.

(2)

Strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je bila ustanovljena, da bi prispevala k nadaljnjemu razvoju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi ter Komisiji omogočila, da zbere mnenja glede pobud Komisije, povezanih s trgovino z ljudmi, ter pripravila poročilo na podlagi priporočil iz Bruseljske deklaracije. Strokovna skupina je decembra 2004 predložila poročilo skupaj s sklopom priporočil za nadaljnje dejanske predloge na evropski ravni.

(3)

Sporočilo Komisije z dne 18. oktobra 2005„Boj proti trgovini z ljudmi – integrirani pristop in predlogi za akcijski načrt“ (3) je v veliki meri temeljilo na poročilu in priporočilih strokovne skupine. Svet je 1. decembra 2005 sprejel načrt EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (4), ki odraža številne predloge iz Sporočila Komisije.

(4)

Ob upoštevanju dragocenega dela, ki ga je od leta 2003 opravila strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in ki je Komisiji omogočilo, da nadalje razvije svojo politiko na tem področju, ter ob upoštevanju vse večjega pomena področja politike trgovine z ljudmi na globalni ravni, mora strokovna skupina nadaljevati svoje delo. Zaradi širitve Evropske unije je potreben nov sklep. Poleg tega je treba tudi razširiti področje delovanja strokovne skupine, da bo lahko imela koristi od širšega obsega strokovnega znanja, ki ga zahteva spreminjajoč se pojav trgovine z ljudmi.

(5)

Strokovna skupina mora še naprej svetovati Komisiji ob upoštevanju sedanjih razmer na evropski, nacionalni in mednarodni ravni. Zlasti mora pomagati Komisiji pri izvajanju in razvoju ukrepov, predvidenih v načrtu EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi iz decembra 2005, hkrati pa posebno pozornost nameniti področju izkoriščanja delovne sile.

(6)

Skupina mora imeti največ 21 članov, ki bodo uravnoteženo predstavljali javne organe držav članic EU in neprofitne organizacije v Evropski uniji ter Europol. Tudi strokovnjaki akademskega sektorja in svetovalnih služb, specializiranih v neprofitnem sektorju, bi morali biti upravičeni do članstva.

(7)

Strokovna skupina mora imeti možnost za ustanovitev podskupin, da olajša in pospeši svoje delo z osredotočanjem na posebna vprašanja. Pogoje ustanovitve takšnih podskupin določi strokovna skupina kot celota in morajo biti jasno opredeljeni.

(8)

Za člane strokovne skupine je treba določiti pravila o razkrivanju podatkov, brez poseganja v pravila Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (5).

(9)

Osebne podatke v zvezi s člani skupine je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(10)

Mandat članov skupine traja tri leta in je obnovljiv.

(11)

Sklep 2003/209/ES je treba razveljaviti –

SKLENILA:

Člen 1

Strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Ustanovi se „strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi“ (v nadaljnjem besedilu „skupina“).

Člen 2

Posvetovanje

1.   Komisija se lahko posvetuje s skupino glede katere koli zadeve v zvezi s trgovino z ljudmi.

2.   Naloga skupine je:

(a)

vzpostaviti sodelovanje med državami članicami, drugimi strankami, naštetimi v členu 3(2)(b), in Komisijo o vrsti vprašanj, povezanih s trgovino z ljudmi;

(b)

pomagati Komisiji z izdajanjem mnenj v zvezi s trgovino z ljudmi in zagotavljati skladen pristop na tem področju;

(c)

pomagati Komisiji pri oceni razvoja politike na področju trgovine z ljudmi na nacionalni, evropski in mednarodni ravni;

(d)

pomagati Komisiji pri ugotavljanju in opredeljevanju možnih ustreznih ukrepov in dejavnosti na evropski in nacionalni ravni na številnih področjih politike boja proti trgovanju;

(e)

strokovna skupina izdaja mnenja ali poroča Komisiji na njeno zahtevo ali na lastno pobudo ob ustreznem upoštevanju izvajanja in nadaljnjega razvoja na ravni EU načrta EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi in s tem povezanih oblik izkoriščanja. Upošteva tudi vprašanje spolov.

3.   Predsednik skupine lahko Komisijo obvesti, da je zaželeno, da se o določenem vprašanju posvetuje s skupino.

Člen 3

Člani – imenovanje

1.   Skupino sestavlja 21 članov. Razpis za članstvo v skupini bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na javni spletni strani Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost.

2.   Za člane strokovne skupine se imenujejo strokovnjaki s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju boja proti trgovini z ljudmi, vključno s področjem izkoriščanja delovne sile kot delom trgovine z ljudmi, in sicer:

(a)

iz uprav držav članic (do 11 članov);

(b)

iz medvladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, ki se na evropski ravni zavzemajo za boj proti trgovini z ljudmi in lahko svoje tovrstne izkušnje in strokovno znanje ustrezno dokažejo (do 5 članov);

(c)

iz vrst socialnih partnerjev in združenj delodajalcev, ki delujejo na evropski ravni (do 4 člani);

(d)

iz Europola (1 član);

(e)

prav tako lahko posamezniki z izkušnjami, pridobljenimi na podlagi akademskih raziskav v javnih ali zasebnih univerzah ali inštitutih v državah članicah, postanejo člani skupine (do 2 člana).

3.   Člane iz točke (a) odstavka 2 imenuje Komisija na predlog držav članic. Člane iz točk (b), (c) in (e) odstavka 2 imenuje Komisija na podlagi prijav na razpis. Člana iz točke (d) odstavka 2 imenuje Europol.

4.   Na podlagi razpisa se osebe, ki so se prijavile na razpis, in za katere je bilo ugotovljeno, da so primerni kandidati za člane skupine, vendar niso bile imenovane, uvrstijo na rezervni seznam, če s tem soglašajo. Komisija bo ta seznam uporabila za zamenjave članov, če bo to potrebno.

5.   Člani skupine ostanejo na svojih položajih do zamenjave ali do izteka mandata.

6.   Člane, ki ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam skupine, dajo odpoved ali ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 3 tega člena ali člena 287 Pogodbe, je mogoče zamenjati za preostanek njihovega mandata.

7.   Člani, imenovani kot posamezniki, se vsako leto pisno zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu ter podpišejo izjavo o neobstoju ali obstoju kakršnega koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo nepristranskost.

8.   Imena članov, ki so imenovani osebno, se objavijo na spletni strani GD za pravosodje, svobodo in varnost ter v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

9.   Imena članov se zberejo, obdelajo in objavijo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 4

Delovanje

1.   Skupina izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva podpredsednika.

2.   V dogovoru s Komisijo se lahko v okviru skupine ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog in pristojnosti, ki jih določi skupina. Podskupine sestavlja največ 9 članov in se razrešijo takoj po preteku njihovega mandata.

3.   Člani ne smejo širiti podatkov, do katerih imajo dostop v okviru sodelovanja pri razpravah skupine ali podskupine, če se po mnenju Komisije nanašajo na zaupne zadeve.

4.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi tajniške storitve za sestanke skupine in njenih podskupin. Sestankov skupine in podskupin se lahko udeležijo predstavniki zainteresiranih služb Komisije.

5.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

6.   Komisija lahko objavi kakršen koli povzetek, sklepno ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument skupine v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta.

Člen 5

Dodatni strokovnjaki

1.   Komisija lahko povabi zunanje strokovnjake ali opazovalce s posebnim znanjem glede zadeve na dnevnem redu, da sodelujejo pri delu skupine.

2.   Komisija lahko povabi uradne predstavnike držav članic, držav kandidatk ali tretjih držav ter predstavnike mednarodnih, medvladnih in nevladnih organizacij, da se udeležijo sestanka strokovne skupine.

Člen 6

Stroški sestankov

1.   Komisija članom in strokovnjakom povrne potne stroške in, kadar je ustrezno, dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine v skladu s pravili Komisije o nadomestilu za zunanje strokovnjake.

2.   Člani, strokovnjaki in opazovalci za svoje storitve niso plačani.

3.   Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna, ki ga pristojne službe Komisije dodelijo skupini.

Člen 7

Razveljavitev

Sklep 2003/209/ES se razveljavi.

Člen 8

Uporaba

Ta sklep se uporablja 3 leta.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Franco FRATTINI

Podpredsednik


(1)  Bruseljska deklaracija je bila sprejeta na Evropski konferenci o preprečevanju in boju proti trgovanju z ljudmi – globalni izziv za 21. stoletje, ki je potekala od 18.–20. septembra 2002 (UL C 137, 12.6.2003, str. 1).

(2)  UL L 79, 26.3.2003, str. 25.

(3)  COM(2005) 514 konč.

(4)  UL C 311, 9.12.2005, str. 1.

(5)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38).

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.