28.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/49


SKLEP UPRAVNEGA ODBORA EUROPOLA

z dne 18. julija 2007

o sprejemu pogojev in postopkov, ki jih določa Europol v zvezi s prilagajanjem zneskov, navedenih v Dodatku k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999 o dajatvah, ki se uporabljajo za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola

(2007/538/ES)

UPRAVNI ODBOR EUROPOLA JE –

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola (1), sestavljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41(3) Konvencije o Europolu, ter zlasti njegovega člena 10,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2007 sklenil prilagoditi plače in nagrade za uslužbence Europola za 1,5 % z retroaktivnim učinkom od 1. julija 2006.

(2)

Upravni odbor je 18. julija 2007 sklenil, da se zneski, navedeni v členu 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora z dne 16. novembra 1999 (2), zvišajo za isti odstotek in veljajo od istega datuma, kot je bilo določeno z odločbo Sveta z dne 12. junija 2007, omenjeno pod točko 1.

(3)

V skladu z istim sklepom upravnega odbora z dne 18. julija 2007 se tako določeni zneski objavijo v Uradnem listu Evropske unije

SKLENIL:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2006:

1.

Znesek, omenjen v prvem stavku člena 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999, se nadomesti s 113,68 EUR.

2.

Zneski v eurih iz tabele, ki je vključena v člen 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999, se nadomestijo kot sledi:

 

8 % k zneskom med 113,68 EUR in 2 002,41 EUR

 

10 % k zneskom med 2 002,42 EUR in 2 758,01 EUR

 

12,5 % k zneskom med 2 758,02 EUR in 3 160,83 EUR

 

15 % k zneskom med 3 160,84 EUR in 3 589,60 EUR

 

17,5 % k zneskom med 3 589,61 EUR in 3 992,45 EUR

 

20 % k zneskom med 3 992,46 EUR in 4 382,91 EUR

 

22,5 % k zneskom med 4 382,92 EUR in 4 785,73 EUR

 

25 % k zneskom med 4 785,74 EUR in 5 176,21 EUR

 

27,5 % k zneskom med 5 176,22 EUR in 5 579,03 EUR

 

30 % k zneskom med 5 579,04 EUR in 5 969,51 EUR

 

32,5 % k zneskom med 5 969,52 EUR in 6 372,33 EUR

 

35 % k zneskom med 6 372,34 EUR in 6 763,42 EUR

 

40 % k zneskom med 6 763,43 EUR in 7 166,26 EUR

 

45 % k zneskom nad 7 166,27 EUR.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Sklep začne veljati dan po njegovem sprejetju.

V Haagu, 18. julija 2007

Jaime FERNANDES

Predsednik upravnega odbora


(1)  UL C 221, 19.7.1997, str. 2.

(2)  UL C 65, 28.2.2001, str. 8.