27.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. julija 2007

o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive Sveta 1999/13/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih v obdobju 2008–2010

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3547)

(2007/531/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 (1) o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih ter zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 11(1) Direktive 1999/13/ES morajo države članice sestaviti poročila o izvajanju navedene direktive na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo pripravi Komisija po postopku iz člena 6 Direktive Sveta 91/692/EGS.

(2)

Države članice so sestavile poročila o izvajanju navedene direktive za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2004 v skladu z Odločbo Komisije 2002/529/ES (3).

(3)

Države članice morajo v skladu z Odločbo Komisije 2006/534/ES (4) najpozneje do 30. septembra 2008 poročati o izvajanju navedene direktive za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2007.

(4)

Tretje poročilo mora zajemati obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2010.

(5)

Ukrepi v tej odločbi so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za pripravo poročila, ki zajema obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2010 in se predloži Komisiji v skladu s členom 11(1) Direktive 1999/13/ES, države članice uporabijo vprašalnik iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 143, 30.4.2004, str. 87).

(2)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 172, 2.7.2002, str. 57.

(4)  UL L 213, 3.8.2006, str. 4.


PRILOGA

Vprašalnik o izvajanju direktive 1999/13/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih v obdobju 2008–2010

1.   Splošni opis

Prosimo, da poročate o zadevnih spremembah nacionalne zakonodaje v zvezi z Direktivo 1999/13/ES v poročevalnem obdobju.

2.   Zajeti obrati

2.1

Prosimo, da za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A ločeno za prvi (1.1.2008) in zadnji dan (31.12.2010) poročevalnega obdobja navedete, koliko obratov spada v spodnje kategorije:

skupno število obratov (1),

skupno število obratov, ki jih zajema Direktiva 96/61/ES (Direktiva IPPC),

skupno število obratov, ki so registrirani ali so dobili dovoljenje v skladu z Direktivo 1999/13/ES,

skupno število obratov, ki so registrirani ali so dobili dovoljenje z uporabo programa zmanjševanja emisij,

skupno število obratov, ki jim je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 5(3)(a) Direktive 1999/13/ES. Temu vprašalniku priložite seznam razlogov za vsako od odobrenih odstopanj,

skupno število obratov, ki jim je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 5(3)(b) Direktive 1999/13/ES. Temu vprašalniku priložite seznam razlogov za vsako od odobrenih odstopanj.

2.2

Prosimo, da za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A navedete, koliko obratov v poročevalnim obdobju spada v spodnje kategorije:

skupno število novih ali znatno spremenjenih obratov, ki so bili registrirani ali so dobili dovoljenje v skladu z Direktivo 1999/13/ES.

3.   Nadomestitev

Prosimo, da za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A navedete za konec poročevalnega obdobja (31.12.2010), katere snovi ali pripravki, ki so po Direktivi Sveta 67/548/EGS (2) razvrščeni kot kancerogeni, mutageni ali za razmnoževanje strupeni (R45, R46, R49, R60, R61), se še vedno uporabljajo in v kakšnih količinah (ocenjena količina v tonah/leto).

4.   Spremljanje stanja

Prosimo, da za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A navedete za poročevalno obdobje naslednje podatke:

število obratov, ki so v skladu s členom 8(1) Direktive poročali „enkrat letno“ ali „na zahtevo“,

število obratov, katerih skladnost se stalno spremlja v skladu s členom 8(2) Direktive.

5.   Skladnost

Prosimo, da za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A navedete za poročevalno obdobje naslednje podatke:

število upravljavcev, za katere je bilo ugotovljeno, da kršijo zahteve te direktive

(a)

z neizpolnjevanjem zahteve o poročanju „enkrat/leto“ ali „na zahtevo“;

(b)

z neizpolnjevanjem drugih zahtev Direktive;

kateremu številu upravljalcev so pristojni organi začasno preklicali ali odvzeli dovoljenje v primeru neskladnosti s členom 10(b) Direktive?

6.   Emisije

6.1

Prosimo, da za leti 2008 in 2010 navedete ocenjeno število ton emisij HOS za vse obrate skupaj.

6.2

Prosimo, da za leti 2008 in 2010 navedete ocenjeno število ton emisij HOS (neobvezno) za vsako od dvajsetih dejavnosti iz Priloge II A.

7.   Stroški

7.1

Prosimo, da ocenite skupne stroške, npr. vsoto vseh stroškov za izdajo dovoljenj, spremljanje stanja, izvajanje inšpekcijskih pregledov itd. za vse zadevne državne organe v eurih/leto ali v delovnih letih za izvajanje Direktive 1999/13/EC v letu 2010 (neobvezno).

7.2

Prosimo, da navedete oceno upravnih stroškov tega poročanja v delovnih mesecih in v eurih (neobvezno).

8.   Objava poročil držav članic o tem vprašalniku

Prosimo, da navedete podatke, npr. naslov spletne strani, kjer so poročila držav članic o odgovorih na ta vprašalnik neposredno javno dostopna.

9.   Izboljšave

Katere vidike bi bilo treba poudariti glede

izvajanja/prihodnje revizije Direktive 1999/13/ES,

prihodnjih vprašalnikov?

10.   Druge pripombe


(1)  V tem vprašalniku zajema „skupno število obratov“ tudi tiste obrate, ki ne spadajo v področje uporabe Direktive 1999/13/ES, ampak jih ureja nacionalna zakonodaja v skladu z določbami Direktive. Obrati za lakiranje cestnih vozil, kot so opredeljena v Direktivi 70/156/EGS, ali njihovih delov pri popravljanju vozil, njihovem konzerviranju ali dekoriranju zunaj proizvodnih obratov, niso zajeti.

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.