15.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/71


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. junija 2007

o ukrepih za preprečevanje vnosa viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2451)

(2007/410/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti člena 16(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar država članica v skladu z Direktivo 2000/29/ES presodi, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma, navedenega v Prilogi I ali Prilogi II k navedeni direktivi, na njeno ozemlje ali njegovega širjenja, mora sprejeti kakršne koli ukrepe, potrebne za zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(2)

Nizozemska je zaradi prisotnosti krompirjeve obročkaste gnilobe države članice in Komisijo obvestila, da je 14. februarja 2007 sprejela uradne ukrepe za zaščito svojega ozemlja pred nadaljnjim vnosom tega nevarnega organizma in širjenjem po njem.

(3)

Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev je naveden v oddelku I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES in opredeljen kot organizem, katerega vnos in širjenje v vseh državah članicah je treba prepovedati.

(4)

Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev je bil najden na rastlinah Solanum jasminoides Paxton in Brugmansia Pers. spp. Glede tega škodljivega organizma trenutno ni posebnih zahtev za ti rastlini s poreklom iz Skupnosti.

(5)

Treba je sprejeti ukrepe proti vnosu tega škodljivega organizma v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti, ker so dostopne znanstvene informacije pokazale, da prisotnost škodljivega organizma na zadevnih rastlinah lahko privede do njegovega nadaljnjega širjenja.

(6)

Ukrepi iz te odločbe morajo veljati za vnos ali širjenje škodljivega organizma, uvoz, proizvodnjo in premeščanje rastlin rodu Brugmansia Pers. spp. in vrste Solanum jasminoides Paxton, namenjenih sajenju, vključno s semeni, v Skupnosti. Poleg tega je treba pripraviti raziskavo o prisotnosti ali stalni odsotnosti škodljivega organizma v državah članicah.

(7)

Primerno je, da se rezultati ukrepov redno ocenjujejo, zlasti na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice, in so podlaga za možne prihodnje ukrepe.

(8)

Če je potrebno, morajo države članice za dosego skladnosti s to odločbo prilagoditi svojo zakonodajo.

(9)

Rezultate sprejetih ukrepov je treba ponovno proučiti do 29. februarja 2008.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uvoz zadevnih rastlin

Rastline rodu Brugmansia Pers. spp. in vrste Solanum jasminoides Paxton, namenjene sajenju, vključno s semeni (v nadaljnjem besedilu „določene rastline“), se lahko vnesejo v Skupnost samo, če:

(a)

so v skladu z ukrepi iz točke 1 Priloge; in

(b)

sta bila zanje pri vstopu v Skupnost opravljena inšpekcijski pregled in preskus s strani pristojnega uradnega organa o prisotnosti viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev v skladu s členom 13a(1) Direktive 2000/29/ES, ki nista potrdila njegove prisotnosti.

Člen 2

Premeščanje zadevnih rastlin v Skupnosti

Zadevne rastline s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 1 so lahko premeščene v Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 2 Priloge.

Člen 3

Raziskave in uradna obvestila

1.   Države članice izvedejo uradne raziskave in po potrebi preskus o prisotnosti viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev na gostiteljskih rastlinah ali okužbe s tem škodljivim organizmom na svojem ozemlju.

Brez poseganja v člen 16(2) Direktive 2000/29/ES se o rezultatih navedenih raziskav vsako leto do 10. januarja 2008 uradno obvesti Komisijo in druge države članice.

2.   Vsak sum ali potrjena prisotnost viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev se nemudoma sporočita pristojnim uradnim organom.

Člen 4

Skladnost

Države članice po potrebi spremenijo sprejete ukrepe za zaščito pred vnosom in širjenjem viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev tako, da so navedeni ukrepi skladni s to odločbo. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Pregled

Ta odločba se pregleda najpozneje do 29. februarja 2008.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).


PRILOGA

Dodatni ukrepi iz členov 1 in 2 te odločbe

1.   Posebne uvozne zahteve

Brez poseganja v člen 13 dela A Priloge III k Direktivi 2000/29/ES mora zadevne rastline s poreklom iz tretjih držav spremljati spričevalo iz člena 13(1)(ii) navedene direktive, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ navaja, da zadevne rastline izvirajo z območja ali so v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, kot ga določa Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe FAO št. 5 (1) (v nadaljnjem besedilu „mesto pridelave“), ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla:

(a)

v državah, v katerih pojav viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev ni znan; ali

(b)

na neokuženem območju, ki ga je nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla potrdila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime neokuženega območja se navede v rubriki „Kraj izvora“; ali

(c)

kjer so bili vsi loti zadevnih rastlin preskušeni in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okuženi z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev, pred premestitvijo; ali

(d)

kjer so bile vse povezane matične rastline zadevnih rastlin preskušene in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev, pred premestitvijo zadevnih rastlin. Po preskusu so razmere za rast takšne, da bodo povezane matične rastline in zadevne rastline ostale neokužene z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev pred premestitvijo.

2.   Pogoji za premeščanje

Vse zadevne rastline s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 1 te odločbe se lahko premeščajo v Skupnosti, z izjemo manjših količin rastlin za nekomercialno uporabo lastnika ali prejemnika, pod pogojem, da ni tveganja širjenja škodljivega organizma, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive Komisije 92/105/EGS (2), in so v svoji celotni življenjski dobi ali od vnosa v Skupnost rasle na mestu pridelave:

(a)

v državi članici, v kateri pojav viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev ni znan; ali

(b)

na neokuženem območju, ki ga je pristojni uradni organ v državi članici potrdil v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe; ali

(c)

kjer so bili vsi loti zadevnih rastlin preskušeni in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okuženi z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev, pred premestitvijo; ali

(d)

kjer so bile vse povezane matične rastline zadevnih rastlin preskušene in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev, pred premestitvijo zadevnih rastlin. Po preskusu so razmere za rast takšne, da bodo povezane matične rastline in zadevne rastline ostale neokužene z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev pred premestitvijo.


(1)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/17/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 23).