17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. marca 2007

o uporabi člena 30(1) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev za nekatere storitve kurirske in paketne pošte na Danskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 840)

(Besedilo v danskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/169/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti člena 30(4) in (6) Direktive,

ob upoštevanju zahtevka, ki ga je Kraljevina Danska poslala po elektronski pošti 20. novembra 2006, in dodatnih informacij, ki so jih službe Komisije zahtevale po elektronski pošti dne 8. decembra 2006, danski organi pa poslali po elektronski pošti dne 22. decembra 2006,

ob upoštevanju ugotovitve neodvisnega danskega organa Konkurrencestyrelsen (danskega organa za konkurenco), da so pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES izpolnjeni,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30 Direktive 2004/17/ES določa, da se Direktiva ne uporablja za pogodbe, katerih namen je omogočiti opravljanje ene od dejavnosti, na katere se Direktiva nanaša, če je v državi članici, v kateri se dejavnost opravlja, slednja neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, na katere dostop ni omejen. Neposredna izpostavljenost konkurenci se ocenjuje na podlagi objektivnih meril, ob upoštevanju posebnih značilnosti zadevnega sektorja. Dostop se šteje kot prost, če je država članica uvedla in izvaja zadevno zakonodajo Skupnosti, ki odpira določen sektor ali njegov del.

(2)

Ta zakonodaja je navedena v Prilogi XI k Direktivi 2004/17/ES, ki se, ko gre za poštne storitve, sklicuje na Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (2).

(3)

V skladu s členom 62(2) Direktive 2004/17/ES se naslov III navedene direktive, ki določa pravila za natečaje na področju storitev, ne uporablja za natečaje, organizirane v zadevni državi članici za opravljanje dejavnosti, za katero se člen 30(1) Direktive uporablja na podlagi odločbe Komisije ali za katero se šteje, da se navedeni člen uporablja na podlagi drugega ali tretjega pododstavka člena 30(4) ali četrtega pododstavka člena 30(5).

(4)

Zahtevek Kraljevine Danske se nanaša na nekatere storitve kurirske in paketne pošte na Danskem. Natančneje se lahko zadevne storitve opišejo kot medpodjetniške storitve paketne pošte v domovini in tujini, storitve za lahko blago/paletirano blago v domovini in tujini ter storitve kurirske in hitre pošte v domovini in tujini. V skladu s prejšnjimi odločbami Komisije (3) je mogoče razlikovati med zgoraj navedenimi storitvami, zato je mogoče vsako od teh storitev obravnavati kot samostojen trg. Zato se danski zahtevek nanaša na šest različnih trgov. V skladu s členom 6 Direktive 2004/17/ES se Direktiva nanaša na logistične storitve, na primer storitve kurirske in hitre pošte, če take storitve zagotavljajo subjekti, ki zagotavljajo tudi poštne storitve v smislu člena 6(2)(b) Direktive.

(5)

Kot javno podjetje v smislu člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES, ki opravlja mnoge od dejavnosti, omenjene v členu 6 navedene direktive, je Post Danmark, v imenu katere je bil zahtevek vložen, naročnik v smislu iz Direktive 2004/17/ES. Glede na razpoložljive informacije se zdi, da je to edini naročnik, ki deluje na trgih, na katere se nanaša ta odločba, ostali subjekti pa so zasebna podjetja, ki ne delujejo na podlagi posebnih ali ekskluzivnih pravic.

(6)

Te ocene, pa tudi vse druge ocene iz te odločbe, se pripravljajo izključno zaradi izvajanja Direktive 2004/17/ES in ne posegajo v uporabo pravil o konkurenci.

(7)

Danska je uvedla in uporabljala Direktivo 97/67/ES. Zato in na podlagi prvega pododstavka člena 30(3) je treba dostop do trga šteti za prostega.

(8)

Neposredno izpostavljenost konkurenci bi bilo treba oceniti na podlagi različnih kazalcev, od katerih sam po sebi nobeden ni odločilen.

(9)

En dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so tržni deleži glavnih udeležencev na posameznem trgu, drugi pa je stopnja koncentracije. Glede prihodka in tudi glede števila pošiljk niha po dostavljenih informacijah tržni delež Post Danmark na vsakem od šestih zadevnih trgov med manj kot 1 % (4) in 35–40 % (5), kar so sprejemljive ravni, če se upošteva tudi stopnja koncentracije na teh trgih. Post Danmark je največji posamični subjekt na le dveh od teh trgov, na trgu za domače storitve paketne pošte in na trgu za domače storitve kurirske in hitre pošte (6). Na obeh navedenih trgih je skupni tržni delež dveh največjih konkurentov družbe Post Danmark primerljiv s tistim, ki ga ima Post Danmark (7), ali večji. Na tistih trgih, na katerih Post Danmark nima največjega tržnega deleža, je skupni tržni delež dveh njenih največjih konkurentov nekajkrat večji (8) kot njen. Te dejavnike je zato treba obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti konkurenci.

(10)

Glede na omenjene kazalnike je treba pogoj neposredne izpostavljenosti konkurenci, določen v členu 30(1) Direktive 2004/17/ES, šteti za izpolnjenega glede storitev paketne in kurirske pošte na Danskem, ki so navedene v uvodni izjavi 4 (9). Kot je navedeno zgoraj, v uvodni izjavi 7, je treba nadaljnji pogoj prostega dostopa do dejavnosti šteti za izpolnjenega. Zato se Direktiva 2004/17/ES ne bi smela uporabljati, ko naročniki oddajajo naročila, katerih namen je omogočiti izvedbo storitev paketne in kurirske pošte iz zahtevka na Danskem, ali ko izvajajo natečaje za tamkajšnje opravljanje teh dejavnosti.

(11)

Ta odločba temelji na pravnih in dejanskih razmerah v novembru in decembru 2006, razvidnih iz informacij, ki jih je predložila Kraljevina Danska. Lahko se spremeni, če bi pomembne spremembe pravnih ali dejanskih razmer pomenile, da pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni.

(12)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Direktiva 2004/17/ES se ne uporablja za naročila, ki jih oddajo naročniki z namenom, da bi lahko opravljali naslednje storitve paketne in kurirske pošte na Danskem:

(a)

domače storitve medpodjetniške paketne pošte;

(b)

mednarodne storitve medpodjetniške paketne pošte;

(c)

domače storitve za lahko blago/paletirano blago;

(d)

mednarodne storitve za lahko blago/paletirano blago;

(e)

domače storitve kurirske in hitre pošte; ter

(f)

mednarodne storitve kurirske in hitre pošte.

Člen 2

Ta odločba temelji na pravnih in dejanskih razmerah v novembru in decembru 2006, razvidnih iz informacij, ki jih je predložila Kraljevina Danska. Lahko se spremeni, če bi pomembne spremembe pravnih ali dejanskih razmer pomenile, da pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Dansko.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/97/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 107).

(2)  UL L 15, 21.1.1998, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  Odločba Komisije z dne 2. decembra 1991 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 19 in naslednje; Odločba Komisije z dne 8. novembra 1996 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 10 in naslednje; Odločba Komisije z dne 1. julija 1999 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 8 in naslednje; Odločba Komisije z dne 20. marca 2001 glede postopka iz člena 82 Pogodbe ES (zadeva COMP/35 141 – Deutsche Post AG), točka 26 in naslednje; Odločba Komisije z dne 21. oktobra 2002 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 10 in naslednje.

(4)  Na trgu za mednarodne storitve kurirske in hitre pošte v letu 2005.

(5)  Trg v letu 2005 za domače storitve medpodjetniške paketne pošte (iz Danske in na Dansko).

(6)  V letu 2005 je tržni delež Post Danmark znašal 16–19 % po prihodku za domače storitve kurirske in hitre pošte in 35–40 % po prihodku za domače storitve medpodjetniške paketne pošte.

(7)  V letu 2005 je skupni tržni delež dveh največjih konkurentov na trgu za domače storitve medpodjetniške paketne pošte znašal 36–44 % po prihodku, njun skupni tržni delež na domačem trgu za storitve kurirske in hitre pošte pa 23–29 %, prav tako po prihodku.

(8)  Na primer, na trgu za domače storitve za lahko/paletirano blago ima Post Danmark po prihodku tržni delež 3–5 %, skupni delež obeh največjih subjektov pa znaša po prihodku 69–83 %. Ta razlika je še bolj izrazita na trgu mednarodnih storitev kurirske in hitre pošte, na katerem je v letu 2005 delež Post Danmark znašal največ 1 % po prihodku, skupni tržni delež dveh največjih udeležencev na tem trgu pa 65–80 %, prav tako po prihodku.

(9)  Zadevne storitve se opišejo kot storitve medpodjetniške paketne pošte v domovini in tujini, storitve za lahko/paletirano blago v domovini in tujini ter storitve kurirske in hitre pošte v domovini in tujini.