9.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/40


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. avgusta 2006

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3592)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/161/ES)

Komisija je 10. avgusta 2006 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(1) Uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco, na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

Komisija je 24. januarja 2006 prejela obvestilo, s katerim je podjetje INEOS Group Limited („Ineos“) priglasilo svojo namero, da z nakupom sredstev pridobi nadzor nad podjetjem BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business („BP Dormagen Business“), ki je v lasti British Petroleum Group („BP“).

(2)

Ineos je družba z omejeno odgovornostjo iz Združenega kraljestva, ki je izključni lastnik različnih podružnic po svetu, dejavnih na področjih proizvodnje, distribucije, prodaje in trženja vmesnih kemičnih produktov in posebnih vrst kemikalij. Podjetje Ineos je 16. decembra 2006 pridobilo podjetje Innovene, nekdanje podjetje za olefine, derivate in rafiniranje skupine BP (razen BP Dormagen Business, katerega pridobitev je predmet te odločbe), ki proizvaja različne petrokemične proizvode, vključno z olefini in njihovimi derivati, ter številne vrste rafiniranih proizvodov (2). To dejanje je Komisija odobrila 9. decembra 2005 (zadeva št. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, „glavna transakcija“).

(3)

Podjetje BP Dormagen Business, ki obsega zgolj tovarno v kraju Köln/Dormagen (Nemčija), je trenutno pod nadzorom podjetja BP in je dejavno na področju proizvodnje etilen oksida („EO“) in etilen glikolov („EG ali glikoli“).

(4)

Svetovalni odbor za koncentracije je na svojem 143. sestanku 28. julija 2006 sprejel pozitivno mnenje glede osnutka odločbe o odobritvi, ki mu ga je predložila Komisija (3).

(5)

Pooblaščenka za zaslišanje je v poročilu z dne 26. julija 2006 sprejela stališče, da je bila pravica do zaslišanja strank spoštovana (3).

I.   UPOŠTEVNI TRGI

Ozadje

(6)

Komisija je pri proučitvi glavne transakcije ocenila trge za etilen oksid („EO“) in številne njegove derivate („EOD“), zlasti alkohol etoksilate, glikol etre („GE“) in etanol amine („EOA“). Komisija je ugotovila, da glavna transakcija ne povzroča resnih dvomov, kar zadeva njeno združljivost s skupnim trgom na horizontalno in vertikalno povezanih trgih.

(7)

Edini proizvodi, ki jih izdeluje in prodaja podjetje BP Dormagen Business, so EO in EG. Podjetje Ineos proizvaja več vrst kemikalij, vključno z EO in derivati EO (vključno z EG). Zato so horizontalna prekrivanja, ki bi nastala, če podjetje Ineos pridobi podjetje BP Dormagen Business, povezana le z EO in EG. Poleg tega obstajajo vertikalna razmerja s predhodnimi (glede etilena) in nadaljnjimi (glede derivatov EO) členi v tržni verigi EO.

Upoštevni proizvodni trgi

(8)

EO je brezbarven plin, ki se proizvaja z delno oksidacijo etilena. EO vsebuje 82 % etilena in je zaradi svoje vnetljivosti ter eksplozivnosti nevaren proizvod. Je tudi strupen in rakotvoren. Neprečiščen EO se lahko uporablja za proizvodnjo EG ali pa za nadaljnje prečiščevanje.

(9)

EG so vmesni kemični produkti, ki se proizvajajo večinoma z nekatalitsko hidracijo EO. EG pomenijo 37,5 % skupne potrošnje EO v EGP in proizvajajo jih samo celostni proizvajalci EO.

(10)

Druga možna proizvodna pot za EO vključuje njegovo nadaljnje prečiščevanje: prečiščen EO se nato lahko uporablja pri proizvodnji raznih drugih vmesnih kemičnih produktov. Večino tega prečiščenega EO porabijo sami celostni proizvajalci EO v nadaljnjih proizvodnih fazah derivatov EO, preostanek pa se proda tretjim osebam, ki proizvajalcem EO konkurirajo na različnih trgih derivatov EO.

Etilen oksid

(11)

Komisija je proučila etilen oksid v prejšnjih zadevah (4). Ugotovila je, da obstaja ločen proizvodni trg za EO, katerega značilnost je šibka nadomestljivost, zlasti ko se uporablja kot neposredna surovina v kemijskih reakcijah. Preiskava je v tem primeru potrdila takšno opredelitev proizvodnega trga.

(12)

Ker se tretjim osebam prodaja le prečiščen EO, se je presoja konkurence v tej zadevi osredotočila na trg prečiščenega EO. V poznejši fazi postopka je podjetje Ineos navedlo, da se prečiščen EO lahko nadalje razdeli na visokokakovostni EO in nizkokakovostni EO, odvisno od deleža nečistoč (večinoma vsebnost aldehidov). Vendar pa je tržna preiskava potrdila, da nadaljnja razdelitev upoštevnega proizvodnega trga glede na delež nečistoč v prečiščenem EO ni potrebna, saj se tretjim osebam prodaja le visokokakovostni EO.

(13)

Komisija je preiskala tudi, ali je treba razlikovati med dolgoročnimi pogodbami za dobavo EO kupcem, katerih tovarne se nahajajo na kraju obrata dobavitelja EO ali v njegovi bližini in so povezane prek cevovoda („neposredno na kraju samem“), in dobavo drugim kupcem („na daljavo“), katerim se surovina dobavi na druge načine, npr. s tovornjakom ali po železnici. Komisija je ugotovila, da se ta dva načina dobave med seboj nekoliko razlikujeta po cenah, trajanju pogodb in količini kupljene surovine. Vendar pa Komisiji o tem vprašanju ni bilo treba sprejeti odločitve, saj transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence, ne glede na to, ali dobava na kraju samem in dobava na daljavo tvorita en sam ali dva ločena trga.

Etilen glikoli

(14)

Podjetje Ineos je navedlo, da EG tvorijo ločen proizvodni trg, v skladu s prejšnjo odločbo Komisije (5). Vendar pa je Komisija v odločbi, ki je tej sledila (6), zapisala, da bi bilo zaradi pomislekov z vidika povpraševanja morda treba razlikovati med različnimi vrstami EG. Ti so: monoetilen glikol („MEG“), dietilen glikol („DEG“) in trietilen glikol („TEG“). Večino proizvodnje sestavlja MEG (približno 90 %), preostala proizvodnja pa je porazdeljena med DEG (približno 9 %) in TEG (približno 1 %).

(15)

V tem primeru je večina udeležencev na trgu menila, da bi bilo treba EG nadalje razdeliti na tri trge za MEG, DEG in TEG, saj se uporabljajo na zelo različne načine in nikakor niso medsebojno nadomestljivi. Vendar pa se z vidika dobave MEG, DEG in TEG vedno proizvajajo skupaj in sicer v zelo podobnih razmerjih. Natančna opredelitev trga ni bila izvedena, saj transakcija v okviru nobene možne opredelitve proizvodnega trga ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence v zvezi z EG.

Upoštevni geografski trgi

Etilen oksid

(16)

Komisija je v prejšnjih odločbah (7) kot verjeten geografski obseg trga za EO opredelila zahodno Evropo (ki jo sestavljata EGP in Švica), čeprav je vprašanje natančne opredelitve trga ostalo odprto. V tej zadevi se zadevni proizvodni obrati nahajajo v krajih Antwerp (Belgija), Lavera (Francija) in Dormagen (Nemčija). Podjetje Ineos je navedlo, da sega trg po vsem EGP, saj se EO iz teh obratov prevaža na dolge razdalje (po podatkih podjetja Ineos v nekaterih primerih tudi več kot 1 000 km, čeprav se večina dobav izvrši na razdaljah do 600 km). Vendar pa velika večina kupcev in vsaj polovica konkurentov meni, da je geografski trg regionalen. Zdi se, da se zaradi stroškov prevoza in nevarnih lastnosti proizvoda prevozne razdalje gibljejo med 0 in 800 km, z veliko večino med 0 in 600 km.

(17)

Komisija je zaradi omejitev glede prevoznih razdalj določila naslednje možne regionalne trge za EO: (i) Združeno kraljestvo in Irska, (ii) nordijske države (Norveška, Švedska in Finska), (iii) celinski del severo-zahodne Evrope (Nizozemska, Danska, Belgija, Luksemburg, Nemčija, Avstrija, srednja in severna Francija), (iv) mediteransko območje (Italija, Portugalska, južna Francija in Španija), in (v) srednja in vzhodna Evropa. Nadalje je Komisija ugotovila, da cenovne razlike po regijah in omejeni tržni tokovi potrjujejo takšno razdelitev geografskih trgov. Vendar pa ni bilo nujno določiti natančne opredelitve geografskega trga za EO, saj je Komisija ugotovila, da ta transakcija ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence na nobenem od možnih geografskih trgov (na trgu z obsegom celotnega EGP ali na trgu celinskega dela severo-zahodne Evrope, edinem trgu, na katerem sta prisotni obe stranki).

Etilen glikoli

(18)

V skladu s trditvami iz prejšnjih odločb (8) je podjetje Ineos navedlo, da upoštevni geografski trg za EG obsega vsaj vso zahodno Evropo ali celo ves svet. To je zato, ker EG niso nevarni proizvodi in jih je torej lažje prevažati. Cene so primerljive na svetovni ravni, uvoz v EGP, večinoma z Bližnjega vzhoda in iz Rusije, pa pomeni približno 13 % skupne potrošnje v EGP.

(19)

Velika večina izprašanih v tržni preiskavi je potrdila, da geografski trg sega vsaj po vsem EGP. Vendar za potrebe te odločbe natančna opredelitev trga ni bila izvedena, saj transakcija v okviru nobene možne opredelitve geografskega trga ne bi bistveno ovirala učinkovite konkurence na skupnem trgu ali na njegovem večjem delu.

II.   OCENA

Etilen oksid

(20)

Skupen obseg trga za EO v EGP, vključno s proizvodnjo za lastno porabo, je približno 3 000 kiloton na leto. Prodajni trg znaša približno 18 % skupne proizvodnje ali približno 560 kiloton na leto, od česar kupijo 33 % kupci na kraju samem, 67 % pa kupci na daljavo.

(21)

Glede na tržno strukturo pomeni transakcija združitev dveh od treh največjih dobaviteljev EO, kar bi povzročilo skupni tržni delež več kot 45 % po vseh logičnih opredelitvah upoštevnih proizvodnih in geografskih trgov za EO. Delež podjetja Shell, največjega konkurenta združenega subjekta, znaša 15–25 % skupnega prodajnega trga za kupce na kraju samem in za kupce na daljavo. Tržni deleži vseh preostalih konkurentov znašajo manj kot 10 % (veliko jih znaša manj kot 5 %) za skupno prodajo in prodajo na daljavo.

(22)

Vendar ob upoštevanju dejstva, da prodajni trg pomeni precej majhen delež skupne proizvodnje, lahko nanj močno vplivajo razmeroma majhne spremembe v skupni proizvodnji. Zato se je Komisija v svoji oceni osredotočila na pomen lastne porabe EO celostnih proizvajalcev in njenega vpliva na prodajo tretjim osebam. Komisija je proučila okoliščine, povezane z dobavo EO, in še zlasti dejavnike, ki lahko omejujejo ravnanje združenega subjekta na prodajnem trgu za EO.

(23)

V ta namen je Komisija določila glavne vidike, od katerih je odvisna razpoložljivost EO na prodajnem trgu: – proizvodna zmogljivost za EO; – zmogljivost prečiščevanja; – uporaba EO v nadaljnjih proizvodnih procesih, zlasti razdelitev na EG in druge vrste uporabe; – spodbude, da se dodaten EO porabi interno in/ali se ga proda na prodajnem trgu.

(24)

Prvič, Komisija je ocenila, ali imajo trenutno konkurenti strank zadostne rezervne zmogljivosti za EO, da bi lahko oskrbovali prodajni trg. V tem smislu je odločilna zmogljivost prečiščevanja, saj se na prodajnem trgu prodaja samo prečiščen EO. Preiskava je pokazala, da bi se kljub temu, da tovarni strank pomenita pomemben del rezervne zmogljivosti prečiščevanja, njuno nekonkurenčno ravnanje lahko omejilo z rezervnimi zmogljivostmi njunih konkurentov, saj proizvajajo velike količine glede na sorazmerno majhen prodajni trg.

(25)

Poleg tega se je v tej zadevi precejšen del ocene Komisije osredotočil na razmerje med proizvodnjo prečiščenega EO in EG. Zmanjšanje proizvodnje EG bi lahko celostnim proizvajalcem (tistim, ki proizvajajo EO in EG) omogočilo povečati lastno proizvodnjo prečiščenega EO. To razmerje temelji na dejstvu, da se za oba proizvoda uporablja ista surovina (neprečiščen EO), in zaradi tega bi zmanjšanje proizvodnje EG sprostilo neprečiščen EO, ki bi se nato lahko porabil v proizvodnji dodatnih količin prečiščenega EO – v skladu z omejitvami zmogljivosti prečiščevanja.

(26)

Podjetje Ineos je navedlo, da se MEG uporablja kot izdelek za prehod, ki proizvajalcem EO omogoča, da z EO preidejo na kakšen drug derivat EO ali obratno, glede na razmere na trgu. Da bi to dokazalo, je podjetje Ineos predložilo dve ekonometrični študiji, ki kažeta, da so bila v preteklosti konkurenčna podjetja strank sposobna povečati svojo proizvodnjo prečiščenega EO na račun proizvodnje glikolov kot odgovor na prekinitve proizvodnje v tovarnah podjetij Ineos in BP Dormagen Business. Ugotovljeno je bilo, da je zmanjšanje prodaje EO prizadetih podjetij (do neke mere) povzročilo večjo prodajo EO na strani konkurenčnih podjetij.

(27)

Čeprav so te študije do neke mere omejene, Komisija sklepa, da nakazujejo možnost, da se ta konkurenčna podjetja zoperstavijo protikonkurenčnemu ravnanju združenega subjekta.

(28)

Komisija je nato glede na omejenost zmogljivosti ocenila, kako velik bi bil ta možni prehod od glikolov na prečiščen EO. Komisija je ugotovila, da bi lahko možni prehod od glikolov na prečiščen EO v primeru največjega predvidljivega zmanjšanja proizvodnje glikolov in enotnega zvišanja cen združenega subjekta na prodajni trg za EO prispeval količine, ki so precejšnje v primerjavi s sedanjim skupnim obsegom tega trga.

(29)

Komisija je prav tako upoštevala, kako nove zmogljivosti za glikole, ki postajajo dostopne na Bližnjem vzhodu in v Aziji, vplivajo na tržne razmere v Evropi. Ugotovila je, da lahko te nove zmogljivosti za proizvodnjo EO povzročijo povečanje izvoza EG v EGP in da bi bilo zaradi tega lahko pričakovati zmanjšanje proizvodnje EG v EGP. To bi nato lahko povečalo dostopnost EO v EGP za prodajo tretjim osebam in proizvodnjo drugih EO derivatov v tovarni sami.

(30)

V skladu s tem je Komisija menila, da bi bilo primerno oceniti možne vplive dejanja, glede na predviden in logično pričakovan razvoj dogodkov v prihodnosti.

(31)

Preiskava Komisije je pokazala, da bo po pričakovanjih skupna rezervna zmogljivost za proizvodnjo EO v EGP v prihajajočih letih narasla in da bodo stopnje izkoriščenosti nižje. Čeprav se bo po pričakovanjih rezervna zmogljivost prečiščevanja v bližnji prihodnosti zmanjšala, lahko preostala rezervna zmogljivost prečiščevanja še vedno služi kot ovira proti enostranskemu zvišanju cen združenega subjekta, saj je prodajni trg sorazmerno majhen in se po pričakovanjih v bližnji prihodnosti ne bo znatno povečal.

(32)

Nadalje so bile upoštevane prihodnje ekonomske spodbude proizvajalcev EO za dobavo na prodajni trg, da bi ocenili vpliv pričakovanega povišanja uvoza glikolov z Bližnjega vzhoda na evropski prodajni trg za EO. Da bi uravnotežili predviden upad potrošnje EO za glikole in obdržali stopnje izkoriščenosti proizvodnje EO na najvišji možni ravni, bi proizvajalci EO za svojo dobavo EO morali poiskati druge prodajne trge. Ker je za vse druge derivate EO (razen glikolov) in za prodajni trg potreben prečiščen EO, bi bila to za evropske proizvajalce EO spodbuda, da povečajo svoje trenutne zmogljivosti prečiščevanja.

(33)

Komisija je ugotovila, da je širitev prečiščevalnih oddelkov proizvodnje EO cenejša in zanjo večinoma niso potrebne druge spremljajoče naložbe v tovarni. Če se predvideva, da bodo konkurenčna podjetja zmogla povečati svoje trenutne prečiščevalne zmogljivosti, da bi ublažila pričakovan upad v proizvodnji glikolov, bo obseg teh povečanj odvisen od lastne porabe proizvajalcev EO za EOD, njihove zmožnosti povečanja svojih zmogljivosti za EOD in spodbud, da EO porabijo sama ali ga prodajo na prodajnem trgu.

(34)

Preiskava Komisije je razkrila, da bodo v bližnji prihodnosti zmogljivosti celostnih proizvajalcev za EOD deloma omejene zaradi povečanega povpraševanja po EOD. Povečanje zmogljivosti za proizvodnjo EOD je dražje in zahteva več časa kot povečanje zmogljivosti za prečiščevanje EO. Zato vsega prečiščenega EO, ki bo na voljo zaradi zmanjšanja proizvodnje glikolov v EGP, celostni proizvajalci ne bodo porabili v povečani proizvodnji EOD. Torej bo na voljo na prodajnem trgu.

(35)

Zato se lahko izključijo resne ovire za učinkovito konkurenco na prodajnem trgu za EO. Kupcem EO bodo ponujene druge dobavne možnosti, ki bodo dovolj učinkovito omejevale ravnanje združenega subjekta.

Glikoli

(36)

Ocenjuje se, da znaša svetovna proizvodnja in potrošnja EG približno 17 000 kiloton na leto, od tega se v EGP proizvede približno 1 700 kiloton na leto, povpraševanje pa znaša 1 950 kiloton na leto. V zadnjih letih je bilo svetovno povpraševanje razmeroma enakomerno, zlasti zaradi povpraševanja po MEG za proizvodnjo tekstila iz poliestra na Kitajskem in na Daljnem vzhodu. To pa je spodbudilo naložbe v precejšnje nove zmogljivosti za EG v Aziji in na Bližnjem vzhodu, katerih začetek delovanja se načrtuje v naslednjih nekaj letih.

(37)

Preiskava Komisije je pokazala, da tržni delež združenega subjekta na svetovnem prodajnem trgu za nobeno možno opredelitev proizvodnega trga ni presegel 5 %. Na prodajnem trgu, ki obsega EGP, delež združenega subjekta za noben upoštevni proizvodni trg ni presegel 20 %. Združenemu subjektu bi konkurirala tudi razna močna konkurenčna podjetja, kot so BASF, MEGlobal, Sabic, Shell, Clariant, ter uvozniki.

(38)

Zaradi omejenega tržnega deleža združenega subjekta, prisotnosti pomembnih konkurenčnih podjetij s primerljivimi ali večjimi tržnimi deleži in predvidenega upada proizvodnje glikolov v Evropi (kot posledica povečanega uvoza) Komisija sklepa, da predlagana transakcija ne povzroča pomislekov o konkurenci na trgu za EG.

III.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(39)

Iz zgoraj navedenih razlogov je Komisija sklenila, da predlagana koncentracija ne ovira bistveno učinkovite konkurence na skupnem trgu ali na njegovem znatnem delu, zlasti kot posledica oblikovanja ali krepitve prevladujočega položaja. Koncentracija se zato razglasi za združljivo s skupnim trgom, v skladu s členom 8(1) Uredbe o združitvah in členom 57 Sporazuma EGP.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Podjetje Innovene v EGP upravlja tri obrate: Grangemouth (Združeno kraljestvo), Lavera (Francija) in Dormagen (Nemčija). Obrata v krajih Grangemouth in Lavera je podjetje Ineos pridobilo z glavno transakcijo.

(3)  UL C 54, 9.3.2007.

(4)  Zadeva št. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001 in zadeva št. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9.12.2005

(5)  Zadeva št. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001.

(6)  Zadeva št. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28.6.2004.

(7)  Zadeva št. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001, in zadeva št. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9.12.2005.

(8)  Zadeva št. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001, zadeva št. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28.6.2004.