16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. februarja 2007

o spremembi Odločbe 2002/300/ES glede območij, ki so izključena iz seznama odobrenih območij glede Bonamia ostreae

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 419)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/104/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 5(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/300/ES z dne 18. aprila 2002 o seznamu odobrenih območij glede Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens  (2) določa v Prilogi k tej odločbi območja v Skupnosti, za katera velja, da so brez bolezni mehkužcev Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens.

(2)

Združeno kraljestvo je Komisijo z dopisom julija 2006 obvestilo, da je bila Bonamia ostrea odkrita v Loch Sunartu. Zato se območje, ki je prej veljalo za območje brez bolezni Bonamia ostreae, ne obravnava več kot območje brez navedene bolezni.

(3)

Irska je Komisijo z dopisom novembra 2006 obvestila, da je bila Bonamia ostreae odkrita v Lough Swillyu. Zato se območje, ki je prej veljalo za območje brez bolezni Bonamia ostreae, ne obravnava več kot območje brez navedene bolezni.

(4)

Odločbo 2002/300/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2002/300/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 103, 19.4.2002, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/559/ES (UL L 219, 10.8.2006, str. 28).


PRILOGA

„PRILOGA

OBMOČJA, ODOBRENA ZA ENO ALI VEČ BOLEZNI MEHKUŽCEV BONAMIA OSTREAE IN MARTEILIA REFRINGENS

1.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena na Irskem

Ves obalni pas Irske, razen naslednjih osmih območij:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle,

Lough Swilly.

1.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena na Irskem

Ves obalni pas Irske.

2.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih in otoku Man

Ves obalni pas Velike Britanije, razen naslednjih petih območij:

južna obala Cornwalla od Lizarda do Start Pointa,

območje okrog estuarija Solent od Portland Billa do Selsey Billa,

območje vzdolž obale v Essexu od Shoeburynessa do Landguard pointa,

območje vzdolž obale v jugozahodnem Walesu od Wooltack Pointa do St. Govan's Heada, vključno z Milford Havenom in vodovjem rek Vzhodni in Zahodni Cleddau, ki je odvisno od plime in oseke,

območje, ki zajema vodovje Loch Sunart vzhodno od črte, potegnjene južno jugovzhodno od najsevernejšega robu Maclean’s Nosea do Auliston Pointa,

ves obalni pas Severne Irske, razen območja:

Lough Foyle,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestavljata bibavični pas in neposredno obalno območje med srednjim nivojem visoke vode na otoku Jersey in navidezno črto tri navtične milje od srednjega nivoja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

2.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena v Združenem kraljestvu, Kanalskih otokih in otoku Man

Ves obalni pas Velike Britanije,

ves obalni pas Severne Irske,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestavljata bibavični pas in neposredno obalno območje med srednjim nivojem visoke vode na otoku Jersey in navidezno črto tri navtične milje od srednjega nivoja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

3.   Območja, ki so glede B. ostreae in M. refringens odobrena na Danskem

Limfjorden od Thyborøna na zahodu do Halsa na vzhodu.“