6.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/181


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. decembra 2006

o imenovanju članov Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG)

(2007/73/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

V skladu s členom 3 Sklepa Komisije 2006/505/ES Komisija imenuje največ sedem članov Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, in sicer izmed neodvisnih strokovnjakov, katerih znanje in izkušnje na področju računovodstva, zlasti računovodskega poročanja, so splošno priznani na ravni Skupnosti.

SKLENILA:

Člen 1

Komisija s tem imenuje sedem članov Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, katerih imena so navedena v Prilogi.

Člen 2

Sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. december 2006.

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.


PRILOGA

SEZNAM ČLANOV

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL