23.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/91


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1979/2006

z dne 22. decembra 2006

o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) ter zlasti člena 15(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po Sporazumu o kmetijstvu (2), sklenjenem v Urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj, je Skupnost pod določenimi pogoji s 1. julijem 1995 sklenila odpreti tarifne kvote Skupnosti za določene konzervirane gobe rodu Agaricus spp.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1864/2004 z dne 26. oktobra 2004 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav (3), določa pogoje za upravljanje navedenih kvot. Zaradi jasnosti je treba s 1. januarjem 2007 navedeno uredbo razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

(3)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994, ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2006/398/ES (4), določa povečanje tarifne kvote za konzervirane gobe vrste Agaricus s poreklom iz Kitajske z oznakami KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30 za 5 200 ton.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vsebuje zlasti natančne določbe glede uporabe uvoznih dovoljenj, položaja vlagateljev in izdaje dovoljenj. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 je treba uporabljati za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s to uredbo brez poseganja v dodatne pogoje in odstopanja glede vlagateljev iz te uredbe.

(5)

Treba je določiti natančne ureditve, ki bodo zagotavljale, da za količine, ki presegajo tarifne kvote, veljajo polne dajatve, določene v skupni carinski tarifi. Zato je treba izdati dovoljenja ob koncu obdobja, v katerem se preverijo količine in v katerem države članice izdajo potrebna uradna obvestila. Te določbe morajo dopolnjevati določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6) ali pa od njih odstopati.

(6)

Na trgu Skupnosti mora biti še naprej zagotovljena ustrezna oskrba z zadevnimi proizvodi po stabilnih cenah, pri čemer se je treba izogniti nepotrebnim motnjam na trgu zaradi močnih nihanj cen in neugodnega vpliva na proizvajalce Skupnosti. Zato je treba temeljiteje spodbujati konkurenco med uvozniki in zmanjšati njihovo upravno obremenitev.

(7)

V interesu obstoječih uvoznikov, ki redno uvažajo znatne količine zadevnih proizvodov, kot tudi v interesu novih uvoznikov, ki se trgu šele pridružijo in morajo zato imeti možnost, da vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja za količino konzerviranih gob v okviru tarifnih kvot, je treba razlikovati med tradicionalnimi in novimi uvozniki. Treba je jasno opredeliti obe kategoriji uvoznikov in določiti nekatera merila, ki zadevajo položaj vlagateljev ter uporabo izdanih dovoljenj.

(8)

Dodeljevanje je pri obeh kategorijah uvoznikov primerneje izvesti na podlagi dejansko uvoženih količin kot na podlagi izdanih dovoljenj.

(9)

V interesu obstoječih uvoznikov je, da se navedene količine konzerviranih gob, ki se uvrščajo v tarifne kvote iz te uredbe in ki jih zaradi višje sile v obdobju uvozne tarifne kvote ni bilo mogoče uvoziti, upošteva pri izračunu referenčnih količin, da se prepreči posledično zmanjšanje njihovih referenčnih količin.

(10)

Za zahtevke za izdajo dovoljenja za uvoz konzerviranih gob iz tretjih držav, ki jih vloži vsaka kategorija uvoznikov, je treba določiti nekatere omejitve. Take omejitve so potrebne zaradi ohranitve konkurenčnosti med uvozniki in možnosti vsakega uvoznika, ki dejansko opravlja trgovinsko dejavnost na trgu sadja in zelenjave, da brani svoj legitimni položaj na trgu pred drugimi uvozniki, ter da en sam uvoznik ne more nadzorovati trga.

(11)

Da bi izboljšali in poenostavili upravljanje tarifnih kvot za konzervirane gobe, je treba sprejeti jasne določbe glede datumov in postopkov za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenja in izdajo dovoljenj s strani pristojnih organov držav članic.

(12)

Potrebni so tudi ukrepi za čim večje zmanjšanje špekulativnih zahtevkov za izdajo dovoljenj, ki lahko povzročijo neizkoriščenost tarifnih kvot. Zaradi narave in vrednosti zadevnega proizvoda je treba za vsako tono (odcejeno neto težo) zadevnega proizvoda, za katerega je bil vložen zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, položiti varščino. Varščina mora biti dovolj visoka, da odvrne špekulativne zahtevke, vendar ne tako visoka, da bi odvrnila tiste, ki dejansko trgujejo s predelanim sadjem in zelenjavo. Najbolj ustrezno objektivno merilo za določanje višine varščine je meja 2 % povprečne dodatne veljavne dajatve, ki se uporablja za uvoz konzerviranih gob vrste Agaricus spp. v Skupnost s trenutnimi oznakami KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30.

(13)

Bolgarija in Romunija se bosta Evropski uniji pridružili 1. januarja 2007. Zato je treba kvote GATT, ki so jima trenutno dodeljene, ponovno dodeliti drugim dobaviteljem.

(14)

Treba je določiti prehodne ukrepe, ki bodo uvoznikom iz Bolgarije in Romunije omogočili, da koristijo ugodnosti te uredbe.

(15)

Treba je določiti ureditve za leti 2007 in 2008, da bi zagotovili razlikovanje med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v Skupnosti v sestavi dne 31. decembra 2006 ter tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki iz Bolgarije in Romunije.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odprtje tarifnih kvot in veljavne dajatve

1.   Tarifne kvote se odprejo za uvoz konzerviranih gob vrste Agaricus v Skupnost, ki se uvrščajo v oznake KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30 (v nadaljnjem besedilu „konzervirane gobe“), za katere veljajo pogoji, določeni v tej uredbi. Obseg vsake tarifne kvote, njihova zaporedna številka in obdobje, v katerem se uporabljajo, so določeni v Prilogi I.

2.   Stopnja dajatve, ki se uporablja, znaša 12 % ad valorem za proizvode z oznako KN 0711 51 00 in 23 % za proizvode z oznakama KN 2003 10 20 in 2003 10 30

Člen 2

Uporaba uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljata, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

Opredelitve

1.   „Pristojni organi“ za namene te uredbe so organ ali organi, ki jih države članice imenujejo za izvajanje te uredbe.

2.   „Referenčna količina“ za namene te uredbe je največja količina (odcejena neto teža) konzerviranih gob, ki jih je v koledarskem letu uvozil tradicionalni uvoznik v zadnjih treh koledarskih letih.

Uvoz konzerviranih gob z izvorom iz držav članic Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 2006 ali iz Bolgarije in Romunije se ne upošteva pri izračunu referenčne količine.

Količine konzerviranih gob iz tarifnih kvot iz člena 1(1), ki jih zaradi višje sile ni bilo mogoče uvoziti v obdobju uvoznih tarifnih kvot, se upoštevajo pri izračunu referenčne količine.

Člen 4

Kategorije uvoznikov

1.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 so „tradicionalni uvozniki“ uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a)

so v Skupnost uvažali konzervirane gobe v najmanj dveh od preteklih treh koledarskih let;

(b)

so v Skupnost v letu pred vložitvijo zahtevka uvozili najmanj 100 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

2.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 so „novi uvozniki“ uvozniki, ki niso uvozniki v smislu odstavka 1 tega člena in so v vsakem od preteklih dveh koledarskih let v Skupnost uvozili najmanj 50 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

3.   Tradicionalni in novi uvozniki pristojnim organom države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani, za namene DDV predložijo dokaze, da ob prvem zahtevku za določeno obdobje uvozne tarifne kvote izpolnjujejo merila iz odstavka 1 ali 2.

Dokazilo o trgovanju s tretjimi državami se predloži izključno v obliki carinskih dokumentov o sprostitvi v prosti promet, ki so jih potrdili carinski organi in ki vsebujejo sklic na vlagatelja, ki se šteje za prejemnika.

Člen 5

Zahtevki za izdajo dovoljenja in dovoljenja

1.   Uvozna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“) veljajo od datuma izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

2.   Varščina znaša 40 EUR na tono (odcejena neto teža).

3.   V polje 8 zahtevka za izdajo dovoljenja in v dovoljenje se vnese država porekla ter s križcem označi beseda „da“. Dovoljenje velja samo za uvoz s poreklom iz navedene države.

4.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj, niso prenosljive.

Člen 6

Dodelitev celotnih količin tradicionalnim in novim uvoznikom

1.   Celotna količina, dodeljena Kitajski in tretjim državam v skladu s Prilogo I, se dodeli na naslednji način:

(a)

95 % tradicionalnim uvoznikom;

(b)

5 % novim uvoznikom.

2.   V primeru, da se ena kategorija uvoznikov količin, dodeljenih Kitajski in drugim tretjim državam, ne porabi v celoti, se preostanek dodeli drugi kategoriji.

3.   V polju 20 zahtevka za izdajo dovoljenja je treba ustrezno označiti „tradicionalni uvoznik“ ali „novi uvoznik“.

Člen 7

Prepovedi, ki se uporabljajo za zahtevke

1.   Celotna količina (odcejena neto teža) zahtevkov za izdajo dovoljenja za uvoz konzerviranih gob v Skupnost, ki jih vloži tradicionalni uvoznik, ne sme presegati 150 % referenčne količine.

2.   Celotna količina (odcejena neto teža) zahtevkov za izdajo dovoljenja za uvoz konzerviranih gob v Skupnost, ki jih vloži novi uvoznik za določeno poreklo, ne sme presegati 1 % skupne količine za navedeno poreklo iz Priloge I.

Člen 8

Vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj s strani uvoznikov

1.   Uvozniki vložijo zahtevke za izdajo dovoljenj v prvih petih delovnih dneh v januarju.

2.   V primeru, da so novi uvozniki v preteklem koledarskem letu prejeli dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 1864/2004 ali to uredbo, predložijo tudi dokaz, da je bilo vsaj 50 % dodeljene količine dano v prosti promet v Skupnosti.

Člen 9

Obvestila o zahtevkih za izdajo dovoljenj

Države članice obvestijo Komisijo o količinah v kilogramih, za katere so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenja, najpozneje deseti delovni dan v januarju.

Obvestila so razčlenjena glede na oznako KN in poreklo ter navajajo ločene podatke o količinah vsakega proizvoda, za katerega so tradicionalni in novi uvozniki vložili zahtevek.

Člen 10

Izdaja dovoljenj

Dovoljenja izdajo pristojni organi držav članic sedmi delovni dan po koncu obdobja obvestitve iz prvega odstavka člena 9.

Člen 11

Mednarodne obveznosti, ki se uporabljajo pri uvozu iz Kitajske

1.   Glede vstopa in sprostitve konzerviranih gob s poreklom iz Kitajske v prosti promet Skupnosti veljajo členi 55 do 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (7).

2.   Organi, pristojni za izdajo potrdil o poreklu za konzervirane gobe iz Kitajske, so navedeni v Prilogi II.

Člen 12

Upravno sodelovanje med državami članicami

Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev vzajemnega upravnega sodelovanja z namenom zagotovitve pravilne uporabe te uredbe.

Člen 13

Prehodni ukrepi za leti 2007 in 2008

Z odstopanjem od člena 4(1) in (2) se za leti 2007 in 2008 izključno v Bolgariji in Romuniji uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„tradicionalni uvozniki“ so uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a)

so v vsaj dveh od treh preteklih koledarskih let uvažali konzervirane gobe;

(b)

so v preteklem koledarskem letu uvozili najmanj 100 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je določeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96;

(c)

je uvoz, naveden v točkah (a) in (b), potekal v Bolgariji in Romuniji, kjer ima uvoznik svoj sedež;

2.

„novi uvozniki“ so uvozniki, ki niso uvozniki v smislu točke 1 in so v vsakem od preteklih dveh let v Bolgarijo ali Romunijo uvozili najmanj 50 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

Člen 14

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1864/2004 se s 1. januarjem 2007 razveljavi.

Člen 15

Datum začetka veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Člen 13 se uporablja pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 325, 28.10.2004, str. 30. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1995/2005 (UL L 320, 8.12.2005, str. 34).

(4)  UL L 154, 8.6.2006, str. 22.

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

Količina, zaporedne številke in obdobje uporabe tarifnih kvot iz člena 1(1) v tonah (odcejena neto teža)

Država porekla

Zaporedne številke

Od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta

Kitajska

Tradicionalni uvozniki: 09.4157

Novi uvozniki: 09.4193

28 950

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki: 09.4158

Novi uvozniki: 09.4194

5 030


PRILOGA II

Seznam kitajskih organov, pristojnih za izdajo potrdil o poreklu iz člena 10(2):

General Administration of Quality Supervision (splošna uprava za nadzor kakovosti)

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (inšpektorat za nadzor ob vstopu in izstopu ter karantenski center Ljudske Republike Kitajske) v:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan