21.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1578/2006

z dne 19. oktobra 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 996/2006 (UL L 179, 1.7.2006, str. 26).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Membrana tipkovnice (dimenzije: približno 65 × 40 × 1 mm), izdelana iz polikarbonata, brez električnih prevodnih elementov. Izdelek ima na eni strani oblikovane tipke, na drugi strani pa neprevodne kontaktne nožice.

Izdelek ima natisnjene znake na tipkah, ki sestavljajo alfa-numerično tipkovnico, klicne gumbe in druge lastnosti, značilne za mobilne telefone.

8529 90 40

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(b) k oddelku XVI in besedilo k oznakam KN 8529, 8529 90 in 8529 90 40.

Izdelava tipkovnice, zlasti oblika in postavitev, razporeditev in natisnjeni znaki na tipkah, je vodila k uvrstitvi tipkovnice pod oznako KN 8529 90 40, kot del, ki se izključno ali pretežno uporablja z aparati s tarifno številko 8525.

2.

Par napihljivih plastičnih rokavčkov, ki ima vsak po dve zračni komori.

Rokavčka sta namenjena otrokom, da jih nosijo okrog rok in se tako obdržijo na površju v plitvi vodi.

Izdelava rokavčkov ne omogoča zadostne stopnje zaščite za reševanje ali zagotavljanje varnosti.

9506 29 00

Uvrščanje opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo k oznakama KN 9506 in 9506 29 00.

Zaradi svoje izdelave izdelek ne zagotavlja stopnje zaščite, ki se zahteva za varnostni ali rešilni obroč ali za rešilni jopič za reševalne namene (material, iz katerega je narejen).

Izdelek ni samo igrača, zato je izključen iz tarifne številke 9503.

Ker je izdelek dovolj varen, da drži otroka na površju, se lahko uvrsti pod oznako KN 9506 29 00.