6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1320/2006

z dne 5. septembra 2006

o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 32(5) Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) ter zlasti člena 92(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1698/2005 se bo uporabljala od 1. januarja 2007. Določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (2), razveljavljene s členom 93 Uredbe (ES) št. 1698/2005 s 1. januarjem 2007, pa se bodo še naprej uporabljale za aktivnosti, ki jih Komisija na podlagi navedenih določb odobri pred 1. januarjem 2007.

(2)

Za lažji prehod z obstoječih programov podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999 na program podpore za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki zajema programsko obdobje od 1. januarja 2007 („novo programsko obdobje“), je treba sprejeti prehodna pravila, da bi se v prehodnem obdobju izognili kakršnim koli težavam ali zamudam pri izvajanju podpore za razvoj podeželja.

(3)

Podpora za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 bo zajemala novo programsko obdobje, medtem ko podpora za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999 zajema programsko obdobje do 31. decembra 2006 („tekoče programsko obdobje“). Glede na zadevni vir financiranja in pravila finančnega upravljanja v tekočem programskem obdobju v skladu s členom 35, členom 36 in členom 47b(1) Uredbe (ES) št. 1257/1999 je treba razlikovati med podporo iz Jamstvenega oddelka EKUJS na osnovi nediferenciranih proračunskih sredstev in proračunskega leta, ki se konča 15. oktobra 2006, v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004 in drugo podporo iz Usmerjevalnega ali Jamstvenega oddelka EKUJS za vse države članice, določeno v členih 29 do 32 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (3). V slednjem primeru je končni datum za upravičenost izdatkov določen v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti.

(4)

Za podporo za razvoj podeželja, ki jo financira Jamstveni oddelek EKUJS in velja za načrtovanje programov v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004, je treba določiti prehodne določbe za plačila med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006 in za obveznosti do upravičencev v tekočem programskem obdobju, katerih plačila se lahko opravijo v novem programskem obdobju, po 31. decembru 2006.

(5)

Za drugo podporo iz Usmerjevalnega ali Jamstvenega oddelka EKUJS v vseh zadevnih državah članicah, določeno v členih 29 do 32 Uredbe (ES) št. 1260/1999, je treba zaradi prekrivanja tekočega in novega programskega obdobja med 1. januarjem 2007 in končnim datumom za upravičenost izdatkov, določenim v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti, vzpostaviti številne prehodne ureditve v smislu splošnih načel in v zvezi z nekaterimi ukrepi za razvoj podeželja, vključno s tistimi, ki vključujejo večletne obveznosti. Člen 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (4) za območja z omejenimi možnostmi in kmetijsko okolje predvideva izvajanje dobre kmetijske prakse v okviru Uredbe (ES) št. 1257/1999. Za kmetijsko okolje natančneje člen 21(3) Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (5) omogoča državam članicam razširitev kmetijskookoljskih obveznosti v tekočem programskem obdobju.

(6)

Treba je zagotoviti prehod med navedenima programskima obdobjema, kar zadeva odstopanje v zvezi s skladnostjo s standardi Skupnosti v skladu s členom 33l(2a) in (2b) Uredbe (ES) št. 1257/1999 na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem („nove države članice“).

(7)

Da se zagotovi boljše izvajanje novega programskega obdobja, kar zadeva kmetijsko okolje in dobro počutje živali, je treba državam članicam dovoliti odobritev spremembe zaveze glede kmetijskega okolja in dobrega počutja živali, ki so bile vnesene na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999, v novo zavezo za obdobje med pet do sedem let kot splošno pravilo na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, če je nova zaveza koristna za okolje in dobro počutje živali.

(8)

Treba je določiti posebna prehodna pravila o izdatkih v zvezi s tehnično pomočjo, vključno s predhodnimi in naknadnimi vrednotenji vseh vrst programov.

(9)

Prehod v novo programsko obdobje je treba zagotoviti za nekatere ukrepe, ki vključujejo večletne obveznosti v novih državah članicah na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (6).

(10)

Države članice morajo s sistemi upravljanja in nadzora zagotoviti jasno opredelitev prehodnih aktivnosti. To je ključnega pomena zlasti za nekatere vrste podpore v vseh državah članicah za dobro finančno upravljanje in preprečitev kakršne koli nevarnosti dvojnega financiranja zaradi prekrivanja programskih obdobij med 1. januarjem 2007 in končnim datumom za upravičenost izdatkov, določenim v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti.

(11)

Za jasno opredelitev ukrepov za razvoj podeželja v obeh programskih obdobjih mora biti na voljo korelacijska tabela ukrepov v okviru tekočega in novega programskega obdobja.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Ta uredba določa posebna pravila za lažji prehod s programov za razvoj podeželja na podlagi uredb (ES) št. 1257/1999 in (ES) št. 1268/1999 na program, vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

Člen 2

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS“ pomenijo ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter se uporabljajo v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004;

(b)

„ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS“ pomenijo:

(i)

ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Usmerjevalni oddelek EKUJS ter se uporabljajo v vseh državah članicah in za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1260/1999;

(ii)

ukrepe na podlagi pobude Skupnosti Leader, določene v členu 20(1)(c) Uredbe (ES) št. 1260/1999;

(iii)

ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS ter se uporabljajo v novih državah članicah in za katere se uporabljajo členi 29 do 32 Uredbe (ES) št. 1260/1999;

(c)

„nove države članice“ pomenijo Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško;

(d)

„tekoče programsko obdobje“ pomeni programsko obdobje do 31. decembra 2006 na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(e)

„novo programsko obdobje“ pomeni programsko obdobje od 1. januarja 2007 na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(f)

„obveznosti“ pomenijo pravne obveznosti, ki jih države članice prevzamejo do upravičencev ukrepov za razvoj podeželja;

(g)

„plačila“ pomenijo plačila upravičencem ukrepov za razvoj podeželja s strani držav članic;

(h)

„večletne obveznosti“ pomenijo obveznosti v zvezi:

(i)

z naslednjimi ukrepi: zgodnje upokojevanje kmetov in kmetijskih delavcev, kmetijskookoljski ukrepi in ukrepi za dobro počutje živali, podpora kmetom za izpolnjevanje standardov, podpora kmetom za zagotavljanje kakovosti hrane, pogozdovanje kmetijskih zemljišč, podpora za delno samooskrbne kmetije in podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev;

(ii)

s podporo v obliki subvencij obrestne mere, podporo v obliki zakupa in podporo mladim prevzemnikom kmetij, kjer je enkratna premija iz člena 8(2)(a) Uredbe (ES) št. 1257/1999 razdeljena na več obrokov, plačljivih v obdobju, ki je daljše od 12 mesecev od datuma plačila prvega obroka.

NASLOV II

PREHODNA PRAVILA ZA UREDBO (ES) št. 1257/1999

POGLAVJE 1

Ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 3

1.   Plačila, izvršena med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006 v okviru tekočega programskega obdobja, so upravičena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) skladno s členom 39(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (7), le, če so izvršena po zaključenih plačilih, odobrenih v skladu z drugim stavkom člena 39(1)(a) navedene uredbe.

Upravičena plačila iz prvega pododstavka se prijavijo Komisiji do 31. januarja 2007, ne glede na to, ali Komisija odobri zadevni program razvoja podeželja. Vendar Komisija plačilo izvrši šele po odobritvi programa.

2.   Izdatki v zvezi z obveznostmi, prevzetimi v tekočem programskem obdobju s plačili, ki se izvršijo po 31. decembru 2006, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

Vendar morajo biti plačila v zvezi z obveznostmi, ki niso večletne in so prevzete do 31. decembra 2006, skladna s pogoji za upravičenost v novem programskem obdobju, če se izvršijo tudi po 31. decembru 2008.

V programih razvoja podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

POGLAVJE 2

Ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS

Oddelek 1

Skupna pravila

Člen 4

1.   Države članice lahko brez poseganja v člena 5 in 6 v okviru tekočega programskega obdobja še naprej prevzemajo obveznosti in izvršujejo plačila od 1. januarja 2007 do končnega datuma za upravičenost izdatkov, določenega v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti, za operativne programe ali programske dokumente za razvoj podeželja.

Vendar države članice za določeno vrsto ukrepov ali podukrepov, naštetih v Prilogi I, v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka pričnejo prevzemati obveznosti na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 z datumom, po katerem se na programski ravni ne prevzemajo nadaljnje obveznosti v tekočem programskem obdobju.

Drugi pododstavek tega odstavka se ne uporablja za prehod s pobude Skupnosti Leader na os Leader novega programskega obdobja, če so integrirane lokalne razvojne strategije, ki naj jih izvajajo lokalne akcijske skupine iz člena 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in so izbrane za novo programsko obdobje, nove in/ali isto podeželsko območje ne uživa koristi od pobude Skupnosti Leader.

2.   Izdatki v zvezi z obveznostmi, prevzetimi v tekočem programskem obdobju s plačili, ki se izvršijo po končnem datumu za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP ob upoštevanju členov 7 in 8.

Člen 5

1.   Pri kmetijskookoljskih ukrepih in ukrepih za dobro počutje živali v novih državah članicah so samo izdatki, povezani z obveznostmi, prevzetimi do 31. decembra 2006 v tekočem programskem obdobju, katerih plačila se izvršijo po navedenem datumu, upravičeni iz EKSRP v novem programskem obdobju.

2.   Izdatki iz odstavka 1 so upravičeni iz EKSRP v novem programskem obdobju od:

(a)

končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, če se plačila nadaljujejo po navedem datumu; ali

(b)

datuma pred datumom iz točke (a), vendar po 1. januarju 2007, če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, že porabljen.

V programih za razvoj podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

Člen 6

1.   Izdatke za obveznosti, ki se nanašajo na izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi v novih državah članicah in veljajo najdlje za leto 2006, je mogoče prijaviti do končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja.

Vendar če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, porabljen pred končnim datumom iz prvega pododstavka, a po 1. januarju 2007, so izdatki, neporavnani glede na obveznosti, ki veljajo najdlje za leto 2006, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so v programu razvoja podeželja za novo programsko obdobje opredeljeni taki izdatki.

2.   Izdatki za obveznosti, ki se nanašajo na izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi v novih državah članicah za leti 2007 in 2008, bremenijo EKSRP in so v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

Člen 7

1.   Izdatki v zvezi z večletnimi obveznostmi, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe za dobro počutje živali, s plačili, ki se izvršijo po končnem datumu za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

2.   Izdatki iz odstavka 1 so upravičeni na podlagi EKSRP v novem programskem obdobju od:

(a)

končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, če se plačila nadaljujejo po navedem datumu; ali

(b)

datuma pred datumom iz točke (a), vendar po 1. januarju 2007, če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, že porabljen.

V programih razvoja podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

Člen 8

1.   Za aktivnosti v zvezi z obveznostmi, ki niso večletne, za katere so obveznosti do upravičencev prevzete pred končnim datumom za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, so vsi izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi po tem datumu, upravičeni v novem programskem obdobju od tega datuma na podlagi EKSRP, če:

(a)

pristojni organ države članice razdeli aktivnosti v dve jasno ločeni in opredeljivi finančni in stvarni ali razvojni enoti, ki ustrezata navedenima programskima obdobjema;

(b)

so izpolnjeni pogoji za sofinanciranje in upravičenost za aktivnosti v novem programskem obdobju.

2.   Če so sredstva za tekoče programsko obdobje porabljena pred končnim datumom iz odstavka 1, so izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi po navedenem zgodnejšem datumu, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

3.   Države članice morajo v programih razvoja podeželja v okviru novega programskega obdobja navesti, ali za zadevne ukrepe koristijo možnosti iz odstavkov 1 in 2.

Oddelek 2

Posebna pravila za nove države članice

Člen 9

Glede skladnosti s standardi Skupnosti v skladu s členom 33l(2a) in (2b) Uredbe (ES) št. 1257/1999 so izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi glede na obveznosti do upravičencev, prevzetimi pred končnim datumom za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so v programu razvoja podeželja za novo programsko obdobje opredeljeni taki izdatki.

Člen 10

Plačila v zvezi z naslednjimi ukrepi niso upravičena v okviru EKSRP v novem programskem obdobju:

(a)

storitve svetovanja na kmetijah in kmetijske promocije iz člena 33g Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(b)

dopolnila k neposrednim plačilom iz člena 33h Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(c)

dopolnila k državni pomoči na Malti iz člena 33i Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(d)

pomoč polnozaposlenim kmetom na Malti iz člena 33j Uredbe (ES) št. 1257/1999.

POGLAVJE 3

Posebna določba za kmetijsko okolje in dobro počutje živali

Člen 11

Pred iztekom obdobja za izvedbo zaveze, prevzete na podlagi Poglavja VI Uredbe (ES) št. 1257/1999, lahko države članice odobrijo spremembo navedene zaveze v novo zavezo za obdobje pet do sedem let kot splošno pravilo na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, če:

(a)

so vse spremembe nesporno koristne za okolje ali za dobro počutje živali; in

(b)

se obstoječa zaveza znatno okrepi.

POGLAVJE 4

Izdatki v okviru tehnične pomoči

Oddelek 1

Izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 12

1.   Izdatki v zvezi s predhodnim vrednotenjem novega programskega obdobja iz člena 85 Uredbe (ES) št. 1698/2005 lahko bremenijo Jamstveni oddelek EKUJS v okviru tekočega programskega obdobja v roku, določenem v členu 39(1)(a) Uredbe (ES) št. 1290/2005, če je upoštevana zgornja vrednost 1 % iz drugega odstavka člena 59 Uredbe (ES) št. 817/2004.

2.   Izdatki v zvezi z naknadnim vrednotenjem tekočega programskega obdobja iz člena 64 Uredbe (ES) št. 817/2004 so upravičeni v novem programskem obdobju v okviru tehnične pomoči iz programa razvoja podeželja, če so v skladu z drugim pododstavkom člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če so v programu opredeljeni izdatki v ta namen.

Oddelek 2

Izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 13

1.   Izdatki v okviru tekočega programskega obdobja, ki nastanejo po končnem datumu za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja in se nanašajo na aktivnosti, zajete v točkah 2 in 3 Pravila št. 11 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1685/2000 (8), z izjemo naknadnih vrednotenj, revizij in priprave končnih poročil, niso upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

2.   Izdatki v okviru tekočega programskega obdobja, ki nastanejo pred končnim datumom za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja in se nanašajo na aktivnosti, zajete v prvi alinei točke 2.1 in točki 3 Pravila št. 11 Priloge k Uredbi (ES) št. 1685/2000, vključno z naknadnimi vrednotenji iz člena 85 Uredbe (ES) št. 1698/2005 za pripravo programov razvoja podeželja v okviru novega programskega obdobja, so ob upoštevanju pogojev iz točke 2.2 do 2.7 in točke 3 navedenega pravila upravičeni v okviru tehnične pomoči iz obstoječih operativnih programov ali programskih dokumentov za razvoj podeželja.

3.   Izdatki za naknadna vrednotenja tekočega programskega obdobja iz člena 43 Uredbe (ES) št. 1260/1999 so lahko upravičeni iz EKSRP v okviru tehnične pomoči iz programov v novem programskem obdobju, če so v skladu z drugim pododstavkom člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če so v programu opredeljeni izdatki v ta namen.

NASLOV III

PREHODNA PRAVILA ZA UREDBO (ES) št. 1268/1999

Člen 14

Pri ukrepih iz četrte, sedme in štirinajste alinee člena 2 Uredbe (ES) št. 1268/1999 so izdatki v zvezi s plačili, ki se izvršijo po 31. decembru 2006 upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so izpolnjeni pogoji iz člena 71(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če program v okviru novega programskega obdobja opredeli izdatke v ta namen.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Države članice s sistemi upravljanja in nadzora zagotovijo jasno opredelitev prehodnih aktivnosti, ki sodijo v področje uporabe te uredbe.

Člen 16

Priloga II vsebuje korelacijsko tabelo ukrepov v okviru tekočega in novega programskega obdobja.

Člen 17

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2223/2004 (UL L 379, 24.12.2004, str. 1).

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1156/2006 (UL L 208, 29.7.2006, str. 3).

(5)  UL L 153, 30.4.2004, str. 30. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1360/2005 (UL L 214, 19.8.2005, str. 55).

(6)  UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(7)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(8)  UL L 193, 29.7.2000, str. 39.


PRILOGA I

Vrste ukrepov ali podukrepov za razvoj podeželja iz drugega pododstavka člena 4(1):

usposabljanje,

podpora mladim prevzemnikom kmetij,

zgodnje upokojevanje (nove države članice),

uporaba svetovalnih storitev (nove države članice),

ustanavljanje služb za svetovanje, služb za zagotavljanje nadomeščanja in služb za pomoč pri upravljanju (vse zadevne države članice)/zagotavljanje storitev svetovanja in kmetijskih promocij (nove države članice),

naložbe v kmetijska gospodarstva,

naložbe v gozdove,

predelava/trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov,

izboljševanje zemljišč, komasacija in arondacija, upravljanje z vodnimi viri, kmetijska infrastruktura,

obnovitvene-preventivne dejavnosti za proizvodni potencial kmetijstva, ki ga prizadenejo naravne nesreče,

izpolnjevanje standardov Skupnosti/skladnost s standardi Skupnosti (nove države članice) – različni standardi,

sheme kakovosti hrane (nove države članice) – različne sheme,

pospeševanje prodaje kakovostnih proizvodov s strani skupin proizvajalcev (nove države članice),

delno samooskrbne kmetije (nove države članice),

podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev (nove države članice),

območja z okoljskimi omejitvami/plačila v okviru Natura 2000 (nove države članice),

varstvo okolja v povezavi s kmetijstvom/gozdarstvom,

pogozdovanje kmetijskih zemljišč (nove države članice),

pogozdovanje nekmetijskih zemljišč,

ekološka stabilnost gozdov,

obnovitvene-preventivne dejavnosti v gozdarstvu/požari,

diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti,

obrtne/turistične dejavnosti,

osnovne storitve – različne storitve,

obnova in razvoj vasi – različne vrste aktivnosti,

dediščina podeželja – različne vrste aktivnosti,

Leader – vodenje lokalnih akcijskih skupin in različne vrste dejavnosti v okviru lokalnih razvojnih strategij in sodelovanje (dejavnosti za pridobitev strokovnih znanj in animacija).


PRILOGA II

Korelacijska tabela ukrepov, določenih v Uredbi (ES) št. 1257/1999, Uredbi (ES) št. 1268/1999 in Uredbi (ES) št. 1698/2005

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1257/1999

Pravila iz Uredbe (ES) št. 817/2004 in Uredbe Komisije (ES) št. 141/2004 (1)

Kategorije iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 (2)

Osi in ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

Pravila iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

 

Os 1

Usposabljanje. Člen 9

(c)

113 in 128

Člen 20(a)(i) in člen 21: Usposabljanje in informiranje

111

Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Člen 8

(b)

112

Člen 20(a)(ii) in člen 22: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

112

Zgodnje upokojevanje. Členi 10, 11 in 12

(d)

/

Člen 20(a)(iii) in člen 23: Zgodnje upokojevanje

113

Uporaba svetovalnih storitev. Člen 21d

(y)

/

Člen 20(a)(iv) in člen 24: Uporaba svetovalnih storitev

114

Ustanavljanje služb za svetovanje, služb za pomoč pri upravljanju in služb za zagotavljanje nadomeščanja.

Člen 33, tretja alinea. Zagotavljanje storitev svetovanja in kmetijskih promocij. Člen 33g

(l)

1303

Člen 20(a)(v) in člen 25: Ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju, služb za zagotavljanje nadomeščanja in služb za svetovanje

115

Naložbe v kmetijska gospodarstva. Členi 4 do 7

(a)

111

Člen 20(b)(i) in člen 26: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

121

Naložbe v gozdove za izboljšanje njihove gospodarske vrednosti, ustanavljanje gozdarskih združenj. Člen 30(1), druga in peta alinea

(i)

121

124

Člen 20(b)(ii) in člen 27: Izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov

122

Predelava in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov, spodbujanje novih možnosti za gozdarske proizvode. Členi 25 do 28 in člen 30(1), tretja in četrta alinea.

(g)

114

Člen 20(b)(iii) in člen 28: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

123

(i)

122

Trženje kakovostnih proizvodov in vzpostavljanje shem kakovosti. Člen 33, četrta alinea

(m)

123

 

 

 

Člen 20(b)(iv) in člen 29: Sodelovanje pri razvoju novih proizvodov, proizvodnih postopkov in tehnologij

124

Izboljševanje zemljišč, komasacija in arondacija, upravljanje z vodnimi viri, kmetijska infrastruktura. Člen 33, prva, druga, osma in deveta alinea

(j)

1301

Člen 20(b)(v) in člen 30: Kmetijska in gozdarska infrastruktura

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Obnovitveni-preventivni instrumenti. Člen 33, dvanajsta alinea

(u)

1313

Člen 20(b)(vi): Obnovitvene-preventivne dejavnosti

126

Izpolnjevanje standardov. Člena 21b in 21c. Skladnost s standardi. Člen 33l(2a) in (2b)

(x)

/

Člen 20(c)(i) in člen 31: Izpolnjevanje standardov

131

Sheme kakovosti hrane. Člena 24b in 24c

(z)

/

Člen 20(c)(ii) in člen 32: Sheme kakovosti hrane

132

Podpora skupinam proizvajalcev za pospeševanje prodaje kakovostnih proizvodov. Člen 24d

(aa)

/

Člen 20(c)(iii) in člen 33: Informiranje in pospeševanje prodaje

133

Delno samooskrbno kmetovanje. Člen 33b

(ab)

/

Člen 20(d)(i) in člen 34: Delno samooskrbno kmetovanje

141

Skupine proizvajalcev. Člen 33d

(ac)

/

Člen 20(d)(ii) in člen 35: Skupine proizvajalcev

142

 

Os 2

Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, gorska območja. Členi 13, 14 in 15 ter člen 18

(e)

/

Člen 36(a)(i) in člen 37: Plačila zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih

211

Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, druga območja. Členi 13, 14 in 15 ter člena 18 in 19

(e)

/

Člen 36(a)(ii) in člen 37: Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja

212

Območja z okoljskimi omejitvami. Člen 16

(e)

/

Člen 36(a)(iii) in člen 38. Plačila v okviru Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)

213

Kmetijsko okolje. Členi 22, 23 in 24

(f)

/

Člen 36(a)(iv) in člen 39: Kmetijsko okoljska plačila

214

Dobro počutje živali.

(f)

/

Člen 36(a)(v) in člen 40: Plačila za dobro počutje živali

215

Členi 22, 23 in 24.

Varstvo okolja v povezavi z dobrim počutjem živali.

Člen 33, enajsta alinea

(t)

1312

Varstvo okolja v povezavi s kmetijstvom. Člen 33, enajsta alinea

(t)

1312

Člen 36(a)(vi) in člen 41: Neproizvodne naložbe

216

Pogozdovanje kmetijskih zemljišč. Člen 31

(h)

/

Člen 36(b)(i) in člen 43: Prvo pogozdovanje kmetijskih zemljišč

221

 

 

 

Člen 36(b)(ii) in člen 44: Prva vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov

222

Pogozdovanje nekmetijskih zemljišč. Člen 30(1), prva alinea

(i)

126

Člen 36(b)(iii) in člen 45: Prvo pogozdovanje nekmetijskih zemljišč

223

Ekološka stabilnost gozdov. Člen 32(1), prva alinea

(i)

127

Člen 36(b)(iv) in člen 46: Plačila v okviru Nature 2000

224

Ekološka stabilnost gozdov. Člen 32(1), prva alinea

(i)

127

Člen 36(b)(v) in člen 47: Gozdno-okoljska plačila

225

Obnavljanje-preventiva v gozdarstvu. Člen 30(1), šesta alinea;

Požari. Člen 32(1), druga alinea

(i)

125

Člen 36(b)(vi) in člen 48: Obnavljanje-preventiva v gozdarstvu

226

Naložbe za izboljšanje ekološke in družbene vrednosti gozdov. Člen 30(1), druga alinea

Varstvo okolja v povezavi z gozdarstvom. Člen 33, enajsta alinea

(i)

121

Člen 36(b)(vii) in člen 49: Neproizvodne naložbe

227

(t)

1312

 

Os 3

Diverzifikacija Člen 33, sedma alinea

(p)

1307

Člen 52(a)(i) in člen 53: Diverzifikacija

311

Obrtne dejavnosti; finančno inženirstvo. Člen 33, deseta in trinajsta alinea

(s)

1311

Člen 52(a)(ii) in člen 54: Ustanavljanje in razvoj podjetij

312

Člen 33, deseta in trinajsta alinea

(v)

1314

Turistične dejavnosti. Člen 33, deseta alinea

(s)

1310

Člen 52(a)(iii) in člen 55: Turistične dejavnosti

313

Osnovne storitve. Člen 33, peta alinea

(n)

1305

Člen 52(b)(i): Osnovne storitve

321

Obnova in razvoj vasi. Člen 33, šesta alinea

(o)

1306

Člen 52(b)(ii): Obnova in razvoj vasi

322

Varstvo-ohranjanje dediščine podeželja. Člen 33, šesta alinea

(o)

1306

Člen 52(b)(iii) in člen 57: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

323

 

 

 

Člen 52(c) in člen 58: Usposabljanje in informiranje

331

Upravljanje integriranih lokalnih razvojnih strategij s strani lokalnih partnerjev Člen 33, štirinajsta alinea

(w)

1305-11305-2

Člen 52(d) in člen 59: Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje

341

 

Os 4

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

 

Člen 63(a): Lokalne razvojne strategije

41

Ukrep 1: lokalne strategije

Za konkurenčnost: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 1

411 konkurenčnost

Za upravljanje zemljišč/okolje: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 2

412 okolje/upravljanje zemljišč

Za diverzifikacijo/kakovost življenja: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 3, ter naslednje kategorije iz Uredbe (ES) št. 438/2001: 161 do 164, 166, 167, 171 do 174, 22 do 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 in 36.

413 kakovost življenja/diverzifikacija

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 2: Sodelovanje

 

1305-3

1305-4

Člen 63(b): Sodelovanje

421

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 3: Vodenje lokalnih akcijskih skupin

 

1305-1

1305-2

Člen 63(c): Vodenje lokalnih akcijskih skupin, animacija

431

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 3: Omrežja

/

1305-5

Člen 66(3) in člen 68: Nacionalno podeželsko omrežje

511

Tehnična pomoč

 

 

Tehnična pomoč

 

Tehnična pomoč.

 

411 do 415

Člen 66(2): Tehnična pomoč

511

Člen 49. Pravilo št. 11 Priloge k Uredbi (ES) št. 685/2000

(ad)

 

Člen 66(3): Nacionalna omrežja

511

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1268/1999

 

 

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

 

Pridelovalne metode v kmetijstvu, ki so namenjene varstvu okolja in ohranjanju podeželja.

Člen 2, četrta alinea

/

/

Člen 36(a)(iv) in člen 39: Kmetijskookoljska plačila

214

Ustanavljanje skupin proizvajalcev Člen 2, sedma alinea

/

/

Člen 20(d)(ii) in člen 35: Skupine proizvajalcev

142

Gozdarstvo. Člen 2, štirinajsta alinea

/

/

Člen 36(b)(i) in člen 43: Prvo pogozdovanje kmetijskih zemljišč

221


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 25.

(2)  UL L 63, 3.3.2001, str. 21.

(3)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.