19.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/3


UREDBA KOMISIJE (ES, EURATOM) št. 1248/2006

z dne 7. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 183 Uredbe,

po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Svetom, Sodiščem Evropskih skupnosti, Računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij, Evropskim varuhom človekovih pravic in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Obveza Komisije o obveščanju proračunskega organa do 15. aprila glede razveljavitve prenesenih odobritev, za katere do 31. marca niso bile prevzete obveznosti, se je izkazala za prestrogo in zato bi se moral rok prestaviti za dva tedna na 30. april.

(2)

Pri uporabi sistema začasnih dvanajstin je treba podrobno določiti, da je treba skupne dodeljene odobritve prejšnjega proračunskega leta razumeti kot odobritve, ki se nanašajo na proračunsko leto po prilagoditvi kakršnih koli prerazporeditev, izvedenih v navedenem proračunskem letu.

(3)

Jasno je treba navesti, da se pravila o menjalnem tečaju med eurom in drugimi valutami, določena v členih 7 in 8 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (2) uporabljajo samo za preračune, ki jih izvajajo odredbodajalci in ne za preračune, ki jih izvajajo pogodbeniki ali upravičenci po posebnih pravilih, o katerih so se sporazumeli v naročilih ali sporazumih o donacijah. Zaradi učinkovitosti mora biti računovodja Komisije pooblaščen, da določa mesečni računovodski menjalni tečaj eura, ki se uporablja za namene računovodstva. Poleg tega je treba zaradi preglednosti in enakega obravnavanja uradnikov Skupnosti določiti posebno pravilo o menjalnih razmerjih za odhodke za zaposlene, če se plače izplačajo v drugi valuti in ne v eurih.

(4)

Glede načela dobrega finančnega poslovodenja je treba razjasniti vsebino predhodne ocene, področje uporabe predhodne, vmesne in naknadne ocene pa je treba bolj ciljno naravnati in primerno upoštevati načelo sorazmernosti. Da bi se osredotočili na predloge, ki imajo vpliv na podjetja in/ali državljane ter zajeli pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki se bodo nadaljevali, je treba preusmeriti prednostne naloge ocene. Če pa se projekti ali ukrepi že ocenjujejo (npr. naloge, ki si jih delijo Komisija in države članice), je treba zagotoviti njihovo dopolnjevanje.

(5)

Za namen predhodnega preverjanja odobravanja izdatkov lahko pristojni odredbodajalec obravnava vrsto podobnih posameznih transakcij, ki se nanašajo na rutinske odhodke za zaposlene v zvezi s plačami, pokojninami, povračili potnih stroškov ter zdravstvenih stroškov kot eno operacijo. V tem primeru naj odgovorni odredbodajalec v skladu s svojo oceno tveganja izvede ustrezno naknadno preverjanje.

(6)

V poročilu o postopku s pogajanji je primerno vključiti samo tiste primere uporabe postopkov s pogajanji, ki predstavljajo izjeme glede na običajen postopek za oddajo javnih naročil.

(7)

Po uvedbi računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka 1. januarja 2005 in dostopnosti računovodskih podatkov v vsakem trenutku preko informacijskega sistema je bolj logično in hitreje, da se pripravi bruto bilanca na tisti dan, ko je računovodja razrešen. Če konča 31. decembra, bi lahko bila bruto bilanca pripravljena še isti dan brez čakanja na dokončno pripravo začasnega zaključnega računa.

(8)

Da bi lahko računovodja glede na svojo odgovornost učinkovito vodil zakladnico, bi moral biti pooblaščen tudi, da lahko finančnim institucijam, pri katerih je odprl račune, sporoči imena in vzorce podpisov uradnikov, pooblaščenih za podpisovanje bančnih poslov.

(9)

Največji znesek, ki ga lahko izplača skrbnik računa izločenih sredstev, je treba povečati s 30 000 EUR na 60 000 EUR, kadar je to po proračunskem postopku materialno nemogoče ali manj učinkovito.

(10)

Glede na člen 21a kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, je treba v primeru potrditve navodil odredbodajalcu na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa omogočiti, da ne izvaja navodil, če so očitno nezakonita.

(11)

Glede na medsebojno dopolnjujoči vlogi odredbodajalca in računovodje pri postopku izterjave s pobotom obstajajo upravičeni razlogi, da se pred pobotom posvetujeta.

(12)

Če je dolžnik nacionalni organ ali eden od njegovih upravnih organov, bi moral računovodja o svojem namenu izterjave s pobotom obvestiti zadevne države članice najmanj 10 delovnih dni vnaprej, da se upoštevajo postopki, ki veljajo na nacionalni ravni. Vendar bi bilo treba računovodji v dogovoru z državo članico ali zadevnim upravnim organom omogočiti nadaljevanje izterjave s pobotom pred tem rokom.

(13)

Če se dolg plača pred rokom, se ne zaračunajo zamudne obresti („podaljšan plačilni rok“) in izterjavo s pobotom pred tem rokom je treba omejiti na primere, pri katerih računovodja upravičeno meni, da bi bili lahko ogroženi finančni interesi Skupnosti.

(14)

Da bi zaščiti finančne interese Skupnosti morajo biti bančne garancije, ki varujejo zahtevke, ki so še nerešeni, ker se je dolžnik pritožil, popolnoma neodvisne od obveznosti, ki so določene v pogodbi.

(15)

Dodatno je treba določiti tudi vsebino sklepa o financiranju. Pri donacijah in javnih naročilih je treba podrobneje opredeliti pojem „bistvene sestavine“ ukrepa, ki vključuje odhodke iz proračuna. Treba je razjasniti, da program dela iz člena 110 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, v nadaljevanju „finančna uredba“, lahko pomeni sklep o financiranju, v kolikor ta vsebuje okvir, ki je opredeljen v zadostni meri.

(16)

Pri prevzemanju celotne proračunske obveznosti je lahko vsak odredbodajalec – ne samo odredbodajalec na podlagi prenosa – odgovoren za pravne obveznosti glede izvajanja celotnih obveznosti.

(17)

Treba je spremeniti roke za plačila za naročila in sporazume o donacijah, ki so odvisni od odobravanja poročila ali potrdila, da se lahko ugotovi, ali se plačila izvršujejo na podlagi odobrenega poročila ali potrdila. Poleg tega je treba rok za odobritev poročila, povezanega s sporazumom o donaciji, ki se nanaša na ukrepe, ki jih je še posebej zahtevno ocenjevati, uskladiti s sedanjim rokom za zahtevna naročila storitev.

(18)

Brez spremembe sedanjih rokov ali brez vpliva na pravice upravičencev bi se moral odgovorni odredbodajalec zaradi poenostavitve odločiti, ali se lahko odobravanje poročila ali potrdila ter plačila izvršijo v enem samem roku.

(19)

Mejne vrednosti za naročila nizkih vrednosti, določene leta 1994, je treba posodobiti in povečati s 50 000 EUR na 60 000 EUR oziroma s 13 800 EUR na 25 000 EUR. Prav tako je treba določiti, da so lahko vsa naročila v višini 60 000 EUR ali manj sklenjena po postopku s pogajanji.

(20)

Poleg tega bi morale izvedbene določbe bolj natančno opredeliti postopek za določena naročila storitev na področju raziskav in razvoja ter določena naročila storitev, namenjena radijskim in televizijskim programom, ki niso zajeta v področju uporabe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (3). Ta naročila se lahko glede na načelo preglednosti oddajo po postopku s pogajanji po objavi razpisa za javno naročilo.

(21)

Zaradi nadaljnje poenostavitve vodenja postopkov javnih naročil bi moralo biti gospodarskim subjektom omogočeno, da sodelujejo v postopku na podlagi častne izjave, v kateri navedejo, da niso v kateri od situacij za izključitev iz tega postopka za oddajo naročila, kar pa ne velja v primeru omejenih postopkov, konkurenčnega dialoga ali postopkov s pogajanji po objavi javnega razpisa, ko naročnik omeji število kandidatov, ki so povabljeni k začetku pogajanj ali oddaji ponudbe. Vendar bi moral gospodarski subjekt, ki se mu naročilo odda, v skladu z načeli Direktive 2004/18/ES in zaradi boljše zaščite finančnih interesov Skupnosti za naročila, ki jih pokriva Direktiva 2004/18/ES, in za naročila velikih vrednosti na področju zunanje pomoči prav tako zagotoviti dokaze, ki potrjujejo začetno izjavo. Kadar koli mora kandidat ali ponudnik predložiti dokaze, bi moral naročnik prav tako obravnavati dokaze, ki jih je navedeni kandidat ali ponudnik predložil v drugem postopku za oddajo javnih naročil, ki ga sproži isti naročnik, in pod pogojem, da dokazna sredstva niso starejša od enega leta, začenši z datumom izdaje, in da so še vedno veljavna.

(22)

Na področju zunanjih ukrepov je treba zagotoviti večjo učinkovitost postopka s pogajanji, postopek s pogajanji pa bi morali omogočiti v primeru, če je konkurenčen postopek s pogajanji neuspešen dvakrat, in v primeru, če je neuspešen enkrat, ko konkurenčen postopek s pogajanji sledi neučinkoviti uporabi okvirnega naročila. Možnost, da se ne zahteva dokaz tehnične in gospodarske zmogljivosti, je treba dopustiti do mejnih vrednosti, ki so primerne v okviru navedenega področja politike glede na vsako vrsto naročila. Tudi v navedenem primeru bi moral odgovorni odredbodajalec znati utemeljiti svojo izbiro. Komisija za ocenjevanje ali naročnik morata imeti možnost, da kandidatom ali ponudnikom postavita zahteve, da predložijo dodatne dokumente ali da pojasnijo podatke, kot je to mogoče v primeru naročil, ki jih samostojno oddajo institucije.

(23)

Tudi v zvezi z zunanjimi ukrepi bi moral biti glede na objavo predhodnega razpisa za mednarodne javne razpise in glede na zahtevo po garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti poenostavljen pravni okvir za javna naročila. Predhodni razpis je treba objaviti čim prej, ne pa nujno pred 31. januarjem. Poleg tega bi morala biti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti potrebna samo v primeru javnih naročil velikih vrednosti, odgovornemu odredbodajalcu pa je treba zagotoviti, da lahko v primeru predhodnega financiranja javnega organa glede na svojo oceno tveganja opusti zahtevo za garancijo.

(24)

Pri dodeljevanju donacij je treba za zmanjšanje administrativne obremenjenosti določiti, da se lahko pravni in dejanski monopol upravičenca utemelji v odločbi o dodelitvi donacije.

(25)

Zahteva, da se zunanja revizija priloži k vlogi, velja samo za vloge za donacije v vrednosti 500 000 EUR ali več za ukrepe, za donacije za materialne stroške pa v vrednosti 100 000 EUR ali več.

(26)

Upravičencem je treba po potrebi olajšati sofinanciranje v naravi in ideja organov, katerih cilj je v splošnem evropskem interesu in ki lahko prejemajo donacije za materialne stroške, mora vključevati evropske organe, ki se zavzemajo za spodbujanje državljanstva ali inovacij.

(27)

Vlagatelje je treba čim prej obvestiti, če se njihova vloga zavrne.

(28)

Izvajanje pravila o neprofitnosti v primeru donacij za materialne stroške, ki so dodeljene organom, ki imajo za svoj cilj splošni evropski interes, mora biti omejeno na odstotek sofinanciranja, ki ustreza prispevku Skupnosti k proračunu za materialne stroške, da bi se upoštevalo pravice drugih, ki dajejo svoj prispevek in ki morajo sami izterjati določen odstotek letnega dobička, ki ustreza njihovemu prispevku. Za namen izračuna zneska, ki se izterja, se ne upošteva odstotka prispevkov v naravi k proračunu za materialne stroške.

(29)

Zaradi zaščite finančnih interesov Skupnosti bi morala zahteva za garancije za predhodno financiranje veljati za vsako predhodno financiranje, ki presega 80 % zneska donacije in 60 000 EUR.

(30)

Novo predhodno financiranje je treba omogočiti v primeru, v katerem se predhodno financiranje razdeli na manjše dele in je porabljenega manj kot 70 % zneska prejšnjega predhodnega financiranja, vendar je treba znesek novega plačila zmanjšati za neporabljene zneske prejšnjega plačila.

(31)

Treba je določiti, da lahko v primeru javnih organov zunanjo revizijo ali potrjevanje, ki ju je treba priložiti k vlogam za donacijo ali zahtevkom za plačila, izvrši strokovno usposobljen in neodvisni javni uslužbenec.

(32)

Zatem, ko je računovodja Komisije decembra 2004 v skladu s členom 133 finančne uredbe sprejel računovodska pravila in metode ter usklajen kontni načrt, je treba naslov, ki zadeva račune in računovodstvo, posodobiti tako, da se črtajo določbe, ki niso več potrebne.

(33)

Zaradi upoštevanja Sklepa 2005/118/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Evropskega Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in varuha človekovih pravic o ustanovitvi Evropske šole za upravo (4), je treba prilagoditi seznam evropskih uradov, da bo razvidno, da je v administrativnem pogledu Evropska šola za upravo v administrativne pogledu trenutno dodeljena Evropskemu uradu za izbor osebja.

(34)

Uredbo (ES, Euratom) št. 2342/2002 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES, Euratom) št. 2342/2002 se spremeni:

1.

V členu 6(3), v drugem pododstavku, se besedna zveza „15. april“ nadomesti z besedno zvezo „30. april“.

2.

Vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

Začasne dvanajstine

(Člen 13(2) finančne uredbe)

Skupne dodeljene odobritve prejšnjega proračunskega leta se, kot je določeno v členu 13(2) finančne uredbe, razume kot odobritve za proračunsko leto iz člena 5 te uredbe po prilagoditvi zaradi prerazporeditev, izvedenih v navedenem proračunskem letu.“

3.

Člena 7 in 8 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 7

Menjalni tečaj za preračun med eurom in drugimi valutami

(Člen 16 finančne uredbe)

1.   Brez poseganja v posebne določbe, ki izhajajo iz uporabe sektorskih predpisov, odgovorni odredbodajalec preračun med eurom in drugo valuto izvede po dnevnem menjalnem tečaju za euro, ki je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Kadar preračun med eurom in drugimi valutami izvedejo izvajalci ali upravičenci, se uporabljajo posebne ureditve za preračun iz pogodb za oddajo naročil, sporazumov o donacijah ali finančnih sporazumov.

2.   Če dnevni menjalni tečaj v Uradnem listu Evropske unije za zadevno valuto ni objavljen, odgovorni odredbodajalec uporabi računovodski tečaj iz odstavka 3.

3.   Za namene računovodstva iz členov 132 do 137 finančne uredbe in ob upoštevanju člena 213 te uredbe se preračun med eurom in drugo valuto izvede na podlagi mesečnega računovodskega menjalnega tečaja eura. Ta računovodski menjalni tečaj določi računovodja Komisije iz kakršnega koli vira informacij, za katerega meni, da je zanesljiv, na podlagi tečaja na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem, za katerega se določa menjalni tečaj.

Člen 8

Menjalni tečaj, ki se uporablja za preračun med eurom in drugimi valutami

(Člen 16 finančne uredbe)

1.   Ne glede na posebne določbe, ki izhajajo iz uporabe posebnih sektorskih predpisov ali iz posebnih pogodb za oddajo naročil, sporazumov o donacijah ali sporazumov o financiranju, se za menjalni tečaj za preračun med eurom in drugimi valutami, če preračun izvede odgovorni odredbodajalec, uporabi tečaj na dan, na katerega služba za odobravanje pripravi odredbo za plačilo ali nalog za izterjavo.

2.   Za transakcije na računu izločenih sredstev v eurih se kot menjalni tečaj za preračun med eurom in drugimi valutami uporablja tečaj, ki se določi na podlagi datuma, ko banka izvede plačilo.

3.   Za transakcije na računu izločenih sredstev v nacionalnih valutah iz člena 16 finančne uredbe se kot menjalni tečaj za preračun med eurom in drugimi valutami uporablja menjalni tečaj, ki velja v mesecu izdatka z zadevnega računa izločenih sredstev.

4.   Za povračilo pavšalnih izdatkov ali izdatkov, ki izhajajo iz Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (v nadaljevanju ‚kadrovski predpisi‘), za katerega je določena zgornja meja in ki se izplačuje v drugih valutah in ne v eurih, je tečaj, ki se uporablja, tisti, ki velja ob nastanku terjatve.“

4.

Člen 21 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 21

Ocenjevanje

(Člen 27 finančne uredbe)

1.   Vsi predlogi za programe ali dejavnosti, ki povzročajo proračunske odhodke, so predmet predhodne ocene, ki obravnava:

(a)

potrebo, ki naj se izpolni kratkoročno ali dolgoročno;

(b)

dodano vrednost zaradi udeležbe Skupnosti;

(c)

cilje, ki naj se dosežejo;

(d)

razpoložljive politične možnosti, vključno s povezanimi tveganji;

(e)

pričakovane rezultate in učinke, zlasti gospodarske, socialne in okoljske učinke ter kazalnike in ureditve ocenjevanja, ki so potrebni za njihovo ovrednotenje;

(f)

najprimernejšo metodo izvajanja izbranih(-e) možnosti;

(g)

notranjo skladnost predlaganega programa ali dejavnosti ter njegovo razmerje do ostalih ustreznih instrumentov;

(h)

obseg odobritev, človeških virov in drugih upravnih odhodkov, ki se dodelijo, ob upoštevanju načela stroškovne učinkovitosti;

(i)

izkušnje, pridobljene iz podobnih izkušenj v preteklosti.

2.   Predlog določa ureditve za spremljanje, poročanje in ocenjevanje, ob tehtnem upoštevanju odgovornosti vseh ravni vlade, ki bodo sodelovale pri izvajanju predlaganega programa ali dejavnosti.

3.   Za vse programe ali dejavnosti, vključno s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi, pri katerih zbrana sredstva presegajo 5 000 000 EUR, je treba izvajati vmesna in/ali naknadna ocenjevanja dodeljenih človeških in finančnih virov ter dobljenih rezultatov, s katerimi se preverja skladnost s postavljenimi cilji:

(a)

doseženi rezultati pri izvajanju večletnega programa se periodično ocenjujejo po časovnem razporedu, ki omogoča, da se ugotovitve ocenjevanj upoštevajo pri sprejemanju sklepov o podaljšanju, spremembi ali začasni ustavitvi izvajanja programa;

(b)

za dejavnosti, ki se financirajo na letni podlagi, je treba rezultate ocenjevati najmanj vsakih šest let.

Točki (a) in (b) prvega pododstavka se ne uporabljata za posamične projekte ali ukrepe, ki se izvajajo v okviru dejavnosti, pri katerih se zahtevo lahko izpolni s končnimi poročili, ki jih pošljejo organi, ki so izvajali ukrep.

4.   Ocene iz odstavkov 1 in 3 so sorazmerne z zbranimi sredstvi ter učinkom zadevnega programa ali dejavnosti.“

5.

Člen 45 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odgovornemu odredbodajalcu lahko pri izvajanju nalog pomagajo osebe, za katere veljajo kadrovski predpisi (v nadaljnjem besedilu ‚osebje‘), na katere v okviru svoje odgovornosti prenese določene naloge, potrebne za izvrševanje proračuna in pripravo finančnih in poslovodnih informacij.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsaka institucija obvesti proračunski organ vedno, ko odredbodajalec na podlagi prenosa začne opravljati svoje naloge, prevzame nove ali preneha opravljati naloge.“

6.

Člen 47 se spremeni:

(a)

V odstavku 3 se dodajo naslednji pododstavki:

„Za namen predhodnega preverjanja lahko odgovorni odredbodajalec obravnava vrsto podobnih posameznih transakcij, ki se nanašajo na rutinske odhodke za zaposlene v zvezi s plačami, pokojninami, povračili potnih stroškov ter zdravstvenih stroškov kot eno operacijo.

V primeru iz drugega pododstavka odgovorni odredbodajalec glede na svojo oceno tveganja v skladu z odstavkom 4 izvede ustrezno naknadno preverjanje.“

(b)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.   Za izvajanje preverjanj iz odstavkov 2 in 4 je odgovorno drugo osebje kakor za izvajanje nalog začetka aktivnosti iz odstavka 1, slednjim pa tudi niso podrejeni.“

7.

V členu 54 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odredbodajalci na podlagi prenosa za vsako proračunsko leto pripravijo poročilo o pogodbah, sklenjenih v postopkih s pogajanji iz členov 126(1)(a) do (g), 127(1)(a) do (d), 242, 244 in 246.“

8.

Člen 56 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 56

Razrešitev računovodje

(Člen 61 finančne uredbe)

1.   V primeru razrešitve računovodje se nemudoma pripravi bruto bilanca.

2.   Računovodja, ki je razrešen ali, če to ni mogoče, uradnik iz njegove službe novemu računovodji pošlje bruto bilanco, ki ji priloži poročilo o prevzemu nalog.

Novi računovodja v enem mesecu od datuma predložitve pisno potrdi, da sprejema bruto bilanco, lahko pa izrazi pridržke.

Poročilo o prevzemu nalog vsebuje tudi rezultat bruto bilance in morebitne pridržke.

3.   Vsaka institucija obvesti proračunski organ o imenovanju ali razrešitvi svojega računovodje.“

9.

V členu 60 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„V ta namen računovodja vsake institucije sporoči vsem finančnim institucijam, pri katerih je zadevna institucija odprla račune, imena pooblaščenih članov osebja in njihovih vzorcev podpisov.“

10.

Člen 64 se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 64

Dokumentacija o pravnih osebah

(Člen 61 finančne uredbe)

(b)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Računovodja lahko izvrši plačila z bančnim nakazilom šele, ko institucija v skupno podatkovno bazo vnese podatke o bančnem računu prejemnika plačila in podatke, ki potrjujejo njegovo identiteto, ali kakršno koli spremembo.

Vsak takšen vnos podatkov o bančnem računu prejemnika plačila, njegovih pravnih podatkov ali sprememba navedenih podatkov v podatkovni bazi se izvede na podlagi ustreznih dokazil, katerih obliko določi računovodja Komisije.“

(c)

Drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odredbodajalci preverijo, ali podatki o bančnem računu in pravni podatki, ki jih je sporočil prejemnik plačila, ostajajo veljavni, dokler traja sporazum o financiranju, naročilo ali sporazum o donaciji, ki so bili sklenjeni z upravičencem.“

11.

V členu 66 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Skrbnik računa izločenih sredstev lahko na podlagi podrobnega okvira, določenega v navodilih odgovornega odredbodajalca, začasno potrjuje in plačuje izdatke. Ta navodila podrobno določajo pravila in pogoje, ki veljajo za začasno potrditev in plačila, in, kjer je primerno, pogoje za sklenitev pravnih obveznosti v smislu člena 94(1)(e).“

12.

V členu 67(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Največji znesek, ki ga lahko kot en izdatek izplača skrbnik računa izločenih sredstev, kadar je izvrševanje plačevanja s proračunskimi postopki materialno nemogoče ali neučinkovito, ne presega 60 000 EUR.“

13.

V členu 68 se prva dva stavka nadomestita z naslednjim besedilom:

„Skrbnika računa izločenih sredstev se izbere med uradniki ali, če je potrebno in samo v ustrezno utemeljenih primerih, med drugimi člani osebja.“

14.

Člen 70 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Obračuni tega računa so vedno dostopni odgovornemu odredbodajalcu in skrbnik računa izločenih sredstev pošlje seznam transakcij, ki se pripravijo vsaj enkrat na mesec, naslednji mesec skupaj z dokazili odgovornemu odredbodajalcu, ki obračuna posle na računu izločenih sredstev.“

(b)

V odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Računovodja izvaja preglede, ki se praviloma morajo izvajati na kraju samem in brez predhodne napovedi, s katerimi preveri obstoj sredstev, ki so bila dodeljena skrbniku računa izločenih sredstev, in knjigovodstvo ter preveri, ali so transakcije na računu izločenih sredstev obračunane v za to določenem roku, ali pa zagotovi, da take preglede izvaja član njegovega osebja ali službe za odobravanje, ki je posebej pooblaščen za ta namen.“

15.

V členu 73(1) se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Če se navedena navodila pisno potrdijo in odredbodajalec potrditev prejme pravočasno ter je iz potrditve tudi dovolj jasno razvidno, da se izrecno nanaša na točke, ki jim je odredbodajalec na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa oporekal, odredbodajalec za odločitev ne odgovarja; odredbodajalec sledi navodilom, razen če ni očitno nezakonito ali pomeni kršitev veljavnih varnostnih standardov.“

16.

V členu 78(3) se točke od (b) do (e) nadomestijo z naslednjim besedilom:

„(b)

če se dolg plača do določenega roka, se zamudne obresti ne obračunajo;

(c)

če se dolg ne plača do roka iz točke (b), se obračunajo obresti po obrestni meri iz člena 86, brez poseganja v kakršne koli posebne določbe, ki se uporabljajo;

(d)

če se dolg ne plača do roka iz točke (b), bo institucija izterjala znesek s pobotom ali z unovčenjem kakršne koli garancije, ki jo je dolžnik predložil vnaprej;

(e)

računovodja lahko izvrši izterjavo s pobotom pred rokom iz točke (b), kadar je to zaradi zaščite finančnih interesov Skupnosti potrebno in kadar lahko upravičeno domneva, da bi bil znesek, dolgovan Komisiji, izgubljen, dolžnika pa se pred tem obvesti o razlogih in datumu izterjave s pobotom;“

.

17.

V členu 81(1) se točka (f) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(f)

datum iz člena 78(3)(b);“

.

18.

Člen 83 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 83

Izterjava s pobotom

(Člen 73 finančne uredbe)

1.   Kadar ima dolžnik terjatev do Skupnosti, ki je nedvoumna, v fiksnem znesku in zapadel, se nanaša na vsoto v višini odredbe za plačilo, računovodja po izteku roka iz člena 78(3)(b) izterja ugotovljene zneske terjatev s pobotom.

Vendar v izjemnih primerih računovodja izvrši izterjavo s pobotom pred rokom iz člena 78(3)(b), kadar je treba zaščititi finančne interese Skupnosti in ko računovodja lahko upravičeno domneva, da bi bil znesek, dolgovan Skupnostim, izgubljen.

2.   Pred vsako izterjavo se računovodja v skladu z odstavkom 1 posvetuje z odgovornim odredbodajalcem in obvesti zadevne dolžnike.

Če je dolžnik nacionalni organ ali eden od njegovih upravnih organov, računovodja o svojem namenu izterjave s pobotom zadevno državo članico obvesti najmanj 10 delovnih dni vnaprej. Vendar lahko računovodja v dogovoru z državo članico ali zadevnim upravnim organom nadaljuje izterjavo s pobotom pred iztekom tega roka.

3.   Pobot iz odstavka 1 ima isti učinek kot plačilo ter Skupnosti pokrije znesek dolga in, če je primerno, dolgovanih obresti.“

19.

V členu 84 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Brez poseganja v člen 83, če do roka iz člena 78(3)(b) in določenega v opominu, celoten znesek ni vrnjen, računovodja obvesti odgovornega odredbodajalca in nemudoma začne postopek za izterjavo s pomočjo pravnih sredstev, ki so mu na voljo, vključno, kjer je to primerno, z unovčenjem garancije, ki je bila predložena vnaprej.“

20.

V členu 85 se točka (a) iz prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

dolžnik se zaveže, da bo plačal obresti po obrestni meri, določeni v členu 86, za celotno obdobje podaljšanja, ki se začnejo obračunavati na rok iz člena 78(3)(b);“

.

21.

Vstavi se člen 85a:

„Člen 85a

Izterjave glob, periodičnih denarnih kazni in drugih kazni

(Člena 73 in 74 finančne uredbe)

1.   Ko se vloži tožba na sodišče Skupnosti proti sklepu Komisije o naložitvi globe, periodične denarne kazni ali druge kazni v okviru Pogodbe ES ali Pogodbe Euratom in dokler niso bila izčrpana vsa pravna sredstva, računovodja začasno zbere zadevne zneske od dolžnika ali od njega zahteva, da zagotovi finančno garancijo. Garancija, ki se zahteva, je neodvisna od obveznosti plačila globe, periodične denarne kazni ali druge kazni in se lahko izterja ob prvem pozivu. Pokriva zahtevek glede na glavnico in zapadle obresti, kot je določeno v členu 86(5).

2.   Ko se izčrpajo vsa pravna sredstva, se začasno zbrani zneski in njihove obresti vključijo v proračun ali se vrnejo dolžniku. V primeru finančne garancije, se ta izterja ali sprosti.“

22.

Člen 86 se spremeni:

(a)

Odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

„1.   Brez poseganja v kakršne koli posebne določbe, ki izhajajo iz uporabe posebnih sektorskih predpisov, se za vsak znesek terjatev, ki ni bil poplačan v roku iz člena 78(3)(b), zaračunajo obresti v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena.

2.   Obrestna mera za zneske terjatev, ki niso poplačani v roku iz člena 78(3)(b), je mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za refinanciranje glavnice, objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, in ki velja na prvi koledarski dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za:

(a)

sedem odstotnih točk, če je dogodek, ki je podlaga obveznosti, pogodba o javnem naročilu blaga in storitev iz naslova V;

(b)

tri in pol odstotne točke v vseh drugih primerih.

3.   Obresti se zaračunajo od koledarskega dne po roku iz člena 78(3)(b), določenem v opominu, do koledarskega dne, ko je dolg v celoti poplačan.“

(b)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.   V primeru glob, kadar dolžnik zagotovi finančno garancijo, ki jo računovodja sprejme namesto delnega plačila, je obrestna mera, ki se uporablja od roka iz člena 78(3)(b), mera iz odstavka 2 tega člena, povečana za samo eno in pol odstotne točke.“

23.

Člen 90 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 90

Sklep o financiranju

(Člen 75 finančne uredbe)

1.   Sklep o financiranju določi bistvene sestavine ukrepa, ki zahteva odhodke v breme proračuna.

2.   Za donacije se sklep o sprejetju letnega programa dela iz člena 110 finančne uredbe obravnava kot sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe, v kolikor predstavlja okvir, opredeljen v zadostni meri.

Tudi glede javnih naročil se ta program dela, kjer je izvajanje ustreznih odobritev predvideno v letnem programu dela in predstavlja okvir, opredeljen v zadostni meri, obravnava kot sklep o financiranju za zadevne pogodbe javnih naročil.

3.   Da bi delovni program, ki ga sprejme Komisija, veljal kot okvir, opredeljen v zadostni meri, določa:

(a)

Za donacije:

(i)

sklicevanje na temeljni akt in proračunsko vrstico;

(ii)

prednostne naloge leta, cilje, ki naj bi bili izpolnjeni, ter predvidene rezultate za odobritve, ki so bile odobrene za proračunsko leto;

(iii)

bistvena merila za izbor in dodelitev, ki se uporabljajo za izbiro predlogov;

(iv)

največjo možno stopnjo sofinanciranja in v primeru, da je predvidenih več stopenj, merila za uporabo vsake stopnje;

(v)

časovni razpored in okvirni znesek razpisov za oddajo predlogov.

(b)

Za javna naročila:

(i)

globalni proračunski okvir, ki je namenjen za javna naročila med letom;

(ii)

okvirno število in vrste predvidenih naročil, in če je mogoče, splošno navedbo predmeta naročil;

(iii)

okvirno časovno obdobje za začetek postopkov javnega razpisa.

Če letni program dela ne vsebuje tega podrobnega okvira za enega ali več ukrepov, mora biti ustrezno preoblikovan ali mora biti sprejet poseben sklep o financiranju, ki zajema podatke iz točk (a) in (b) prvega pododstavka za zadevne ukrepe.

4.   Za vsako večjo spremembo v že sprejetem sklepu o financiranju velja isti postopek kot za prvotni sklep.“

24.

V členu 94(1) se točki (d) in (e) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(d)

kadar se celotna obveznost izvršuje z več pravnimi obveznostmi, za katere so odgovorni različni odredbodajalci;

(e)

kadar mora v zvezi z računi izločenih sredstev, ki so na voljo za zunanje ukrepe, pravne obveznosti podpisati več članov osebja lokalnih enot iz člena 254 po navodilih odgovornega odredbodajalca, ki pa ostaja popolnoma odgovoren za poslovne dogodke, povezane z računi.“

25.

Člen 100 se spremeni:

(a)

točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim besedilom:

„(b)

za druge vrste nadomestila kot na primer osebje, ki je plačano po urah ali dnevih: potrdilo, ki ga podpiše pooblaščeni član osebja in iz katerega so razvidni dnevi in ure prisotnosti na delu;

(c)

v zvezi z nadurami: potrdilo, ki ga podpiše pooblaščeni član osebja in ki potrjuje število nadur na delu;“

.

(b)

V točki (d) se točka (ii) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(ii)

obračun potnih stroškov, ki ga podpiše član osebja, ki je bil na službenem potovanju, in upravni nadrejeni delavec, na katerega so bila prenesena ustrezna pooblastila, in iz katerega je zlasti razviden kraj službenega potovanja, datumi in ure odhoda in prihoda v kraj službenega potovanja, stroški prevoza, stroški dnevnic in drugi stroški, pravilno odobreni na osnovi predloženih dokazil;“

.

26.

Člen 101 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 101

Materialna oblika zaznamka „odobreno za plačilo“

(Člen 79 finančne uredbe)

Če sistem ni računalniško podprt, ima zaznamek ‚odobreno za plačilo‘ obliko žiga, pod katerega se podpiše odgovorni odredbodajalec ali član osebja, ki je za to strokovno usposobljen in ga je odgovorni odredbodajalec pooblastil v skladu s členom 97. V računalniško podprtem sistemu ima zaznamek ‚odobreno za plačilo‘ elektronsko varno potrditev odgovornega odredbodajalca ali strokovno usposobljenega člana osebja, ki ga je pooblastil odgovorni odredbodajalec.“

27.

V Členu 106 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   Za naročila ali sporazume o donacijah, po katerih je plačilo odvisno od potrditve poročila ali potrdila, rok v smislu roka za plačilo iz odstavkov 1 in 2 ne začne teči, dokler zadevno poročilo ali potrdilo ni odobreno. Upravičenec se obvesti nemudoma.

Rok za potrditev ne sme biti daljši od:

(a)

20 koledarskih dni za enostavna naročila, ki se nanašajo na dobavo blaga in storitev;

(b)

45 koledarskih dni za druge pogodbe in za sporazume o donacijah;

(c)

60 koledarskih dni za naročila in sporazume o donacijah za strokovne storitve ali ukrepe, ki jih je posebej zahtevno ocenjevati.

Odgovorni odredbodajalec obvesti upravičenca z uradnim dokumentom o kakršni koli preložitvi roka za potrditev poročila ali potrdila.

Odgovorni odredbodajalec se lahko odloči, da se za potrditev poročila ali potrdila in plačila uporablja en sam rok. Ta en rok ne sme preseči skupnih največjih obdobij, ki se uporabljajo za potrditev poročila ali potrdila in za plačila.“

28.

V členu 114 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Na podlagi poročila in zaslišanja institucija sprejme obrazloženo odločitev, s katero konča postopek v preiskovani zadevi, ali pa utemeljeno odločitev v skladu s členi 22 in 86 in Priloge IX k Kadrovskim predpisom. Odločitve, s katerimi se izrečejo disciplinski ukrepi ali denarne kazni, se uradno pošljejo zainteresirani stranki in v vednost drugim institucijam ter Računskemu sodišču.“

29.

V členu 116 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Pogodbe o nepremičninah zajemajo nakup, dolgoročni zakup, užitek, leasing, najem ali nakup s pridržanim lastništvom z možnostjo odkupa ali brez nje zemljišč, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin.“

30.

V členu 118(3) se drugi stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

„Brez poseganja v naročila, oddana po postopku s pogajanji iz člena 126, je obvestilo o javnih naročilih obvezno za naslednja naročila: za naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti, določenih v točkah (a) in (c) člena 158(1); za naročila na področju raziskav in razvoja, navedena v kategoriji 8 Priloge II A k Direktivi 2004/18/ES, z ocenjeno vrednostjo, ki je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz točke (b) člena 158(1) te Uredbe za našteta naročila na področju raziskav in razvoja.“

31.

V členu 119(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

letno objavo seznama izvajalcev, ki navaja predmet in vrednost oddanega naročila za naročila v vrednosti, ki je enaka ali večja od 25 000 EUR.“

32.

V členu 126(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Naročnik lahko v primeru naročil v vrednosti, ki je manjša kot ali enaka 60 000 EUR, prav tako uporablja postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu.“

33.

V členu 127(1) se dodata naslednji točki (f) in (g):

„(f)

za storitve na področju raziskav in razvoja, razen tistih, kjer ima rezultate naročnik izključno v svoji lasti za svojo uporabo pri upravljanju svojih zadev, pod pogojem, da naročnik v celoti plača opravljeno storitev;

(g)

za pogodbe o nudenju storitev za nakup, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala, namenjenega razširjanju programa s strani izdajateljev televizijskega ali radijskega programa in za pogodbe o zakupu časa oddajanja.“

34.

V členu 128 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Razpis za prijavo interesa je postopek za predizbiro kandidatov, ki bodo na podlagi členov 126 in 127 povabljeni k oddaji ponudb v prihodnjem omejenem postopku za oddajo naročil v vrednosti nad 60 000 EUR.“

35.

Člen 129 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 129

Naročila nizke vrednosti

(Člen 91 finančne uredbe)

1.   Za naročila v vrednosti, ki je manjša od ali enaka 60 000 EUR, se lahko uporablja postopek s pogajanji, pri čemer se morajo potekati posvetovanja z najmanj petimi kandidati.

Če po posvetovanju s kandidati naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in tehnično veljavna, se lahko naročilo odda, če so izpolnjena vsa merila za dodelitev.

2.   Za naročila v vrednosti, ki je manjša od ali enaka 25 000 EUR, se lahko uporabi postopek iz odstavka 1 z izvedbo posvetovanj z najmanj tremi kandidati.

3.   Naročila v vrednosti, ki je manjša od ali enaka 3 500 EUR, se lahko oddajo na podlagi ene same ponudbe.

4.   Plačila glede na odhodkovne postavke v vrednosti, ki je manjša kot ali enaka 200 EUR, se lahko poravnajo enostavno kot plačila po računih brez predhodnega sprejema ponudbe.“

36.

Člen 134 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 134

Dokazila

(Člena 93 in 94 finančne uredbe)

1.   Kandidati in ponudniki predložijo častno izjavo, podpisano in opremljeno z datumom, v kateri navedejo, da niso v katerem od položajev iz členov 93 ali 94 finančne uredbe:

Vendar v primeru omejenih postopkov, konkurenčnega dialoga in postopkov s pogajanji po objavi javnega razpisa, ko naročnik omeji število kandidatov, ki so povabljeni k začetku pogajanj ali oddaji ponudbe, vsi kandidati predložijo potrdila iz odstavka 3.

2.   Ponudnik, ki se mu naročilo odda, v okviru roka, ki ga določi naročnik in pred podpisom pogodbe, v naslednjih primerih predloži dokazila iz odstavka 3, ki potrjujejo izjavo iz odstavka 1:

(a)

za naročila, ki jih samostojno oddajo institucije v vrednosti, ki je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz člena 158;

(b)

za naročila na področju zunanjih ukrepov v vrednosti, ki je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz člena 241(1)(a), člena 243(1)(a) ali člena 245(1)(a).

Za naročila v vrednosti, ki je nižja od mejnih vrednosti iz točk (a) in (b), lahko naročnik, če dvomi, ali je ponudnik, ki se mu naročilo odda, v kateri od situacij, ki bi povzročila izključitev, od ponudnika zahteva, naj predloži dokazila iz odstavka 3.

3.   Naročnik sprejme kot sprejemljiv dokaz, da za ponudnika, ki se mu naročilo odda, ne velja kateri od primerov, opisanih v točkah (a), (b) ali (e) člena 93(1) Finančne uredbe, izpisek iz sodnega registra novejšega datuma ali, če tega ne more predložiti, podoben dokument, ki ga izda sodni ali upravni organ matične države ali države porekla, ki dokazuje, da so pogoji izpolnjeni. Naročnik sprejme kot sprejemljiv dokaz, da za ponudnika ne velja kateri od primerov, opisanih v točki (d) člena 93(1) Finančne uredbe, potrdilo novejšega datuma, ki ga izda pristojni organ zadevne države.

Kadar zadevna država ne izda dokumenta ali potrdila iz prvega pododstavka in za druge primere, ki povzročajo izključitev, iz člena 93 finančne uredbe, se ta lahko nadomesti z izjavo pod prisego ali, če to ni mogoče, slovesno izjavo zainteresirane stranke pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali usposobljenim strokovnim organom v njegovi matični državi ali državi porekla.

4.   Odvisno od notranje zakonodaje države, v kateri ima ponudnik sedež, se dokumenti iz odstavkov 1 in 3 nanašajo na pravne osebe in/ali fizične osebe, vključno, kadar naročnik meni, da je to potrebno, z direktorji družb ali katero koli osebo s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor, povezano s kandidatom ali ponudnikom.

5.   Kadar naročniki dvomijo, ali so kandidati ali ponudniki v kateri od situacij, ki bi povzročila izključitev, lahko stopijo v stik s pristojnimi organi iz odstavka 3, da bi prejeli kakršno koli informacijo, za katero menijo, da je potrebna v teh okoliščinah.

6.   Naročnik lahko opusti obveznost, da kandidat ali ponudnik predloži dokumentarna dokazila iz odstavka 3, če so takšna dokazila že bila predložena v namen drugega postopka za oddajo javnega naročila in pod pogojem, da dokumenti niso starejši od enega leta, začenši z datumom izdaje, in da so še vedno veljavni.

V takšnem primeru kandidat ali ponudnik častno izjavi, da so bila dokumentarna dokazila že predložena v prejšnjem postopku za oddajo javnega naročila in potrdi, da v tem času ni bilo nobenih sprememb.“

37.

Člen 135 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   V vsakem postopku za oddajo javnega naročila se uporabijo merila za izbor za ocenjevanje finančne, poslovne, tehnične in strokovne usposobljenosti kandidata ali ponudnika.

Naročnik lahko določi minimalno stopnjo usposobljenosti, pod katero kandidati ne morejo več biti izbrani.“

(b)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„6.   Naročnik se lahko v primeru naslednjih naročil glede na svojo oceno tveganja odloči, da ne bo zahteval dokazila finančne, poslovne, tehnične in strokovne usposobljenosti kandidatov ali ponudnikov:

(a)

naročila, ki jih samostojno oddajo institucije, v vrednosti, ki je manjša od ali enaka 60 000 EUR;

(b)

naročila, oddana na področju zunanjih ukrepov, v vrednosti pod mejnimi vrednostmi iz člena 241(1)(a), člena 243(1)(a), ali člena 245(1)(a).

Kjer se naročnik odloči, da ne bo zahteval dokazil finančne, poslovne, tehnične in strokovne usposobljenosti kandidatov ali ponudnikov, ne sme biti izvršenega nobenega predhodnega financiranja, razen če ni zagotovljena finančna garancija v enakovrednem znesku.“

38.

V členu 138(1) se uvodne besede nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Brez poseganja v člen 94 finančne uredbe se pogodbe oddajo na enega od naslednjih dveh načinov.“

39.

V členu 145(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Kadar vrednost naročila presega mejno vrednost iz člena 129(1), odgovorni odredbodajalec imenuje odbor za odpiranje ponudb.“

40.

V členu 146(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Komisijo imenuje odgovorni odredbodajalec, ki je dolžan dati svetovalno mnenje za naročila, katerih vrednost presega mejne vrednosti iz člena 129(1).“

41.

Člen 152 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 152

Garancija za predhodno financiranje

(Člen 102 finančne uredbe)

Za izplačilo zneska predhodnega financiranja, ki presega 150 000 EUR ali v primeru iz drugega pododstavka člena 135(6) se zahteva garancija.

Če pa je naročnik oseba javnega prava, lahko odgovorni odredbodajalec glede na svojo oceno tveganja to obveznost opusti.

Garancija se sprosti, ko se predhodno financiranje odšteje od vmesnih plačil ali plačil razlike izvajalcu v skladu s pogodbenimi pogoji.“

42.

V členu 155 se naslov nadomesti z naslednjim besedilom:

Člen 155

Ločena naročila in naročila po sklopih

(Člena 91 in 105 finančne uredbe)

43.

V odstavku 157 se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

5 278 000 EUR za naročila gradenj.“

44.

Člen 158(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Mejne vrednosti iz člena 105 finančne uredbe so:

(a)

137 000 EUR za naročila blaga in storitev, naštete v Prilogi IIA k Direktivi 2004/18/ES, razen naročil na področju raziskav in storitev, naštetih v kategoriji 8 navedene priloge;

(b)

211 000 EUR za naročila storitev, našteta v Prilogi IIB k Direktivi 2004/18/ES, in za naročila storitev na področju raziskav in razvoja, našteta v kategoriji 8 Priloge IIA k Direktivi 2004/18/ES;

(c)

5 278 000 EUR za naročila gradenj.“

45.

V členu 162 se točka (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

evropski organ, dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, obveščanja, inovacij ali raziskovanja in študij evropskih politik, kakršnih koli dejavnosti, ki prispevajo k spodbujanju državljanstva ali človekovih pravic ali evropski organ za standardizacijo;“

.

46.

V člen 164 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.   Sporazum o donaciji lahko določa način in roke za začasno ustavitev izplačil donacij v skladu s členom 183.“

47.

V členu 165 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   V primeru donacij za materialne stroške, ki so dodeljene organom, katerih cilj je v splošnem evropskem interesu, je Komisija upravičena do izterjave odstotka letnega dobička, ki ustreza prispevku Skupnosti k proračunu za materialne stroške zadevnih organov, če te organe prav tako financirajo javni organi, ki morajo sami izterjati določen odstotek letnega dobička, ki ustreza njihovemu prispevku. Za namen izračuna zneska, ki se izterja, se ne upošteva odstotka prispevkov v naravi k proračunu za materialne stroške.“

48.

V členu 168(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(c)

organom, ki imajo pravno ali dejansko monopol, ki je primerno utemeljen v Odločbi o dodelitvi donacije;“

.

49.

Člen 172 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odgovorni odredbodajalec lahko sprejme sofinanciranje v naravi, če meni, da je potrebno.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Za donacije v celotni vrednosti, ki je manjša od ali enaka 25 000 EUR, lahko odgovorni odredbodajalec glede na svojo oceno tveganja opusti obveznost za predložitev dokazil za sofinanciranje iz odstavka 1.

Kadar je se enemu samemu upravičencu dodeli več donacij v proračunskem letu, se uporablja mejna vrednost v višini 25 000 EUR za skupni znesek teh donacij.“

50.

Člen 173 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Vloga mora prikazovati pravni položaj vlagatelja in da je ob upoštevanju člena 176(4) finančno in poslovno sposoben izvesti predlagani ukrep ali program dela.

V ta namen vlagatelj predloži častno izjavo in, v primeru vlog za donacijo v vrednosti nad 25 000 EUR, vsa dokazila, ki se zahtevajo, na podlagi ocene tveganja odgovornega odredbodajalca. Zahteva za takšna dokazila se navede v pozivu za zbiranje predlogov.

Dokazila lahko vsebujejo zlasti izkaz uspeha in bilanco stanja za zadnje proračunsko leto, za katerega je bil pripravljen zaključni račun.“

(b)

Odstavek 4 se spremeni:

(i)

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Kadar vloga zadeva donacije za ukrep, za katerega znesek presega 500 000 EUR, ali donacije za materialne stroške, ki presegajo 100 000 EUR, se predloži zunanje revizijsko poročilo, ki ga pripravi pooblaščeni revizor. Navedeno poročilo potrjuje račune za zadnje proračunsko leto, za katero so podatki na voljo.“

(ii)

Četrti in peti pododstavek se nadomestita z naslednjim besedilom:

„V primeru partnerstva iz člena 163 mora biti pred sklenitvijo okvirnega sporazuma pripravljeno revizijsko poročilo iz prvega pododstavka, ki zajema zadnji dve poslovni leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun.

Odgovorni odredbodajalec lahko glede na svojo oceno tveganja opusti obveznost, da se pripravi revizija iz prvega pododstavka za srednješolske in visokošolske ustanove in upravičence, ki so v okviru sporazumov z več upravičenci sprejeli solidarnostno odgovornost.“

(iii)

Doda se naslednji pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za javne organe in mednarodne organizacije iz člena 43(2).“

51.

Člen 176 se spremeni:

(a)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   finančna in poslovna sposobnost se preverjata zlasti na podlagi analize dokazil iz člena 173, ki jih je zahteval odgovorni odredbodajalec v pozivu za zbiranje predlogov.“

(b)

V odstavku 4 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Finančna sposobnost se v skladu z odstavkom 3 ne preverja pri fizičnih osebah, ki prejemajo štipendije, ali pri javnih organih, ali mednarodnih organizacijah iz člena 43(2).“

52.

Člen 179 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 179

Obveščanje vlagateljev

(Člen 116 finančne uredbe)

Vlagatelji se obvestijo čim prej in v vsakem primeru 15 koledarskih dni za tem, ko se sklep o dodelitvi donacije pošlje upravičencem.“

53.

Člen 180 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Za vsako donacijo se lahko predhodno financiranje razdeli na več plačil.

Plačilo v celoti novega zneska predhodnega financiranja se lahko izvede šele, ko je porabljenega najmanj 70 % skupnega zneska prejšnjega predhodnega financiranja.

Kadar je porabljenega manj kot 70 % zneska prejšnjega predhodnega financiranja, se znesek novega predhodnega financiranja zmanjša za neporabljene zneske prejšnjega plačila predhodnega financiranja.

Vsakemu zahtevku za novo plačilo mora upravičenec priložiti poročilo o izdatkih.“

(b)

Odstavek 2 se spremeni:

(i)

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odgovorni odredbodajalec lahko na podlagi svoje ocene tveganja za katero koli plačilo zahteva potrdilo o finančnih izkazih in z njimi povezanih računih, ki jo opravi pooblaščeni revizor ali, v primeru javnih organov, strokovno usposobljeni in neodvisni javni uslužbenec. V primeru donacije za ukrep ali donacije za materialne stroške se potrdilo priloži zahtevku za plačilo. Potrdilo v skladu z metodologijo, ki jo odobri odgovorni odredbodajalec, potrjuje, da so stroški, ki jih prijavi upravičenec v finančnih izkazih, na katerih temelji zahtevek za plačilo, dejansko nastali, so točni in upravičeni v skladu s sporazumom o donaciji.“

(ii)

V drugem pododstavku se uvodne besede nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Razen v primeru pavšalnih zneskov in pavšalnega financiranja je potrdilo o finančnih izkazih in z njimi povezanih računih obvezno za vmesna plačila na proračunsko leto in za plačila razlik v naslednjih primerih:“

.

(iii)

V tretjem pododstavku se uvodne besede nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Odgovorni odredbodajalec lahko glede na svojo oceno tveganja tudi odstopi od obveznosti, da se predloži takšno potrdilo o finančnih izkazih in z njimi povezanimi računi, v primeru:“

.

54.

Člen 182 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Da se omejijo finančna tveganja, povezana s plačilom predhodnega financiranja, lahko odgovorni odredbodajalec na podlagi svoje ocene tveganja zahteva, naj upravičenec predloži garancijo vnaprej v višini do vrednosti zneska predhodnega financiranja ali plačila razdeli na več delnih zneskov.

Vendar lahko odgovorni odredbodajalec za donacije v vrednosti, ki je manjša od ali enaka 10 000 EUR, samo v ustrezno utemeljenih primerih zahteva, da upravičenec predloži garancijo vnaprej.

Takšno garancijo lahko odgovorni odredbodajalec prav tako zahteva na podlagi svoje ocene tveganja glede na način financiranja, določen v v sporazumu o donaciji.

Kadar se zahteva garancija, jo mora oceniti in sprejeti odgovorni odredbodajalec.“

(b)

V odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Kadar predhodno financiranje pomeni več kot 80 % celotnega zneska donacije in če presega 60 000 EUR, se zahteva garancija.“

55.

Členi 195, 196, 197, 198, 200 in 202 se črtajo.

56.

Člen 211 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 211

Računovodska uskladitev

(Člen 135 finančne uredbe)

1.   Podatki v glavni knjigi se vodijo in organizirajo tako, da upravičujejo vsebino vsakega konta, ki se vključi v bruto bilanco.

2.   V zvezi z evidenco osnovnih sredstev se uporabljajo določbe členov 220 do 227.“

57.

Člen 212 se črta.

58.

Člen 213 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Tečaj, ki se uporablja za preračun med eurom in drugo valuto za pripravo bilance stanja na dan 31. decembra leta N, je tečaj na zadnji delovni dan leta N.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Računovodska pravila, določena v členu 133 finančne uredbe, opredeljujejo pravila za preračun in ponovno oceno, ki se predložijo zaradi računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka.“

59.

Člen 222 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 222

Vpisovanje v evidenco

(Člen 138 finančne uredbe)

Vsa osnovna sredstva, ki se lahko uporabljajo več kot eno leto in niso potrošno blago, katerih nabavna cena ali proizvajalni stroški so višji od navedenih v računovodskih pravilih, določenih v členu 133 finančne uredbe, se vpišejo v evidenco in evidentirajo na kontih osnovnih sredstev.“

60.

V členu 240 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Predhodni razpis za mednarodne javne razpise se čim prej pošlje Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti za naročila blaga in storitev, za naročila gradenj pa takoj, ko je mogoče, po sprejetju sklepa, s katerim se potrdi program naročil gradenj.“

61.

Člen 241 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

V prvem pododstavku se točka (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

za naročila v vrednosti, ki je enaka ali presega 200 000 EUR: omejen mednarodni razpis v smislu člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);“

.

(ii)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Naročila, katerih vrednost je manjša od ali enaka 5 000 EUR, se lahko oddajo na podlagi ene same ponudbe.“

(b)

V odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Če je število kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor ali najmanjšo možno raven usposobljenosti, manjše od najnižjega števila, lahko naročnik k oddaji ponudbe povabi samo tiste kandidate, ki izpolnjujejo merila za oddajo ponudbe.“

(c)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   V okviru postopka iz točke (b) odstavka 1 naročnik pripravi seznam najmanj treh ponudnikov po svoji izbiri. V postopku se odda omejeno število konkurenčnih ponudb brez objave javnega razpisa, postopek pa je znan kot konkurenčen postopek s pogajanji, ki ga člen 124 ne zajema.

Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje in izkušnje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.

Če po posvetovanju s ponudniki naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in tehnično veljavna, se lahko naročilo odda, če so izpolnjena vsa merila za oddajo.“

62.

Člen 242 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

Prvi pododstavek se spremeni:

Uvodne besede se nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Za naročila storitev lahko naročniki uporabijo postopek s pogajanji z eno ponudbo v naslednjih primerih:“

.

Doda se naslednja točka (g):

„(g)

kadar je bil poskus za uporabo konkurenčnega postopka s pogajanji po neučinkoviti uporabi okvirnega naročila neuspešen. V tem primeru se lahko naročnik po razveljavitvi konkurenčnega postopka s pogajanji pogaja z enim ali več ponudnikov po svoji izbiri izmed ponudnikov, ki so sodelovali v razpisu, pod pogojem, da prvotni pogoji naročila niso bistveno spremenjeni.“

(ii)

Doda se naslednji pododstavek:

„Kadar Komisija ni naročnik, je za uporabo postopka s pogajanji potrebno predhodno soglasje odgovornega odredbodajalca.“

(b)

Odstavek 2 se spremeni:

(i)

Točka (b) iz prvega pododstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnje naročilo storitve, pod pogojem da:

(i)

je bil za opravljanje prve storitve objavljen javni razpis in da je bila v tem prvem razpisu jasno navedena možnost uporabe postopka s pogajanji za nove storitve za projekt in predvideni stroški;

(ii)

je podaljšanje naročila enkratno ter v vrednosti in za obdobje, ki ne presega vrednosti in obdobja prvotnega naročila.“

(ii)

Drugi pododstavek se črta.

63.

Člen 243 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

V prvem pododstavku se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(a)

za naročila v vrednosti, ki je enaka ali presega 150 000 EUR: odprti mednarodni razpis v smislu člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);

(b)

za naročila, katerih vrednost je enaka ali presega 30 000 EUR, a manjša od 150 000 EUR: lokalni odprti razpis v smislu člena 122(2) in točke (b) člena 240(2);“

.

(ii)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Naročila, katerih vrednost je manjša od ali enaka 5 000 EUR, se lahko oddajo na podlagi ene same ponudbe.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   V okviru postopka iz točke (c) odstavka 1 naročnik pripravi seznam najmanj treh dobaviteljev po svoji izbiri. V postopku se odda omejeno število konkurenčnih ponudb brez objave javnega razpisa, postopek pa je znan kot konkurenčen postopek s pogajanji, ki ga člen 124 ne zajema.

Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje in izkušnje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.

Če po posvetovanju z dobavitelji naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in tehnično veljavna, se lahko naročilo odda, če so izpolnjena vsa merila za oddajo.“

64.

Člen 244(1) se spremeni:

(a)

Uvodne besede se nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Za naročila blaga lahko naročnik uporablja postopek s pogajanji z enim samim ponudnikom v naslednjih primerih:“

(b)

Doda se naslednja točka (e):

„(e)

kadar je konkurenčen postopek s pogajanji dvakrat neuspešen – kar pomeni, da naročnik ni prejel nobene administrativno ali tehnično veljavne ponudbe ali kakovostno in/ali finančno primerne ponudbe. V takih primerih se lahko naročnik po razveljavitvi konkurenčnega postopka s pogajanji pogaja z enim ali več ponudniki po svoji izbiri izmed ponudnikov, ki so sodelovali v razpisu, pod pogojem, da prvotni pogoji naročila niso bistveno spremenjeni.“

(c)

Doda se naslednji pododstavek:

„Kadar Komisija ni naročnik, je za uporabo postopka s pogajanji potrebno predhodno soglasje odgovornega odredbodajalca.“

65.

Člen 245 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

V prvem pododstavku se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(a)

za naročila v vrednosti, ki je enaka ali presega 5 000 000 EUR:

(i)

načeloma odprti mednarodni razpis v smislu člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);

(ii)

izjemoma zaradi lastnosti določenih gradenj in s soglasjem odgovornega odredbodajalca, če Komisija ni naročnik, mednarodni omejeni razpis v smislu člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);

(b)

za naročila, katerih vrednost je enaka ali presega 300 000 EUR, a manjša od 5 000 000 EUR: lokalni odprti razpis v smislu člena 122(2) in točke (b) člena 240(2);“

.

(ii)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Naročila, katerih vrednost je manjša od ali enaka 5 000 EUR, se lahko oddajo na podlagi ene same ponudbe.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   V okviru postopka iz točke (c) odstavka 1 naročnik pripravi seznam najmanj treh izvajalcev po svoji izbiri. V postopku se odda omejeno število konkurenčnih ponudb brez objave javnega razpisa, postopek pa je znan kot konkurenčen postopek s pogajanji, ki ga člen 124 ne zajema.

Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje in izkušnje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.

Če po posvetovanju z izvajalci naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in tehnično veljavna, se lahko naročilo odda, če so izpolnjena vsa merila za oddajo.“

66.

Člen 246(1) se spremeni:

(a)

Prvi pododstavek se spremeni:

(i)

Prvi stavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za naročila gradenj lahko naročnik uporablja postopek s pogajanji z enim samim ponudnikom v naslednjih primerih:“

(ii)

Doda se naslednja točka (d):

„(d)

kadar je konkurenčen postopek s pogajanji dvakrat neuspešen – kar pomeni, da naročnik ni prejel nobene administrativno ali tehnično veljavne ponudbe ali kakovostno in/ali finančno primerne ponudbe – se lahko naročnik po razveljavitvi konkurenčnega postopka s pogajanji pogaja z enim ali več ponudniki po svoji izbiri izmed ponudnikov, ki so sodelovali v razpisu, pod pogojem, da prvotni pogoji naročila niso bistveno spremenjeni.“

(b)

Doda se naslednji pododstavek:

„Kadar Komisija ni naročnik, je za uporabo postopka s pogajanji potrebno predhodno soglasje odgovornega odredbodajalca.“

67.

V členu 250 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Garancija se zahteva, kadar predhodno financiranje presega 150 000 EUR. Če pa je naročnik oseba javnega prava, lahko odgovorni odredbodajalec glede na svojo oceno tveganja to obveznost opusti.

Garancija se sprosti, ko se predhodno financiranje odšteje od vmesnih plačil ali plačil razlike izvajalcu v skladu s pogoji naročila.

4.   Naročnik lahko za znesek, ki je določen v razpisni dokumentaciji in znaša od 5 do 10 % skupne vrednosti naročila, zahteva garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ta garancija se določi na podlagi objektivnih meril, kot sta vrsta in vrednost naročila.

Vendar se garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteva, ko se presežejo naslednje mejne vrednosti:

(i)

345 000 EUR za naročila gradenj;

(ii)

150 000 EUR za naročila storitev.

Garancija mora ostati veljavna najmanj do končnega prevzema blaga in gradenj. Če se pogodba ne izvaja pravilno, se unovči celotna garancija.“

68.

V členu 252(3) se doda naslednji pododstavek:

„Komisija za ocenjevanje ali naročnik lahko kandidate ali ponudnike povabita, da v določenem roku in ob upoštevanju načela enakega obravnavanja predložijo dodatno dokumentacijo ali pojasnila predloženih dokazil v zvezi z merili za izločitev in merili za izbor.“

69.

V členu 257 se točka (c) iz prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

„(c)

Evropski urad za izbor osebja in Evropska šola za upravo, ki je administrativno dodeljena Evropskemu uradu za izbor osebja;“

.

70.

V členu 260 se črta drugi odstavek.

71.

V členu 262 se dodata naslednja odstavka:

„Proračunske obveznosti v višini upravnih odobritev, ki so skupne za vse naslove in se globalno upravljajo, se lahko globalno evidentirajo v proračunskem računovodstvu po povzetku odobritev po kategorijah, kot je določeno v členu 27.

Ustrezni odhodki se knjižijo v proračunske vrstice vsakega naslova v skladu z isto porazdelitvijo, kot velja za odobritve.“

72.

V členu 264 se doda naslednji odstavek:

„Kadar pa za transakcije v tretjih državah ni mogoče uporabiti kakršne koli navedene oblike garancije za najem, lahko odgovorni odredbodajalec sprejme garancijo v drugačni obliki, pod pogojem, da ta oblika zagotavlja enakovredno zaščito finančnih interesov Skupnosti.“

73.

V členu 271 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim besedilom:

„1.   Mejne vrednosti in zneski, določeni v členih 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 in 250 se posodabljajo vsake tri leta glede na gibanje indeksa cen življenjskih potrebščin v Skupnosti.

2.   Mejne vrednosti iz točke (b) člena 157 in člena 158(1) v zvezi z oddajo javnih naročil se prilagajajo vsake dve leti v skladu s členom 78(1) Direktive 2004/18/ES.“

Člen 2

Za javna naročila in postopke za dodeljevanje donacij, ki se začnejo pred začetkom veljavnosti te uredbe, še naprej veljajo pravila, ki so se uporabljala ob začetku navedenih postopkov.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2006

Za Komisijo

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Članica Komisije


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).

(3)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2083/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).

(4)  UL L 37, 10.2.2005, str. 14.