31.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/79


UREDBA SVETA (ES) št. 1084/2006

z dne 11. julija 2006

o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 161(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (4) vzpostavlja nov okvir za ukrepe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Določa zlasti cilje, načela in pravila v zvezi s partnerstvom, programiranjem, vrednotenjem in upravljanjem. Zato je treba določiti, kaj je naloga Kohezijskega sklada glede na novi okvir ukrepov in glede na njegov namen po Pogodbi, ter zaradi jasnosti razveljaviti Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o ustanovitvi Kohezijskega sklada (5).

(2)

Projekti za vseevropsko prometno omrežje, financirani iz Kohezijskega sklada, morajo biti skladni s smernicami za vseevropska prometna omrežja, ki sta jih sprejela Svet in Evropski parlament. Z namenom ustrezno osredotočiti prizadevanja, bi morali imeti prednost projekti skupnega interesa, kakor so opredeljeni v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (6).

(3)

Skupnost lahko s pomočjo Kohezijskega sklada prispeva k ukrepom za uresničevanje okoljskih ciljev Skupnosti, navedenih v členih 6 in 174 Pogodbe.

(4)

Uredba (ES) št. 1083/2006 določa, da se pravila do upravičenosti izdatkov določi na nacionalni ravni, z nekaterimi izjemami, za katere je treba sprejeti posebne določbe. Zato bi bilo treba za izjeme v zvezi s Kohezijskim skladom, določiti posebne določbe.

(5)

Določbe o pogojenosti odobravanja finančne pomoči bi se morale še naprej uporabljati v povezavi z izpolnjevanjem pogojev ekonomske konvergence iz člena 99 Pogodbe in potrebe po zdravih javnih financah. V zvezi s tem morajo države članice, ki so sprejele euro, izvajati programe stabilnosti, države, ki niso sprejele eura, pa programe konvergence, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (7), za izogibanje čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju iz člena 104 Pogodbe. Obenem se določbe o pogojenosti ne bi smele uporabljati za obveznosti, ki v času začasne ustavitve že obstajajo —

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ustanovitev in namen Kohezijskega sklada

1.   Ustanovi se Kohezijski sklad (v nadaljevanju: „Sklad“), katerega namen je krepitev ekonomske in socialne kohezije Skupnosti v prid spodbujanja trajnostnega razvoja.

2.   Sklad urejajo določbe Uredbe (ES) št. 1083/2006 in te uredbe.

Člen 2

Obseg pomoči

1.   Pomoč iz Sklada se dodeli za ukrepe na naslednjih področjih, pri tem pa se zagotovi ustrezna uravnoteženost ter se upoštevajo posebne potrebe po naložbah in infrastrukturi v posamezni državi članici, ki prejema pomoč:

(a)

vseevropska prometna omrežja, zlasti prednostni projekti skupnega interesa, kakor so opredeljeni v Odločbi (ES) št. 1692/96/ES;

(b)

okolje v sklopu prednostnih nalog okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega programa. V tej zvezi lahko Sklad posreduje tudi na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem, ki so v očitno korist okolju, in sicer na področju učinkovite rabe energije in obnovljive energije, v prometnem sektorju izven vseevropskih omrežij pa na področjih železniškega, rečnega in morskega prometa, intermodalnih prometnih sistemov in njihove medobratovalnosti, upravljanja cestnega, morskega in zračnega prometa, čistega mestnega prometa in javnega prevoza.

2.   O ustrezni uravnoteženosti pomoči se partnersko dogovorijo države članice in Komisija.

Člen 3

Upravičenost izdatkov

Do prispevkov iz sklada niso upravičeni izdatki za:

(a)

obresti na dolgove;

(b)

nakup zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevnega projekta;

(c)

stanovanjske objekte;

(d)

razgradnjo jedrskih elektrarn; in

(e)

povratni DDV.

Člen 4

Pogoji za dostop do pomoči Sklada

1.   Za pomoč iz sklada veljajo naslednji pogoji.

(a)

če Svet v skladu s členom 104(6) Pogodbe odloči, da v državi članici upravičenki obstaja čezmerni javnofinančni primanjkljaj; in

(b)

v skladu s členom 104(8) Pogodbe ugotovi, da se zadevna država članica na priporočilo Sveta, izdano v skladu s členom 104(7) Pogodbe, ni odzvala z učinkovitimi ukrepi,

lahko odloči, da se obveznosti Sklada do zadevne države članice v celoti ali deloma začasno ustavijo, in sicer od 1. januarja leta, ki sledi odločitvi o začasni ustavitvi.

2.   Če Svet ugotovi, da je zadevna država članica uvedla potrebne popravljalne ukrepe, nemudoma odloči, da se začasna ustavitev zadevnih obveznosti prekine. Obenem Svet na predlog Komisije odloči, da se v proračun ponovno vključijo začasno ustavljene obveznosti v skladu s postopkom iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8).

3.   Svet sprejema odločitve iz odstavka 1 s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 5

Prehodne določbe

1.   Ta uredba ne vpliva na nadaljevanje ali spremembo, vključno s popolnim ali delnim preklicem, projektne ali drugih oblik pomoči, ki jo Komisija odobri na podlagi Uredbe ES št. 1164/94, ki se nato uporablja za to pomoč ali projekte do njihovega zaključka.

2.   Vloge za velike projekte v smislu členov 39, 40 in 41 Uredbe (ES) št. 1083/2006, oddane Komisiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1164/94 ostanejo veljavne, če so po potrebi dopolnjene tako, da ustrezajo zahtevam te uredbe in zgoraj navedenim členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, v roku največ dveh mesecev od 1. januarja 2007.

Člen 6

Razveljavitev

1.   Brez poseganja v določbe člena 105(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, in člena 5 te uredbe, se Uredba (ES) št. 1164/94 razveljavi z učinkom od 1. januarja 2007.

2.   Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanje na to uredbo.

Člen 7

Pregled

Svet pregleda to uredbo najpozneje 31. decembra 2013 v skladu s členom 161 Pogodbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Odobritev z dne 4. julija 2006 (Še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 255, 14.10.2005, str. 88.

(3)  UL C 231, 20.9.2005, str. 35.

(4)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(5)  UL L 130, 25.5.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(6)  UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 884/2004/ES (UL L 167, 30.4.2004, str. 1).

(7)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1055/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 1).

(8)  UL C 139 z dne 14.6.2006.