23.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 883/2006

z dne 21. junija 2006

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1290/2005 sta bila ustanovljena Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), ki delujeta v povezavi z deljenim upravljanjem izdatkov in namenskih prejemkov iz proračuna Skupnosti. Ta uredba določa splošne pogoje in pravila, ki se uporabljajo pri vodenju računovodskih evidenc ter izjavah o izdatkih in prejemkih plačilnih agencij, pa tudi povračilo teh izdatkov s strani Komisije. Ta pravila in pogoje je treba natančno določiti, pri tem pa je treba ločiti podrobna pravila za uporabo, ki so skupna obema skladoma, od podrobnih pravil za uporabo, ki se nanašajo posebej na vsak sklad.

(2)

Zaradi učinkovitega upravljanja proračunskih sredstev, ki so v proračunu Evropskih skupnosti namenjena za oba sklada, mora vsaka plačilna agencija posebej voditi računovodsko evidenco za izdatke, ki se financirajo iz EKJS, in za izdatke, ki se financirajo iz EKSRP. Računovodske evidence, ki jih vodijo plačilne agencije, morajo v tem okviru ločeno prikazovati izdatke in prejemke obeh skladov, ki se za vsakega posebej izvršujejo na podlagi člena 3(1) ter členov 4 in 34 Uredbe (ES) št. 1290/2005, in omogočiti, da se ti izdatki in prejemki povežejo s finančnimi sredstvi, ki jima jih zagotavlja proračun Skupnosti.

(3)

Financiranje skupne kmetijske politike se izvaja v eurih, pri čemer lahko države članice, ki ne spadajo v euroobmočje, izvajajo izplačila upravičencem v njihovi nacionalni valuti. Da bi omogočili konsolidacijo vseh izdatkov in prejemkov, je zato treba predvideti, da zadevne plačilne agencije lahko zagotovijo podatke v zvezi z izdatki in prejemki v eurih in v valuti, v kateri so bili plačani ali prejeti.

(4)

Zaradi učinkovitega upravljanja finančnih tokov, predvsem ker države članice zberejo finančna sredstva za kritje izdatkov iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ali prejmejo predplačilo za izdatke iz člena 4 navedene uredbe, dokler Komisija teh izdatkov ne financira v obliki povračil za izvršene izdatke, je treba določiti, da države članice zberejo podatke, ki so potrebni za takšna povračila, in jih dajo na razpolago Komisiji hkrati z izvrševanjem izdatkov in prejemkov ali pa ji jih redno pošiljajo. Pri tem je treba upoštevati poseben način upravljanja EKJS in EKSRP, zato je treba zagotavljanje in pošiljanje podatkov držav članic Komisiji urediti po časovnih razmikih, prilagojenih načinu upravljanja vsakega od obeh skladov, ne da bi to vplivalo na obveznost držav članic, da Komisiji zagotavljajo podatke za ustrezen nadzor nad gibanjem izdatkov.

(5)

Splošne obveznosti v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij se nanašajo na podrobne podatke, potrebne za upravljanje skladov Skupnosti in njihov nadzor, vendar takšne podrobnosti niso potrebne pri povračilih izdatkov. Zato je treba natančno določiti, katere informacije in podatke v zvezi z izdatki, ki se financirajo iz EKJS ali EKSRP, je treba redno pošiljati Komisiji.

(6)

Podatki, ki jih države članice sporočajo Komisiji, morajo slednji omogočiti neposredno in kar se da učinkovito uporabo poslanih podatkov za vodenje računov EKJS in EKSRP ter s tem povezana izplačila. Za dosego tega je treba določiti, da vsako zagotavljanje in sporočanje podatkov med državami članicami in Komisijo poteka po elektronski poti ali v digitalni obliki. Ker se tudi pošiljanje prek drugih sredstev lahko izkaže za potrebno, je treba določiti, kdaj je takšna obveznost upravičena.

(7)

V skladu s členom 8(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1290/2005 je treba za ukrepe v zvezi z dejavnostmi, ki jih financirata EKJS in EKSRP, poslati Komisiji izjave o izdatkih, ki so enakovredne zahtevkom za plačilo, s priloženimi zahtevanimi podatki. Da bi državam članicam in plačilnim agencijam omogočili pripravo takšnih izjav o izdatkih na podlagi usklajenih pravil in da bi Komisiji omogočili upoštevanje zahtevkov za izplačila, je treba določiti, pod katerimi pogoji se ti izdatki lahko upoštevajo iz posameznih proračunov EKJS in EKSRP ter kakšna so pravila za knjiženje izdatkov in prejemkov, zlasti namenskih prejemkov in morebitnih popravkov, ki bi jih bilo treba izvršiti, pa tudi za njihovo dejansko prijavo.

(8)

Člen 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka (2) določa, da se znesek financiranja za intervencijski ukrep določi v letnem obračunu plačilnih agencij. Ta uredba je tudi določila pravila in pogoje, ki urejajo te računovodske izkaze. Ker je bil z Uredbo (ES) št. 1290/2005 ukinjen Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) in nadomeščen z EKJS glede ukrepov, je treba določiti podrobnosti za financiranje navedenih ukrepov s strani EKJS v sistemu izjav o mesečnih izdatkih in plačilih.

(9)

Člen 15(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005 določa, da so oktobrski izdatki vključeni v mesec oktober, če so izvršeni od 1. do 15. oktobra, in v mesec november, če so izvršeni od 16. do 31. oktobra. Vendar se izdatki za javno skladiščenje, ki so knjiženi v mesecu oktobru, v celoti upoštevajo v proračunskem letu tekočega leta N + 1. Zato je treba določiti, da se morajo izdatki, ki jih financira EKJS in izhajajo iz dejavnosti javnega skladiščenja, izvedenih septembra, knjižiti najpozneje do 15. oktobra.

(10)

Menjalne tečaje, ki se uporabljajo, je treba predvideti glede na obstoj ali neobstoj obdavčljivega dogodka, opredeljenega v kmetijski zakonodaji. Da bi se pri državah, ki ne spadajo v euroobmočje, izognili uporabi različnih menjalnih tečajev na eni strani pri knjiženju prejemkov ali pomoči upravičencem v valuti, ki ni euro, in na drugi strani pri pripravi izjave o izdatkih plačilnih agencij, je treba določiti, da zadevne države članice v svojih izjavah o izdatkih v zvezi z EKJS uporabljajo enak menjalni tečaj, kot se uporablja za zbiranje teh prejemkov ali za izplačila upravičencem. Zaradi poenostavitve upravnih formalnosti v zvezi s povračili, ki se nanašajo na več dejavnosti, je treba predvideti enotni menjalni tečaj pri računovodstvu teh povračil. Ta ukrep pa se mora omejiti na dejavnosti, izvršene pred datumom uporabe te uredbe.

(11)

Komisija izvršuje mesečna ali redna plačila državam članicam na podlagi prejetih izjav o izdatkih. Vendar mora za proračun Skupnosti upoštevati prejemke, ki so jih dobile plačilne agencije. Zato je treba določiti pogoje, pod katerimi je treba opraviti določene izravnave med izdatki in prejemki iz EKJS in EKSRP.

(12)

Po sklepu o mesečnih plačilih da Komisija državam članicam na voljo finančna sredstva, potrebna za kritje izdatkov, ki se financirajo iz EKJS in EKSRP, in sicer na podlagi praktičnih pravil in pogojev, ki jih je treba določiti na podlagi podatkov, ki jih Komisiji sporočijo države članice, in informacijskih sistemov, ki jih je vzpostavila Komisija.

(13)

Če proračun Skupnosti ni bil sprejet do začetka proračunskega leta, drugi pododstavek člena 13(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), določa, da se izplačila lahko izvršujejo mesečno po programih do največ ene dvanajstine odobrenih proračunskih sredstev za zadevni program v preteklem proračunskem letu. Za pravično razdelitev razpoložljivih sredstev med države članice je treba določiti, da se v tem primeru mesečna plačila v okviru EKJS dodelijo v deležu glede na izjave o izdatkih, ki jih je za vsak program predložila država članica, in da je znesek, ki ni bil porabljen v danem mesecu, prerazporejen s sklepi Komisije na naslednja mesečna ali redna izplačila.

(14)

Če na podlagi izjav o izdatkih, ki so jih države članice poslale v okviru EKJS, skupni znesek vnaprejšnjih obveznosti, ki bi lahko bile odobrene v skladu s členom 150(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, presega polovico skupnih ustreznih proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto, mora Komisija te zneske zmanjšati. Zaradi dobrega poslovodenja je treba takšno zmanjšanje sorazmerno razporediti med vse države članice na podlagi njihovih izjav o izdatkih. Za pravično porazdelitev razpoložljivih sredstev med države članice je treba določiti, da se v tem primeru mesečna plačila v okviru EKJS dodelijo v odstotkih glede na izjave o izdatkih, ki jih za vsako poglavje predloži država članica, in da se znesek, ki ni porabljen v danem mesecu, prerazporedi s sklepi Komisije na naslednja mesečna plačila.

(15)

Kmetijska zakonodaja Skupnosti v okviru EKJS določa roke, v katerih morajo države članice izplačevati pomoč upravičencem. Vsa izplačila po teh rokih, katerih zamuda ne bi bila utemeljena, je treba šteti za neupravičene izdatke, ki jih Komisija kot takšnih ne more povrniti. Da pa bi bil finančni učinek sorazmeren z dolžino zamude pri plačilu, je treba določiti, da Komisija progresivno zmanjšuje plačila glede na dolžino ugotovljene zamude. Določiti je treba tudi fiksni prag, ki omogoča, da se zmanjšanja ne uporabljajo, kadar zamude pri plačilu izhajajo iz pravnih sporov.

(16)

Upoštevanje plačilnih rokov s strani držav članic je v okviru reforme skupne kmetijske politike in vzpostavitve sistema enotnega izplačila bistveno za učinkovito uporabo pravil finančne discipline. Zato je treba določiti posebna pravila, ki bi omogočila, da bi se, kadar je to mogoče, izognili tveganju prekoračitve letnih odobrenih proračunskih sredstev Skupnosti.

(17)

Komisija lahko ob uporabi členov 17 in 27 Uredbe (ES) št. 1290/2005 zmanjša ali začasno ustavi plačila državam članicam, če ne upoštevajo plačilnih rokov ali ne sporočajo podatkov o izdatkih ali informacij, ki jih navedena uredba določa za preverjanje usklajenosti teh podatkov. Enako velja za EKSRP v primerih, ko države članice ne sporočajo informacij, zahtevanih na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. Septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (4) in podrobnih pravil za njeno uporabo, vključno z vmesnim vrednotenjem za program. V zvezi s tem je treba določiti podrobna pravila za izvajanje takšnih zniževanj in zaustavitev plačil, in sicer posebej za izdatke EKJS in EKSRP.

(18)

Člen 180 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 določa, da se negativni kmetijski izdatki s 1.  januarjem 2007 nadomestijo z namenskimi prejemki, ki se glede na njihov izvor knjižijo v dobro EKJS ali EKSRP. Člen 32(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005 določa, da zneske, ki jih plačilne agencije izterjajo zaradi nepravilnosti ali malomarnosti, slednje knjižijo kot namenske prejemke. Nekateri zneski, dobljeni na podlagi nepravilnosti ali zmanjšanj, uporabljenih v primeru neskladja s pogoji, ki se uporabljajo na področju okolja, so primerljivi namenskim prejemkom zaradi nepravilnosti ali malomarnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005, zato jih je treba obravnavati na enak način. Zato je treba predvideti obračunavanje ustreznih zneskov pod istimi pogoji kot veljajo za namenske prejemke, ki izhajajo neposredno iz nepravilnosti ali malomarnosti iz navedenega člena 32.

(19)

Izdatki za pomoč za razvoj podeželja iz EKSRP, ki se sofinancirajo iz proračuna Skupnosti in iz nacionalnih proračunov, temeljijo na podrobnih programih po ukrepih. Zato jih je treba nadzorovati in knjižiti na tej podlagi, da bi omogočili identifikacijo vseh dejavnosti glede na program in ukrep ter preverili usklajenost nastalih izdatkov in razpoložljivih finančnih sredstev. V zvezi s tem je treba natančno določiti elemente, ki jih morajo upoštevati plačilne agencije, predvsem pa določiti, da se mora vir javnih sredstev in sredstev Skupnosti v računovodstvu navesti ločeno v povezavi z izvršenim financiranjem in da se morajo zneski, ki jih je treba izterjati od upravičencev, navesti kot izterjani zneski in opredeliti v povezavi z začetnimi dejavnostmi.

(20)

Če se plačilo ali izterjava v okviru programov razvoja podeželja, ki jih financira EKSRP, izvrši v nacionalni valuti, ki ni euro, je treba ustrezne zneske pretvoriti v eure. Zato je treba določiti uporabo enotnega menjalnega tečaja za vse dejavnosti, knjižene v danem mesecu, ki jih je treba uporabiti v izjavah o izdatkih.

(21)

Komisija za svoje proračunsko in finančno upravljanje potrebuje napoved zneskov, ki jih mora EKSRP še financirati v koledarskem letu, in oceno zahtevkov za financiranje za naslednje koledarsko leto. Da bi Komisija lahko izpolnila svoje obveznosti, ji je treba sporočiti ustrezne podatke v zadovoljivih rokih, v vsakem primeru pa dvakrat letno, najpozneje do 31. januarja in 31. julija tekočega leta.

(22)

Da bi Komisija lahko potrdila finančni načrt vsakega programa razvoja podeželja, predvidela njegove morebitne popravke in izvedla potrebni nadzor, jo je treba seznaniti z nekaterimi informacijami. V zvezi s tem je pomembno, da vsak organ za upravljanje programov vnese zahtevane podatke v skupni informacijski sistem EKSRP in tako omogoči Komisiji, da določi zlasti največji znesek prispevka v EKSRP, njegovo letno razčlenitev, razčlenitev po posamezni osi in posameznih ukrepih ter stopnjo sofinanciranja za vsako os. Treba je tudi določiti pogoje, pod katerimi se skupni zneski vnesejo v skupni informacijski sistem.

(23)

Časovne razmike za pripravo izjav o izdatkih za dejavnosti, izvršene v okviru EKSRP, mora določiti Komisija na podlagi člena 26(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005. Ob upoštevanju posebnosti računovodskih pravil, ki se uporabljajo za EKSRP, ter porabe predfinanciranja in financiranja ukrepov za posamezno koledarsko leto je treba določiti, da se takšni izdatki prijavijo v časovnih razmikih, ki so prilagojeni tem posebnim pogojem.

(24)

Izmenjava podatkov in dokumentov med Komisijo in državami članicami ter zagotavljanje in sporočanje podatkov držav članic Komisiji je praviloma elektronsko ali digitalno. Da bi bolje izkoristili takšne izmenjave podatkov v okviru EKJS in EKSRP in posplošili njihovo uporabo, je treba prilagoditi obstoječe informacijske sisteme ali vzpostaviti nove. Treba je določiti, da takšne ukrepe izvede Komisija in da se izvajajo potem, ko prek Odbora za kmetijska sklada obvesti države članice.

(25)

Pogoje v zvezi z obdelavo podatkov s strani teh informacijskih sistemov ter obliko in vsebino dokumentov, katerih pošiljanje zahteva uporaba Uredbe (ES) št. 1290/2005, je treba pogosto prilagoditi spremembam veljavnih predpisov ali potreb v zvezi z upravljanjem. Nujno potrebna je tudi enotna oblika dokumentov, ki jih morajo predložiti države članice. Da bi dosegli te cilje, poenostavili postopke in omogočili takojšnje delovanje zadevnih informacijskih sistemov je zaželeno, da se na podlagi vzorcev opredelita oblika in vsebina dokumentov ter se določi, da njuno prilagajanje in posodabljanje izvršuje Komisija na podlagi obvestila Odbora za kmetijska sklada.

(26)

Upravljanje in nadzor zakonitosti izdatkov EKJS in EKSRP sta v pristojnosti plačilnih agencij. Zato mora podatke o finančnih operacijah pod odgovornostjo plačilne agencije pošiljati ali vnašati v informacijski sistem in posodabljati sama plačilna agencija ali za to pooblaščeni organ, po potrebi pa tudi prek akreditiranih usklajevalnih organov.

(27)

Pri nekaterih dokumentih ali postopkih, ki jih predvidevajo Uredba (ES) št. 1290/2005 in njena podrobna pravila za uporabo, je potreben podpis pooblaščene osebe ali odobritev osebe na eni ali več stopnjah zadevnega postopka. Informacijski sistemi, vzpostavljeni za pošiljanje teh dokumentov, morajo v takšnih primerih omogočiti nedvoumno identifikacijo vseh oseb in zagotoviti razumna jamstva za nespremenljivost vsebine dokumentov, tudi za stopnje postopka. Tako mora biti predvsem pri izjavah o izdatkih in izjavi o zanesljivosti, priloženi letnim računovodskim izkazom, navedenih v členu 8(1)(c)(i) in (c)(iii) Uredbe (ES) št. 1290/2005, in pri dokumentih, ki se pri teh postopkih pošiljajo po elektronski poti.

(28)

Pravila, ki veljajo v zvezi s pošiljanjem teh elektronskih ali digitalnih dokumentov, so bila določena na ravni Skupnosti, in sicer kar zadeva podrobna pravila v zvezi z njihovo predložitvijo, pogoje njihove veljavnosti za Komisijo ter pogoje njihovega shranjevanja, celovitosti in čitljivosti v daljšem časovnem obdobju. Če deljeno upravljanje proračuna Skupnosti v okviru EKJS in EKSRP zadeva dokumente, ki so jih pripravile ali prejele Komisija ali plačilne agencije, in tudi postopke, uvedene v zvezi s financiranjem skupne kmetijske politike, je treba določiti uporabo zakonodaje Skupnosti pri pošiljanju elektronskih in digitalnih dokumentov, ki se izvršuje v okviru te uredbe, in določiti rok za hranjenje elektronskih in digitalnih dokumentov.

(29)

V nekaterih primerih se lahko izkaže, da elektronsko pošiljanje podatkov ni mogoče. Da bi presegli morebitne okvare informacijskega sistema ali neobstoječo trajno povezavo, mora država članica imeti možnost pošiljanja dokumentov na drug način, katerega pogoje je treba določiti.

(30)

Ob uporabi člena 39(1)(d) in (e) Uredbe (ES) št. 1290/2005 mora država članica finančna sredstva, ki jih ima na razpolago 1. januarja 2007 po zmanjšanju ali zaustavitvi zneskov plačil, ki jih je opravila prostovoljno v skladu s prvim členom Uredbe Komisije (ES) št. 1655/2004 z dne 22. septembra 2004 o določitvi pravil za prehod iz sistema izbirne modulacije, določenega v členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1259/1999, v sistem obvezne modulacije, kot je določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 (5) ali v okviru sankcij v skladu s členi 3, 4 in 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1259/1999 z dne 17. maja 1999 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike (6), uporabiti za financiranje ukrepov razvoja podeželja. Če države članice ne uporabijo finančnih sredstev v določenem roku, se ustrezni zneski nakažejo nazaj v proračun EKJS. Da bi določili pogoje uporabe teh ukrepov, je treba opredeliti načine knjiženja in upravljanja zneskov, ki zadevajo plačilne agencije, pa tudi njihovo upoštevanje pri sklepih Komisije o plačilu.

(31)

Komisija lahko ob uporabi člena 39(1)(a) Uredbe (ES) št. 1290/2005, če je to upravičeno in pod nekaterimi pogoji iz navedene točke, odobri državam članicam, ki so bile članice Evropske unije pred 1. majem 2004, da do 31. decembra 2006 nadaljujejo z izplačili iz programov razvoja podeželja za obdobje 2000–2006. Da bi omogočili uporabo takšnega odstopanja, je treba določiti postopek in roke, ki jih morajo države članice upoštevati, pa tudi pogoje za njegovo izvajanje.

(32)

Treba je razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 296/96 z dne 16. februarja 1996 o podatkih, ki jih morajo posredovati države članice, in o mesečnem knjiženju izdatkov, ki se financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2776/88 (7) in Odločbo Komisije C/2004/1723 z dne 26. aprila 2004 o določitvi oblike dokumentov, ki jih morajo države članice predložiti ob vknjižbi izdatkov, ki jih financira Jamstveni sklad EKUJS (8).

(33)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijska sklada –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

UVODNE SKUPNE DOLOČBE ZA EKJS IN EKSRP

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa nekatere posebne pogoje in pravila, ki se uporabljajo za deljeno upravljanje izdatkov in prejemkov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), za vodenje računovodskih evidenc in izjave o izdatkih in prejemkih plačilnih agencij, pa tudi povračilo izdatkov s strani Komisije na podlagi Uredbe (ES) 1290/2005.

Člen 2

Računovodstvo plačilnih agencij

1.   Vsaka plačilna agencija vodi eno računovodstvo, namenjeno izključno za knjiženje izdatkov in prejemkov iz člena 3(1) in členov 4 in 34 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in za uporabo finančnih sredstev, ki so ji dana na razpolago za plačilo ustreznih izdatkov. To računovodstvo mora omogočati, da se finančni podatki za EKJS in EKSRP prikazujejo in zagotavljajo ločeno.

2.   Plačilne agencije držav članic, ki ne spadajo v euroobmočje, vodijo računovodske evidence, ki vsebujejo zneske v valuti, v kateri so bili izdatki in prejemki plačani oziroma prejeti. Da pa se lahko izvede konsolidacija vseh njihovih izdatkov in prejemkov, morajo imeti možnost, da ustrezne podatke navedejo v nacionalni valuti in v eurih.

Vendar pa lahko za izdatke in prejemke EKJS, razen tistih iz člena 45(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, države članice, ki ne morejo vzpostaviti računovodstva v skladu s temi merili do 16. oktobra 2006, to preložijo do 16. oktobra 2007 potem, ko o tem obvestijo Komisijo najpozneje do 15. septembra 2006.

POGLAVJE 2

RAČUNOVODSTVO EKJS

Člen 3

Zagotavljanje podatkov držav članic

Države članice zbirajo in dajejo Komisiji na razpolago podatke o skupnem znesku plačanih izdatkov in namenskih prejemkov, nastalih vsak teden, in sicer pod naslednjimi pogoji:

(a)

najpozneje tretji delovni dan vsakega tedna podatke o skupnem znesku plačanih izdatkov in namenskih prejemkov, nastalih od začetka meseca do konca predhodnega tedna;

(b)

najpozneje tretji delovni dan v mesecu, če teden pade v dva meseca, podatke o skupnem znesku plačanih izdatkov in namenskih prejemkov, nastalih v predhodnem mesecu.

Člen 4

Sporočanje podatkov držav članic

1.   Države članice elektronsko pošiljajo Komisiji v skladu s členom 8(1)(c)(i) in (c)(ii) Uredbe (ES) št. 1290/2005 naslednje podatke in dokumente pod pogoji iz členov 5 in 6 te uredbe:

(a)

najpozneje tretji delovni dan vsakega meseca podatke o skupnem znesku plačanih izdatkov in namenskih prejemkov, nastalih v predhodnem mesecu, po vzorcu iz Priloge I, in vse podatke, ki naj bi pojasnili večje razlike med oceno, pripravljeno v skladu z odstavkom 2(a)(iii) tega člena, in nastalimi izdatki ali prejetimi namenskimi prejemki;

(b)

najpozneje 10. dne vsakega meseca izjavo o izdatkih iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, ki vsebuje skupni znesek plačanih izdatkov in namenskih prejemkov, nastalih v predhodnem mesecu, pa tudi izdatkov za javno skladiščenje, in sicer po vzorcu iz Priloge II k tej uredbi. Vendar pa je treba sporočilo o plačanih izdatkih in nastalih namenskih prejemkih med 1. in 15. oktobrom poslati najpozneje do 25. istega meseca.

Izjava o izdatkih vsebuje razčlenitev izdatkov in namenskih prejemkov po členih nomenklature proračuna Evropskih skupnosti, pri poglavjih o reviziji kmetijskih izdatkov in namenskih prejemkov pa dodatno razčlenitev po postavkah. Če pa za proračunski nadzor veljajo posebni pogoji, lahko Komisija zahteva podrobnejšo razčlenitev;

(c)

najpozneje do 20. dne vsakega meseca komplet dokumentov za knjiženje izdatkov in namenskih prejemkov, ki jih je plačilna agencija plačala oziroma prejela v preteklem mesecu, v breme proračuna Skupnosti, razen kompleta dokumentov za knjiženje izdatkov in namenskih prejemkov, plačanih oziroma prejetih med 1. in 15. oktobrom, ki se pošlje najpozneje do 10. novembra;

(d)

najpozneje do 20. maja in 10. novembra vsakega leta kot dopolnilo kompleta iz točke c) zneske, zadržane in uporabljene v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1259/1999 in členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1655/2004.

2.   Komplet iz odstavka 1(c) sestavljajo:

(a)

izkaz (T 104 iz Priloge V), ki ga pripravi vsaka plačilna agencija in ki je v skladu z nomenklaturo proračuna Evropskih skupnosti in v skladu s podrobno nomenklaturo, dano na voljo državam članicam, razčlenjen po vrstah izdatkov in prejemkov, ter vsebuje podatke o:

(i)

plačanih izdatkih in namenskih prejemkih, nastalih v predhodnem mesecu,

(ii)

skupnih izdatkih in namenskih prejemkih, nastalih od začetka proračunskega leta do konca predhodnega meseca,

(iii)

predvidenih izdatkih in namenskih prejemkih, ki se glede na primer nanašajo:

samo na tekoči mesec in prihodnja dva meseca,

na tekoči mesec, dva prihodnja meseca in obdobje do konca proračunskega leta;

(b)

povzetek (T103 iz Priloge IV) podatkov iz točke (a) po posamezni državi članici, in sicer za vse njene plačilne agencije;

(c)

poročilo o morebitni razliki (T 101 iz Priloge III) med izdatki, prijavljenimi v skladu z odstavkom 1(b), in izdatki, prijavljenimi v skladu s točko (a) tega odstavka, ki ji je po potrebi priložena obrazložitev takšne razlike;

(d)

računi, ki izkazujejo izdatke in prejemke za javno skladiščenje iz člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 884/2006 (9), predstavljene v obliki tabel (Tabele e.faudit), v skladu s Prilogo III navedene uredbe;

(e)

tabele (T 106 do T 109 iz Prilog VI, VII, VIII in IX), ki dopolnjujejo tabele iz točk (a) in (b) za sporočanja 20. maja in 10. novembra iz odstavka 1(d), ki prikazujejo stanje na računih na koncu meseca aprila in ob zaključku proračunskega leta in vsebujejo:

sporočilo o zadržanih sredstvih vsake plačilne agencije ob uporabi členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali člena 1 Uredbe (ES) št. 1655/2004, vključno z morebitnimi pripadajočimi obrestmi (T 106 in T 107),

izkaz o uporabi ustreznih zneskov vsake plačilne agencije v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1655/2004 (T 108),

povzetek podatkov za vsako državo članico iz prve in druge alinee te točke in obresti, ki jih prinašajo neporabljena sredstva (T 109).

3.   Povzetek podatkov (T103) iz odstavka 2(b) se Komisiji pošlje tudi v papirni obliki.

4.   Vsi finančni podatki, ki jih zahteva uporaba tega člena, se sporočajo v eurih.

Vendar pa:

za tabele iz odstavka 2(e) države članice uporabijo isto valuto, kot je tista, ki je uporabljena za proračunsko leto zadržanja;

za izjave o izdatkih in odbitkih iz člena 39(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1290/2005 države članice uporabijo nacionalno valuto.

Vendar pa za proračunsko leto 2007 države članice iz druge alinee člena 2(2) te uredbe, sporočajo finančne podatke, ki niso navedeni v členu 45(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, v nacionalni valuti.

Člen 5

Splošna pravila, ki se uporabljajo pri izjavi o izdatkih in pri namenskih prejemkih

1.   Ne glede na posebne določbe o izjavah o izdatkih in prejemkih za javno skladiščenje iz člena 6 so izdatki in namenski prejemki, ki jih plačilne agencije prijavijo za dani mesec, uvrščeni med izplačila in prejemke, ki si bili v tem mesecu dejansko izvedeni.

Takšni izdatki in prejemki se knjižijo v proračun EKJS, in sicer kot izdatki in prejemki, nastali v proračunskem letu „N“, ki se začne 16. oktobra leta „N-1“ in konča 15. oktobra leta „N“.

Vendar pa:

(a)

se izdatki, ki se lahko izplačajo pred izvajanjem določbe, po kateri jih lahko v celoti ali deloma krije EKJS, lahko prijavijo le:

v mesecu, v katerem se je določba izvajala

ali

v mesecu, ki sledi izvajanju te določbe;

(b)

se namenski prejemki, ki jih država članica dolguje Komisiji, prijavijo za mesec, v katerem poteče rok, določen v zakonodaji Skupnosti, za nakazilo ustreznih zneskov Komisiji;

(c)

Komisija neposredno odšteje ali prišteje popravke, ki jih je sprejela v okviru potrditve obračunov in potrditve skladnosti, zadevnim mesečnim plačilom iz člena 10(2) ali člena 11(4) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (10). Države članice pa vključijo zneske, ki ustrezajo tem popravkom, v izjavo za mesec, za katerega se izvajajo popravki.

2.   Izdatki in namenski prejemki se upoštevajo na datum, na katerega je bil račun plačilne agencije obremenjen ali knjižen v dobro. Vendar se lahko pri plačilih upošteva datum, na katerega je zadevna agencija izdala in poslala izplačilni dokument finančni ustanovi ali upravičencu. Vsaka plačilna agencija uporablja enako metodo skozi celotno proračunsko leto.

3.   Pri izdatkih, ki jih je treba prijaviti, se ne upoštevajo zmanjšanja, nastala z uporabo člena 1 Uredbe (ES) št. 1655/2004.

4.   Izdatki in namenski prejemki, prijavljeni v skladu z odstavkom 1, lahko vključujejo popravke podatkov, sporočenih za pretekle mesece v istem proračunskem letu.

Če popravki namenskih prejemkov na ravni plačilne agencije povzročijo prijavo negativnih namenskih prejemkov za dano proračunsko vrstico, se presežni popravki po potrebi prenesejo v naslednji mesec. Po potrebi se uredijo pri potrditvi obračunov za zadevno leto.

5.   Neizvedene plačilne naloge in izplačila, ki so bremenila račun in so nato vrnjena, je treba prikazati v računovodski evidenci kot zmanjšanje izdatkov za mesec, v katerem plačilo ni bilo izvedeno ali je bilo preklicano.

6.   Če so zapadla izplačila iz EKJS obremenjena s terjatvami, se šteje, da so bila v celoti izvedena za uporabo odstavka 1:

(a)

na datum izplačila preostalega zneska upravičencu, če je terjatev manjša od plačanega izdatka;

(b)

na datum izravnave, če je odhodek manjši ali enak terjatvi.

7.   Skupni podatki o izdatkih in namenskih prejemkih v posameznem letu, ki jih je treba predložiti Komisiji najpozneje do 10. novembra, se lahko popravljajo samo v letnem računovodskem izkazu, ki se pošlje Komisiji v skladu s členom 8(1)(c)(iii) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 6

Posebna pravila, ki se uporabljajo pri izjavi o izdatkih za javno skladiščenje

1.   Pri pripravi izjave o izdatkih za javno skladiščenje je treba upoštevati dejavnosti, ki so ob koncu določenega meseca zajete v izkazih plačilnih agencij in ki so se izvajale od začetka obračunskega leta, določenega v členu 2(3)(a) Uredbe (ES) št. 884/2006, do konca istega meseca.

Ta izjava o izdatkih vsebuje vrednosti in zneske, določene v skladu s členi 6, 7 in 9 Uredbe (ES) št. 884/2006, ki so jih plačilne agencije knjižile v mesecu, ki sledi tistemu, na katerega se dejavnosti nanašajo.

2.   Vendar pa:

(a)

vrednosti in zneske za dejavnosti, ki se izvajajo v septembru, plačilne agencije knjižijo najpozneje 15. oktobra;

(b)

se skupni zmanjšani zneski iz člena 4(1)(d) Uredbe (ES) št. 884/2006 knjižijo na datum iz odločbe, ki ureja to področje.

Člen 7

Menjalni tečaj, ki se uporablja pri pripravi izjav o izdatkih

1.   Države članice, ki ne spadajo v euroobmočje, pri pripravi izjav o izdatkih uporabijo isti menjalni tečaj kot pri nakazilu upravičencem ali prejetih prejemkih v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2808/98 (11) in področno kmetijsko zakonodajo.

2.   Z izjemo primerov iz odstavka 1 in zlasti za dejavnosti, za katere v področni kmetijski zakonodaji ni bil določen obdavčljivi dogodek, se uporabi predzadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka pred mesecem, za katerega se prijavijo izdatki ali namenski prejemki.

3.   Menjalni tečaj iz odstavka 2 se uporablja tudi za povračila, ki se izvajajo skupno za več dejavnosti, izvedenimi pred 16. oktobrom 2006 ali 16. oktobrom 2007, če se uporabi drugi pododstavek člena 2(2).

Člen 8

Sklep Komisije o plačilu

1.   Komisija na podlagi podatkov, poslanih v skladu s členom 4(1)(b), in brez poseganja v popravke, ki jih je treba upoštevati v naslednjih sklepih, ter uporabe člena 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 sprejme sklep in izvede mesečna plačila.

2.   Če proračun Skupnosti ni bil sprejet do začetka proračunskega leta, se mesečna plačila dodelijo v deležu glede na izjave o izdatkih, ki jih je za vsak program predložila država članica, in ob upoštevanju rokov iz člena 13 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija upošteva razliko zneskov, ki niso bili povrnjeni državam članicam, v sklepih o naslednjih povračilih.

3.   Če vnaprejšnje obveznosti v skladu s členom 150(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 presegajo polovico skupnih ustreznih proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto, se mesečna izplačila razdelijo v deležu glede na izjave o izdatkih, ki jih predložijo države članice. Komisija upošteva razliko zneskov, ki niso bili povrnjeni državam članicam, v sklepih o naslednjih povračilih.

Člen 9

Zmanjšanje plačil Komisije

1.   Vsa mesečna izplačila za knjižene izdatke se zmanjšajo za izdatke, ki nastanejo po dogovorjenih rokih, navedenih spodaj:

(a)

če plačani izdatki, nastali po poteku roka, znašajo 4 % ali manj od izdatkov, nastalih pred potekom roka, se mesečno plačilo ne zmanjša;

(b)

nad pragom 4 % se vsi dodatni izdatki, ki nastanejo z zamudo, zmanjšajo v skladu z naslednjimi pravili:

pri zamudi do enega meseca se zmanjšajo za 10 %,

pri zamudi do dveh mesecev se zmanjšajo za 25 %,

pri zamudi do treh mesecev se zmanjšajo za 45 %,

pri zamudi do štirih mesecev se zmanjšajo za 70 %,

pri zamudi več kot štiri mesece se zmanjšajo za 100 %,

2.   Ne glede na odstavek 1 se za neposredna izplačila iz člena 12 in naslova III ali, kjer je potrebno, naslova IVa Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (12), izvršena v letu N, po predpisanem roku in po 15. oktobru leta N+1, uporabljajo naslednji pogoji:

(a)

če prag 4 % iz odstavka 1(a) ni bil v celoti izkoriščen za izplačila, izvršena najpozneje do 15. oktobra leta N+1, in če preostanek praga presega 2 %, se slednji zmanjša na 2 %;

(b)

v vsakem primeru so izplačila, izvršena v proračunskem letu N+2 in v naslednjih letih, za zadevno državo članico upravičena le do nacionalne zgornje meje iz Prilog VIII ali VIIIa Uredbe (ES) št. 1782/2003 ali v mejah njenega finančnega okvira, uvedenega skladno s členom 143b(3) navedene uredbe, za leto pred proračunskim letom, v katerem se plačilo izvrši, po potrebi povečano za zneske mlečne premije in dodatna izplačila iz členov 95 in 96 navedene uredbe ter dodatni znesek pomoči iz člena 12 navedene uredbe, zmanjšano za odstotek iz člena 10 in popravljeno s prilagoditvijo iz člena 11 navedene uredbe, ob upoštevanju člena 12a navedene uredbe in zneskov iz člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 188/2005 (13);

(c)

se po uporabi pragov iz točke (a) zadevni izdatki iz tega odstavka zmanjšajo za 100 %.

3.   Komisija uporabi drugačno terminsko lestvico, kot so tiste iz odstavkov 1 in 2, in/ali manjši delež zmanjšanja ali plačila sploh ne zmanjša, če se za nekatere ukrepe pojavijo posebni pogoji poslovanja, ali če država članica predloži utemeljeno obrazložitev.

Vendar se pri plačilih iz odstavka 2 uporablja prva alinea tega odstavka za zgornje meje iz navedenega odstavka 2(b).

4.   V vsakem proračunskem letu se upoštevanje rokov za mesečna izplačila za knjižene izdatke preverja dvakrat:

za izdatke, nastale do 31. marca,

za izdatke, nastale do 31. julija.

Morebitne prekoračitve rokov v avgustu, septembru in oktobru se upoštevajo pri odločitvi o potrditvi obračunov iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1290/2500.

5.   Komisija lahko po predhodnem obvestilu zadevnim državam članicam odloži nakazilo mesečnih plačil državam članicam, predvideno v členu 15(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1290/2005, če uradna obvestila iz člena 4 te uredbe prispejo prepozno ali vsebujejo neskladja, ki zahtevajo dodatno preverjanje.

6.   Zmanjšanja iz tega člena in morebitna druga zmanjšanja na podlagi uporabe člena 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 ne posegajo v poznejši sklep o potrditvi skladnosti iz člena 31 navedene uredbe.

Člen 10

Knjiženje in prejemanje namenskih prejemkov

1.   Pri knjiženju namenskih prejemkov iz te uredbe se smiselno uporabljata člena 150 in 151 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

2.   Komisija v svojem sklepu o mesečnih plačilih, sprejetem ob uporabi člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, izplača preostali znesek izdatkov, ki jih je prijavila posamezna država članica, zmanjšanih za znesek namenskih prejemkov, ki jih je navedena država članica navedla v isti izjavi o izdatkih. Takšna izravnava se šteje za prejemanje ustreznih prejemkov.

3.   Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve za izplačila na podlagi namenskih prejemkov so na voljo po razporeditvi teh prejemkov v proračunske vrstice. Razporeditev se izvrši po knjiženju namenskih prejemkov, in sicer v dveh mesecih po prejemu izkazov držav članic v skladu s pravili iz odstavka 1.

Člen 11

Zagotovitev finančnih sredstev državam članicam

1.   Po odobritvi mesečnih plačil da Komisija državam članicam na razpolago finančna sredstva za pokrivanje izdatkov, ki se financirajo iz EKJS, na odprt račun vsake države članice, in sicer v okviru dodeljenih proračunskih sredstev z odbitkom ustreznega zneska namenskih prejemkov.

Če plačila, ki jih mora izvršiti Komisija, zmanjšana za namenske prejemke, pomenijo negativni znesek za državo članico, se presežni odbitki prenesejo na naslednje mesece.

2.   Države članice sporočijo Komisiji naziv in številko računa iz odstavka 1, in sicer v obliki, ki jim jo da na razpolago Komisija.

3.   Kadar država članica iz druge alinee člena 2(2) še naprej pripravlja svoje izjave o izdatkih v nacionalni valuti za proračunsko leto 2007, je menjalni tečaj, ki ga Komisija uporabi za ustrezna plačila, menjalni tečaj desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, za katerega je pripravljena izjava, ali, če splošna kotacija ni na voljo za ta datum, prvega dne pred navedenim datumom, za katerega je na voljo taka kotacija.

Člen 12

Zneski, ki se štejejo za namenske prejemke

1.   Med prejemke, namenjene za isti naslov kot zneski, izterjani zaradi nepravilnosti ali malomarnosti iz člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005, se štejejo:

(a)

zneski, ki se vplačajo v proračun Skupnosti in so pridobljeni na podlagi kazni ali sankcij v skladu s posebnimi pravili, ki jih določajo sektorski kmetijski predpisi;

(b)

ustrezni zneski zniževanj plačil ali izključitev iz plačil, ki se uporabljajo v skladu s pravili o navzkrižni skladnosti, določenimi v poglavju 1 naslova II Uredbe (ES) št. 1782/2003.

2.   Za namenske prejemke, razen za tiste iz odstavka 1, se določena pravila smiselno uporabljajo. Vendar se zneski iz odstavka 1(a) odštejejo od ustreznega izdatka, če so bili zaradi nepravilnosti ali malomarnosti zadržani pred plačilom zadevne pomoči.

POGLAVJE 3

RAČUNOVODSTVO EKSRP

Člen 13

Računovodstvo programov razvoja podeželja

1.   Vsaka plačilna agencija, določena za program razvoja podeželja, vodi računovodske evidence, ki omogočajo identifikacijo vseh dejavnosti po programih in ukrepih. Takšne računovodske evidence obsegajo zlasti:

(a)

znesek javnega izdatka in znesek prispevka Skupnosti za vsako dejavnost;

(b)

zneske, ki se morajo izterjati od upravičencev zaradi ugotovljenih nepravilnosti ali malomarnosti;

(c)

izterjane zneske z navedbo prvotne dejavnosti.

2.   Pri pripravi izjave o izdatkih v eurih plačilne agencije držav članic, ki ne spadajo v euroobmočje, za vsako plačilo ali izterjavo uporabijo predzadnji tečaj Evropske centralne banke pred mesecem, v katerem so se dejavnosti evidentirale na računih plačilne agencije.

Člen 14

Ocena finančnih potreb

Države članice za vsak program razvoja podeželja pošljejo Komisiji dvakrat letno v skladu s členom 8(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1290/2005 in po vzorcu iz Priloge X k tej uredbi skupaj z izjavami o izdatkih, ki jih morajo poslati najpozneje do 31. januarja in 31. julija, ocene zneskov, ki jih v tekočem letu še financira EKSRP, in posodobljeno oceno svojih finančnih zahtev za naslednje leto.

Člen 15

Finančni načrt programov razvoja podeželja

Finančni načrt vsakega programa razvoja podeželja določa zlasti največji znesek prispevka EKSRP, njegovo letno razčlenitev, razčlenitev po posameznih oseh in ukrepih ter stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako os.

Finančni načrt začne veljati, ko Komisija sprejme program razvoja podeželja. Poznejše prilagoditve finančnega načrta, zaradi katerih ni potreben sprejem nove odločbe Komisije, začnejo veljati po potrditvi zadevnih prilagoditev prek varovanega sistema za izmenjavo podatkov in dokumentov med Komisijo in državami članicami, ki je bil vzpostavljen za uporabo Uredbe (ES) št. 1698/2005. Prilagoditve finančnega načrta, zaradi katerih je potrebna nova odločba Komisije, začnejo veljati po sprejetju nove odločbe.

Upravljavski organ za zadevni program vnese finančni načrt za vsak program razvoja podeželja in vsako prilagoditev navedenega programa v sistemu izmenjave podatkov iz drugega pododstavka.

Člen 16

Izjave o izdatkih

1.   Izjave o izdatkih plačilnih agencij se pripravijo za vsak program razvoja podeželja. Takšne izjave za vsak ukrep razvoja podeželja vključujejo znesek upravičenega javnega izdatka, za katerega je plačilna agencija v referenčnem obdobju dejansko plačala ustrezni prispevek EKSRP.

2.   Ko je program odobren, države članice elektronsko pošiljajo Komisiji v skladu s členom 8(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1290/2005 pod pogoji iz člena 18 te uredbe svoje izjave o izdatkih v naslednjih časovnih razmikih in rokih:

(a)

najpozneje do 30. aprila za izdatke v obdobju med 1. januarjem in 31. marcem;

(b)

najpozneje do 31. julija za izdatke v obdobju med 1. aprilom in 30. junijem;

(c)

najpozneje do 10. novembra za izdatke v obdobju med 1. julijem in 15.oktobrom;

(d)

najpozneje do 31. januarja za izdatke v obdobju med 16. oktobrom in 31. decembrom.

Izdatki, prijavljeni za obdobje, lahko vključujejo popravke podatkov, sporočenih za predhodna obdobja v istem proračunskem letu.

Če Komisija 31. marca 2007 ne odobri programa razvoja podeželja, se vnaprej izvršeni izdatki plačilne agencije pod njeno odgovornostjo v obdobju pred sprejetjem tega programa skupno prijavijo Komisiji v prvi izjavi o izdatkih po sprejetju programa.

3.   Izjave o izdatkih se pripravijo po vzorcu iz Priloge XI. Zahtevek za programe razvoja podeželja, ki se nanašajo na regije, upravičene do različnih stopenj sofinanciranja, vsebuje v skladu členom 70(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1698/2005 posebno tabelo izdatkov za vsako vrsto regije.

4.   Če se pri izjavah o izdatkih v določenem referenčnem obdobju ugotovijo neskladja, različne razlage ali nedoslednosti, ki so predvsem posledica nesporočanja podatkov, zahtevanih z Uredbo (ES) št. 1698/2005 in njenimi pravili za uporabo, in so v zvezi z njimi potrebna dodatna preverjanja, se od zadevne države članice zahteva predložitev dodatnih informacij. Takšne informacije se predložijo prek varovanega sistema za izmenjavo podatkov iz člena drugega odstavka 15 te uredbe.

Plačilni rok iz člena 26(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se v tem primeru lahko prekine za celoto ali del zneska, na katerega se nanaša zahtevek za plačilo, in sicer od datuma pošiljanja zahtevka za informacije do prejetja zahtevanih informacij in najpozneje do izjave o izdatkih za naslednje obdobje.

Če v tem roku ni rešitve, lahko Komisija v skladu s členom 27(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 začasno prekine ali zmanjša plačila.

5.   Nabrani podatki o izdatkih in namenskih prejemkih, ki se lahko obračunajo za proračunsko leto in jih je treba Komisiji poslati najkasneje 10. novembra, se lahko spremenijo izključno v okviru letnih računovodskih izkazov, ki se jih Komisiji pošlje v skladu s členom 8(1)(c)(iii) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 17

Izračun zneska za plačilo

1.   Prispevek Skupnosti, ki se plača za upravičene javne izdatke, prijavljene za vsako os v vsakem referenčnem obdobju, se izračuna na podlagi finančnega načrta, ki je v veljavi prvi dan tega obdobja.

2.   Zneski prispevkov EKSRP, ki se izterjajo v vsakem referenčnem obdobju od upravičencev v okviru zadevnega programa razvoja podeželja, se v izjavi o izdatkih za omenjeno obdobje odštejejo od zneska, ki ga plača EKSRP.

3.   Morebitni višji ali nižji zneski, ki izhajajo iz potrditve obračuna, izvedenega v skladu z tretjim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (ES) št. 884/2006, in ki se lahko znova uporabijo za programe razvoja podeželja, se pri prvi izjavi po sklepu o potrditvi obračuna prištejejo ali odštejejo od zneska prispevka EKSRP.

4.   Če skupni znesek izjav o izdatkih presega načrtovani skupni znesek za eno od osi programa razvoja podeželja, je največji znesek za plačilo ne glede na zgornjo mejo iz člena 24(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005 enak načrtovanemu znesku za to os. Javni izdatki, ki so zaradi tega izključeni, se lahko upoštevajo pri naslednji izjavi o izdatkih, če je država članica predstavila prilagojen finančni načrt in ga je Komisija sprejela.

5.   Komisija nakaže prispevek Skupnosti pod pogojem, da so na voljo proračunska sredstva, na enega ali več odprtih računov vsake države članice.

Države članice sporočijo Komisiji naziv ene ali več številk računov, in sicer v obliki, ki jim jo da na razpolago Komisija.

POGLAVJE 4

SKUPNE DOLOČBE EKJS IN EKSRP

Člen 18

Elektronska izmenjava podatkov in dokumentov

1.   Komisija vzpostavi informacijske sisteme, s katerimi omogoči elektronsko izmenjavo dokumentov in podatkov med njo in državami članicami, kar zadeva sporočanje podatkov in vpogled v podatke, ki jih določajo Uredba (ES) št. 1290/2005 in njena pravila za uporabo. Države članice obvesti o splošnih pogojih izvajanja teh sistemov prek Odbora za kmetijske sklade.

2.   Informacijski sistemi, navedeni v odstavku 1, lahko obdelujejo predvsem:

(a)

podatke, ki so potrebni za finančne transakcije, predvsem tiste v zvezi z mesečnimi in letnimi računovodskimi izkazi plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pošiljanjem podatkov in dokumentov iz členov 5, 11, 15 in 17 te uredbe, iz člena 6 Uredbe (ES) št. 885/2006 in iz členov 2, 10 in 11 Uredbe (ES) št. 884/2006;

(b)

dokumente skupnega interesa, ki omogočajo nadzor nad računi in vpogled v podatke in dokumente, ki jih mora plačilna agencija dati na razpolago Komisiji;

(c)

besedila Skupnosti in usmeritve Komisije na področju financiranja skupne kmetijske politike s strani organov, akreditiranih in določenih z uporabo Uredbe (ES) št. 1290/2005, pa tudi usmeritve glede usklajene uporabe zadevnih zakonodaj.

3.   Komisija določi obliko in vsebino dokumentov iz členov 4, 14 in 17 te uredbe, člena 7(1)(a), (b) in (d)Uredbe (ES) št. 885/2006 in členov 10 in 11 Uredbe (ES) št. 884/2006, in sicer po vzorcih iz Prilog II do XI te uredbe, Prilog II in III Uredbe (ES) št. 885/2006 in Priloge III Uredbe (ES) št. 884/2006.

Komisija te vzorce prilagaja in posodablja na podlagi informacij, ki jih zagotavlja Odbor za kmetijska sklada.

4.   Informacijski sistemi iz odstavka 1 lahko vsebujejo potrebna orodja za vnos podatkov in vodenje računov EKJS in EKSRP s strani Komisije, pa tudi orodja za izračun pavšalnih izdatkov ali izdatkov, ki zahtevajo uporabo enotnih metod, predvsem kar zadeva finančne stroške in amortizacijo.

5.   Podatke v zvezi s finančnimi transakcijami v informacijske sisteme iz odstavka 1 v pristojnosti plačilne agencije pošilja, vnaša in posodablja sama plačilna agencija ali za to določen organ, po potrebi pa tudi prek usklajevalnih organov, akreditiranih v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

6.   Če se za nek dokument ali postopek, ki ga predvidevajo Uredba (ES) št. 1290/2005 ali njena pravila za uporabo, na eni ali več stopnjah navedenega postopka zahteva podpis pooblaščene osebe ali odobritev neke osebe, morajo informacijski sistemi, vzpostavljeni za pošiljanje takšnih dokumentov, v skladu z zakonodajo Skupnosti omogočiti nedvoumno identifikacijo vseh oseb in zagotoviti razumna jamstva za nespremenljivost vsebine dokumentov, pa tudi za stopnje postopka. Dokumente v zvezi z izjavami o izdatkih in izjavo o zanesljivosti, priloženim letnim računovodskim izkazom, navedenimi v členu 8(1)(c)(i) in (iii) Uredbe (ES) št. 1290/2005, ki se pošiljajo po elektronski poti, v izvirni obliki hranijo tudi plačilne agencije ali po potrebi usklajevalni organi, akreditirani v skladu s členom 6(2) in (3) te uredbe.

7.   Elektronski in digitalizirani dokumenti se morajo hraniti tako dolgo, kot se to zahteva na podlagi člena 9 Uredbe (ES) št. 885/2006.

8.   Če se v delovanju informacijskega sistema pojavijo motnje ali ni trajne povezave, lahko država članica po predhodni odobritvi Komisije pošlje dokumente na drug način, in sicer pod pogoji, ki jih določi Komisija.

POGLAVJE 5

PREHODNI UKREPI IN KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Knjiženje sredstev, ki izhajajo iz modulacije ali upoštevanja pogojev na področju okolja

1.   Zneske, zadržane v skladu s členoma 3 in 4 Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1655/2004, knjiži država članica v dobro posebnega računa, odprtega za vsako plačilno agencijo, ali posebnega računa, odprtega za posamezno državo članico. Iz knjiženja mora biti razviden izvor knjiženih zneskov v zvezi z izplačilom zadevnih podpor upravičencu.

2.   Države članice lahko zbrane zneske iz odstavka 1 dodelijo v uporabo plačilnim agencijam, ki jih izberejo same. Ti zneski se knjižijo v dobro enega ali več računov iz odstavka 1 in se uporabljajo izključno za financiranje dodatne pomoči Skupnosti iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali za spremljevalne ukrepe iz člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1655/2004.

Če neizkoriščena sredstva prinašajo obresti, se te dodajo k znesku, ki ostane ob koncu vsakega proračunskega leta, in se uporabijo za financiranje enakih ukrepov.

3.   Plačilne agencije vodijo računovodske evidence izdatkov za ukrepe iz odstavka 2 ločeno od računovodskih evidenc drugih izdatkov za razvoj podeželja, pri čemer morajo računovodske evidence za vsako izplačilo ločevati med nacionalnim financiranjem in financiranjem, ki izhaja iz uporabe členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1655/2004.

4.   Zneski, zadržani v skladu s členoma 3 in 4 Uredbe (ES) št. 1259/1999 ali v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1655/2004, skupaj z morebitnimi obrestmi, ki niso bili izplačani v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 963/2001 (14) ali v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1655/2004, se odštejejo od mesečnih plačil na podlagi sklepa Komisije, sprejetega ob uporabi člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, o oktobrskih izdatkih v zadevnem proračunskem letu. Po potrebi se uporabi menjalni tečaj iz člena 7(2) te uredbe.

Člen 20

Izdatki za razvoj podeželja iz Jamstvenega oddelka EKUJS med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006

Če država članica v okviru programov razvoja podeželja v obdobju 2000–2006 v skladu z drugim stavkom člena 39(1)(a) Uredbe (ES) št. 1290/2005 predvideva izplačila Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) do 31. decembra 2006, ta država članica vloži zahtevek pri Komisiji in predloži ustrezna dokazila najpozneje do 1. julija 2006. V svojem zahtevku natančno navede enega ali več programov in zadevne ukrepe.

Države članice v primeru uporabe prvega odstavka pošljejo Komisiji najpozneje do 31. januarja 2007 za vsak program in vsak ukrep datum, na katerega so bila izvršena izplačila iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

Člen 21

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 296/96 in Odločba C/2004/1723 z dne 26. aprila 2004 sta razveljavljeni od 16. oktobra 2006 naprej.

Vendar se Uredba (ES) št. 296/96 razen člena 3(6a)(a) in Odločba C/2004/1723 še naprej uporabljata pri vseh izdatkih, ki jih države članice izvršijo v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS do 15. oktobra 2006.

Sklicevanja na razveljavljeni uredbo in odločbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno preglednico iz Priloge XII.

Člen 22

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 16. oktobra 2006 za nastale prejemke in izvršene izdatke, ki jih imajo države članice v okviru EKJS in EKSRP za proračunsko leto 2007 in naslednja proračunska leta. Člen 20 pa se uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. junija 2006.

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(2)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 695/2005 (UL L 114, 4.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(5)  UL L 298, 23.9.2004, str. 3.

(6)  UL L 160, 26.6.1999, str. 113. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 39, 17.2.1996, str. 5, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1607/2005 (UL L 256, 1.10.2005, str. 12.)

(8)  Notificirana 26. aprila 2004, nazadnje spremenjena z Odločbo C/2005/3741, notificirano 30. septembra 2005.

(9)  Glej stran 35 tega uradnega lista.

(10)  Glej stran 90 tega uradnega lista.

(11)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

(12)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(13)  UL L 31, 4.2.2005, str. 6.

(14)  UL L 136, 18.5.2001, str. 4.


TABELA PRILOG

PRILOGA I

SKUPNI ZNESEK PLAČANIH ODHODKOV IN PREJETIH NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM MESECU (ČLEN 4(1)(A))

PRILOGA II

MESEČNA IZJAVA O ODHODKIH EKJS (ČLEN 4(1)(B))

PRILOGA III

T 101 – POROČILO O RAZLIKAH (ČLEN 4(2)(C))

PRILOGA IV

T 103 - POVZETEK (ČLEN 4(2)(B))

PRILOGA V

T 104 – PODATKI, RAZČLENJENI V SKLADU Z NOMENKLATURO PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI IN PO VRSTAH ODHODKOV IN PREJEMKOV (ČLEN 4(1)(A))

PRILOGA VI

T 106 – SREDSTVA, ZADRŽANA NA PODLAGI ČLENA 3 UREDBE (ES) ŠT. 1259/99 (ČLEN 4(2)(E))

PRILOGA VII

T 107 - SREDSTVA, ZADRŽANA NA PODLAGI ČLENA 4 UREDBE (ES) ŠT. 1259/99 ALI ČL. 1 UREDBE (ES) ŠT. 1655/2004 (ČLEN 4(2)(E))

PRILOGA VIII

T 108 - UPORABA SREDSTEV, ZADRŽANIH NA PODLAGI ČLENOV 3 IN 4 UREDBE (ES) ŠT. 1259/99 ALI ČL. 1 UREDBE (ES) ŠT. 1655/2004 (ČLEN 4(2)(E))

PRILOGA IX

T 109 – POVZETEK UPORABE SREDSTEV, ZADRŽANIH NA PODLAGI ČLENOV 3 IN 4 UREDBE (ES) ŠT. 1259/99 ALI ČL. 1 UREDBE (ES) ŠT. 1655/2004 (ČLEN 4(2)(E))

PRILOGA X

PREDVIDEVANJA ODHODKOV EKSRP (ČLEN 14)

PRILOGA XI

IZJAVA O ODHODKIH EKSRP (ČLEN 17)

PRILOGA XII

PRIMERJALNA PREGLEDNICA

PRILOGA I

SKUPNI ZNESEK PLAČANIH ODHODKOV IN PREJETIH NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM MESECU (ČLEN 4(1)(A))

IDES

Vsebina izjave

Glava izjave

V glavi izjave so naslednji elementi:

Identifikacijska oznaka vrste sporočila in države članice, ki pošilja podatke. To identifikacijsko oznako vam bo poslala Komisija.

Obdobje, na katerega se izjava nanaša.

Podrobnosti v zvezi z odhodki in prejemki v zadevnem obdobju:

Skupni znesek pred potrditvijo

Predvidevanja pred potrditvijo

Potrditev

Podatki v zvezi z javnim skladiščenjem

Jedro izjave

V jedru izjave so naslednji elementi:

Identifikacijska oznaka postavke ali člena

Prijavljeni zneski in predvidevanja

Razlaga razlik v primerjavi s predvidevanji.

Zaključek

V zaključku izjave je navedena kontrolna vsota, ki je seštevek vseh prijavljenih zneskov iz glave in jedra izjave.

Sintaksa sporočila

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Opis polj

Naziv

Oblika

Opis

Glava izjave: pogostost podatkov je enaka 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka, ki jo dodeli Komisija

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMLLLL)

Začetno obdobje izjave

[ENDDATE] *

Datum (DDMMLLLL)

Končno obdobje izjave

[EXPENDITURE]*

Število(30,2)

Skupni znesek v danem mesecu, pred potrditvijo

[FORECAST] *

Število(30,2)

Predvidevanja

[CLEARANCE] *

Število(30,2)

Potrditev

[PUBLIC STORAGE]*

Število(30,2)

Odhodki za javno skladiščenje

Jedro izjave: pogostost podatkov je od 1 do n

[ITEM]

Število(8)

Proračunska vrstica (postavka ali člen)

[AMOUNT]

Število(30,2)

Znesek odhodkov/prejemkov

[FORECAST]

Število(30,2)

Znesek predvidevanj

[DIFF1]

Število(30,2)

Razlika v primerjavi s preteklimi meseci

[DIFF2]

Število(30,2)

Predvidevanje razlike, ki se prenese v naslednje mesece

[DIFF3]

Število(30,2)

Razlika v primerjavi z naslednjimi meseci

[DIFF4]

Število(30,2)

Napake pri predvidevanju

Zaključek: pogostost podatkov je enaka 1

[CHECKSUM] *

Število(30,2)

Kontrolna vrednost: vsota vseh zneskov sporočila

Polja * so obvezna polja.

Primer

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Država članica:

Datum predložitve:

Kontaktna oseba:

Telefon:

E-naslov:

Odhodki za obdobje od … do …

v eurih

Skupni znesek za mesec brez potrditve(1):

Predvidevanja brez potrditve (2):

Razlika = (1)-(2):

Potrditev:

Skupni znesek za mesec vključno s potrditvijo:

Od teh odhodki za javno skladiščenje (kategorija 2)

 

 

 

 


Obvezno za zadnji tedenski telefaks meseca ali na izrecno zahtevo Komisije

Ustrezna nomenklatura

Odhodki/prejemki (1)

Predvidevanja (2)

Razlike = (1)-(2)

Razlaga glavnih razlik v milijonih eurov

ki izhajajo iz prejšnjih mesecev

Odlog na naslednje mesece

ki izhajajo iz naslednjih mesecev

Napaka pri predvidevanju

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA II

MESEČNA IZJAVA O ODHODKIH EKJS (ČLEN 4(1)(B))

Vsebina izjave

Glava izjave

V glavi izjave so naslednji elementi:

Identifikacijska oznaka vrste sporočila in države članice, ki pošilja podatke. To je oznaka, ki jo priznava Komisija in ki omogoča opredelitev vrste poslane izjave in zadevne države članice. (Opomba: uporabljala se bo zlasti kot zagotovilo, da je uporabnik, ki pošilja izjavo, ustrezno pooblaščen za pošiljanje izjave zadevne države članice). To identifikacijsko oznako vam bo poslala Komisija.

Odhodkovno obdobje, na katerega se izjava nanaša. Primer: 1105 za odhodkovno obdobje 11-2005 in izjavo z dne 10/12/2005.

Priimek, telefon, telefaks in elektronski naslov odgovorne osebe za izjavo.

Jedro izjave

V jedru izjave so naslednji elementi za vsak člen nomenklature EKUJS:

Identifikacijska oznaka člena (na primer 050201) ali postavke;

Prijavljeni znesek v eurih.

Zaključek

V povzetku so nato navedeni naslednji podatki:

Skupni prijavljeni znesek v EUR.

Rubrika opombe

Sporočilo se zaključi s poljem za kakršne koli opombe, ki ga sestavlja od nič do sto vrstic besedila. To polje se uporabi za dodatne podatke na podlagi nekaterih točno določenih zahtev Komisije.

Sintaksa sporočila

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Opis polj

Naziv

Oblika

Opis

Glava izjave: pogostost podatkov je enaka 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka, ki jo dodeli DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (MMLL)

Obdobje, na katerega se nanaša telefaks

[RESPNAME] *

Prosto besedilo (250 znakov)

Ime in priimek odgovorne osebe za izjavo

[RESPPHONE]

Prosto besedilo (50 znakov)

Telefon odgovorne osebe za izjavo

[RESPFAX]

Prosto besedilo (50 znakov)

Elektronski naslov odgovorne osebe za izjavo

[RESPEMAIL]

Prosto besedilo (50 znakov)

Telefaks odgovorne osebe za izjavo

Jedro izjave: pogostost podatkov je od 1 do n

[ITEM]

Besedilo (8 znakov)

Postavka ali poglavje, na katerega se izjava nanaša

[AMOUNT]

Število(15,2)

Znesek v EUR

Zaključek: pogostost podatkov je enaka 1

[TOT AMOUNT]

Število(15,2)

Skupni znesek izjave v EUR

Rubrika za opombe: pogostost podatkov je od 1 do n

[COMMENT]

Prosto besedilo (200 znakov)

Prostor za opombe

Polja * so obvezna polja.

Primer

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>To je opomba – Prva vrstica

<C>999<V>To je opomba – Druga vrstica

Oblika za tiskanje

Image

EKJS deseti dan meseca izjava: odhodki in prejemki

 

Država članica:

 

 

 

Odgovorna oseba:

 

 

 

Številka telefona:

 

 

 

Številka telefaksa:

 

 

 

Elektronski naslov:

 

 

 

Mesec:

 

 

Stran 1: Zneski

 

Datum

Odhodki in prejemki

 

EUR

člen ali postavka 1

besedilo

 

člen ali postavka 2

besedilo

 

 

 

 

 

 

člen ali postavka n

besedilo

 

 

SKUPAJ ZA VNOS

 

 

KONTROLNO POLJE

 

 

SKUPAJ

0,00

Stran 2: Opombe

PRILOGA III

 

Se ne izpolni

 

Izpolniti

DRŽAVA ČLANICA:

TABELA 101

PRORAČUNSKO LETO

DOSLEDNOST POSLANIH PODATKOV

v EUR

 

1) Skupni odhodki in namenski prejemki, nastali v mesecu … znašajo

 

2) Odhodki in namenski prejemki v zvezi s tem mesecem, priglašeni … znašajo

 

3) Razlika = (1) - (2)

0,00

UTEMELJITEV ZA RAZLIKO V TOČKI 3)

 

1) Odhodkovne proračunske vrstice:

 

2) Proračunske vrstice namenskih prejemkov:

 


Datum:

 

Odgovorna oseba:

 

PRILOGA IV

 

Se ne izpolni

 

Izpolniti


TABELA 103

PODROBNOSTI O ODHODKIH IN NAMENSKIH PREJEMKIH TER PREDVIDEVANJA POVZETEK

DRŽAVA ČLANICA:

Proračunsko leto

v EUR

Plačilna agencija

Skupni prijavljeni odhodki n-1

Odhodki za mesec …

Odhodki od 16.10.2005 do …

Preverjanje skupnih odhodkov

Predvidevanja odhodkov

mesec n+1

mesec n+2 in n+3

n+4 do 15. oktobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (IZPOLNITI)

 

 

 

 

 

 

 

Preverjenje seštevka

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNI IZRAČUN

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Plačilna agencija

Skupni namenski prejemki prijavljeni n-1

Namenski prejemki za mesec …

Namenski prejemki od 16.10.2005 do …

Preverjanje skupnih namenskih prejemkov

Predvidevanja namenskih prejemkov

mesec n+1

mesec n+2 in n+3

n+4 do 15. oktobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (IZPOLNITI)

 

 

 

 

 

 

 

Preverjenje seštevka

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNI IZRAČUN

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Plačilna agencija

Skupni odhodki in namenski prejemki prijavljeni n-1

Odhodki in namenski prejemki za mesec …

Odhodki in namenski prejemki od 16.10.2005 do …

Preverjanje skupnih odhodkov in namenskih prejemkov

Predvidevanja odhodkov in namenskih prejemkov

mesec n+1

mesec n+2 in n+3

n+4 do 15. oktobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (IZPOLNITI)

 

 

 

 

 

 

 

Preverjenje seštevka

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNI IZRAČUN

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datum:

 

Pooblaščeni podpisnik:

 

Žig (1):

 


(1)  Uporablja se samo, kadar se tabela pošlje v papirni obliki

PRILOGA V

T 104 - PODATKI, RAZČLENJENI V SKLADU Z NOMENKLATURO PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI IN PO VRSTAH ODHODKOV IN PREJEMKOV

Vsebina izjave

Glava izjave

V glavi izjave so naslednji elementi:

Identifikacijska oznaka vrste sporočila in plačilne agencije, ki pošilja podatke. (Opomba: uporabljala se bo zlasti kot zagotovilo, da je uporabnik, ki pošilja izjavo, ustrezno pooblaščen za izjavo v imenu zadevne države članice). To identifikacijsko oznako vam bo poslala Komisija.

Odhodkovno obdobje, na katerega se izjava nanaša. Primer: 200511 za odhodkovno obdobje 11-2005 in T104 z dne 20/12/2005.

Jezik izjave.

Jedro izjave

V jedru izjave so naslednji elementi za vsako podpostavko nomenklature EKUJS:

Identifikacijska oznaka podpostavke (na primer 050201043010001 in če je podpostavka neznana, 050201049999999).

Besedilo podpostavke v jeziku, ki je izbran v glavi izjave.

Znesek, prijavljen za zadevno obdobje (N), skupni prijavljeni znesek od začetka proračunskega leta, predvidevanja za obdobja N+1, N+2… N+3 in N+4… konec proračunskega leta. Vsi zneski morajo biti navedeni v eurih.

Zaključek

Za seznamom vseh podpostavk so navedeni:

Skupni prijavljeni znesek za zadevno obdobje (N), skupni seštevek prijavljenih zneskov od začetka proračunskega leta, skupni znesek predvidevanj za obdobja N+1, N+2… N+3 in N+4… konec proračunskega leta.

Razlaga uporabe podpostavk „9999999“

Polje za kakršne koli opombe.

Sintaksa sporočila

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Opis polj

Naziv

Oblika

Opis

Glava izjave: pogostost podatkov je enaka 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka, ki jo dodeli DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (LLLLMM)

Odhodkovno obdobje

[LANGUAGE] *

2 znaka

Oznaka ISO jezika

Jedro izjave: pogostost podatkov je od 1 do n

[SUBITEM] *

Število(15)

Podpostavka

[DESCRIPTION] *

Prosto besedilo (600 znakov)

Besedilo podpostavke

[AMOUNT] *

Število(15,2)

Prijavljeni znesek

[AMOUNT CUMUL] *

Število(15,2)

Sešteti znesek

[PRE1] *

Število(15,2)

Znesek predvidevanj za naslednje obdobje

[PRE2] *

Število(15,2)

Znesek predvidevanj za obdobje N+2… N+3

[PRE3] *

Število(15,2)

Znesek predvidevanj za obdobje N+4… konec proračunskega obdobja

Zaključek: pogostost podatkov je enaka 1

[AMOUNT TOT] *

Število(15,2)

Skupni prijavljeni znesek

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Število(15,2)

Skupni sešteti znesek

[PRE1 TOT] *

Število(15,2)

Skupni znesek predvidevanj za naslednje obdobje

[PRE2 TOT] *

Število(15,2)

Skupni znesek predvidevanj za obdobje N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Število(15,2)

Skupni znesek predvidevanj za obdobje N+4… konec proračunskega obdobja

[EXPLANATION]

Prosto besedilo (80)

Razlaga podpostavk 9999999

[COMMENT]

Prosto besedilo (80)

Opombe

Polja * so obvezna polja.

Primer

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

PRILOGA VI

TABELA 106

ZNESKI, ZADRŽANI NA PODLAGI ČLENA 3 UREDBE (ES) št. 1259/99

(od 16/10/N-1 do …)

DRŽAVA ČLANICA:

 

PRORAČUNSKO LETO:

N

PLAČILNA AGENCIJA:

 

 

 


Denarna enota:

 


Proračunska podpostavka

Postavka

Znesek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popravki za proračunsko leto (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

0,00


Datum:

 

Pooblaščeni podpisnik:

 

PRILOGA VII

TABELA 107

ZNESKI, ZADRŽANI NA PODLAGI ČLENA 4 UREDBE (ES) št. 1259/99 ALI ČLENA 1 UREDBE (ES) št.1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

DRŽAVA ČLANICA:

 

PRORAČUNSKO LETO:

N

PLAČILNA AGENCIJA:

 

 

 


Denarna enota:

 


Proračunska podpostavka

Postavka

Znesek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popravki za proračunsko leto (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

0,00


Datum:

 

Pooblaščeni podpisnik:

 

PRILOGA VIII

TABELA 108

UPORABA ZNESKOV, ZADRŽANIH NA PODLAGI ČLENOV 3 IN 4 UREDBE (ES) št. 1259/1999 ALI ČLENA 1 UREDBE (ES) št.1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

LETO ZADRŽANJA N

DRŽAVA ČLANICA:

 

PLAČILNA AGENCIJA:

 


Denarna enota:

 


 

 

Odhodki, nastali v proračunskih letih

PRORAČUNSKA POSTAVKA

Naziv

N

N+1

N+2

N+3

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Uporabljeni zneski skupaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datum:

 

Pooblaščeni podpisnik:

 

PRILOGA IX

TABELA 109

POVZETEK UPORABE ZNESKOV, ZADRŽANIH NA PODLAGI ČLENOV 3 IN 4 UREDBE (ES) št. 1259/1999 ALI ČLENA 1 UREDBE (ES) št. 1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

LETO ZADRŽANJA N

DRŽAVA ČLANICA:

 


Denarna enota:

 


 

ZNESKI, ZADRŽANI V PRORAČUNSKEM LETU N (1)

 

 

Odhodki, nastali v proračunskih letih

PLAČILNA AGENCIJA

N

N+1

N+2

N+3

SKUPAJ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupni seštevek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Popravek zadržanih zneskov

 

 

 

 

0,00

Obresti neizkoriščenih sredstev

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Datum:

 

Pooblaščeni podpisnik:

 


(1)  Ta znesek mora biti enak vsoti seštevkov iz tabel 106 in 107, ugotovljenih …

PRILOGA X

A)

PREDVIDEVANJA ZNESKOV, KI JIH PLAČA EKSRP, IN KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI NAJPOZNEJE DO 31. JANUARJA:

Ocena zneskov v eurih, ki jih plača EKSRP za leto „N“ za:

program št.

januar – marec

april – junij

julij – oktober

 

 

 

 

Ocena zneskov v eurih, ki jih plača EKSRP za leto „N+1“ za:

oktober - december

januar – marec

april – junij

julij – oktober

 

 

 

 

B)

PREDVIDEVANJA ZNESKOV, KI JIH PLAČA EKSRP, IN KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI NAJPOZNEJE DO 31. JULIJA:

Ocena zneskov v eurih, ki jih plača EKSRP za leto „N“ za:

Program št.

januar – marec

april – junij

julij – oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Ocena zneskov v eurih, ki jih plača EKSRP za leto „N+1“ za:

oktober – december

januar – marec

april – junij

julij – oktober

 

 

 

 

PRILOGA XI

A)   IZJAVA O ODHODKIH

Program razvoja podeželja ________________ št. CCI ______________

Izpisek dejavnosti, za katere je plačilna agencija plačala prispevek Skupnosti med __/__/__ in __/__/__

Os/Ukrep

Javni odhodek, ki izhaja iz sofinanciranja Skupnosti

Ukrep 111

(znesek v eurih)

Ukrep 112

(znesek v eurih)

 

Ukrep 1xy

(znesek v eurih)

Skupaj Os I

(samodejni izračun)

Ukrep 211

(znesek v eurih)

Ukrep 212

(znesek v eurih)

 

Ukrep 2xy

(znesek v eurih)

Skupaj Os II

(samodejni izračun)

Ukrep 311

(znesek v eurih)

Ukrep 312

(znesek v eurih)

 

Ukrep 3xy

(znesek v eurih)

Skupaj Os III

(samodejni izračun)

Dejavnosti Leader vrste Os I (411)

(znesek v eurih)

Dejavnosti Leader vrste Os II (412)

(znesek v eurih)

Dejavnosti Leader vrste Os III (413)

(znesek v eurih)

Projekti sodelovanja (421)

(znesek v eurih)

Delovanje LAS (431)

(znesek v eurih)

Skupaj Os Leader

(samodejni izračun)

Skupaj ukrepi

(samodejni izračun)

Tehnična pomoč

(znesek v eurih)

SKUPAJ

(samodejni izračun)

B)   POVZETEK JAVNIH ODHODKOV

Prednostna os

Javni odhodki skupaj

Stopnja sofinanciranja

Javni prispevek

Nacionalni

Skupnosti

Os I

(samodejni izračun)

(določena v programu)

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

Os II

(samodejni izračun)

(določena v programu)

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

Os III

(samodejni izračun)

(določena v programu)

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

Os LEADER

(samodejni izračun)

(določena v programu)

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

Tehnična pomoč

(samodejni izračun)

(določena v programu)

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

SKUPAJ

(samodejni izračun)

 

(samodejni izračun)

(samodejni izračun)

C)   ZAHTEVEK ZA PLAČILO

Skupni prispevek EKSRP, ki ustreza prijavljenim odhodkom

(samodejni izračun)

Izterjave v obdobju izjave (-)

EUR

Izravnava zgornje meje ali zmanjšanja predhodne izjave (+)

EUR

Saldo (možen +/-) odločbe o potrditvi za leto x

EUR

Znesek, zahtevan od EKSRP

EUR

Za plačilno agencijo, datum, priimek in položaj osebe, ki pripravi izjavo

Za usklajevalni organ, datum, priimek in položaj osebe, ki odobri pošiljanje Komisiji

PRILOGA XII

PRIMERJALNA PREGLEDNICA

Uredba (ES) št. 296/96

Sedanja uredba

Člen 1(1)

Člen 11(1)

Člen 1(2)

Člen 11(2)

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 19(1)

Člen 2(3)

Prvi pododstavek člena 19(2)

Člen 2(4)

Drugi pododstavek člena 19(2)

Člen 2(5)

Člen 19(3)

Člen 3(1)

Člen 3

Člen 3(2)

Člen 4(1)(a)

Člen 3(3)

Člen 4(1)(b)

Člen 3(3a)

Člen 18(8)

Člen 3(4)

Drugi pododstavek člena 4(1)

Člen 3(5)

Člen 4(1)(c)

Člen 3(6)(a)

Člen 4(2)(a)

Člen 3(6)(b)

Člen 4(2)(b)

Člen 3(6)(c)

Člen 4(2)(c)

Člen 3(6)(d)

Člen 4(2)(d)

Člen 3(6a)(a)

Črtano

Člen 3(6a)(b)

Člen 4(2)(e)

Člen 3(7)

Črtano

Člen 3(8)

Črtano

Člen 3(9)

Člen 1(2)

Člen 3(10)

Črtano

Člen 3(11)

Člen 7

Člen 4(1)

Člen 8

Člen 4(2)(a) in (b)

Člen 9(1)

Člen 4(2)(c)

Člen 9(2)

Člen 4(2)(d)

Člen 9(3)

Člen 4(2)(e)

Črtano

Člen 4(3)

Člen 9(4)

Člen 4(4)

Člen 9(6)

Člen 4(5)

Člen 9(5)

Člen 4(6)

Črtano

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 19 (4)

Člen 7(1)

Člen 5(1), (3) in (4)

Člen 7(2)

Člen 5(2)

Člen 7(3)

Člen 5(5)

Člen 7(4)

Člen 5(6)

Člen 7(5)

Člen 5(7)

Člen 7(6)

Črtano

Člen 8

Člen 18

Člen 9

Člen 21

Člen 10

Člen 22