9.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 122/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 707/2006

z dne 8. maja 2006

ki spreminja Uredbo (ES) št. 2042/2003 glede odobritev z omejenim trajanjem in Prilog I in III

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1), in zlasti členov 5(4) in 6 (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1592/2002 je bila izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (2) kot tudi z Uredbo (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti, ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (3).

(2)

Člen 7(4) Uredbe (ES) št. 2042/2003 navaja, da lahko države članice, ob upoštevanju Priloge II in Priloge IV, izdajajo odobritve z omejenim trajanjem do 28. septembra 2005.

(3)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) se je lotila vrednotenja učinkov določb glede trajanja veljavnosti odobritev in sklenila, da je potrebno postaviti nov rok, tako da lahko države članice svojo nacionalno zakonodajo prilagodijo sistemu odobritev z neomejeno veljavnostjo.

(4)

Rezultati zaključkov preiskav preteklih nesreč, ki se nanašajo na starajoče se zrakoplovov in na varnost rezervoarjev za gorivo, poudarjajo potrebo po upoštevanju novih ali spremenjenih navodil za vzdrževanje, ki jih je objavil nosilec certifikata tipa in po izvajanju rednih pregledov programov vzdrževanja.

(5)

Potrebno je poudariti, da mora biti osebje, ki izvaja pravice potrjevanja, če tako zahteva za to pristojna oseba, sposobno v 24 urah predložiti svojo licenco kot dokazilo o usposobljenosti.

(6)

Uredba (ES) št. 2042/2003 se skladno s tem spremeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenjih, ki jih je Evropska agencija za varnost v letalstvu izdala v skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenim s členom 54 Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2042/2003 se spremeni:

1.

v členu 7, odstavku (4) se „28. september 2005“ nadomesti z „28. september 2007“;

2.

v prilogi I, odstavku M.A.302, se doda točki (f) in (g), kot sledi:

„(f)

Program vzdrževanja mora biti podvržen rednim pregledom in po potrebi tudi dopolnjen. Redni pregledi bodo zagotavljali veljavnost programa z vidika operativnih izkušenj, medtem ko bodo upoštevali nova in/ali spremenjena navodila za vzdrževanje, ki jih je objavil nosilec certifikata tipa.

(g)

Program vzdrževanja mora smiselno odražati obvezne zakonske zahteve, navedene v dokumentih, ki jih je objavil nosilec certifikata tipa, da bi zagotovil skladnost z delom 21A.61.“;

3.

v Prilogo III se vstavi naslednji odstavek:

„66.A.55   Dokazilo o usposobljenosti

Osebje, ki izvaja pravice potrjevanja mora biti, če tako zahteva za to pristojna oseba, sposobno v 24 urah predložiti svojo licenco kot dokazilo o usposobljenosti.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

(2)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 381/2005 (UL L 61, 8.3.2005, str. 3).