7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/1


UREDBA SVETA (ES) št. 388/2006

z dne 23. februarja 2006

o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nedavno znanstveno mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) navaja, da so staleži morskega lista na območju ICES VIIIa in VIIIb zaradi ravni ribolovne smrtnosti, ki je zmanjšala količine odraslih rib v morju, dosegli točko, ko se ti staleži mogoče ne bodo mogli več sami obnoviti z razmnoževanjem in jim zato grozi izumrtje.

(2)

Sprejeti je treba ukrepe za oblikovanje večletnih načrtov upravljanja staleža morskega lista v Biskajskem zalivu v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2).

(3)

Cilj načrta je zagotoviti takšno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu, ki bo omogočalo trajnostne gospodarske, okoljske in družbene pogoje.

(4)

Uredba (ES) št. 2371/2002 med drugim določa, da Skupnost z namenom dosege tega cilja uporabi previdnostni pristop pri sprejemanju ukrepov za varovanje in ohranjevanje staleža, za zagotavljanje njegovega trajnostnega izkoriščanja in za zmanjšanje vpliva ribolova na morske ekosisteme. Skupnost bi si morala prizadevati prispevati za postopno izvajanje na ekosistemu temelječega pristopa do upravljanja ribištva in pripomoči k učinkovitim ribolovnim dejavnostim znotraj rentabilne ter konkurenčne ribiške industrije, ki bo zagotavljala primeren standard življenja za tiste, ki so odvisni od ribolova morskega lista v Biskajskem zalivu, in upoštevala interese potrošnikov.

(5)

Za dosego tega cilja je treba stopnjo ribolovne smrtnosti nadzorovati tako, da se lahko z veliko verjetnostjo iz leta v leto pričakuje njeno znižanje.

(6)

Takšen nadzor ribolovne smrtnosti je mogoče doseči z vzpostavitvijo ustrezne metode za določitev ravni celotnega dovoljenega ulova (Total Allowable Catches – TAC) za zadevne staleže in sistema, s katerim se ribolovni napor za ta stalež omeji v takšni meri, da ni verjetno pričakovati prekoračitve celotnega dovoljenega ulova.

(7)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo je sporočil, da bi previdnostna biomasa za stalež morskega lista v Biskajskem zalivu morala znašati 13 000 ton.

(8)

Stalež morskega lista v Biskajskem zalivu je blizu vrednosti previdnostne biomase in doseganje takšnih stopenj kratkoročno ne zahteva uporabe celotnega sistema upravljanja napora. Vendar pa je zdaj primeren trenutek, da se določijo ukrepi za omejitev skupne zmogljivosti ribiške flote za ta stalež, da bi sčasoma zmanjšali to zmogljivost ter tako zagotovili obnovitev vira in preprečili povečanje ribolovnega napora v prihodnosti.

(9)

Poleg ukrepov, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3), je treba za zagotovitev upoštevanja ukrepov, določenih v tej uredbi, vključiti dodatne ukrepe nadzora –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UREJANJA IN CILJI

Člen 1

Področje urejanja

1.   Ta uredba določa večletni načrt trajnostnega izkoriščanja staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (v nadaljnem besedilu „morski list Biskajskega zaliva“).

2.   Za namene te uredbe „Biskajski zaliv“ pomeni območje morja VIIIa in VIIIb v skladu z razmejitvijo Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES).

Člen 2

Cilj načrta upravljanja

1.   Cilj načrta je v letu 2008 ali prej preseči previdnostno stopnjo v višini 13 000 ton biomase drstilnega staleža morskega lista Biskajskega zaliva, nato pa zagotoviti njeno trajnostno izkoroščanje.

2.   Ta cilj se doseže s postopnim zmanjševanjem ribolovne smrtnosti staleža.

Člen 3

Zakonodajni ukrepi in letno določanje TAC

1.   Ko ICES oceni, da je biomasa drstilnega staleža dosegla ali presegla previdnostno stopnjo v višini 13 000 ton, Svet s kvalificirano večino in na podlagi predloga Komisije odloči o:

(a)

dolgoročni ciljni stopnji ribolovne smrtnosti; in

(b)

stopnji znižanja ribolovne smrtnosti, ki se uporablja, dokler se ne doseže stopnja ribolovne smrtnosti iz točke (a).

2.   Svet vsako leto s kvalificirano večino na predlog Komisije odloči o celotnem dovoljenem ulovu (TAC) za naslednje leto za morski list Biskajskega zaliva.

POGLAVJE II

CELOTNI DOVOLJENI ULOV

Člen 4

Postopek za določanje TAC

1.   Če Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF)v luči zadnjih poročil ICES oceni, da je biomasa drstilnega staleža morskega lista Biskajskega zaliva pod 13 000 tonami, Svet odloči o celotnem dovoljenem ulovu, ki v skladu z oceno STECF ne sme preseči stopnje ulova, ki bi povzročila 10 % zmanjšanje ribolovne smrtnosti v letu veljavnosti v primerjavi z oceno ribolovne smrtnosti za predhodno leto.

2.   Če STECF v luči zadnjega poročila ICES oceni, da je biomasa drstilnega staleža morskega lista Biskajskega zaliva dosegla ali presegla 13 000 ton, Svet odloči o celotnem dovoljenem ulovu na stopnji ulova, ki je glede na oceno STECF višja od:

(a)

tistega TAC, katerega veljavnost je skladna z zmanjšanjem ribolovne smrtnosti, ki jo je določil Svet v skladu s členom 3(1)(b);

(b)

tistega TAC, katerega veljavnost bo imela ciljno ribolovno smrtnost, ki jo je določil Svet v skladu s členom 3(1)(a).

3.   Če bi uporaba odstavkov 1 ali 2 tega člena povzročila prekoračitev TAC za več kot 15 % v primerjavi s TAC predhodnega leta, Svet sprejme TAC, ki je 15 % višji od TAC predhodnega leta.

4.   Če bi uporaba odstavkov 1 ali 2 povzročila več kot 15 % nižji TAC v primerjavi s TAC predhodnega leta, Svet sprejme TAC, ki je 15 % nižji od TAC predhodnega leta.

POGLAVJE III

OMEJITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

Člen 5

Posebna dovoljenja za ribolov morskega lista Biskajskega zaliva

1.   Države članice zagotovijo, da se dovoljenja za ribolov morskega lista Biskajskega zaliva uvede za vse ribolovne dejavnosti, pri katerih plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in so registrirana na njihovem ozemlju, ujamejo in hranijo na krovu več kot 2 000 kg morskega lista na območjih ICES VIIIa in VIIIb vsako koledarsko leto. To dovoljenje je posebno dovoljenje za ribolov, izdano v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (4).

2.   Znotraj območij ICES VIIIa in VIIIb je prepovedano ujeti in hraniti na krovu, pretovoriti ali iztovoriti katero koli količino morskega lista, ki presega 100 kg, v vsakem izhodu na morje, razen če ima zadevno plovilo dovoljenje za ribolov morskega lista Biskajskega zaliva.

3.   Vsaka država članica izračuna v tonah skupno zmogljivost svojih plovil, ki so v letih 2002, 2003 ali 2004 iztovorila več kot 2 000 kg morskega lista Biskajskega zaliva. To vrednost se sporoči Komisiji.

4.   Država članica na podlagi pisne zahteve Komisije v tridesetih dneh zagotovi dokumentacijo o beleženju ulova plovil, ki so jim bila odobrena dovoljenja za gospodarski ribolov morskega lista Biskajskega zaliva.

5.   Države članice vsako leto izračunajo v tonah skupno zmogljivost plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov morskega lista Biskajskega zaliva od začetka veljavnosti te uredbe in so predmet ukinjanja ribolovne dejavnosti z državno pomočjo v okviru določb člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju (5).

6.   Vsaka država članica izda svojim plovilom dovoljenja za gospodarski ribolov morskega lista Biskajskega zaliva le, če skupna zmogljivost teh plovil ne preseže razlike med skupno zmogljivostjo, določeno v skladu z odstavkom 3 tega člena, in zmogljivostjo plovil, ki ukinjajo ribolovno dejavnost, določeno v skladu z odstavkom 5.

7.   Z odstopanjem od odstavka 6, če je na podlagi znanstvenih poročil STECF Komisija odločila, da je bila dosežena ciljna ribolovna smrtnost iz člena 3(1), vsaka država članica izda svojim plovilom dovoljenja za gospodarski ribolov morskega lista Biskajskega zaliva le, če skupna zmogljivost teh plovil ne preseže skupne zmogljivosti plovil, ki so imela dovoljenja za morski list Biskajskega zaliva v predhodnem letu.

8.   Dovoljenja za gospodarski ribolov morskega lista Biskajskega zaliva so veljavna za obdobje enega koledarskega leta, novih dovoljenj za gospodarski ribolov pa se med ribolovnim letom ne izdaja.

9.   Z odstopanjem od odstavka 8 tega člena se nova dovoljenja lahko izdajo, če se dovoljenja istočasno odvzamejo enemu ali več plovilom iz iste skupne tonaže plovila ali plovil, ki dobijo nova dovoljenja.

Člen 6

Alternativni postopek za upravljanje napora

1.   Z odstopanjem od člena 5 lahko država članica, katere kvota za morski list Biskajskega zaliva je manjša od 10 % TAC, izvaja drugačno metodo upravljanja napora. S to metodo se določi referenčna stopnja ribolovnega napora, ki je enaka ribolovnemu naporu za leto 2005. Zadevne države članice zagotovijo, da ribolovni napor v letu 2006 in naslednjih letih ne preseže referenčne stopnje.

2.   Komisija lahko od države članice, ki uporabi odstopanje iz odstavka 1 tega člena, zahteva poročilo o uporabi morebitne druge metode upravljanja napora. Komisija to poročilo razpošlje vsem ostalim državam članicam.

3.   Za namene odstavka 1 se ribolovni napor izmeri kot seštevek, v katerem koli koledarskem letu, proizvodov, izračunano za vsako zadevno plovilo, moči vgrajenega motorja, izmerjeno v kilovatih, ter njihovega števila ribolovnih dni v območju.

4.   V letu 2009 in v vsakem naslednjem tretjem letu Svet s kvalificirano večino in na podlagi predloga Komisije odloči glede revizij referenčnih stopenj, določenih v skladu z odstavkom 1. Take revizije imajo namen zagotavljanja primerne razporeditve možnosti ribolova.

5.   Komisija lahko na podlagi zahteve države članice prilagodi največji letni ribolovni načrt, določen v odstavku 1, da državi članici omogoči polno izkoristiti njene možnosti ribolova morskega lista Biskajskega zaliva. Zahtevi se priložijo podatki o razpoložljivosti kvot in napora. Komisija sprejme odločitve v roku šestih tednov od prejema zahteve v skladu s postopkom, določenim v členu 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, INŠPEKCIJA IN NADZOR

Člen 7

Dovoljeno odstopanje

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (6) je pri oceni količin morskega lista Biskajskega zaliva v kilogramih žive teže, hranjene na krovu plovil, dovoljeno 8 % odstopanje glede na količine, vpisane v ladijskem dnevniku. Uporablja se pretvorbeni faktor, ki ga je sprejela država, pod katere zastavo pluje plovilo.

Člen 8

Tehtanje iztovorjenega ulova

Pristojni organi države članice zagotovijo, da se kakršna koli količina morskega lista, ulovljenega v Biskajskem zalivu, ki presega 300 kg, pred prodajo stehta s tehtnico, kakršna se uporablja v dražbenih centrih.

Člen 9

Predhodno uradno obvestilo

Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti, ki je bil prisoten v Biskajskem zalivu in želi pretovoriti katero koli količino morskega lista, hranjeno na krovu, ali iztovoriti katero koli količino morskega lista v pristanišču ali mestu iztovarjanja tretje države, najmanj 24 ur pred pretovarjanjem ali iztovarjanjem v tretji državi sporoči pristojnim organom države članice zastave naslednje podatke:

(a)

ime pristanišča ali mesta iztovarjanja;

(b)

predvideni čas prihoda v navedeno pristanišče ali na mesto iztovarjanja;

(c)

količine v kilogramih žive teže vseh vrst rib, od katerih jih je več kot 50 kg hranjenih na krovu.

Te podatke lahko sporoči tudi predstavnik poveljnika ribiškega plovila.

Člen 10

Ločeno skladiščenje morskega lista

1.   Na krovu ribiškega plovila Skupnosti je prepovedano v posameznih zabojnikih hraniti kakršno koli količino morskega lista, pomešano s katero koli drugo vrsto morskih organizmov.

2.   Poveljniki ribiških plovil Skupnosti inšpektorjem držav članic zagotovijo pomoč, s katero bo mogoče navzkrižno preveriti količine, navedene v ladijskem dnevniku, in ulove morskega lista, hranjene na krovu.

Člen 11

Prevoz morskega lista

1.   Pristojni organi države članice lahko zahtevajo, da se vse količine morskega lista nad 300 kg, pridobljene v enem od geografskih območij iz člena 1 in prvič iztovorjene v tej državi članici, stehtajo, preden se iz pristanišča prvega iztovarjanja prepeljejo drugam.

2.   Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93 se količinam morskega lista nad 300 kg, ki se prepeljejo na mesto, ki ni mesto iztovarjanja ali uvoza, priloži kopija ene od deklaracij, predvidenih v členu 8(1) navedene uredbe, ki se nanaša na količino prepeljanega morskega lista. Izjema, predvidena v členu 13(4)(b) navedene uredbe, se ne uporabi.

POGLAVJE V

SPREMLJANJE

Člen 12

Ocena ukrepov za upravljanje staležev

Komisija pridobi znanstveno mnenje STECF o stopnji napredka v smeri ciljev načrta upravljanja v tretjem letu uporabe te uredbe in vsako naslednje tretje leto uporabe te uredbe. Če je to primerno, Komisija predlaga ustrezne ukrepe, Svet pa odloči s kvalificirano večino o drugih ukrepih za doseganje cilja, opredeljenega v členu 2.

Člen 13

Posebne okoliščine

Če STECF meni, da ima velikost drstilnega staleža morskega lista Biskajskega zaliva zmanjšano reproduktivno zmogljivost, Svet odloči s kvalificirano večino na podlagi predloga Komisije o TAC, ki je nižji kot tisti iz člena 4.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

E. GEHRER


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(4)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(5)  UL L 337, 30.12.1999, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 485/2005 (UL L 81, 30.3.2005, str. 1).

(6)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 10).