28.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 58/32


UREDBA SVETA (ES) št. 319/2006

z dne 20. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (3) predvideva pomembno reformo skupne ureditve trga za sladkor. Ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo, vključujejo znatno znižanje institucionalne zaščitne cene za sladkor Skupnosti v korakih.

(2)

Zaradi zmanjšane podpore trga v sektorju sladkorja bi bilo treba povečati dohodkovno podporo za kmete. Splošna raven plačila bi se morala razvijati vzporedno s postopnim zmanjševanjem podpore trga.

(3)

Proizvodna nevezanost neposredne podpore proizvajalcu in uvedba sheme enotnega plačila sta bistvena elementa v postopku preoblikovanja skupne kmetijske politike, ki se usmerja od politike cen in podpore proizvodnje k politiki dohodkovne podpore kmetov. Uredba (ES) št. 1782/2003 (4) je uvedla navedene elemente za vrsto kmetijskih proizvodov.

(4)

Za uresničitev ciljev reforme skupne kmetijske politike bi morala biti podpora za sladkorno peso, sladkorni trs ter cikorijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa, nevezana in vključena v shemo enotnega plačila.

(5)

Posledično bi bilo treba prilagoditi pravila za sheme neposrednih podpor, ki so določena v Uredbi (ES) št. 1782/2003.

(6)

Da bi ublažili učinke procesa prestrukturiranja v državah članicah, ki so odobrile pomoč za prestrukturiranje iz Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006. o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (5) za vsaj 50 % kvote iz Uredbe (ES) št. 318./2006, bi bilo treba proizvajalcem sladkorne pese in sladkornega trsa odobriti pomoč za največ pet zaporednih let.

(7)

Raven dohodkovne podpore posameznemu kmetu bi bilo treba izračunati na osnovi podpore, ki jo je kmet dobil v okviru skupne ureditve trga v sektorju sladkorja za obdobje enega ali več tržnih let, ki ga/jih določijo države članice.

(8)

Da bi bilo zagotovljeno ustrezno izvajanje sheme podpore in zaradi proračunskega nadzora, je treba ohraniti celotno dohodkovno podporo v okvirih nacionalnih virov, ki se izračunajo na osnovi zgodovinskega referenčnega leta, ter v obdobju prvih štirih let upoštevati dodatne zneske, ki izhajajo iz izpeljanih cen.

(9)

Pridelovalci sladkorne pese in cikorije v novih državah članicah so v okviru Uredbe (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (6) od pristopa naprej uživali cenovno podporo. Zato plačilo za sladkor in sestavne dele sladkorja in cikorije v shemi enotnega plačila ne bi smelo biti predmet uporabe razporeda povečanj iz člena 143a Uredbe (ES) št. 1782/2003. Iz istega razloga bi morale države članice, ki uporabljajo shemo enotnih plačil na površino, imeti možnost odobritve podpore na podlagi sladkorne reforme v obliki ločenega neposrednega plačila izven te sheme.

(10)

Da bi zagotovili pravilno uporabo sheme enotnih plačil v novih državah članicah, bi bilo treba predvideti ukrepe glede specifičnih težav, ki nastajajo zaradi prehoda iz sheme enotnih plačil na površino na shemo enotnih plačil.

(11)

Državam članicam, ki so se odločile ali se bodo odločile za uporabo sheme enotnega plačila šele od 1. januarja 2007, bi bilo treba omogočiti dodeljevanje dohodkovne podpore pridelovalcem sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa v letu 2006 v obliki plačila, ki bi temeljilo na številu hektarjev dobavljene sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije. Za izračun sestavnih delov sladkorne pese in cikorije v shemi enotnega plačila bi morale imeti države članice možnost določitve tržnih let, ki naj se upoštevati na reprezentativni podlagi.

(12)

Za rešitev morebitnih problemov zaradi prehoda iz trenutnega sistema v shemo enotnega plačila, bi bilo treba s spremembo člena 155 Uredbe (ES) št. 1782/2003 Komisijo pooblastiti za sprejemanje ustreznih prehodnih pravil.

(13)

Za zagotovitev določenih novo uvedenih plačil kot neposrednih plačil bi bilo treba spremeniti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1782/2003.

(14)

Da bi se upošteval znesek dohodkovne podpore, ki je predviden za plačilo za sladkor, bi bilo treba ustrezno prilagoditi nacionalne zgornje meje iz Prilog II, VIII in VIIIa k Uredbi (ES) št. 1782/2003.

(15)

Pri izvajanju pomoči za energetske rastline so bile ugotovljene težave. Člen 90 Uredbe (ES) št. 1782/2003 bi bilo zato treba spremeniti.

(16)

Uredbo (ES) št. 1782/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003 se spremeni:

1)

točka (a) člena 33(1) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

jim je bilo odobreno plačilo v referenčnem obdobju, navedenem v členu 38, v okviru vsaj ene izmed shem podpore, navedene v Prilogi VI, ali v primeru oljčnega olja v tržnih letih iz drugega pododstavka člena 37(1) ali v primeru sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, če so dobili tržno podporo v reprezentativnem obdobju iz točke K Priloge VII.“

;

2)

v členu 37(1) se doda naslednji pododstavek:

„Za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa, se referenčni znesek izračuna in prilagodi v skladu s točko K Priloge VII.“

;

3)

člen 40(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če je bila med celotnim referenčnim obdobjem proizvodnja prizadeta zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, država članica izračuna referenčni znesek na podlagi obdobja od leta 1997 do leta 1999 ali v primeru sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije na podlagi najbližjega tržnega leta pred reprezentativnim obdobjem, izbranim v skladu s točko K Priloge VII. Smiselno se uporablja odstavek 1.“

;

4)

člen 41 se spremeni:

a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„V zvezi s cikorijo in ob upoštevanju najnovejših podatkov, ki jih do 31 marca 2006 dajo na voljo države članice, Komisija v skladu s postopkom iz člena 144(2) lahko prenese nacionalne količine iz točke K(2) Priloge VII in ustrezno prilagodi nacionalne zgornje meje iz Priloge VIII, ne da bi s tem spremenila skupne količine oziroma skupne zgornje meje.“

;

b)

za odstavkom 1 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Kjer so bile nekatere količine kvote za sladkor ali kvote za inulinski sirup proizvedene v državi članici iz sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, pridelanih v drugi državi članici v katerem koli od tržnih let 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ali 2005/2006, se zgornje meje iz točke K Priloge VII in nacionalne zgornje meje iz Prilog VIII in VIIIa zadevnih držav članic prilagodijo s prenosom količin, ki ustrezajo zadevnim količinam, z nacionalnih zgornjih mej držav članic, kjer sta bila zadeven sladkor ali inulinski sirup proizvedena, na nacionalne zgornje meje države članice, kjer so bile pridelane zadevne količine sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije.

Zadevne države članice najpozneje do 31. marca 2006 Komisiji sporočijo zadevne količine.

O prenosu odloči Komisija v skladu s postopkom iz člena 144(2).“

;

5)

točka (a) člena 43(2) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

v primeru krompirjevega škroba, posušene krme in pomoči za semena, oljčne nasade in tobak s seznama iz Priloge VII število hektarjev, za proizvodnjo na katerih je bila odobrena pomoč med referenčnim obdobjem, kakor je izračunano v točkah B, D, F, H in I Priloge VII, ter v primeru sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije število hektarjev, kakor je izračunano v skladu s točko 4 točke K Priloge VII;“

;

6)

v členu 63(3) se doda naslednji pododstavek:

„Vendar pa se glede na vključitev plačil za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo v shemo enotnega plačila lahko države članice najpozneje do 30. aprila 2006 odločijo za uporabo odstopanja, predvidenega v prvem pododstavku.“

;

7)

v členu 71a se doda naslednji odstavek:

„3.   Vsaka nova država članica, ki je uporabljala shemo enotnega plačila na površino, lahko določi, da poleg pogojev za upravičenost iz člena 44(2) ‚upravičen hektar’ pomeni vsako kmetijsko površino gospodarstva, ki je bila na dan 30. junija 2003 vzdrževana v dobrem kmetijskem stanju, ne glede na to, ali je bila na ta dan v obdelavi ali ne.

Vsaka nova država članica, ki je uporabljala shemo enotnega plačila na površino, lahko določi tudi, da je najmanjša velikost upravičene površine na gospodarstvo, za katero se določijo pravice do plačila in za katere se dodelijo plačila, najmanjša velikost upravičene površine gospodarstva, ki je bila določena v skladu z drugim pododstavkom člena 143b(5).“

;

8)

člen 71c se nadomesti z naslednjim:

„Člen 71c

Zgornja meja

Nacionalne zgornje meje novih držav članic so navedene na seznamu v Prilogi VIIIa. Zgornje meje se z izjemo komponent za sušeno krmo, sladkor in cikorijo izračunajo z upoštevanjem razporeda povečanj, določenega v členu 143a, in jih zato ni treba zniževati.

Smiselno se uporablja člen 41(1a).“

;

9)

člen 71d(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka nova država članica izvede linearno zmanjšanje odstotka svoje nacionalne zgornje meje zaradi oblikovanja nacionalne rezerve. Brez poseganja v uporabo člena 71b(3) to zmanjšanje ne sme biti večje kakor 3 %. Vendar pa lahko preseže 3 %, pod pogojem, da je potrebno večje zmanjšanje za uporabo odstavka 3 tega člena.“

;

10)

v členu 71d(6) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim odstavkom:

„6.   Razen v primerih prenosa z dejanskim ali predvidenim dedovanjem in uporabe odstavka 3 ter z odstopanjem od člena 46, se pravice iz nacionalne rezerve ne smejo prenesti v obdobju petih let od njihove dodelitve.“

;

11)

v členu 71d se doda naslednji odstavek:

„7.   Nove države članice lahko uporabljajo nacionalno rezervo za – glede na objektivna merila in tako, da zagotovijo enako obravnavo med kmeti ter preprečijo izkrivljanje na trgu in izkrivljanje konkurence – določanje referenčnih zneskov za kmete na območjih, ki so predmet prestrukturiranja in/ali razvojnih programov, povezanih z eno od oblik javne intervencije, z namenom da se zemlja ne bi zapuščala in/ali da bi se kmete na teh območjih odškodovalo zaradi posebnih omejitev.“

;

12)

v členu 71e(2) se doda naslednji pododstavek:

„Vendar pa se lahko nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, obravnavajo kot ena regija.“

;

13)

v poglavju VI naslova III se doda naslednji člen:

„Člen 71m

Kmetje brez upravičenih hektarjev

Z odstopanjem od členov 36 in 44(2) država članica kmetu, ki so mu bila dodeljena plačila iz člena 47 ali ki je opravljal dejavnosti v sektorju iz člena 47 in je deležen pravic do plačil v skladu s členom 71d, za katera v prvem letu izvajanja sheme enotnih plačil nima upravičenih hektarjev v smislu člena 44(2), dovoli odstopanje od obveznosti, da zagotovi število upravičenih hektarjev, enako številu pravic do plačil, pod pogojem, da ohrani najmanj 50 % kmetijske dejavnosti, izražene v glavah velike živine (GVŽ), ki jo je opravljal pred prehodom na shemo enotnih plačil.

V primeru prenosa pravic do plačil ima prevzemnik pravico do tega odstopanja le, če se prenesejo vse pravice do plačila, za katero velja odstopanje.“

;

14)

prvi odstavek člena 90 se nadomesti z naslednjim:

„Pomoč se dodeli le v zvezi s površinami, katerih proizvodnja je zajeta v pogodbi med kmetom in predelovalno industrijo ali v pogodbi med kmetom in zbiralcem, razen v primeru predelave, ki jo izvaja kmet sam na svojem gospodarstvu.“

;

15)

v naslov IV se vstavijo naslednja poglavja:

„POGLAVJE 10e

PLAČILO ZA SLADKOR

Člen 110p

Prehodno plačilo za sladkor

1.   Če se uporablja člen 71, so lahko kmeti upravičeni do prehodnega plačila za sladkor za leto 2006. Prehodno plačilo za sladkor se odobri v mejah zneskov, določenih v točki K Priloge VII.

2.   Brez poseganja v člen 71(2) države članice določijo znesek prehodnega plačila za sladkor na kmeta na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, kakršna so:

količine sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije, zajete v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001,

količine sladkorja ali inulinskega sirupa, proizvedenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1260/2001,

povprečno število hektarjev, posejanih s sladkorno peso, sladkornim trsom ali cikorijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa in so zajeti v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001,

ter ob upoštevanju reprezentativnega obdobja enega ali več tržnih let 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007, ki je lahko različno za vsak proizvod in ki ga določijo države članice pred 30. aprilom 2006.

Vendar se pri kmetih, ki jih je prizadela opustitev kvote v tržnem letu 2006/2007, kot je določeno v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (7), če reprezentativno obdobje vključuje tržno leto 2006/2007, to tržno leto nadomesti s tržnim letom 2005/2006.

Če je izbrano tržno leto 2006/2007, se sklicevanja na člen 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001 iz prvega pododstavka nadomestijo s sklicevanji na člen 6 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (8).

3.   Člena 143a in 143c se ne uporabljata za prehodno plačilo za sladkor.

POGLAVJE 10f

POMOČ SKUPNOSTI ZA PROIZVAJALCE SLADKORNE PESE IN SLADKORNEGA TRSA

Člen 110q

Področje uporabe

1.   V državah članicah, ki so odobrile pomoč za prestrukturiranje iz člena 3 Uredbe (ES) št. 320/2006 za vsaj 50 % kvote za sladkor, določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 318/2006, se pomoč Skupnosti dodeli proizvajalcem sladkorne pese in sladkornega trsa.

2.   Pomoč se odobri za največ pet zaporednih let od tržnega leta, v katerem je bil dosežen prag 50 % iz odstavka 1, vendar ne za dlje kot za tržno leto 2013/2014.

Člen 110r

Pogoji za upravičenost

Pomoč se odobri ob upoštevanju količine kvotnega sladkorja, ki je pridobljen iz sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobavljen po pogodbah, sklenjenih v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 318/2006.

Člen 110s

Znesek pomoči

Pomoč je izražena v tonah belega sladkorja standardne kakovosti. Znesek pomoči je enak polovici zneska, ki se dobi tako, da se znesek zgornje meje iz točke 2 točke K Priloge VII za zadevno državo članico za ustrezno leto deli s celotno kvoto za sladkor in inulinski sirup, določeno v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318./2006.

16)

v členu 143b(3) se zadnja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

prilagojeno z uporabo ustreznega odstotka, določenega v členu 143a za postopno uvedbo neposrednih plačil, razen za zneske, ki so na razpolago v skladu s točko 2 točke K Priloge VII ali v skladu z razliko med temi zneski ter zneski, ki se dejansko uporabljajo, kakor je navedeno v členu 143ba(4).“

;

17)

za členom 143b se vstavi naslednji člen:

„Člen 143ba

Ločeno plačilo za sladkor

1.   Z odstopanjem od člena 143b se lahko nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, do 30. aprila 2006 odločijo, da za leta 2006, 2007 in 2008 odobrijo ločeno plačilo za sladkor kmetom, ki so upravičeni v skladu s shemo enotnega plačila na površino. Ločeno plačilo za sladkor se odobri na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, kot na primer:

količin sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije, zajetih v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001,

količin sladkorja ali inulinskega sirupa, proizvedenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1260/2001,

povprečnega števila hektarjev, zasejanih s sladkorno peso, sladkornim trsom ali cikorijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa in so zajeti v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001,

ter ob upoštevanju reprezentativnega obdobja enega ali več tržnih let 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007, ki je lahko različno za vsak proizvod in ki ga določijo države članice pred 30. aprilom 2006.

Vendar se pri kmetih, ki jih je prizadela opustitev kvote v tržnem letu 2006/2007, kakor je določeno v členu 3 Uredbe 320/2006, če reprezentativno obdobje vključuje tržno leto 2006/2007, to tržno leto nadomesti s tržnim letom (ES) št. 2005/2006.

Kjer je izbrano tržno leto 2006/2007, se sklicevanja na člen 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001 iz prvega pododstavka nadomestijo s sklicevanji na člen 6 Uredbe (ES) št. 318/2006.

2.   Ločeno plačilo za sladkor se odobri v okviru zgornjih mej, določenih v točki K Priloge VII.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko vsaka zadevna nova država članica do 31. marca 2006 na podlagi objektivnih meril odloči, da bo za ločeno plačilo za sladkor uporabljala nižjo zgornjo mejo, kot je navedena v točki K Priloge VII.

4.   Sredstva, ki se v skladu z odstavki 1, 2 in 3 tega člena namenijo za dodelitev ločenega plačila za sladkor, se ne vključijo v letni finančni okvir iz člena 143b(3). V primeru uporabe odstavka 3 tega člena se razlika med zgornjo mejo iz točke K Priloge VII in dejansko uporabljeno zgornjo mejo vključi v letni finančni okvir iz člena 143b(3).

5.   Člena 143a in 143c se ne uporabljata za ločeno plačilo za sladkor.“

;

18)

v členu 145 se za točko (d)a) vstavi naslednja točka:

„(d)-b)

podrobna pravila v zvezi z vključitvijo podpore za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo v shemo enotnega plačila, ter v zvezi s plačili iz Poglavij 10e in 10f.“

;

19)

člen 155 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 155

Druge prehodne določbe

Nadaljnji ukrepi, potrebni za lažji prehod iz ureditev, predvidenih v uredbah iz členov 152 in 153 in v Uredbi (ES) št. 1260/2001 na ureditve, vzpostavljene s to uredbo, zlasti tistih ureditev, ki so povezane z uporabo členov 4 in 5 ter Priloge k Uredbi (ES) št. 1259/1999 in člena 6 Uredbe (ES) št. 1251/1999, ter za prehod iz določb, povezanih z načrti za izboljšanje iz Uredbe (EGS) št. 1035/72, na določbe iz členov 83 do 87 te uredbe, se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2) te uredbe. Uredbe in členi iz členov 152 in 153 se še naprej uporabljajo za namene določitve referenčnih zneskov iz Priloge VII.“

;

20)

priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 2006.

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Mnenje z dne 19. januarja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 26. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Glej stran 1 tega uradnega lista.

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2183/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 56.).

(5)  Glej stran 42 tega uradnega lista.

(6)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(7)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(8)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.“


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se spremenijo:

1)

v Prilogi I se za vrstico za hmelj vstavita naslednji vrstici:

„Sladkorna pesa, sladkorni trs in cikorija, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa

Naslov IV, poglavje 10e te uredbe (*****)

Naslov IVa, člen 143ba te uredbe

Nevezana plačila

Sladkorna pesa in sladkorni trs, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja

Naslov IV, poglavje 10f te uredbe

Pomoč za proizvodnjo“

2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Nacionalne zgornje meje iz člena 12(2)

(v milijonih EUR)

Država članica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgija

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danska

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Nemčija

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grčija

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Španija

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francija

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irska

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italija

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luksemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nizozemska

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Avstrija

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugalska

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finska

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Švedska

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Združeno kraljestvo

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5“

3)

v Prilogi VI se doda naslednja vrstica:

„Sladkorna pesa, sladkorni trs in cikorija, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa

Uredba (ES) št. 1260/2001

Tržna podpora pridelovalcev sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa“

4)

v Prilogi VII se doda naslednja točka:

„K.

Sladkorna pesa, sladkorni trs in cikorija

1.

Države članice določijo znesek, ki se vključi v referenčni znesek posameznega kmeta na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, kot na primer:

količin sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije, zajetih v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001,

količin sladkorja ali inulinskega sirupa, proizvedenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1260/2001,

povprečnega števila hektarjev, zasejanih s sladkorno peso, sladkornim trsom ali cikorijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa in so zajeti v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001,

ob upoštevanju reprezentativnega obdobja, ki je lahko različno za vsak proizvod, enega ali več tržnih let od tržnega leta 2000/2001 oziroma 2004/2005 v primeru novih držav članic, do tržnega leta 2006/2007, ki ga določijo države članice pred 30. aprilom 2006.

Če pa reprezentativno obdobje vsebuje tržno leto 2006/2007, se to tržno leto nadomesti s tržnim letom 2005/2006 za kmete, ki jih je prizadela opustitev kvote v tržnem letu 2006/2007, kakor je določena v členu 3 Uredbe 320/2006.

Kar zadeva tržni leti 2000/2001 in 2006/2007, se sklicevanja na člen 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001 nadomestijo s sklicevanji na člen 37 Uredbe (ES) št. 2038/1999 (1) in člen 6 Uredbe (ES) št. 318/2006.

2.

Kjer vsota zneskov, določenih v skladu s točko 1, v državi članici preseže zgornjo mejo, izraženo v tisočih eurov, kakor je določena v spodnji Tabeli 1, se znesek na kmeta sorazmerno zmanjša.

Tabela 1

Zgornje meje za zneske, ki se vključijo v referenčni znesek kmetov

(v tisočih EUR)

Država članica

2006

2007

2008

2009 in pozneje

Belgija

48 594

62 454

76 315

83 729

Češka

27 851

34 319

40 786

44 245

Danska

19 314

25 296

31 278

34 478

Nemčija

154 799

203 380

251 960

277 946

Grčija

17 941

22 455

26 969

29 384

Španija

60 272

74 447

88 621

96 203

Francija

151 163

198 075

244 987

270 081

Madžarska

25 435

31 146

36 857

39 912

Irska

11 259

14 092

16 925

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

Nizozemska

42 032

54 648

67 265

74 013

Avstrija

18 931

24 438

29 945

32 891

Poljska

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalska

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovaška

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenija

2 993

3 746

4 500

4 902

Finska

8 255

10 332

12 409

13 520

Švedska

20 809

26 045

31 281

34 082

Združeno kraljestvo

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Z odstopanjem od točke 2, kjer v primerih Finske, Irske, Portugalske, Španije in Združenega kraljestva vsota zneskov, določenih v skladu s točko 1, preseže vsoto zgornjih mej, kakor so za zadevno državo članico določene v spodnjih Tabelah 1 in 2, se znesek na kmeta sorazmerno zmanjša.

Tabela 2

Dodatni letni zneski, ki se vključijo v vsoto referenčnih zneskov kmetov v obdobju štirih let od 2006 do 2009

(v tisočih EUR)

Država članica

Dodatni letni zneski

Španija

10 123

Irska

1 747

Portugalska

611

Finska

1 281

Združeno kraljestvo

9 985

Vendar pa lahko države članice iz prvega pododstavka obdržijo do 90 % zneska iz Tabele 2 v prvem pododstavku in uporabijo vsote, ki iz tega izvirajo, v skladu s členom 69. V tem primeru se ne uporablja odstopanje iz prvega pododstavka.

4.

Vsaka država članica izračuna število hektarjev iz člena 43(2)(a) v sorazmerju z zneskom, določenim v skladu s točko 1 ter v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili, oblikovanimi v ta namen, ali na podlagi števila hektarov sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije, ki jih je kmet prijavil med reprezentativnim obdobjem, določenim v skladu s točko 1.

5)

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Nacionalne zgornje meje iz člena 41

(v tisočih EUR)

Država članica

2005

2006

2007

2008

2009

2010 in pozneje

Belgija

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danska

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Nemčija

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grčija

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Španija

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francija

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irska

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nizozemska

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Avstrija

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugalska

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finska

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedska

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Združeno kraljestvo

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

6)

Priloga VIIIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIIIa

Nacionalne zgornje meje iz člena 71c

(v tisočih EUR)

Koledarsko leto

Češka

Estonija

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Poljska

Slovenija

Slovaška

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

naslednja leta

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189“


(1)  UL L 252, 25.9.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1260/2001.“