8.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 207/2006

z dne 7. februarja 2006

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane (1), ki se gibljejo v Skupnosti, in zlasti člena 122 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere države članice ali njihovi pristojni organi so zahtevali spremembe prilog k Uredbi (EGS) št. 574/72 v skladu s postopkom, ki ga Uredba določa.

(2)

Predlagane spremembe zaradi odločitev zadevnih držav članic ali njihovih pristojnih organov določajo organe, odgovorne za zagotavljanje, da se zakonodaja o socialni varnosti izvaja skladno z zakonodajo Skupnosti.

(3)

Sistemi, ki jih je treba upoštevati pri izračunu povprečnih letnih stroškov socialnih prejemkov v naravi v skladu s členoma 94 in 95 Uredbe (EGS) št. 574/72, so navedeni v Prilogi 9.

(4)

Soglasno je bilo sprejeto mnenje Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge 1 do 5 in priloge 7 do 10 k Uredbi (EGS) št. 574/72 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2006

Za Komisijo

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 1).


PRILOGA

1.

Priloga 1 se spremeni:

(a)

Oddelek „K. CIPER“ se nadomesti z:

„K.   CIPER:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μinister za delo in socialno zavarovanje), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (Minister za zdravje), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (Minister za finance), Λευκωσία.“

(b)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministrstvo za socialno varstvo, Riga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministrstvo za zdravje, Riga).“

(c)

Oddelek „O. MADŽARSKA“ se nadomesti z:

„O.   MADŽARSKA:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Ministrstvo za zdravje), Budimpešta.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministrstvo za mladino, družino in socialne zadeve ter enake možnosti), Budimpešta.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministrstvo za zaposlovanje in delo), Budimpešta.

4.

Pénzügyminisztérium (Ministrstvo za finance), Budimpešta.“

(d)

Oddelek „Q. NIZOZEMSKA“ se spremeni:

Točka 2 se nadomesti z:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister za javno zdravje, socialno varstvo in šport), Haag.“

(e)

Oddelek „R. AVSTRIA“ se nadomesti z:

„R.   AVSTRIJA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Zvezni minister za socialno varnost, zaščito generacij in potrošnikov), Dunaj.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Zvezni minister za gospodarske zadeve in delo), Dunaj.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Zvezno ministrstvo za zdravje in ženske), Dunaj.

4.

Posebni sistemi za javne uslužbence:

Bundeskanzler (zvezni kancler), Dunaj, ali zadevna deželna vlada.“

2.

Priloga 2 se spremeni:

(a)

Oddelek „J. ITALIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 3.A se nadomesti z:

„A.

Zaposlene osebe:

(a)

na splošno:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varstvo), deželni uradi;

(b)

za delavce v zabavni industriji:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nacionalni zavod za socialno varstvo in pomoč za delavce v zabavni industriji), Rim;

(c)

za novinarje:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Državni zavod socialnega varstva za italijanske novinarje ‚G. Amendola‘), Rim.“

(ii)

Točka 3.B se nadomesti z:

„B.

Samozaposlene osebe:

(a)

za zdravnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za zdravnike);

(b)

za farmacevte:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za farmacevte);

(c)

za veterinarje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za veterinarje);

(d)

za medicinske sestre, pomožno zdravstveno osebje in otroške negovalke:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

(e)

za inženirje in arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

(f)

za geometre:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

(g)

za pravne zastopnike in odvetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

(h)

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za ekonomiste);

(i)

za računovodje:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za računovodje);

(j)

za strokovnjake za zaposlovanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za strokovnjake za zaposlovanje);

(k)

za notarje:

Cassa nazionale notariato (Nacionalna blagajna za notarje);

(l)

za carinske zastopnike:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC);

(m)

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

(n)

za kmetijske tehnike in strokovnjake:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

(o)

za prodajne zastopnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

(p)

za industrijske tehnike:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

(q)

za aktuarje, kemike, agronome, gozdarje in geologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

(r)

za psihologe:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za psihologe);

(s)

za novinarje:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Državni zavod socialnega varstva za italijanske novinarje ‚Giovanni Amendola‘).“

(b)

Oddelek „K. CIPER“ se nadomesti z:

„K.   CIPER:

1.

Socialni prejemki v naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministrstvo za zdravje, Nikozija).

2.

Denarni socialni prejemki:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Oddelek za storitve socialnega zavarovanja, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Nikozija).

3.

Družinski prejemki:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socialno pomoč in prejemke, Ministrstvo za finance), Nikozija.“

(c)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA:

Pristojnost nosilcev urejajo določbe latvijske zakonodaje, če ni v nadaljevanju določeno drugače.

1.

Za vse zavarovalne primere, razen za zdravstvene storitve: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga).

2.

Zdravstvene storitve: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje, Riga).“

(d)

Oddelek „O. MADŽARSKA“ se spremeni:

Točka 6 se nadomesti z:

„6.

Družinski prejemki:

Denarni socialni prejemki:

1.

Magyar Államkincstár (Madžarska državna zakladnica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja).“

(e)

Oddelek „Q. NIZOZEMSKA“ se spremeni:

Točka 1 se nadomesti z:

„1.

Bolezen in materinstvo:

(a)

socialni prejemki v naravi:

za osebe, ki so se v skladu s členom 2 Zakona o zdravstvenem zavarovanju dolžne zavarovati pri zdravstveni zavarovalnici: zdravstvena zavarovalnica, pri kateri zadevna oseba sklene zdravstveno zavarovanje v smislu Zakona o zdravstvenem zavarovanju,

ali osebe, ki niso vključene v kategorijo iz prejšnje alinee in prebivajo v tujini ter so v skladu z Uredbo ali Sporazumom EGP ali Sporazumom s Švico o prostem pretoku oseb po nizozemski zakonodaji upravičene do zdravstvenega varstva v državi, v kateri imajo prebivališče:

1.

ali vpisa in plačevanja obveznih prispevkov: the College voor zorgverzekeringen v mestu Diemen;

2.

ali zdravstvenega varstva: CZ v Tilburgu;

(b)

denarni socialni prispevki:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za zavarovanje zaposlenih, Amsterdam);

(c)

dodatki za zdravstveno nego:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

(f)

Oddelek „R. AVSTRIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 2(b) se nadomesti z:

„(b)

Za uporabo člena 45(6) Uredbe takrat, kadar ni bilo končano obdobje plačevanja prispevkov v Avstriji, in zaradi upoštevanja obdobja vojaškega in civilnega služenja ter obdobja za vzgojo otrok, ki ni bilo pred zavarovalno dobo v Avstriji ali po njej;

Pensionsversicherungsanstalt (Zavod za pokojninsko zavarovanje), Dunaj.“

(ii)

Točka 4 se nadomesti z:

„4.

Družinski prejemki:

(a)

Družinski prejemki, razen Kinderbetreuungsgeld (razen dodatka za nego otroka):

Finanzamt (Davčna uprava);

(b)

Kinderbetreuungsgeld (dodatek za nego otroka):

nosilec zdravstvenega zavarovanja, pri katerem je prosilec zavarovan ali je bil do nedavnega zavarovan, sicer Gebietskrankenkasse (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), pri katerem je bila vložena vloga.“

(g)

Oddelek „S. POLJSKA“ se spremeni:

(i)

Točka 2(a) se nadomesti z:

„(a)

za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v podtočkah (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) in (e)(ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Lódžu – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno na Poljskem, s prebivališčem na ozemlju Španije, Portugalske, Italije, Grčije, Cipra ali Malte;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, Portugalski, Italiji, Grčije, na Cipru ali Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno na Poljskem, s prebivališčem na ozemlju Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške ali Slovenije;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Avstriji, Češki, Madžarski, Slovaški ali Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno v Nemčiji, s prebivališčem na ozemlju Nemčije;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Szczecinu – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno na Poljskem, s prebivališčem na ozemlju Danske, Finske, Švedske, Litve, Latvije ali Estonije;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Danski, Finski, Švedski, Litvi, Latviji ali Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. Podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno na Poljskem, s prebivališčem na ozemlju Belgije, Francije, Nizozemske, Luksemburga, Irske ali Združenega kraljestva;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Franciji, Nizozemski, Luksemburgu, Irski ali Združenem kraljestvu;“

(ii)

Točka 3(a) se nadomesti z:

„(a)

socialni prejemki v naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalni zdravstveni sklad), Varšava;“

(iii)

Točka 3(b)(ii) se nadomesti z:

„(ii)

invalidnost ali smrt glavnega hranilca:

za osebe, ki so bile v času nastopa tveganja zaposlene ali samozaposlene (razen za samozaposlene kmete), in za osebe, ki so bile ob nastopu tveganja nezaposleni diplomanti, napoteni na usposabljanje ali pripravništvo:

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v podtočki (a) točke 2,

za osebe, ki so bile v času nastopa tveganja samozaposleni kmetje:

enote Kmetijskega sklada socialnega zavarovanja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v podtočki (b) točke 2,

za poklicne vojake, če je tveganje nastopilo med obdobjem opravljanjem vojaške službe:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi),

za častnike, navedene v podtočki (d) točke 2, če je tveganje nastopilo med služenjem v eni od enot, navedenih v podtočki (d) točke 2:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi),

za zaporne paznike, če je tveganje nastopilo med obdobjem opravljanja take službe:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi),

za sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje.“

(iv)

Točke 4 (c), (d) in (e) se nadomestijo z:

„(c)

za poklicne vojake:

specializirani organi pri Ministrstvu za nacionalno obrambo;

(d)

za pripadnike Policije, pripadnike Nacionalne gasilske brigade, pripadnike Mejne straže, pripadnike Agencije za notranjo varnost, pripadnike Obveščevalne agencije in pripadnike Vladne varnostne službe:

specializirani organi pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo;

(e)

za zaporne paznike:

specializirani organi pri Ministrstvu za pravosodje;“

(v)

Točka 4(g) se nadomesti z:

„(g)

za upokojence:

ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za zaposlene in samozaposlene, razen za samozaposlene kmete: enot Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v podtočki (a) točke 2,

ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za kmete:

enot Kmetijskega sklada socialnega zavarovanja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v podtočki (b) točke 2,

ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za poklicne vojake:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi),

ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za častnike, navedene v podtočki (d) točke 2;

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi),

ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za zaporne paznike:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi),

za nekdanje sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje.“

(vi)

Točka 6 se nadomesti z:

„6.

Družinski prejemki:

območni center za socialno pomoč, krajevno pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča osebe, ki je upravičena do socialnih prejemkov.“

(h)

Oddelek „X. ŠVEDSKA“ se spremeni:

Točka 2 se nadomesti z:

„2.

Za denarna nadomestila za primer brezposelnosti:

(a)

za namen uporabe členov 80 do 82 izvedbene uredbe:

sklad za brezposelnost, ki naj bi bil pristojen za obravnavo vlog za nadomestilo v primeru brezposelnosti na Švedskem, ali

nadzorni organ;

(b)

za namen uporabe člena 83 izvedbene uredbe:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (švedska Uprava za zavarovanje za primer brezposelnosti).“

3.

Priloga 3 se spremeni:

(a)

Oddelek „B. ČEŠKA“ se spremeni:

Točka 1 se nadomesti z:

„1.

Socialni prejemki v naravi:

(a)

na splošno:

zdravstvena zavarovalnica (po izbiri);

(b)

zračna reševalna služba:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministrstvo za zdravje).“

(b)

Oddelek „J. ITALIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 3.A se nadomesti z:

„A.

Zaposlene osebe:

(a)

na splošno:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varstvo), deželni uradi;

(b)

za delavce v zabavni industriji:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nacionalni zavod za socialno varstvo in pomoč za delavce v zabavni industriji), Rim;

(c)

za novinarje:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Državni zavod socialnega varstva za italijanske novinarje ‚Giovanni Amendola‘), Rim.“

(ii)

Točka 4 se nadomesti z:

„4.

Posmrtnina:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varstvo), deželni uradi;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje proti nezgodam pri delu), deželni uradi; IPSEMA.“

(c)

Oddelek „K. CIPER“ se nadomesti z:

„K.   CIPER:

1.

Socialni prejemki v naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministrstvo za zdravje, Nikozija).

2.

Denarni socialni prejemki:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Oddelek za storitve socialnega zavarovanja, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Nikozija).

3.

Družinski prejemki:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socialno pomoč in prejemke, Ministrstvo za finance, Nikozija).“

(d)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA:

1.

Za vse zavarovalne primere, razen za zdravstvene storitve:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga).

2.

Zdravstvene storitve:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje, Riga).“

(e)

Oddelek „O. MADŽARSKA“ se spremeni:

(i)

Točka I.1 se nadomesti z:

„1.

Bolezen in materinstvo:

Socialni prejemki v naravi in denarni socialni prejemki:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja in Območni skladi zdravstvenega zavarovanja).“

(ii)

Točka I.6 se nadomesti z:

„6.

Družinski prejemki:

Denarni socialni prejemki:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Regionalni direktorat v Budimpešti in okrožju Pešta Madžarske državna zakladnice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja).“

(iii)

Točka II.1 se nadomesti z:

„1.

Bolezen in materinstvo:

Socialni prejemki v naravi in denarni socialni prejemki:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja in Območni skladi zdravstvenega zavarovanja).“

(iv)

Točka II.6 se nadomesti z:

„6.

Družinski prejemki:

Denarni socialni prejemki:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Regionalni direktorat v Budimpešti in okrožju Pešta Madžarske državna zakladnice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja).“

(f)

Oddelek „Q. NIZOZEMSKA“ se spremeni:

Točka 1(a) se nadomesti z:

„(a)

socialni prejemki v naravi:

(i)

nosilec v kraju stalnega prebivališča:

CZ, Tilburg;

(ii)

nosilec v kraju začasnega prebivališča:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Vzajemno združenje zdravstvenega zavarovanja), Amersfoort.“

(g)

Oddelek „R. AVSTRIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 1(b)(ii) se nadomesti z:

„(ii)

v primeru zdravljenja v bolnišnici, za kar je odgovoren območni zdravstveni sklad, območni zdravstveni sklad (Landesgesundheitsfonds), pristojen za kraj stalnega prebivališča ali kraj začasnega prebivališča zadevne osebe;“

(ii)

Točka 2(b) se nadomesti z:

„(b)

V vseh drugih primerih, razen za uporabo člena 53 izvedbene uredbe:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Zavod za pokojninsko zavarovanje, Dunaj).“

(iii)

Točka 3(a)(ii) se nadomesti z:

„(ii)

v primeru zdravljenja v bolnišnici, za kar je odgovoren območni zdravstveni sklad, območni zdravstveni sklad (Landesgesundheitsfonds), pristojen za kraj stalnega prebivališča ali kraj začasnega prebivališča zadevne osebe;“

(iv)

Točka 5 se nadomesti z:

„5.

Družinski prejemki:

Finanzamt (Davčni urad), pristojen v kraju stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča zadevne osebe.“

(h)

Oddelek „S. POLJSKA“ se spremeni:

(i)

Točka 2(a) se nadomesti z:

„(a)

za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v podtočkah (c), (d) in (e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Lódžu – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, Portugalski, Italiji, Grčiji, na Cipru ali Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile:

(a)

zavarovalno dobo izključno na Poljskem, s prebivališčem na ozemlju Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške ali Slovenije;

(b)

zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Avstriji, Češki, Madžarski, Slovaški ali Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Szczecinu – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Danski, Finski, Švedski, Litvi, Latviji ali Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. Podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Franciji, Nizozemski, Luksemburgu, Irski ali Združenem kraljestvu.“

(ii)

Točka 2(g) se nadomesti z:

„(g)

za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo izključno v tujini:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Lódźu – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, Portugalski, Italiji, Grčiji, na Cipru ali Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Avstriji, Češki, Madžarski, Slovaški ali Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Szczecinu – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Danski, Finski, Švedski, Litvi, Latviji ali Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. Podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Franciji, Nizozemski, Luksemburgu, Irski ali Združenem kraljestvu.“

(iii)

Točka 3(b)(ii) se nadomesti z:

„(ii)

invalidnost ali smrt glavnega hranilca:

za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile (razen za samozaposlene kmete):

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2(a),

za osebe, ki so bile pred kratkim samozaposleni kmetje:

enote Kmetijskega sklada socialnega zavarovanja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v točki 2(b),

za poklicne vojake za obdobje opravljanja vojaške službe na Poljskem, če je zadnja doba zajemala obdobje takega služenja, in za zavarovalno dobo v tujini:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je pristojna ustanova, navedena v tretji alinei Priloge 2(3)(b)(ii),

za častnike, navedene v točki 2(d), za obdobje opravljanja vojaške službe na Poljskem, če je zadnja doba zajemala obdobje služenja v eni od enot, navedenih v podtočki točke 2(d), in za zavarovalno dobo v tujini:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je pristojna ustanova, navedena v četrti alinei Priloge 2(3)(b)(ii),

za zaporne paznike za obdobje opravljanja službe na Poljskem, če je zadnja doba zajemala obdobje takega služenja, in za zavarovalno dobo v tujini:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi), če je pristojna ustanova, navedena v peti alinei Priloge 22(3)(b)(ii),

za sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje,

za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo izključno v tujini:

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2(g).“

4.

Priloga 4 se spremeni:

(a)

Oddelek „K. CIPER“ se nadomesti z:

„K.   CIPER:

1.

Socialni prejemki v naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministrstvo za zdravje, Nikozija).

2.

Denarni socialni prejemki:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Oddelek za storitve socialnega zavarovanja, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Nikozija).

3.

Družinski prejemki:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socialno pomoč in prejemke, Ministrstvo za finance, Nikozija).“

(b)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA

1.

Za vse zavarovalne primere, razen za zdravstvene storitve:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga).

2.

Zdravstvene storitve:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje, Riga).“

(c)

Oddelek „O. MADŽARSKA“ se spremeni:

(i)

Točka 6 se nadomesti z:

„6.

Družinski prejemki:

Denarni socialni prejemki:

1.

Magyar Államkincstár (Madžarska državna zakladnica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja).

Nadomestilo za čas porodniškega dopusta in materinski dodatek:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad zdravstvenega zavarovanja).“

(d)

Oddelek „Q. NIZOZEMSKA“ se spremeni:

Točka 1 se nadomesti z:

„1.

Bolezen, materinstvo, invalidnost, nesreče pri delu, poklicne bolezni in brezposelnost:

(a)

socialni prejemki v naravi:

College voor zorgverzekeringen (Uprava za socialno zavarovanje) Diemen:

(b)

denarni socialni prispevki:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za zavarovanje zaposlenih, Amsterdam)

(c)

dodatek za zdravstveno nego:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

(e)

Oddelek „R. AVSTRIJA“ se spremeni:

Točka 3 se nadomesti z:

„3.

Družinski prejemki

(a)

Družinski prejemki, razen Kinderbetreuungsgeld (razen dodatka za nego otroka):

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Zvezni minister za socialno varnost, zaščito generacij in potrošnikov), Dunaj;

(b)

Kinderbetreuungsgeld (dodatek za nego otroka):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Sklad zdravstvenega zavarovanja Spodnje Avstrije) – center, pristojen za dodatek za nego otroka.“

(f)

Oddelek „V. SLOVAŠKA“ se spremeni:

Točka 2 se nadomesti z:

„2.

Socialni prejemki v naravi:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ za zdravstveni nadzor), Bratislava“

(g)

Oddelek „W. FINSKA“ se nadomesti z:

„W.   FINSKA

1.

Zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za materinstvo, nacionalne pokojnine, družinski prejemki, denarna nadomestila za primer brezposelnosti in pokojnine iz dela:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki.

2.

Pokojnine iz dela:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Nesreče pri delu, poklicne bolezni:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Zveza zavodov za nezgodno zavarovanje), Helsinki.“

5.

Priloga 5 se spremeni:

(a)

Oddelek „67. DANSKA–FINSKA“ se nadomesti z:

„67.   DANSKA–FINSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter denarnimi nadomestili za primer brezposelnosti) in členom 105 izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).“

(b)

Oddelek „130. ŠPANIJA–FRANCIJA“ se nadomesti z:

„130.   ŠPANIJA–FRANCIJA

Sporazum z dne 17. maja 2005 o vzpostavitvi posebne ureditve za upravljanje in poravnavo vzajemnih zahtevkov glede prejemkov iz zdravstvenega varstva v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.“

(c)

Oddelek „142. ŠPANIJA–PORTUGALSKA“ se nadomesti z:

„142.   ŠPANIJA–PORTUGALSKA

(a)

Členi 42, 43 in 44 Upravnega dogovora z dne 22. maja 1970;

(b)

Sporazum z dne 2. oktobra 2002 med Španijo in Portugalsko o podrobni določitvi ureditve za upravljanje in poravnavo vzajemnih zahtevkov v zvezi z zdravstvenim varstvom v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 zaradi lažjega in hitrejšega reševanja teh zahtevkov v skladu s členi 93, 94 in 95 Uredbe (EGS) št. 574/72.“

(d)

Oddelek „146. ŠPANIJA–ŠVEDSKA“ se nadomesti z:

„146.   ŠPANIJA–ŠVEDSKA

Sporazum z dne 1. decembra 2004 o povračilu stroškov socialnih prejemkov v naravi, določenim z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.“

(e)

Oddelek „290. PORTUGALSKA–ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se nadomesti z:

„290.   PORTUGALSKA–ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dogovor z dne 8. junija 2004 o členih 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uvedbi drugih metod povračila stroškov socialnih prejemkov v naravi, določenim z uredbo, v obeh državah z začetkom veljavnosti 1. januarja 2003.“

(f)

Oddelek „298. FINSKA–ŠVEDSKA“ se nadomesti z:

„298.   FINSKA–ŠVEDSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter denarnimi nadomestili za primer brezposelnosti) in členom 105 izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).“

6.

Priloga 7 se spremeni:

(a)

Oddelek „G. ŠPANIJA“ se nadomesti z:

„G.   ŠPANIJA

Banco Popular, Madrid.“

(b)

Oddelek „W. FINSKA“ se nadomesti z:

„W.   FINSKA

jih ni.“

7.

Priloga 8 se spremeni:

Točka A(a) se nadomesti z:

„(a)

z referenčnim obdobjem enega koledarskega meseca pri urejanju zadev med:

Belgijo in Češko,

Belgijo in Nemčijo,

Belgijo in Grčijo,

Belgijo in Španijo,

Belgijo in Francijo,

Belgijo in Irsko,

Belgijo in Litvo,

Belgijo in Luksemburgom,

Belgijo in Avstrijo,

Belgijo in Poljsko,

Belgijo in Portugalsko,

Belgijo in Slovaško,

Belgijo in Finsko,

Belgijo in Švedsko,

Belgijo in Združenim kraljestvom,

Češko in Dansko,

Češko in Nemčijo,

Češko in Grčijo,

Češko in Španijo,

Češko in Francijo,

Češko in Irsko,

Češko in Latvijo,

Češko in Litvo,

Češko in Luksemburgom,

Češko in Madžarsko,

Češko in Malto,

Češko in Nizozemsko,

Češko in Avstrijo,

Češko in Poljsko,

Češko in Portugalsko,

Češko in Slovenijo,

Češko in Slovaško,

Češko in Finsko,

Češko in Švedsko,

Češko in Združenim kraljestvom,

Dansko in Litvo,

Dansko in Poljsko,

Dansko in Slovaško,

Nemčijo in Grčijo,

Nemčijo in Španijo,

Nemčijo in Francijo,

Nemčijo in Irsko,

Nemčijo in Litvo,

Nemčijo in Luksemburgom,

Nemčijo in Avstrijo,

Nemčijo in Poljsko,

Nemčijo in Slovaško,

Nemčijo in Finsko,

Nemčijo in Švedsko,

Nemčijo in Združenim kraljestvom,

Grčijo in Litvo,

Grčijo in Poljsko,

Grčijo in Slovaško,

Španijo in Litvo,

Španijo in Avstrijo,

Španijo in Poljsko,

Španijo in Slovenijo,

Španijo in Slovaško,

Španijo in Finsko,

Španijo in Švedsko,

Francijo in Litvo,

Francijo in Luksemburgom,

Francijo in Avstrijo,

Francijo in Poljsko,

Francijo in Portugalsko,

Francijo in Slovenijo,

Francijo in Slovaško

Francijo in Finsko,

Francijo in Švedsko,

Irsko in Litvo,

Irsko in Avstrijo,

Irsko in Poljsko,

Irsko in Portugalsko,

Irsko in Slovaško,

Irsko in Švedsko,

Latvijo in Litvo,

Latvijo in Luksemburgom,

Latvijo in Madžarsko,

Latvijo in Poljsko,

Latvijo in Slovenijo,

Latvijo in Slovaško,

Latvijo in Finsko,

Litvo in Luksemburgom,

Litvo in Madžarsko,

Litvo in Nizozemsko,

Litvo in Avstrijo,

Litvo in Portugalsko,

Litvo in Slovenijo,

Litvo in Slovaško,

Litvo in Finsko,

Litvo in Švedsko,

Litvo in Združenim kraljestvom,

Luksemburgom in Avstrijo,

Luksemburgom in Poljsko,

Luksemburgom in Portugalsko,

Luksemburgom in Slovenijo,

Luksemburgom in Slovaško,

Luksemburgom in Finsko,

Luksemburgom in Švedsko,

Madžarsko in Avstrijo,

Madžarsko in Poljsko,

Madžarsko in Slovenijo,

Madžarsko in Slovaško,

Malto in Slovaško,

Nizozemsko in Avstrijo,

Nizozemsko in Poljsko,

Nizozemsko in Slovaško,

Nizozemsko in Finsko,

Nizozemsko in Švedsko,

Avstrijo in Poljsko,

Avstrijo in Portugalsko,

Avstrijo in Slovenijo,

Avstrijo in Slovaško,

Avstrijo in Finsko,

Avstrijo in Švedsko,

Avstrijo in Združenim kraljestvom,

Poljsko in Portugalsko,

Poljsko in Slovenijo,

Poljsko in Slovaško,

Poljsko in Finsko,

Poljsko in Švedsko,

Poljsko in Združenim kraljestvom,

Portugalsko in Slovenijo,

Portugalsko in Slovaško,

Portugalsko in Finsko,

Portugalsko in Švedsko,

Portugalsko in Združenim kraljestvom,

Slovenijo in Slovaško,

Slovenijo in Finsko,

Slovenijo in Združenim kraljestvom,

Slovaško in Finsko,

Slovaško in Švedsko,

Slovaško in Združenim kraljestvom,

Finsko in Švedsko,

Finsko in Združenim kraljestvom,

Švedsko in Združenim kraljestvom.“

8.

Priloga 9 se spremeni:

(a)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA

Povprečni letni stroški socialnih prejemkov se izračunajo upoštevajoč socialne prejemke v naravi (zdravstvene storitve), ki jih zagotavlja Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje.“

(b)

Oddelek „R. AVSTRIJA“ se spremeni:

Točka 2 se nadomesti z:

„2.

socialni prejemki, ki jih zagotovijo bolnišnice, za katere je odgovoren Landesgesundheitsfonds (območni zdravstveni sklad);“

9.

Priloga 10 se spremeni:

(a)

Oddelek „A. BELGIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 1 se nadomesti z:

„1.

Za namen uporabe člena 14 Uredbe in členov 11(1)(a) in (2) ter 12a, 13 in 14 izvedbene uredbe:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel – (Nacionalni urad za socialno varnost, Bruselj).“

(ii)

Točka 3(b) se nadomesti z:

„3b.

Za namen uporabe členov 14e in 14f Uredbe in člena 12b izvedbene uredbe:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Zvezni javni urad za socialno varnost, Bruselj).“

(iii)

Točka 4 se nadomesti z:

„4.

Za namen uporabe člena 17 Uredbe in:

člen 11(1)(b) izvedbene uredbe:

(a)

Le v posameznih posebnih primerih:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Nacionalni urad za socialno varnost), Bruselj;

(b)

Izjeme v interesu posebnih skupin delavcev:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Zvezni javni urad za socialno varnost, Generalni direktorat za socialno politiko), Bruselj;

člen 11a(1)(b) izvedbene uredbe:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Zelfstandigen (Zvezni javni urad za socialno varnost, Generalni direktorat za samozaposlovanje), Bruselj.“

(iv)

Točka 4a se nadomesti z:

„4a.

za namen uporabe člena 17 Uredbe v zvezi s sistemom za javne uslužbence:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Bruselj.“

(b)

Oddelek „D. NEMČIJA“ se spremeni:

Točka 2 se nadomesti z:

„2.

Za namen uporabe:

členov 14(1)(a) in 14b(1) Uredbe ter, kadar gre za sporazume v skladu s členom 17 izvedbene uredbe, v povezavi s členom 11 izvedbene uredbe,

členov 14a(1)(a) in 14b(2) ter, kadar gre za sporazume v skladu s členom 17 izvedbene uredbe, v povezavi s členom 11a izvedbene uredbe,

členov 14(2)(b), 14(3), 14a(2) do (4) in 14c(a) ter, kadar gre za sporazume v skladu s členom 17 izvedbene uredbe, v povezavi s členom 12a izvedbene uredbe:

(i)

osebe, ki so zdravstveno zavarovane:

nosilec, pri katerem so zavarovane, in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem;

(ii)

osebe, ki niso zdravstveno zavarovane:

zaposlene osebe:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin, in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem,

za fizične delavce:

pristojni nosilec pokojninskega zavarovanja za fizične delavce in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem.“

(c)

Oddelek „G. ŠPANIJA“ se nadomesti z:

„G.   ŠPANIJA

1.

Za namen uporabe člena 17 Uredbe v posameznih primerih in člen 6(1) (razen posebnega sporazuma med mornarji in ‚Instituto Social de la Marina‘), člen 11(1), člen 11a, člen 12a, člen 13(2) in (3), člen 14(1), (2) in (3) ter člen 109 izvedbene uredbe:

Tesorería General de la Seguridad Social (Splošni sklad socialne varnosti), Madrid.

2.

Za namen uporabe člena 102(2) (razen za mornarje in denarna nadomestila za primer brezposelnosti), člena 110 (razen za mornarje) in člena 113(2) izvedbene uredbe:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nacionalni zavod za socialno varnost), Madrid.

3.

Za namen uporabe člena 102(2) v zvezi z mornarji (razen za denarna nadomestila za primer brezposelnosti) in člena 110 izvedbene uredbe:

Instituto Social de la Marina (Nacionalni zavod za socialno varstvo mornarjev), Madrid.

4.

Za namen uporabe člena 38(1), člena 70(1), člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe, razen za mornarje, in pri zadnjih dveh navedenih členih, razen za osebe v posebnem sistemu za pripadnike oboroženih sil:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Pokrajinski direktorati nacionalnega zavoda za socialno varnost).

5.

Za namen uporabe člena 6(1) (poseben sporazum za mornarje), člena 38(1) (v zvezi z mornarji), člena 70(1), člena 80(2), člena 81, člena 82(2), člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Pokrajinski direktorati nacionalnega zavoda za socialno varstvo mornarjev).

6.

Za namen uporabe člena 102(2) v zvezi z denarnimi nadomestili za primer brezposelnosti:

Servicio Público de Empleo Estatal (Državni javni zavod za zaposlovanje), INEM, Madrid.

7.

Za namen uporabe člena 80(2), člena 81 in člena 82(2) izvedbene uredbe v zvezi z denarnimi nadomestili za primer brezposelnosti, razen za mornarje:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (pokrajinski direktorati Državnega javnega zavoda za zaposlovanje), INEM, Madrid.

8.

Za namen uporabe člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe v zvezi z družinskimi prejemki za osebe v posebnem sistemu za pripadnike oboroženih sil: Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Generalni direktorat za čoveške vire, Ministrstvo za obrambo), Madrid.

9.

Poseben sistem za javne uslužbence: Za namen uporabe členov 14e, 14f in 17 Uredbe in člena 12a izvedbene uredbe: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Splošni sistem vzajemnega zavarovanja za državne javne uslužbence, Osrednje službe), Madrid.

10.

Poseben sistem za pripadnike oboroženih sil: Za namen uporabe členov 14e, 14f in 17 Uredbe in člena 12a izvedbene uredbe:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Zavod za socialno zavarovanje oboroženih sil), Madrid.

11.

Poseben sistem za uradnike v pravosodnem sistemu: Za namen uporabe členov 14e, 14f in 17 Uredbe in člena 12a izvedbene uredbe:

Mutualidad General Judicial (Splošni sistem vzajemnega zavarovanja za sodstvo), Madrid.“

(d)

Oddelek „J. ITALIJA“ se spremeni:

(i)

Točka 1 se nadomesti z:

„1.

Za namen uporabe člena 6(1) izvedbene uredbe:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Ministrstvo za delo in socialno politiko), Rim.“

(ii)

Točka 3 se nadomesti z:

„3.

Za namen uporabe členov 11a in 12 izvedbene uredbe:

 

za zdravnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za zdravnike);

 

za farmacevte:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za farmacevte);

 

za veterinarje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za veterinarje);

 

za medicinske sestre, pomožno zdravstveno osebje in otroške negovalke:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za medicinske sestre, pomožno zdravstveno osebje in otroške negovalke);

 

za prodajne zastopnike in trgovske potnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Nacionalni urad za pomoč prodajnim zastopnikom in trgovskim potnikom);

 

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za biologe);

 

za strokovnjake v industriji:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za strokovnjake v industriji);

 

za psihologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za psihologe);

 

za novinarje:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Državni zavod socialnega varstva za italijanske novinarje ‚Giovanni Amendola‘);

 

za aktuarje, kemike, agronome, gozdarje in geologe:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Nacionalni večsektorski urad za socialno varstvo in pomoč za aktuarje, kemike, agronome, gozdarje in geologe);

 

za kmetijske tehnike in strokovnjake:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Nacionalni urad za socialno varstvo za kmetijske tehnike in strokovnjake);

 

za inženirje in arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Nacionalna blagajna za socialno varstvo inženirjev in arhitektov);

 

za geometre:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za geometre);

 

za pravne zastopnike in odvetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za pravnike);

 

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za ekonomiste);

 

za računovodje:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalna blagajna za socialno varstvo in pomoč za računovodje);

 

za strokovnjake za zaposlovanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalni urad za socialno varstvo in pomoč za strokovnjake za zaposlovanje);

 

za notarje:

Cassa nazionale notariato (Nacionalna blagajna za notarje);

 

za carinske zastopnike:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Sklad za socialno varstvo špediterjev).“

(e)

Oddelek „K. CIPER“ se nadomesti z:

„K.   CIPER:

1.

Za namen uporabe členov 14c, 14d(3) in 17 Uredbe ter členov 6(1), 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 91(2) in 109 izvedbene uredbe:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Oddelek za storitve socialnega zavarovanja, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Nikozija),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socialno pomoč in prejemke, Ministrstvo za finance, Nikozija).

2.

Za namen uporabe členov 8, 102(2) in 110 izvedbene uredbe (za denarne socialne prejemke):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Oddelek za storitve socialnega zavarovanja, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Nikozija);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socialno pomoč in prejemke, Ministrstvo za finance, Nikozija).

3.

Za namen uporabe členov 8, 102(2), 110 in 113(2) izvedbene uredbe (za socialne prejemke v naravi) ter členov 36 in 63 Uredbe:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministrstvo za zdravje, Nikozija).“

(f)

Oddelek „L. LATVIJA“ se nadomesti z:

„L.   LATVIJA

Za namen uporabe:

(a)

členov 14(1), 14a(1), 14a(4), 14b(1), 14d(3) in 17 Uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga);

(b)

členov 10b, 11(1), 11a(1), 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3), 82(2) in 109 izvedbene uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga);

(c)

člena 102(2) izvedbene uredbe (v povezavi s členoma 36 in 63 Uredbe):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje, Riga);

(d)

člena 70(2) Uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državna agencija za socialno zavarovanje, Riga).“

(g)

Oddelek „Q. NIZOZEMSKA“ se spremeni:

Točka 2 se črta. Sedanja točka 3 postane točka 2 in sedanja točka 4 postane točka 3.

(h)

Oddelek „S. POLJSKA“ se spremeni:

(i)

Točka 3 se nadomesti z:

„3.

Za namen uporabe členov 6(1), 10b, 13(2) in (3) ter 14 izvedbene uredbe:

(a)

socialni prejemki v naravi:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalni zdravstveni sklad, Varšava);

(b)

drugi socialni prejemki:

(i)

za zaposlene in samozaposlene osebe, razen za samozaposlene kmete:

območni uradi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavoda za socialno zavarovanje – ZUS), katerih krajevna pristojnost je določena gleda na uradni sedež zavarovančevega delodajalca (ali samozaposlene osebe);

(ii)

za samozaposelne kmete:

regionalne izpostave Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje – KRUS), katerih krajevna pristojnost je določena glede na kraj kmetovega zavarovanja.“

(ii)

Doda se nova točka 13:

„13.

Za namen uporabe člena 109 izvedbene uredbe:

območni uradi Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), ki so ozemeljsko pristojni za kraj prebivališča zaposlenega.“

(i)

Oddelek „V. SLOVAŠKA“ se spremeni:

Točka 12 se nadomesti z:

„12.

Za namen uporabe člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)

glede povračil iz členov 36 in 63 Uredbe:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ za zdravstveni nadzor), Bratislava;

(b)

v zvezi s povračili iz člena 70 Uredbe:

Sociálna poisťovňa (Zavod za socialno zavarovanje), Bratislava.“

(j)

Oddelek „X. ŠVEDSKA“ se spremeni:

Točka 7 se nadomesti z:

„7.

Za namen uporabe člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)

Försäkringskassan (Nacionalni zavod za socialno zavarovanje);

(b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Uprava za zavarovanje za primer brezposelnosti).“