20.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 88/2006

z dne 19. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo na notranjem trgu neoluščenega riža iz zalog španske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1), in zlasti člena 7(4) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 75/91 (2) je določila postopke in pogoje za prodajo neoluščenega riža iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Količina neoluščenega riža, ki ga trenutno hrani španska intervencijska agencija, je zelo velika in obdobje skladiščenja zelo dolgo. Zato je treba odpreti stalni javni razpis za poznejšo prodajo na notranjem trgu približno 16 251 ton neoluščenega riža, ki ga hrani ta agencija.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V pogojih, ki jih določa Uredba (EGS) št. 75/91, odpira španska intervencijska agencija stalni javni razpis za poznejšo prodajo na notranjem trgu količin neoluščenega riža, ki ga slednja hrani, kot je določeno v prilogi te uredbe.

Člen 2

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 1. februar 2006.

2.   Rok za oddajo ponudb za zadnji delni javni razpis je 29. marec 2006.

3.   Ponudbe je treba predložiti španski intervencijski agenciji na naslov:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Teleks: 23427 FEGA E

Faks: (34) 915 21 98 32 in (34) 915 22 43 87

Člen 3

Z odstopanjem od člena 19 Uredbe (EGS) št. 75/91 španska intervencijska agencija najkasneje v torek v tednu, ki sledi roku za oddajo ponudb, sporoči Komisiji količino in povprečne cene različnih prodanih serij, po potrebi razdeljenih po skupinah.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(2)  UL L 9, 12.1.1991, str. 15.


PRILOGA

Skupine

1

2

Količina (približna)

6 251 t

10 000 t

Leto posamezne letine

2002

2003

Vrste riža

vse

vse