20.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 87/2006

z dne 19. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo na notranjem trgu neoluščenega riža iz zalog grške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1), in zlasti člena 7(4) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 75/91 (2) je določila postopke in pogoje za prodajo neoluščenega riža iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Količina neoluščenega riža, ki ga trenutno hrani grška intervencijska agencija, je zelo velika in obdobje skladiščenja zelo dolgo. Zato je treba odpreti stalni javni razpis za poznejšo prodajo na notranjem trgu približno 11 115 ton neoluščenega riža, ki ga hrani ta agencija.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V pogojih, ki jih določa Uredba (EGS) št. 75/91, odpira grška intervencijska agencija stalni javni razpis za poznejšo prodajo na notranjem trgu količin neoluščenega riža, ki ga slednja hrani, kot je določeno v prilogi te uredbe.

Člen 2

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 1. februar 2006.

2.   Rok za oddajo ponudb za zadnji delni javni razpis je 29. marec 2006.

3.   Ponudbe je treba predložiti grški intervencijski agenciji na naslov:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Athens

Telefon: (30) 210 212 48 46 in 212 47 88

Faks: (30) 210 212 47 91

Člen 3

Z odstopanjem od člena 19 Uredbe (EGS) št. 75/91 grška intervencijska agencija najkasneje v torek v tednu, ki sledi roku za oddajo ponudb, sporoči Komisiji količino in povprečne cene različnih prodanih serij, po potrebi razdeljenih po skupinah.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(2)  UL L 9, 12.1.1991, str. 15.


PRILOGA

Skupine

1

2

3

Količina (približna)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Leto posamezne letine

1999

2000

2002

Vrste riža

vse

vse

okroglozrnatega, srednjezrnatega in dolgozrnatega riža A