20.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/54


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 7. aprila 2006

o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1, člena 14.3 in člena 23 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernico ECB/2004/13 z dne 1. julija 2004 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja in za mednarodne organizacije (1) je treba spremeniti, da bi se uvedle spremembe v opredelitev „rezerve“ in odstranil prag, pod katerim se stanja na računu čez noč, ki se vodijo v okviru denarne/investicijske storitve, ne obrestujejo. Smernica ECB/2004/13 je enkrat že bila spremenjena in bi jo bilo treba zaradi jasnosti in preglednosti ponovno sprejeti.

(2)

V skladu s členom 23 v povezavi s členom 43.4 Statuta lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: „sodelujoče NCB“), vzpostavljajo odnose s centralnimi bankami v drugih državah ter, kadar je to primerno, z mednarodnimi organizacijami ter v svojih odnosih s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami opravljajo vse vrste bančnih poslov.

(3)

Svet ECB meni, da bi moral Eurosistem pri opravljanju storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv za te stranke delovati kot enoten sistem ne glede na to, kateri član Eurosistema te storitve opravlja. Po mnenju Sveta ECB je zato treba sprejeti to smernico, s katero naj se med drugim zagotovi, da se storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv opravljajo na standardizirani podlagi pod usklajenimi pogoji, da ECB prejme ustrezne informacije o teh storitvah in da se opredelijo zahtevane minimalne skupne značilnosti pogodbenih dogovorov s strankami.

(4)

Po mnenju Sveta ECB je treba potrditi, da so vse informacije, podatki in dokumenti, ki jih pripravijo ali si jih izmenjajo člani Eurosistema v okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv, zaupne narave in zanje velja člen 38 Statuta.

(5)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitve

V tej smernici:

„vse vrste bančnih poslov“ vključujejo opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije v zvezi z upravljanjem rezerv teh centralnih bank, držav in mednarodnih organizacij,

„pooblaščeno osebje ECB“ pomeni osebe v ECB, ki jih Izvršilni odbor vsakokrat določi kot pooblaščene pošiljatelje in prejemnike informacij, ki se posredujejo v okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv,

„centralne banke“ vključujejo denarne organe,

„stranka“ pomeni katero koli državo (vključujoč kateri koli javni organ ali državno agencijo), katero koli centralno banko ali denarni organ zunaj euroobmočja ali katero koli mednarodno organizacijo, za katero član Eurosistema opravlja storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv,

„storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv“ pomenijo storitve na področju upravljanja rezerv, navedene v členu 2, ki jih člani Eurosistema lahko opravljajo za stranke in ki omogočajo strankam, da celovito upravljajo svoje rezerve preko enega samega člana Eurosistema,

„ponudnik storitev Eurosistema“ pomeni člana Eurosistema, ki se zavezuje opravljati celoten sklop storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv,

„ponudnik posameznih storitev“ pomeni člana Eurosistema, ki se ne zavezuje zagotavljati celotnega sklopa storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv,

„mednarodna organizacija“ pomeni katero koli organizacijo, razen institucij in organov Skupnosti, ustanovljeno z mednarodno pogodbo ali na njeni podlagi,

„rezerve“ pomenijo strankina primerna sredstva za zavarovanje, denominirana v eurih, t.j. denarna sredstva in vsi vrednostni papirji, ki so uvrščeni med „finančno premoženje z liste 1“ v bazi podatkov o primernih sredstvih za zavarovanje v Eurosistemu, kot je objavljena in dnevno posodobljena na spletni strani ECB, razen: (i) vrednostnih papirjev, ki spadajo v „skupino izdajateljev 3“, in, za preostale skupine izdajateljev, vrednostnih papirjev, ki spadajo v „likvidnostno kategorijo IV“; (ii) sredstev, namenjenih izključno za izpolnjevanje pokojninskih in sorodnih obveznosti stranke v razmerju do njenih bivših ali sedanjih zaposlenih; (iii) namenskih računov, ki jih je stranka odprla pri članu Eurosistema za reprogramiranje javnega dolga v okviru mednarodnih pogodb; in (iv) druge take kategorije sredstev v eurih, kot jih vsakokrat določi Svet ECB.

Člen 2

Seznam storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv

Storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv so naslednje:

1.

Skrbniški računi za rezerve;

2.

Skrbniške storitve:

(a)

izpiski o skrbniškem računu ob koncu meseca z možnostjo, da jih stranka na zahtevo prejme tudi na druge datume;

(b)

posredovanje izpiskov preko sistema SWIFT vsem strankam, ki so zmožne prejemati izpiske po tej poti, in preko drugih primernih sredstev tistim strankam, ki niso članice sistema SWIFT;

(c)

obveščanje o korporacijskih dejanjih v zvezi z vrednostnimi papirji na računih strank (npr. izplačilo kuponov in vračilo glavnice);

(d)

obdelava korporacijskih dejanj za stranke;

(e)

omogočanje, z nekaterimi omejitvami, dogovorov med strankami in agenti, ki so tretje osebe, v zvezi z delovanjem programov za avtomatsko posojanje vrednostnih papirjev;

3.

Storitve poravnave:

(a)

storitve poravnave s klavzulo brez predhodnega plačila/izročitev proti plačilu za vse vrednostne papirje v eurih, za katere so odprti skrbniški računi;

(b)

potrditev poravnave za vse operacije preko sistema SWIFT (ali preko drugih primernih sredstev za stranke, ki niso članice sistema SWIFT);

4.

Denarne/investicijske storitve:

(a)

nakup/prodaja deviznih sredstev za račune strank, ki ga član Eurosistema opravi za lasten račun in ki pokriva promptni nakup/prodajo eura vsaj proti valutam držav skupine G10 zunaj euroobmočja;

(b)

storitve vezave depozitov za račun stranke;

(c)

stanje na računu čez noč:

lista 1 – avtomatična investicija določenega omejenega zneska na posamezno stranko za lasten račun,

lista 2 – možnost investiranja sredstev za račun stranke pri drugih udeležencih na trgu;

(d)

izvrševanje investiranja za stranke v skladu z njihovimi trajnimi navodili in v okviru sklopa storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv;

(e)

izvrševanje naročil strank za nakup/prodajo vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu.

Člen 3

Opravljanje storitev s strani ponudnikov storitev Eurosistema in ponudnikov posameznih storitev

1.   V okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv se člani Eurosistema razlikujejo na tiste, ki so ponudniki storitev Eurosistema, in tiste, ki so ponudniki posameznih storitev.

2.   Poleg storitev, navedenih v členu 2, lahko ponudnik storitev Eurosistema ponuja strankam tudi druge storitve na področju upravljanja rezerv. Ponudnik storitev Eurosistema posamično opredeli te storitve in zanje ta smernica ne velja.

3.   Ta smernica in zahteve v zvezi s storitvami Eurosistema na področju upravljanja rezerv veljajo za ponudnika posameznih storitev glede ene ali več storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv, ali glede dela takšne storitve, ki jo (jih) ta ponudnik posameznih storitev opravlja in ki predstavlja(jo) del sklopa storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv. Poleg tega lahko ponudnik posameznih storitev ponuja strankam tudi druge storitve na področju upravljanja rezerv, ki jih posamično opredeli. Za take storitve ta smernica ne velja.

Člen 4

Informacije glede storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv

1.   Člani Eurosistema posredujejo pooblaščenemu osebju ECB vse relevantne informacije o opravljanju storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv z novimi in obstoječimi strankami ter obvestijo pooblaščeno osebje ECB, kadar se potencialna stranka obrne nanje.

2.   Preden člani Eurosistema razkrijejo identiteto obstoječe, nove ali potencialne stranke, si prizadevajo pridobiti njeno soglasje za to.

3.   Če član Eurosistema soglasja ne pridobi, posreduje pooblaščenemu osebju ECB zahtevane informacije, ne da bi razkril identiteto stranke.

Člen 5

Prepoved in prekinitev opravljanja storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv

1.   ECB bo za vpogled članov Eurosistema vodila seznam obstoječih, novih ali potencialnih strank, na katerih rezerve se nanaša nalog za zamrznitev ali podoben ukrep s strani katere od držav članic EU na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov ali s strani Evropske unije.

2.   Če član Eurosistema na podlagi ukrepa ali odločitve, razen tistih iz odstavka 1, ki jo je član Eurosistema ali država članica, v kateri se nahaja član Eurosistema, sprejela zaradi nacionalne politike ali nacionalnega interesa, prekine opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv za obstoječo stranko ali odkloni opravljanje teh storitev za novo ali potencialno stranko, mora o tem nemudoma obvestiti pooblaščeno osebje ECB. Pooblaščeno osebje ECB o tem nemudoma obvesti druge člane Eurosistema. Kljub takemu ukrepu ali odločitvi lahko storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv za te stranke opravljajo drugi člani Eurosistema.

3.   V zvezi z razkritjem identitete obstoječe, nove ali potencialne stranke, ki se opravi na podlagi odstavka 2, se uporablja člen 4(2) in (3).

Člen 6

Odgovornost za opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv

1.   Vsak član Eurosistema je odgovoren za sklepanje pogodbenih dogovorov s svojimi strankami, ki jih šteje kot primerne za opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv.

2.   Vsak član Eurosistema, ki opravlja storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv ali njihov del za svoje stranke, jamči za vsako tako storitev, ki jo opravi, pri čemer se upoštevajo morebitne posebne določbe, ki veljajo zanj ali so z njim dogovorjene.

Člen 7

Dodatne minimalne skupne značilnosti pogodbenih dogovorov s strankami

Člani Eurosistema morajo zagotoviti, da so njihovi pogodbeni dogovori s strankami v skladu s to smernico in z naslednjimi dodatnimi minimalnimi skupnimi značilnostmi. Pogodbeni dogovor mora:

(a)

določati, da je sopogodbenik stranke član Eurosistema, s katerim je stranka sklenila dogovor o opravljanju storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv ali dela teh storitev, in da ta dogovor sam po sebi ne ustvarja pravic ali upravičenj stranke do katerega koli drugega člana Eurosistema. Kljub tej določbi lahko stranka sklene dogovor z več člani Eurosistema;

(b)

navesti povezave, ki se lahko uporabijo za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, ki jih imajo sopogodbeniki strank, in relevantna tveganja pri uporabi povezav, ki niso primerne za operacije denarne politike;

(c)

vsebovati določilo, da se nekateri posli v okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv opravljajo po najboljših prizadevanjih;

(d)

vsebovati določilo, da član Eurosistema lahko daje strankam predloge v zvezi s časom in izvrševanjem posla v izogib navzkrižju z denarno politiko in politiko deviznega tečaja Eurosistema in da v tem primeru ta član ne odgovarja za posledice, ki bi jih taki predlogi imeli za stranko;

(e)

vsebovati določilo, da Eurosistem pregleduje nadomestila, ki jih člani Eurosistema zaračunavajo svojim strankam za opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv, in da za stranke, v skladu z veljavnim pravom, veljajo spremembe nadomestil, ki bi izhajale iz teh pregledov.

Člen 8

Vloga ECB

ECB bo koordinirala splošno opravljanje storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv in s tem povezani informacijski okvir. Vsak član Eurosistema, ki postane ali preneha biti ponudnik storitev Eurosistema, mora o tem obvestiti ECB.

Člen 9

Končne določbe

1.   Ta smernica je naslovljena na sodelujoče NCB.

2.   Smernica ECB/2004/13 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno smernico se razlagajo kakor sklicevanja na to smernico.

3.   Ta smernica začne veljati 12. aprila 2006. Uporablja se od 1. julija 2006.

V Frankfurtu na Majni, 7. aprila 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 241, 13.7.2004, str. 68. Smernica, kakor je bila zadnjič spremenjena s Smernico ECB/2004/20 (UL L 385, 29.12.2004, str. 85).