30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/78


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/140/ES

z dne 20. decembra 2006

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sulfuril fluorida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet in o spremembi Uredbe (ES) št. 1896/2000 (2) sestavlja seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Ta seznam vključuje sulfuril fluorid.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2032/2003 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja sulfuril fluorida glede uporabe v 8. vrsti izdelkov, pripravkih za zaščito lesa, kot je opredeljena v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES.

(3)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 je bila za državo članico poročevalko imenovana Švedska. Švedska je 19. aprila 2005 v skladu s členom 10(5) in (7) navedene uredbe Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 2032/2003 so bile ugotovitve pregleda 8. septembra 2006 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Med pregledom sulfuril fluorida niso našli nobenih odprtih vprašanj ali razlogov za zaskrbljenost, ki bi jih moral obravnavati Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER).

(6)

Različne preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo sulfuril fluorid, pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu o oceni. Zato je primerno vključiti sulfuril fluorid v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu s členom 16(3) Direktive 98/8/ES zagotovi, da se izdajo, spremenijo ali razveljavijo dovoljenja za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo sulfuril fluorid.

(7)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov sulfuril fluorid, in da se olajša ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na sploh.

(8)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se v skladu s členom 10(2)(i)(e) Direktive 98/8/ES uporaba takšnih pripravkov dovoli zgolj usposobljenim strokovnjakom in da se v skladu s členom 10(2)(i)(f) Direktive 98/8/ES oblikujejo ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki bodo zagotovili varnost delavcev/uporabnikov in drugih navzočih oseb.

(9)

Poleg tega je v skladu s členom 10(2)(i)(f) Direktive 98/8/ES primerno zahtevati stalni nadzor in predložitev nadaljnjih podatkov o posameznih točkah, navedenih v poročilu o oceni.

(10)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba dati na voljo ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, in predlagateljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(11)

Državam članicam je treba po vključitvi dati na voljo ustrezno obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES in zlasti za izdajo, spremembo ali razveljavitev dovoljenj za biocidne pripravke v 8. vrsti izdelkov, ki vsebujejo sulfuril fluorid, da se zagotovi njihova skladnost z Direktivo 98/8/ES.

(12)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2007. Besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo nemudoma pošljejo Komisiji.

Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/50/ES z dne 29. maja 2006 (UL L 142, 30.5.2006, str. 6).

(2)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1048/2005 (UL L 178, 9.7.2005, str. 1).


PRILOGA

V Prilogo I k Direktivi 98/8/ES se vstavi naslednja tabela z vnosom „št. 1“

„Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3)

(razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenem v zadnji odločbi o vključitvi njegove aktivne snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta pripravka

Posebne določbe (1)

1

sulfuril fluorid

sulfuril difluorid

Št. ES: 220-281-5

Št. CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1. januar 2009

31. december 2010

31. december 2018

8

Države članice zagotovijo, da so za izdajo dovoljenj izpolnjeni naslednji pogoji:

(1)

pripravek se lahko prodaja samo strokovnjakom, usposobljenim za njegovo uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo;

(2)

predvideni so ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja za delavce/uporabnike in druge navzoče osebe;

(3)

nadzorujejo se koncentracije sulfuril fluorida v oddaljenem troposferskem ozračju.

Države članice tudi zagotovijo, da imetniki dovoljenj pošljejo poročila nadzora iz točke (3) vsakih pet let, z začetkom 1. januarja 2009, neposredno Komisiji.


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm“