27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 376/14


DIREKTIVA 2006/113/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje

(kodificirano besedilo)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 79/923/EGS z dne 30. oktobra 1979 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Varstvo in izboljšanje okolja zahtevata konkretne ukrepe za varstvo voda, vključno z vodami z življem lupinarjev, pred onesnaževanjem.

(3)

Nekatere populacije lupinarjev je treba varovati pred različnimi škodljivimi posledicami odvajanja onesnaževal v morje.

(4)

Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (4) predvideva, da se cilji kakovosti določijo skupno, pri čemer se določijo različne zahteve, ki jih mora okolje doseči, med drugim z opredelitvijo vrednosti parametrov za vodo, vključno z vodami z življem lupinarjev.

(5)

Razlike med določbami v zvezi z zahtevami glede kakovosti voda za lupinarje, ki veljajo v različnih državah članicah, lahko ustvarijo neenake pogoje konkurence in tako neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

(6)

Države članice morajo za dosego ciljev te direktive določiti vode, za katere bo ta direktiva veljala, in mejne vrednosti, ki ustrezajo določenim parametrom. Tako določene vode bodo morale ustrezati tem vrednostim v šest letih po določitvi teh voda.

(7)

Za namen preverjanja zahtev glede kakovosti voda za lupinarje je treba vzeti minimalno število vzorcev in opraviti meritve parametrov, določenih v Prilogi I. Takšno vzorčenje se lahko zmanjša ali prekine glede na rezultate meritev.

(8)

Določene naravne okoliščine so izven nadzora držav članic in zato je treba v določenih primerih omogočiti odstopanja od te direktive.

(9)

Tehnični in znanstveni napredek lahko zahteva hitro prilagajanje nekaterih zahtev, določenih v Prilogi I. Z namenom olajšanja uvedbe ukrepov je treba v ta namen določiti postopek, s katerim se bo vzpostavilo tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo. Takšno sodelovanje mora potekati preko Odbora za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku, ustanovljenega s členom 13(1) Direktive 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (5).

(10)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov, kakor so določeni v delu B Priloge II, za prenos direktiv v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva ureja kakovost voda, primernih za lupinarje, in se uporablja za tiste obalne vode in somornice, za katere države članice določijo, da jih je treba varovati ali izboljšati, da omogočajo življenje lupinarjem (školjke in polži) ter tako prispevajo k visoki kakovosti proizvodov iz užitnih lupinarjev.

Člen 2

Parametri, ki se uporabijo za vode, ki jih določijo države članice, so navedeni v Prilogi I.

Člen 3

1.   Če so vrednosti parametrov podane v stolpcu G ali I, države članice za določene vode opredelijo vrednosti parametrov iz seznama v Prilogi I. Pri tem upoštevajo opombe v obeh stolpcih.

2.   Države članice ne določijo vrednosti, ki bi bile manj stroge od tistih v stolpcu I v Prilogi I, in si prizadevajo doseči priporočene vrednosti v stolpcu G, pri čemer upoštevajo načelo iz člena 8.

3.   Glede odvajanja odpadnih voda, ki vsebujejo „organohalogene snovi“ in „kovine“, se uporabljajo emisijski standardi, ki so jih določile države članice v skladu z Direktivo 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju in odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (6), kot cilji kakovosti in druge obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, posebej tiste glede vzorčenja.

Člen 4

1.   Države članice določijo vode, primerne za lupinarje, pozneje pa lahko opravijo nadaljnje določitve.

2.   Države članice lahko spremenijo določitev določenih voda, posebej zaradi nepredvidenih dejavnikov v času določitve, pri čemer upoštevajo načelo iz člena 8.

Člen 5

Države članice vzpostavijo programe z namenom zmanjšati onesnaženje in zagotoviti, da določene vode v šestih letih po, v skladu s členom 4, opravljeni določitvi ustrezajo vrednostim, ki jih določijo države članice v skladu s členom 3, in opombami v stolpcih G in I Priloge I.

Člen 6

1.   Za namene izvajanja člena 5 se za določene vode šteje, da so v skladu z določbami te direktive, če vzorci teh voda, vzeti ob minimalni pogostnosti, določeni v Prilogi I, na istem merilnem mestu v obdobju 12 mesecev, izkažejo, da ustrezajo vrednostim, ki so jih določile države članice v skladu s členom 3, in s pripombami v stolpcih G in I Priloge I, in sicer:

(a)

100 % vzorcev za parametra „organohalogene snovi“ in „kovine“;

(b)

95 % vzorcev za parametra „slanost“ in „raztopljeni kisik“;

(c)

75 % vzorcev za vse ostale parametre, navedene v Prilogi I.

Če je v skladu s členom 7(2) pogostnost vzorčenja za vse parametre v Prilogi I, razen za „organohalogene snovi“ in „kovine“, nižja kot v Prilogi I, so vsi vzorci skladni z vrednostmi in opombami iz prvega pododstavka tega odstavka.

2.   Če se vrednosti parametrov, ki jih določijo države članice v skladu s členom 3, ali opombe v stolpcih G in I Priloge I ne dosežejo zaradi nesreče, se le-te ne upoštevajo pri izračunu odstotkov, ki jih predvideva odstavek 1.

Člen 7

1.   Pristojni organi v državah članicah izvajajo vzorčenja, katerih minimalna pogostnost je določena v Prilogi I.

2.   Če pristojni organ ugotovi, da je kakovost določenih voda opazno višja od tiste, ki bi izhajala iz vrednosti, določenih v skladu s členom 3, ter opomb v stolpcih G in I Priloge I, lahko zmanjša pogostnost vzorčenja. Če voda ni onesnažena in ni tveganja za poslabšanje njene kakovosti, lahko zadevni pristojni organ odloči, da vzorčenje ni potrebno.

3.   Če vzorčenje pokaže, da se vrednost, določena v skladu s členom 3, ali opomba v stolpcih G ali I Priloge I ne upošteva, pristojni organ ugotovi, ali je to posledica naključja, naravnega pojava ali onesnaženja, ter sprejme ustrezne ukrepe.

4.   Pristojni organ vsake države članice zlasti na podlagi lokalnih okoljskih pogojev določi natančno merilno mesto, oddaljenost od iztokov onesnaževal ter globino, pri kateri se vzorčuje.

5.   Referenčne analizne metode, ki se uporabljajo za izračun vrednosti zadevnih parametrov, so določene v Prilogi I. Laboratoriji, ki uporabljajo druge metode, zagotovijo, da so dobljeni rezultati enakovredni ali primerljivi s tistimi, ki so natančno določeni v Prilogi I.

Člen 8

Izvajanje ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, ne sme pod nobenimi pogoji posredno ali neposredno povzročiti povečanja onesnaženosti obalnih voda in somornic.

Člen 9

Države članice lahko za določene vode kadarkoli določijo strožje vrednosti, kot so predvidene v tej direktivi. Določijo lahko tudi zahteve za parametre, ki niso predvideni v tej direktivi.

Člen 10

Če namerava država članica določiti vodo, primerno za lupinarje, v neposredni bližini meje z drugo državo članico, se ti državi članici med seboj posvetujeta, da določita dele takšnih voda, za katere se lahko uporablja ta direktiva, in posledice, ki izhajajo iz skupnih ciljev kakovosti in katere po formalnih posvetovanjih opredeli vsaka zadevna država članica. Komisija lahko sodeluje pri teh posvetovanjih.

Člen 11

Države članice lahko odstopajo od te direktive v izjemnih vremenskih ali geografskih razmerah.

Člen 12

Spremembe priporočenih vrednosti G za parametre in analizne metode, vsebovanih v Prilogi I, ki so potrebne zaradi prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu napredku, sprejme odbor, ustanovljen s členom 13(1) Direktive 2006/44/ES v skladu s postopkom iz člena 13(2) Direktive.

Člen 13

1.   Države članice za namen uporabe te direktive Komisiji posredujejo informacije o:

(a)

vodah, določenih v skladu s členom 4(1), v obliki povzetka;

(b)

spremembi določitev nekaterih voda v skladu s členom 4(2);

(c)

predpisih, sprejetih zaradi uvedbe novih parametrov v skladu s členom 9.

2.   Kadar država članica uporablja določbe člena 11, o tem takoj obvesti Komisijo ter navede razloge in predvideno trajanje takšnega stanja.

3.   Na splošno država članica na utemeljeno zahtevo Komisije posreduje vse informacije, potrebne za uporabo te direktive.

Člen 14

Države članice vsaka tri leta, ter prvič za obdobje od leta 1993 do vključno leta 1995, pošljejo Komisiji informacije o izvajanju te direktive v obliki področnega poročila, ki zajema tudi druge ustrezne direktive Skupnosti. To poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali predlogov, ki jih pripravi Komisija v skladu s postopkom iz drugega odstavka člena 6 Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (7). Vprašalnik ali predlogi se pošljejo državam članicam šest mesecev pred začetkom obdobja, ki ga zajema poročilo. Poročilo se pošlje Komisiji v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.

Komisija objavi poročilo Skupnosti o izvajanju te direktive v devetih mesecih po prejemu poročil držav članic.

Člen 15

Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 16

Direktiva 79/923/EGS se razveljavi, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov, kakor so določeni v delu B Priloge II, za prenos direktiv v nacionalno pravo.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 17

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 12. decembra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 30. novembra 2006.

(2)  UL L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

(3)  Glej Prilogo II, del A.

(4)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 264, 25.9.2006, str. 20.

(6)  UL L 64, 4.3.2006, str. 52.

(7)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

KAKOVOST VODA Z ŽIVLJEM LUPINARJEV

 

Parameter

G

I

Referenčne analizne metode

Minimalna pogostnost vzorčenja in merjenja

1.

pH

enota pH

 

7 — 9

elektrometrija

merjeno in situ v času vzorčenja

četrtletno

2.

temperatura °C

izpust, ki vpliva na vode za lupinarje, ne sme povzročiti dviga temperature za več kot 2 °C v primerjavi s temperaturo voda, kjer ni takih izpustov

 

termometrija

Merjeno in situ v času vzorčenja

četrtletno

3.

barva (po filtraciji) mg Pt/l

 

izpust, ki vpliva na vode za lupinarje, ne sme povzročiti, da barva takšnih voda po filtraciji odstopa za več kot 10  mg Pt/l v primerjavi z barvo vode, kjer ni takih izpustov.

filtrirati skozi membranski filter 0,45 μm

fotometrična metoda z uporabo skale platina/kobalt

četrtletno

4.

suspendirane snovi mg/l

 

izpust, ki vpliva na vode za lupinarje, ne sme povzročiti preseganja vsebnosti suspendiranih snovi za več kot 30 % v primerjavi z vsebnostjo suspendiranih snovi v vodi, kjer ni takih izpustov.

filtracija skozi membranski filter 0,45 μm, sušenje pri 105 °C in tehtanje

centrifugiranje (vsaj pet minut, s povprečnim pospeškom 2 800 do 3 200 g), sušenje pri 105 °C in tehtanje

četrtletno

5.

slanost ‰

12 do 38 ‰

≤ 40 ‰

izpust, ki vpliva na vode za lupinarje, ne sme povzročiti povečanja slanosti za več kot 10 % v primerjavi s slanostjo voda, kjer ni takih izpustov

merjenje elektroprevodnosti

mesečno

6.

nasičenost z raztopljenim kisikom, %

≥ 80 %

≥ 70 % (povprečna vrednost)

če posamezna meritev pokaže vrednost, manjšo od 70 %, se meritve ponovijo

posamezna meritev ne sme pokazati vrednosti pod 60 %, razen če ni škodljivih posledic za razvoj kolonij lupinarjev

Winklerjeva metoda

elektrokemična metoda

mesečno, vsaj en vzorec mora biti reprezentativen za pogoje nizkih vsebnosti kisika na dan vzorčenja. Če obstaja možnost velikih dnevnih nihanj, se vzameta najmanj dva vzorca na dan

7.

mineralna olja

 

prisotnost mineralnih olj v vodah za lupinarje ne sme biti tolikšna, da:

tvori viden film na površini vode in/ali obloge na lupinarjih

ima škodljiv učinek na lupinarje

vizualni pregled

četrtletno

8.

organohalogene snovi

koncentracija vsake snovi v mesu lupinarjev mora biti omejena tako, da skladno s členom 1 prispeva k visoki kakovosti proizvodov iz lupinarjev

koncentracija vsake snovi v vodah za lupinarje ali v mesu lupinarjev ne sme doseči ali preseči ravni, ki škodljivo vpliva na lupinarje in njihove ličinke

plinska kromatografija po ekstrakciji s primernimi topili in čiščenjem

polletno

9.

Kovine:

koncentracija vsake snovi v mesu lupinarjev mora biti omejena tako, da skladno s členom 1 prispeva k visoki kakovosti proizvodov iz lupinarjev

koncentracija vsake snovi v vodah za lupinarje ali v mesu lupinarjev ne sme preseči ravni, ki škodljivo vpliva na lupinarje in njihove ličinke

upoštevati je treba sinergične vplive teh kovin

atomska absorpcijska spektrometrija in, če je primerno, predhodno koncentriranje in/ali ekstrakcija

polletno

srebro

Ag

arzen

As

kadmij

Cd

krom

Cr

baker

Cu

živo srebro

Hg

nikelj

Ni

svinec

Pb

cink

Zn

mg/l

 

10.

fekalne koliformne bakterije/100 ml

≤ 300 v mesu lupinarjev in intervalvularni tekočini

 

metoda razredčenja s fermentacijo v tekoče substrate v vsaj treh cevkah in treh razredčitvah; subkulture pozitivnih tub preko medija potrditve, štetje po sistemu NVŠ (najbolj verjetno število), inkubacijska temperatura 44 °C ± 0,5 oC

četrtletno

11.

snovi, ki vplivajo na okus lupinarjev

 

koncentracije nižje od tiste, ki lahko poslabša okus lupinarjev

če je sum na prisotnost teh snovi, pregled lupinarjev s pokušanjem

 

12.

saksitoksin (ki ga proizvajajo dinoflagelati)

 

 

 

 

Kratice:

G

=

smernica

I

=

obvezno


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva z njeno spremembo

Direktiva Sveta 79/923/EGS

(UL L 281, 10.11.1979, str. 47)

 

Direktiva Sveta 91/692/EGS

(UL L 377, 31.12.1991, str. 48)

samo Priloga I, točka e)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 16)

Direktiva

Roki za prenos

79/923/EGS

6. november 1981

91/692/EGS

1. januar 1993


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 79/923/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1) in (2)

Člen 4(1)

Člen 4(3)

Article 4(2)

Člen 5

Article 5

Člen 6(1), prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 6(1), prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 6(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 6(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 6(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 6(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 6(1), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 6(1), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 6(1), drugi pododstavek

Člen 6(1), drugi pododstavek

Člen 6(2)

Člen 6(2)

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 13(1), uvodni stavek

Člen 13, prvi pododstavek, prva alinea

Člen 13(1), točka (a)

Člen 13, prvi pododstavek, druga alinea

Člen 13(1), točka (b)

Člen 13, prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 13(1), točka (c)

Člen 13, drugi pododstavek

Člen 13(2)

Člen 13, tretji pododstavek

Člen 13(3)

Člen 14

Člen 14

Člen 15(1)

Člen 15(2)

Člen 15

Člen 16

Člen 17

Člen 16

Člen 18

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III