20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 363/368


DIREKTIVA SVETA 2006/105/ES

z dne 20. novembra 2006

o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije (1) in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 56 Akta o pristopu je treba akte institucij, ki ostanejo veljavni po 1. januarju 2007, zaradi pristopa prilagoditi; ker Akt o pristopu ali njegove priloge teh prilagoditev ne predvidevajo, potrebne akte sprejme Svet, razen če je izvirni akt sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena Pogodba o pristopu, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politično soglasje o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter povabile Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dokončane in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 79/409/EGS (2), 92/43/EGS (3), 97/68/ES (4), 2001/80/ES (5) in 2001/81/ES (6) je zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 79/409/EGS, 92/43/EGS, 97/68/ES, 2001/80/ES in 2001/81/ES se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do datuma pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 157, 21.6.2005, str.18 11.

(2)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(3)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(4)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.

(5)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

(6)  UL L 309, 27.11.2001, str. 22.


PRILOGA

OKOLJE

A.   VARSTVO NARAVE

1.

31979 L 0409: Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 103, 25.4.1979, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

31981 L 0854: Direktivo Sveta 81/854/EGS z dne 19.10.1981 (UL L 319, 7.11.1981, str. 3),

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

31985 L 0411: Direktivo Komisije 85/411/EGS z dne 25.7.1985 (UL L 233, 30.8.1985, str. 33),

31986 L 0122: Direktivo Sveta 86/122/EGS z dne 8.4.1986 (UL L 100, 16.4.1986, str. 22),

31990 L 0656: Direktivo Sveta 90/656/EGS z dne 4.12.1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 59),

31991 L 0244: Direktivo Komisije 91/244/EGS z dne 6.3.1991 (UL L 115, 8.5.1991, str. 41),

31994 L 0024: Direktivo Sveta 94/24/ES z dne 8.6.1994 (UL L 164, 30.6. 1994, str. 9),

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0049: Direktivo Komisije 97/49/ES z dne 29.7.1997 (UL L 223, 13.8.1997, str. 9),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0807: Uredbo Sveta (ES) št. 807/2003 z dne 14.4.2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

Priloge I, II/1, II/2, III/1 in III/2 se nadomestijo z naslednjim:

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata MD 64/8/04 REV 8

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columbidae Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 — BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LIITE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 — BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LIITE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 — BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III /1 — PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LIITE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 — BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2 PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III /2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LIITE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0062: Direktivo Sveta 97/62/ES z dne 27.10.1997 (UL L 305, 8.11.1997, str. 42),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.9.2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(a)

Člen 1(c)(iii) se nadomesti z naslednjim:

„(iii)

predstavljajo izjemne primere tipičnih značilnosti ene ali več od naslednjih devetih biogeografskih regij: alpske, atlantske, črnomorske, borealne, celinske, makaroneške, sredozemske, panonske in stepske regije.“

b)

V členu 4(2) se beseda „sedmih“ nadomesti z „devetih“.

c)

Prilogi I in II se nadomestita z naslednjim:

PRILOGA I

NARAVNI HABITATNI TIPI V INTERESU SKUPNOSTI, ZA OHRANJANJE KATERIH JE TREBA DOLOČITI POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA

Razlaga

Navodilo za razlago habitatnih tipov je v ‚Razlagalnem priročniku o habitatih Evropske unije‘, kakor ga je odobril odbor, ustanovljen po členu 20 (‚Odbor za habitate‘), in ga je objavila Evropska komisija (1).

Oznaka ustreza oznaki NATURA 2000.

Znak ‚*‘ označuje prednostne habitatne tipe.

1.   MORSKI, OBALNI IN PRIOBALNI HABITATNI TIPI

11.   Odprto morje in območja plimovanja

1110

Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode

1120

* Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae)

1130

Izlivi rek, estuariji

1140

Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki

1150

* Obalne lagune

1160

Veliki plitvi zatoki in zalivi

1170

Morski grebeni

1180

Podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja plinov

12.   Obmorski klifi in prodnata ali kamnita obrežja

1210

Združbe enoletnic na obalnem drobirju

1220

Združbe trajnic na kamnitih obrežjih

1230

Porasli obmorski klifi atlantskih in baltiških obal

1240

Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium spp.

1250

Porasli obmorski klifi makaroneških obal z endemičnim rastlinstvom

13.   Atlantska in celinska slana močvirja in slana travišča

1310

Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku

1320

Sestoji metličja (Spartinion maritimae)

1330

Atlantska slana travišča (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Slana travišča v celinskih predelih

14.   Slana močvirja in travišča sredozemskih in termo-atlantskih območij

1410

Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)

1420

Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Slanoljubna-nitrofilna grmišča (Pegano-Salsoletea)

15.   Stepe na slanih sadrastih tleh v celinskih predelih

1510

* Sredozemske slane stepe (Limonietalia)

1520

* Iberske združbe na sadrastih tleh (Gypsophiletalia)

1530

* Panonske slane stepe in slana močvirja

16.   Otočje, obale in območja dviga zemeljske skorje v borealnem Baltiku

1610

Baltiški otoki eskerji z vegetacijo peščenih, kamnitih in prodnatih obrežij in sublitoralno vegetacijo

1620

Otočki in manjši otoki borealnega Baltika

1630

* Obalni travniki borealnega Baltika

1640

Peščena obrežja borealnega Baltika z združbami trajnic

1650

Ozki zatoki borealnega Baltika

2.   OBALNE PEŠČENE SIPINE IN SIPINE V CELINSKIH PREDELIH

21.   Obmorske sipine na obalah Atlantika, Severnega morja in Baltika

2110

Nastajajoče premične sipine

2120

Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto Ammophila arenaria (‚bele sipine‘)

2130

* Ustaljene obalne sipine z zelnato vegetacijo (‚sive sipine‘)

2140

* Razapnene ustaljene sipine z vrsto Empetrum nigrum

2150

* Atlantske razapnene ustaljene sipine (Calluno-Ulicetea)

2160

Sipine z vrsto Hippophaë rhamnoides

2170

Sipine s podvrsto Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Gozdnate sipine atlantske, celinske in borealne regije

2190

Vlažne sipinske uleknine

21A0

Machair (* na Irskem)

22.   Obmorske sipine sredozemske obale

2210

Ustaljene obalne sipine z vegetacijo zveze Crucianellion maritimae

2220

Sipine z vrsto Euphorbia terracina

2230

Sipinska travišča reda Malcolmietalia

2240

Sipinska travišča reda Brachypodietalia z enoletnicami

2250

* Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus spp.)

2260

Sipinska sklerofilna grmišča z vegetacijo reda Cisto-Lavenduletalia

2270

* Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali Pinus pinaster

23.   Celinske sipine, stare in razapnene

2310

Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in koščeničice (Genista)

2320

Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in vrsto Empetrum nigrum

2330

Celinske sipine z odprtimi travišči z vrstami rodov Corynephorus in Agrostis

2340

* Panonske sipine celinskih predelov

3.   SLADKOVODNI HABITATNI TIPI

31.   Stoječe vode

3110

Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, na peščenih ravnicah (Littorelletalia uniflorae)

3120

Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, večinoma na peščenih tleh v zahodnem Sredozemlju z vrstami rodu Isoetes spp.

3130

Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Littorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea

3140

Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami z vrstami parožnic (Chara spp.)

3150

Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition

3160

Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode

3170

* Sredozemski občasni ribniki

3180

* Presihajoča jezera

3190

Jezera sadrastega krasa

31A0

* Preproge lokvanjev transilvanskih vročih vrelcev

32.   Tekoče vode — deli vodotokov z naravno ali polnaravno dinamiko (majhne, srednje in velike struge), kjer se kakovost vode ni znatno poslabšala

3210

Fenoskandijske naravno ohranjene reke

3220

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

3230

Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov

3240

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix elaeagnos) vzdolž njihovih bregov

3250

Stalne sredozemske reke z rumeno ceduljko (Glaucium flavum)

3260

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

3270

Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p.

3280

Stalne sredozemske reke z vrstami zveze Paspalo-Agrostidion in viseči zastori vrst rodu Salix in vrste Populus alba

3290

Presihajoče sredozemske reke z vegetacijo zveze Paspalo-Agrostidion

4.   RESAVE IN GRMIŠČA ZMERNIH OBMOČIJ

4010

Severnoatlantske vlažne resave z vrsto Erica tetralix

4020

* Vlažne resave zmerno-atlantskih območij z vrstama Erica ciliaris in Erica tetralix

4030

Evropske suhe resave

4040

* Suhe atlantske obalne resave z vrsto Erica vagans

4050

* Endemične makaroneške resave

4060

Alpske in borealne resave

4070

* Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktična grmičevja z vrstami vrb (Salix spp.)

4090

Endemične oromediteranske resave z uleksom

40A0

* Subkontinentalna predpanonska grmičevja

40B0

Rodopska grmišča s prevladujočo vrsto petoprstnikov Potentilla fruticosa

40C0

* Pontsko-sarmatska listopadna grmišča

5.   SKLEROFILNA GRMIŠČA (MATORAL)

51.   Grmišča submediteranskih in zmernih območij

5110

Stabilni ksero-termofilni sestoji z navadnim pušpanom (Buxus sempervirens) na skalnatih pobočjih (Berberidion p.p.)

5120

Gorski sestoji vrste Cytisus purgans

5130

Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih

5140

** Sestoji vrste Cistus palhinhae na vlažnih obmorskih resavah

52.   Sredozemska drevesasta sklerofilna grmišča

5210

Drevesasta sklerofilna grmišča z vrstami brina (Juniperus spp.)

5220

* Drevesasta sklerofilna grmišča z vrstami čičimaka (Zyziphus)

5230

* Drevesasta sklerofilna grmišča z navadnim lovorjem (Laurus nobilis)

53.   Grmišča zmerno-sredozemskih in predstepskih območij

5310

Grmišča s prevladujočim navadnim lovorjem (Laurus nobilis)

5320

Nizki sestoji vrst mlečka (Euphorbia spp.) ob klifih

5330

Grmišča termomediteranskih in predpuščavskih območij

54.   Frigana

5410

Zahodnosredozemske frigane na vrhu klifov (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Sarcopoterium spinosum phryganas

5430

Endemične frigane z vegetacijo zveze Euphorbio-Verbascion

6.   NARAVNA IN POLNARAVNA TRAVIŠČA

61.   Naravna travišča

6110

* Skalna travišča na bazičnih tleh Alysso-Sedion albi

6120

* Polnaravna suha travišča in njihove grmiščne faze na karbonatnih tleh

6130

Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae

6140

Pirenejska travišča na silikatnih tleh s prevladujočo vrsto Festuca eskia

6150

Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh

6160

Oroiberska travišča s prevladujočo vrsto Festuca indigesta

6170

Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh

6180

Makaroneška mezofilna travišča

6190

Skalna panonska travišča (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi

6210

Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

6220

* Psevdostepe s travami in enoletnicami razreda Thero-Brachypodietea

6230

* Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

6240

* Subpanonska stepska travišča

6250

* Panonska stepska travišča na puhličastih tleh

6260

* Panonske stepe na peščenih tleh

6270

* Vrstnobogata fenoskandijska nižinska kserofilna do mezofilna travišča

6280

* Nordijski alvar in predkambrijske karbonatne ravnine

62A0

Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Ciprska serpentinofilna travišča

62C0

* Pontsko-sarmatske stepe

62D0

Oromezijska kisloljubna travišča

63.   Sklerofilni pašni gozdovi (deheze)

6310

Deheze z zimzelenimi vrstami hrasta (Quercus spp.)

64.   Polnaravni vlažni travniki z visokim steblikovjem

6410

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

6420

Sredozemski vlažni travniki z visokim steblikovjem Molinio-Holoschoenion

6430

Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem

6440

Aluvialni travniki rečnih dolin z vegetacijo zveze Cnidion dubii

6450

Severni borealni aluvialni travniki

6460

Šotna travišča Troodosa

65.   Mezofilna travišča

6510

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Gorski ekstenzivno gojeni travniki

6530

* Fenoskandijski gozdnati travniki

7.   VISOKA, PREHODNA IN NIZKA BARJA

71.   Kisla šotna barja

7110

* Aktivna visoka barja

7120

Okrnjena visoka barja, ki se še vedno lahko sama obnavljajo

7130

Barja na velikih ravnih površinah — ‚blanket bog‘ (* če so aktivna)

7140

Prehodna barja

7150

Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion

7160

Fenoskandijski izviri in izviri nizkih barij, bogati z minerali

72.   Karbonatna nizka barja

7210

* Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae

7220

* Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)

7230

Bazična nizka barja

7240

* Alpske pionirske zveze Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Borealna barja

7310

* Barja aapa

7320

* Barja palsa

8.   SKALNATI HABITATNI TIPI IN JAME

81.   Melišča

8110

Silikatna melišča montanskega pasu do snežne meje (Androsacetalia alpinae in Galeopsietalia ladani)

8120

Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Zahodnosredozemska in termofilna melišča

8140

Vzhodnosredozemska melišča

8150

Silikatna melišča hribovite srednje Evrope

8160

* Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

82.   Skalnata pobočja z rastlinjem skalnih razpok

8210

Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8220

Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8230

Silikatne skale s pionirsko vegetacijo zveze Sedo-Scleranthion ali Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Apnenčasti podi

83.   Drugi skalnati habitati

8310

Jame, ki niso odprte za javnost

8320

Polja lave in naravne jame v lavi

8330

Potopljene ali delno potopljene morske jame

8340

Stalni ledeniki

9.   GOZDOVI

Naravne in naravnim podobne gozdne združbe z domorodnimi vrstami v gozdovih z visokimi drevesi in značilno podrastjo, ki izpolnjujejo naslednja merila: so redke ali reliktne in/ali vključujejo vrste v interesu Skupnosti

90.   Evropski borealni gozdovi

9010

* Zahodna tajga

9020

* Fenoskandijski hemiborealni naravni stari listopadni gozdovi (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ali Ulmus), bogati z epifiti

9030

* Naravni gozdovi primarnih sukcesij na obalah, kjer se je zemeljska skorja dvignila

9040

Nordijski subalpinski/subarktični gozdovi s podvrsto breze Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Fenoskandijski gozdovi s smreko (Picea abies) in bogato zelnato floro

9060

Iglasti gozdovi na glaciofluvialnih eskerjih ali povezani z njimi

9070

Fenoskandijski gozdnati pašniki

9080

* Fenoskandijski listopadni močvirni gozdovi

91.   Gozdovi evropskega zmernega pasu

9110

Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum

9120

Atlantski kisloljubni bukovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex spp.) in včasih tise (Taxus spp.) v grmovnati podrasti (Quercion robori-petraeae ali Ilici-Fagenion)

9130

Bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum

9140

Srednjeevropski subalpinski bukovi gozdovi z vrstami javora (Acer spp.) in vrsto Rumex arifolius

9150

Srednjeevropski bukovi gozdovi zveze Cephalanthero-Fagion na apnenčastih tleh

9160

Subatlantski in srednjeevropski hrastovi ali hrastovo-belogabrovi gozdovi zveze Carpinion betuli

9170

Hrastovo-belogabrovi gozdovi Galio-Carpinetum

9180

** Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih

9190

Stari kisloljubni gradnovi gozdovi (Quercus robur) na peščenih ravnicah

91A0

Stari gradnovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex spp.) in rebrenjače (Blechnum spp.) na Britanskem otočju

91B0

Termofilni gozdovi s prevladujočo vrsto Fraxinus angustifolia

91C0

* Kaledonski gozdovi

91D0

* Barjanski gozdovi

91E0

* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))

91F0

Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)

91G0

* Panonski gozdovi z gradnom (Quercus petraea) in belim gabrom (Carpinus betulus)

91H0

* Panonski gozdovi s puhastim hrastom (Quercus pubescens)

91I0

* Evrosibirski stepski gozdovi z vrstami hrasta (Quercus spp.)

91J0

** Gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata) na Britanskem otočju

91K0

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

91L0

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

91M0

Panonsko-balkanski cerovo-gradnovi gozdovi

91N0

* Grmišča panonskih sipin (Junipero-Populetum albae) v celinskih predelih

91P0

Jelovi gozdovi na Svetem križu (Abietetum polonicum)

91Q0

Zahodnokarpatski kalcifilni gozdovi s prevladujočim rdečim borom (Pinus sylvestris)

91R0

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Zahodnopontski bukovi gozdovi

91T0

Srednjeevropski gozdovi rdečega bora, bogati z lišaji

91U0

Sarmatski stepski borovi gozdovi

91V0

Dacijski bukovi gozdovi (Symphyto-Fagion)

91W0

Mezijski bukovi gozdovi

91X0

Bukovi gozdovi pokrajine Dobrudža

91Y0

Dacijski hrastovi in belogabrovi gozdovi

91Z0

Mezijski gozdovi srebrne lipe

91AA

Vzhodni gozdovi belega hrasta

91BA

Mezijski jelovi gozdovi

91CA

Gozdovi rdečega bora v balkanskem gorovju in Rodopih

92.   Sredozemski listopadni gozdovi

9210

* Apeninski bukovi gozdovi z vrstami tise (Taxus spp.) in bodike (Ilex spp.)

9220

* Apeninski bukovi gozdovi z belo jelko (Abies alba) in bukovi gozdovi z vrsto Abies nebrodensis

9230

Galicijsko-portugalski hrastovi gozdovi z dobom (Quercus robur) in vrsto Quercus pyrenaica

9240

Iberski gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus faginea in Quercus canariensis

9250

Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus trojana

9260

Gozdovi s prevladujočo vrsto Castanea sativa

9270

Grški bukovi gozdovi z vrsto Abies borisii-regis

9280

Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus frainetto

9290

Gozdovi z vrstami rodu Cupressus (Acero-Cupression)

92A0

Galerijski sestoji bele vrbe (Salix alba) in belega topola (Populus alba)

92B0

Obrežni sestoji ob presihajočih sredozemskih vodotokih z vrsto Rhododendron ponticum, vrstami vrb (Salix spp.) in drugimi

92C0

Gozdovi s prevladujočima vrstama Platanus orientalis in Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea in Securinegion tinctoriae)

93.   Sredozemski sklerofilni gozdovi

9310

Egejski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus brachyphylla

9320

Gozdovi z vrstami iz oljke (Olea spp.) in rožičevca (Ceratonia spp.)

9330

Gozdovi s prevladujočim hrastom plutovcem (Quercus suber)

9340

Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia

9350

Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus macrolepis

9360

* Makaroneški lovorjevi gozdovi (Laurus, Ocotea)

9370

* Palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix

9380

Gozdovi s prevladujočo navadno bodiko (Ilex aquifolium)

9390

* Grmišča in nizki gozdovi z vrsto Quercus alnifolia

93A0

Gozdovi z vrsto Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Gorski iglasti gozdovi zmernega območja

9410

Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpinski gozdovi s prevladujočim macesnom (Larix decidua) in/ali cemprinom (Pinus cembra)

9430

Subalpinski in montanski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus uncinata (* če na sadrastih ali apnenčastih tleh)

95.   Sredozemski in makaroneški gorski iglasti gozdovi

9510

* Juožnoapeninski gozdovi s prevladujočo belo jelko (Abies alba)

9520

Gozdovi s prevladujočo vrsto Abies pinsapo

9530

* (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora

9540

Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi podvrstami pinije

9550

Kanarski endemični borovi gozdovi

9560

* Endemični gozdovi z vrstami brina (Juniperus spp.)

9570

* Gozdovi s prevladujočo vrsto Tetraclinis articulata

9580

* Sredozemski gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata)

9590

** Gozdovi z vrstami rodu Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Visokooromediteranski borovi gozdovi

PRILOGA II

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE V INTERESU SKUPNOSTI, ZA OHRANJANJE KATERIH JE TREBA DOLOČITI POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA

Razlaga

(a)   Priloga II je nadaljevanje Priloge I za vzpostavitev doslednega omrežja posebnih ohranitvenih območij.

(b)   Vrste, naštete v tej prilogi, so navedene:

z imenom vrste ali podvrste ali

z vsemi vrstami, ki pripadajo višjemu taksonu ali določenemu delu tega taksona.

Okrajšava ‚spp.‘ za imenom družine ali rodu določa vse vrste te družine ali rodu.

(c)   Znaki

Zvezdica (*) pred imenom vrste označuje, da je to prednostna vrsta.

Večina vrst iz te priloge je navedena tudi v Prilogi IV. Če je vrsta navedena v tej prilogi, ni pa navedena v Prilogi IV ali Prilogi V, imenu vrste sledi znak (o); če je vrsta navedena v tej prilogi in v Prilogi V, ni pa navedena v Prilogi IV, imenu vrste sledi znak (V).

(a)   ŽIVALI

VRETENČARJI

SESALCI

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteini

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (razen estonskih, latvijskih, litovskih, finskih in švedskih populacij)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (razen estonske populacije; grških populacij: le tistih južno od 39. vzporednika; španskih populacij: le tistih južno od Duera; latvijskih, litovskih in finskih populacij).

Ursidae

 

* Ursus arctos (razen estonskih, finskih in švedskih populacij)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (razen estonskih, latvijskih in finskih populacij)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (naravne populacije)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naravne populacije — Korzika in Sardinija)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

PLAZILCI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera ursinii (razen Vipera ursinii rakosiensis)

 

* Vipera ursinii rakosiensis

DVOŽIVKE

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

* Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (vključno Discoglossus ‚jeanneae‘)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana latastei

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

RIBE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Eudontomyzon spp. (o)

 

Lampetra fluviatilis (V) (razen finskih in švedskih populacij)

 

Lampetra planeri (o) (razen estonskih, finskih in švedskih populacij)

 

Lethenteron zanandreai (V)

 

Petromyzon marinus (o) (razen švedskih populacij)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

 

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Hucho hucho (naravne populacije) (V)

 

Salmo macrostigma (o)

 

Salmo marmoratus (o)

 

Salmo salar (le v sladkih vodah) (V) (razen finskih populacij)

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrhynchus (anadromne populacije v nekaterih predelih Severnega morja)

Umbridae

 

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

 

Anaecypris hispanica

 

Aspius aspius (V) (razen finskih populacij)

 

Barbus comiza (V)

 

Barbus meridionalis (V)

 

Barbus plebejus (V)

 

Chalcalburnus chalcoides (o)

 

Chondrostoma genei (o)

 

Chondrostoma lusitanicum (o)

 

Chondrostoma polylepis (o) (vključno s C. willkommi)

 

Chondrostoma soetta (o)

 

Chondrostoma toxostoma (o)

 

Gobio albipinnatus (o)

 

Gobio kessleri (o)

 

Gobio uranoscopus (o)

 

Iberocypris palaciosi (o)

 

* Ladigesocypris ghigii (o)

 

Leuciscus lucumonis (o)

 

Leuciscus souffia (o)

 

Pelecus cultratus (V)

 

Phoxinellus spp. (o)

 

* Phoxinus percnurus

 

Rhodeus sericeus amarus (o)

 

Rutilus pigus (V)

 

Rutilus rubilio (o)

 

Rutilus arcasii (o)

 

Rutilus macrolepidotus (o)

 

Rutilus lemmingii (o)

 

Rutilus frisii meidingeri (V)

 

Rutilus alburnoides (o)

 

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

 

Cobitis taenia (o) (razen finskih populacij)

 

Cobitis trichonica (o)

 

Misgurnus fossilis (o)

 

Sabanejewia aurata (o)

 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata in Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

 

Aphanius fasciatus (o)

 

* Valencia hispanica

 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Gymnocephalus schraetzer (V)

 

* Romanichthys valsanicola

 

Zingel spp. ((o) razen Zingel asper in Zingel zingel (V))

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

 

Padogobius nigricans (o)

 

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (razen finskih populacij)

 

Cottus petiti (o)

NEVRETENČARJI

ČLENONOŽCI

CRUSTACEA

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

 

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

 

Bolbelasmus unicornis

 

Boros schneideri (o)

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

* Carabus menetriesi pacholei

 

* Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Corticaria planula (o)

 

Cucujus cinnaberinus

 

Dorcadion fulvum cervae

 

Duvalius gebhardti

 

Duvalius hungaricus

 

Dytiscus latissimus

 

Graphoderus bilineatus

 

Leptodirus hochenwarti

 

Limoniscus violaceus (o)

 

Lucanus cervus (o)

 

Macroplea pubipennis (o)

 

Mesosa myops (o)

 

Morimus funereus (o)

 

* Osmoderma eremita

 

Oxyporus mannerheimii (o)

 

Pilemia tigrina

 

* Phryganophilus ruficollis

 

Probaticus subrugosus

 

Propomacrus cypriacus

 

* Pseudogaurotina excellens

 

Pseudoseriscius cameroni

 

Pytho kolwensis

 

Rhysodes sulcatus (o)

 

* Rosalia alpina

 

Stephanopachys linearis (o)

 

Stephanopachys substriatus (o)

 

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

 

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

 

Agriades glandon aquilo (o)

 

Arytrura musculus

 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

 

Catopta thrips

 

Chondrosoma fiduciarium

 

Clossiana improba (o)

 

Coenonympha oedippus

 

Colias myrmidone

 

Cucullia mixta

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Erannis ankeraria

 

Erebia calcaria

 

Erebia christi

 

Erebia medusa polaris (o)

 

Eriogaster catax

 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

 

Glyphipterix loricatella

 

Gortyna borelii lunata

 

Graellsia isabellae (V)

 

Hesperia comma catena (o)

 

Hypodryas maturna

 

Leptidea morsei

 

Lignyoptera fumidaria

 

Lycaena dispar

 

Lycaena helle

 

Maculinea nausithous

 

Maculinea teleius

 

Melanargia arge

 

* Nymphalis vaualbum

 

Papilio hospiton

 

Phyllometra culminaria

 

Plebicula golgus

 

Polymixis rufocincta isolata

 

Polyommatus eroides

 

Pseudophilotes bavius

 

Xestia borealis (o)

 

Xestia brunneopicta (o)

 

* Xylomoia strix

Mantodea

 

Apteromantis aptera

Odonata

 

Coenagrion hylas (o)

 

Coenagrion mercuriale (o)

 

Coenagrion ornatum (o)

 

Cordulegaster heros

 

Cordulegaster trinacriae

 

Gomphus graslinii

 

Leucorrhinia pectoralis

 

Lindenia tetraphylla

 

Macromia splendens

 

Ophiogomphus cecilia

 

Oxygastra curtisii

Orthoptera

 

Baetica ustulata

 

Brachytrupes megacephalus

 

Isophya costata

 

Isophya harzi

 

Isophya stysi

 

Myrmecophilus baronii

 

Odontopodisma rubripes

 

Paracaloptenus caloptenoides

 

Pholidoptera transsylvanica

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

 

Anthrenochernes stellae (o)

MEHKUŽCI

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

 

Caseolus calculus

 

Caseolus commixta

 

Caseolus sphaerula

 

Chilostoma banaticum

 

Discula leacockiana

 

Discula tabellata

 

Discus guerinianus

 

Elona quimperiana

 

Geomalacus maculosus

 

Geomitra moniziana

 

Gibbula nivosa

 

* Helicopsis striata austriaca (o)

 

Hygromia kovacsi

 

Idiomela (Helix) subplicata

 

Lampedusa imitatrix

 

* Lampedusa melitensis

 

Leiostyla abbreviata

 

Leiostyla cassida

 

Leiostyla corneocostata

 

Leiostyla gibba

 

Leiostyla lamellosa

 

* Paladilhia hungarica

 

Sadleriana pannonica

 

Theodoxus transversalis

 

Vertigo angustior (o)

 

Vertigo genesii (o)

 

Vertigo geyeri (o)

 

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

 

Margaritifera margaritifera (V)

 

Unio crassus

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

(b)   RASTLINE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

 

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

 

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu

 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae Launert

 

Marsilea quadrifolia L.

 

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium simplex Hitchc.

 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

 

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.

 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

 

Narcissus calcicola Mendonça

 

Narcissus cyclamineus DC.

 

Narcissus fernandesii G. Pedro

 

Narcissus humilis (Cav.) Traub

 

* Narcissus nevadensis Pugsley

 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

 

Narcissus scaberulus Henriq.

 

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

 

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

 

* Anchusa crispa Viv.

 

Echium russicum J.F.Gemlin

 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

 

Myosotis lusitanica Schuster

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Myosotis retusifolia R. Afonso

 

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

 

* Omphalodes littoralis Lehm.

 

* Onosma tornensis Javorka

 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

 

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

 

* Campanula bohemica Hruby

 

* Campanula gelida Kovanda

 

Campanula romanica Săvul.

 

* Campanula sabatia De Not.

 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

 

Campanula zoysii Wulfen

 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

 

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

 

Arenaria humifusa Wahlenberg

 

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

 

Arenaria provincialis Chater & Halliday

 

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

 

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

 

* Dianthus diutinus Kit.

 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

 

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

 

* Dianthus moravicus Kovanda

 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

 

Dianthus rupicola Biv.

 

* Gypsophila papillosa P. Porta

 

Herniaria algarvica Chaudhri

 

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

 

Herniaria maritima Link

 

* Minuartia smejkalii Dvorakova

 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

 

Moehringia tommasinii Marches.

 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

 

Petrocoptis grandiflora Rothm.

 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

 

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

 

Silene longicilia (Brot.) Otth.

 

Silene mariana Pau