25.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/13


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/36/ES

z dne 24. marca 2006

o spremembi Direktive 2001/32/ES o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti prvega pododstavka člena 2(1)(h) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2001/32/ES (2), je nekatere države članice ali nekatera območja v državah članicah priznavala kot varovana območja glede na nekatere škodljive organizme. V nekaterih primerih je bilo priznavanje začasno, saj niso bili predloženi potrebni podatki, ki dokazujejo, da zadevni škodljivi organizem ni navzoč v zadevni državi članici ali na njenem območju.

(2)

V primerih, ko so zadevne države članice priskrbele potrebne podatke, je treba zadevna območja priznavati kot trajno varovana območja.

(3)

Nekatere regije na Portugalskem so se priznavale kot varovana območja glede škodljivega organizma Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije).

(4)

Portugalska je predložila podatke, iz katerih je razvidno, da je Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) zdaj naseljena v nekaterih delih njenega ozemlja. Navedeni deli Portugalske se torej ne priznavajo več kot varovana območja glede na navedeni škodljivi organizem.

(5)

Različne regije ali deli regij v Avstriji in Italiji ter celotno področje Irske, Litve, Slovenije in Slovaške so se začasno priznavali kot varovana območja glede škodljivega organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do 31. marca 2006.

(6)

Iz podatkov, ki so jih predložile Avstrija, Italija, Irska, Litva, Slovaška in Slovenija, je razvidno, da je treba začasno priznavanje varovanih območij v navedenih državah glede škodljivega organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izjemoma podaljšati za dve leti in tako navedenim državam zagotoviti potreben čas za predložitev podatkov, ki dokazujejo, da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ni navzoča, ali jim po potrebi omogočiti dokončanje prizadevanj za izkoreninjenje navedenega organizma.

(7)

Poleg tega je Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zdaj naseljena v nekaterih delih Italije, gorenjski in mariborski regiji v Sloveniji ter v nekaterih občinah v okrajih Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava in Trebišov na Slovaškem, zato se zadevni deli ozemlja Italije, Slovenije in Slovaške ne bi več smeli priznavati kot varovana območja glede škodljivega organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Litva se je začasno priznavala kot varovano območje glede virusa beet necrotic yellow vein do 31. marca 2006.

(9)

Litva je predložila podatke iz katerih je razvidno, da je zdaj virus beet necrotic yellow vein naseljen v navedeni državi. Litva se torej ne sme več priznavati kot varovano območje glede na navedeni škodljivi organizem.

(10)

Malta se je začasno priznavala kot varovano območje glede virusa Citrus tristeza (evropski sevi) do 31. marca 2006.

(11)

Iz podatkov, ki jih je predložila Malta, je razvidno, da je treba začasno priznavanje varovanega območja v navedeni državi glede škodljivega organizma virusa Citrus tristeza (evropski sevi) izjemoma podaljšati za dve leti in tako navedeni državi zagotoviti potreben čas za predložitev podatkov, ki dokazujejo, da Citrus tristeza virus (evropski sevi) ni navzoč, ali ji po potrebi omogočiti dokončanje prizadevanj za izkoreninjenje navedenega organizma.

(12)

Ciper se je začasno priznaval kot varovano območje glede škodljivih organizmov Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner in Leptinotarsa decemlineata Say do 31. marca 2006.

(13)

Iz podatkov, ki jih je predložil Ciper, je razvidno, da je treba začasno priznavanje varovanega območja v navedeni državi glede škodljivih organizmov Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner in Leptinotarsa decemlineata Say podaljšati za dve leti in tako navedeni državi zagotoviti potreben čas za predložitev podatkov, ki dokazujejo, da navedeni škodljivi organizmi niso navzoči, ali ji po potrebi omogočiti dokončanje prizadevanj za izkoreninjenje navedenih organizmov.

(14)

Direktivo 2001/32/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2001/32/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti:

„Člen 1

Območja v Skupnosti, ki so našteta v Prilogi, so priznana kot varovana območja, v smislu prvega pododstavka člena 2(1)(h) Direktive 2000/29/ES v zvezi s škodljivim(-i) organizmom(-mi), ki so našteti ob njihovih imenih v Prilogi k tej direktivi.“

2.

Člen 2 se črta.

3.

Priloga se spremeni:

(a)

V točki 2 naslova (a) se besede v oklepajih za besedo „Portugalska“ nadomestijo z naslednjimi besedami „Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (občine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche in Torres Vedras) in Trás-os-Montes“.

(b)

V točkah 3.1, 11 in 13 naslova (a) se za besedo „Ciper“ dodajo besede „(do 31. marca 2008)“.

(c)

Točka 2 naslova (b) se nadomesti z:

„—

Španija, Estonija, Francija (Korzika), Italija (Abruzzi; Basilicata; Kalabrija; Campania; Furlanija–Julijska krajina; Lazio; Ligurija; Marche; Molise; Piedmont; Sardinija; Sicilija; Toskana; Umbrija; Valle d’Aosta), Latvija, Portugalska, Finska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Kanalski otoki),

in do 31. marca 2008 Irska, Italija (Apulija, Emilia-Romagna): pokrajina Forlí-Cesena (razen območja pokrajine severno od državne ceste št. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (razen območja pokrajine severno od državne ceste št. 9 – Via Emilia), Lombardija, Benečija: razen v pokrajini Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, v pokrajini Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, v pokrajini Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Litva, Avstrija (Burgenland, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), Slovenija (razen gorenjske in mariborske regije), Slovaška (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (Levice), Veľké Ripňany (Topoľčany), Málinec (Poltár), Hrhov (Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (Trebišov))“.

(d)

V točki 1 naslova (d) se izbriše beseda „Litva“.

(e)

V točki 3, naslova (d) se za besedo „Malta“ dodajo besede „(do 31. marca 2008)“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2006. Besedilo navedenih predpisov in primerjalno razpredelnico med navedenimi predpisi in to direktivo takoj sporočijo Komisiji.

Države članice uporabljajo te predpise od 1. maja 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/14/ES (UL L 34, 7.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 127, 9.5.2001, str. 38. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/18/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 25).