21.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/33/ES

z dne 20. marca 2006

o spremembi Direktive 95/45/ES glede barvil oranžno FCF (sunset yellow FCF, E 110) in titanov dioksid (E 171)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 3(3)(a) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (2) določa merila čistosti za barvila, navedena v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (3).

(2)

Na podlagi Direktive 94/36/ES se sme oranžno FCF (sunset yellow FCF, E 110) uporabljati kot barvilo v nekaterih živilih. Znanstveno je dokazano, da lahko v nekaterih pogojih med proizvodnjo barvila oranžno FCF kot nečistoča nastane sudan I (1-(fenilazo)-2-naftalenol). Barvilo sudan I ni dovoljeno in je nezaželena snov v hrani. Njegovo prisotnost v barvilu oranžno FCF je zato treba omejiti na količino pod mejo zaznavnosti, tj. 0,5 mg/kg. Merilo čistosti za oranžno FCF (E 110) je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Upoštevati je treba specifikacije in analitske postopke za aditive, ki jih je v Codexu alimentariusu določil Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA). JECFA je začel izvajati sistematični program, s katerim se v vseh obstoječih specifikacijah za aditive v živilih ustrezno nadomeščajo omejitve za posamezne kovine v preskusih za zadevne težke kovine (kot je svinec). Te omejitve za oranžno FCF (E 110) je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Na podlagi Direktive 94/36/ES se sme titanov dioksid (E 171) uporabljati kot barvilo v nekaterih živilih. Pri proizvodnji titanovega dioksida je mogoče pridobiti kristale v obliki anataza ali rutila. Ploščičasta oblika rutilnega titanovega dioksida se od oblike anataza razlikuje po strukturi in optičnih lastnostih (biserni lesk). Obstaja tehnološka potreba za uporabo ploščičaste oblike rutilnega titanovega dioksida kot barvila za živila in filmske obloge za tablete prehranskih dopolnil. Evropska agencijo za varnost hrane je 7. decembra 2004 navedla, da je uporaba rutilne oblike titanovega dioksida v ploščičasti ali amorfni obliki neoporečna. Merilo čistosti za titanov dioksid (E 171) je zato treba ustrezno spremeniti, tako da bosta vključena anataz in tudi rutil.

(5)

Direktivo 95/45/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 95/45/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 10. aprila 2007. Komisiji nemudoma predložijo besedilo navedenih predpisov in primerjalno razpredelnico med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 226, 22.9.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/47/ES (UL L 113, 20.4.2004, str. 24).

(3)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi k Direktivi 95/45/ES se del B spremeni:

(1)

Besedilo, ki se nanaša na sunset yellow FCF (E 110), se nadomesti z naslednjim:

„E 110 ORANŽNO FCF (SUNSET YELLOW FCF)

Sinonimi

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Opredelitev

Oranžno FCF je v osnovi sestavljena iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Oranžno FCF je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka barvnega indeksa

15985

EINECS

220-491-7

Kemijski nazivi

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulska masa

452,37

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vseh barvil, izražen kot natrijeva sol.

E1 % 1 cm 555 pri približno 485 nm v vodni raztopini s pH 7

Opis

Oranžno rdeč prašek ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum v vodi pri približno 485 nm pri pH 7

B.

Oranžna raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 5,0 %

1-(Fenilazo)-2-naftalenol (sudan I)

Največ 0,5 mg/kg

Druge organske sestavine:

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kislina)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonska kislina)

Vseh največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (računano kot anilin)

Z etrom izločljiva snov

Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg“

(2)

Besedilo, ki se nanaša na beta titanov dioksid (E 171), se nadomesti z naslednjim:

„E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi

CI Pigment White 6

Opredelitev

Titanov dioksid je v osnovi sestavljen iz čistega anataza in/ali rutilnega titanovega dioksida, ki je lahko prekrit z manjšimi količinami aluminijevega oksida in/ali silicijevega dioksida za izboljšanje tehnoloških lastnosti izdelka.

Razred

Anorganski

Številka barvnega indeksa

77891

EINECS

236-675-5

Kemijski naziv

Titanov dioksid

Kemijska formula

TiO2

Molekulska masa

79,88

Analiza

Vsebnost vsaj 99 % v brezalumnosilikatni obliki

Opis

Bel ali rahlo obarvan prah

Identifikacija

Topnost

Netopen v vodi in organskih topilih. Težko topen v fluorovodikovi kislini in vroči koncentrirani žvepleni kislini.

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 0,5 % (105 oC, 3 ure)

Izguba pri sežigu

Največ 1,0 % v nehlapeči obliki (800 oC)

Aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid

Vseh največ 2,0 %

Topna snov v 0,5 N HCI

Največ 0,5 % v brezalumnosilikatni obliki ali do 1,5 % za izdelke, namenjene prodaji, ki vsebujejo aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid.

V vodi topna snov

Največ 0,5 %

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Antimon

Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju

Arzen

Največ 3 mg/kg po popolnem raztapljanju

Svinec

Največ 10 mg/kg po popolnem raztapljanju

Živo srebro

Največ 1 mg/kg po popolnem raztapljanju

Cink

Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju.“