8.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/7


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/27/ES

z dne 3. marca 2006

o spremembi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku direktiv Sveta 93/14/EGS o zavornih sistemih dvo- ali trikolesnih motornih vozil in 93/34/EGS o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila ter direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 95/1/ES o največji konstrukcijsko določeni hitrosti, največjem navoru in največji nazivni moči motorja dvo- oziroma trikolesnih motornih vozil in 97/24/ES o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- in trikolesnih motornih vozil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (1), zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/14/EGS z dne 5. aprila 1993 o zavornih sistemih dvo- ali trikolesnih motornih vozil (2), zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/34/EGS z dne 14. junija 1993 o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila (3), zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 95/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. februarja 1995 o največji konstrukcijsko določeni hitrosti, največjem navoru in največji nazivni moči motorja dvo- oziroma trikolesnih motornih vozil (4), zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1997 o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil (5), zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktive 93/14/EGS, 93/34/EGS, 95/1/ES in 97/24/ES so posamične direktive za postopek ES-homologacije, opredeljen z Direktivo 2002/24/ES.

(2)

V zahteve za ES-homologacijo je treba vključiti zadnjo spremembo Pravilnika ECE R št. 78 Združenih narodov, da se ohrani enakovrednost zahtev iz Direktive 93/14/EGS in zahtev iz Pravilnika ECE R št. 78 Združenih narodov.

(3)

Zahteve o predpisanih oznakah in največji hitrosti za dvo- in trikolesna motorna vozila, določene v direktivah 93/34/EGS in 95/1/ES, je mogoče poenostaviti za boljšo zakonsko ureditev.

(4)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema homologacije kot celote, je treba razjasniti, katere določbe o zunanjih štrlečih delih, pritrdiščih varnostnih pasov in varnostnih pasovih naj se uporabljajo za vozila z nadgradnjo in vozila brez nadgradnje.

(5)

V Direktivi 97/24/ES je treba razjasniti in dopolniti zahteve za označevanje originalnih katalizatorjev in originalnih dušilcev zvoka.

(6)

Direktive 93/14/EGS, 93/34/EGS, 95/1/ES in 97/24/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 93/14/EGS se spremeni v skladu z besedilom v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Priloga k Direktivi 93/34/EGS se spremeni v skladu z besedilom v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 3

Priloga I k Direktivi 95/1/ES se spremeni v skladu z besedilom v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 4

Priloga III poglavja 1, prilogi I in II poglavja 3, Priloga I poglavja 4, priloge I, II, VI in VII poglavja 5, Priloga poglavja 7, priloge II, III in IV poglavja 9, naslov in Priloga I poglavja 11 ter prilogi I in II poglavja 12 Direktive 97/24/ES se spremenijo v skladu z besedilom v Prilogi IV k tej direktivi.

Člen 5

1.   Od 1. januarja 2007 države članice zaradi razlogov, povezanih z vsebino zadevne direktive, ne smejo zavrniti podelitve ES-homologacije ali prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe dvo- ali trikolesnih vozil, ki izpolnjujejo določbe direktiv 93/14/EGS, 93/34/EGS, 95/1/ES in 97/24/ES, kakor so spremenjene s to direktivo.

2.   Od 1. julija 2007 države članice zaradi razlogov, povezanih z vsebino zadevne direktive, zavrnejo podelitev ES-homologacije vsakemu novemu tipu dvo- ali trikolesnih motornih vozil, ki ne izpolnjuje določb direktiv 93/14/EGS, 93/34/EGS, 95/1/ES in 97/24/ES, kakor so spremenjene s to direktivo.

Člen 6

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2006. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in tabelo ujemanja med predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 124, 9.5.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/30/ES (UL L 106, 27.4.2005, str. 17).

(2)  UL L 121, 15.5.1993, str. 1.

(3)  UL L 188, 29.7.1993, str. 38. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 1999/25/ES (UL L 104, 21.4.1999, str. 19).

(4)  UL L 52, 8.3.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2002/41/ES (UL L 133, 18.5.2002, str. 17).

(5)  UL L 226, 18.8.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/30/ES.


PRILOGA I

Priloga k Direktivi 93/14/EGS se spremeni:

(1)

Doda se naslednja točka 2.1.1.3:

„2.1.1.3

Zavorne obloge ne smejo vsebovati azbesta.“

(2)

Dodatek 1 se spremeni:

(a)

Točki 1.1.1 in 1.1.2 se nadomestita z:

„1.1.1

Učinek, predpisan za zavorne naprave, temelji na poti ustavljanja in/ali povprečnem polnem pojemku. Učinek zavorne naprave se določi z merjenjem poti ustavljanja glede na začetno hitrost vozila in/ali z merjenjem povprečnega polnega pojemka med preskusom.

1.1.2

Zavorna pot je razdalja, ki jo prevozi vozilo od trenutka, ko začne voznik aktivirati napravo za upravljanje zavornega sistema, do trenutka, ko se vozilo ustavi; začetna hitrost vozila, v1, je hitrost v trenutku, ko začne voznik aktivirati napravo za upravljanje zavornega sistema; začetna hitrost ne sme biti nižja od 98 odstotkov hitrosti, predpisane za zadevni preskus. Povprečen polni pojemek (dm) se izračuna kot pojemek, katerega povprečje se izračuna glede na razdaljo od vb do ve po naslednji enačbi:

Formula

pri čemer:

dm

=

povprečni polni pojemek

v1

=

kakor je opredeljeno zgoraj

vb

=

hitrost vozila pri 0,8 v1v km/h

ve

=

hitrost vozila pri 0,1 v1 v km/h

sb

=

razdalja v metrih, prevožena med v1 in vb

se

=

razdalja v metrih, prevožena med v1 in ve

Hitrost in razdalja se določita z uporabo merilnih naprav s točnostjo ± 1 % odstotek pri hitrosti, predpisani za preskus. dm se lahko določi tudi z drugimi postopki, poleg merjenja hitrosti in razdalje; v tem primeru mora biti točnost vrednosti dm v obsegu ± 3 odstotke.“;

(b)

V točki 1.1.3 se izraz „sestavni del“ nadomesti z besedo „vozilo“;

(c)

Točka 1.2.1.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.2.1.1

Predpisane mejne vrednosti za najmanjši učinek so take, kakršne so določene spodaj za vsako kategorijo vozil; vozilo mora doseči predpisano pot ustavljanja pa tudi predpisani povprečni polni pojemek za ustrezno kategorijo vozil, vendar ni treba izmeriti obeh parametrov.“;

(d)

Točka 1.4.2.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.4.2.1

Vozilo in zavora(-e), ki se preskušata(-jo), morata(-jo) biti večidel suha, zavore pa hladne. Šteje se, da so zavore hladne, če je temperatura, izmerjena na kolutu ali na zunanji strani bobna, nižja od 100 °C;“.


PRILOGA II

Priloga k Direktivi 93/34/EGS se spremeni:

Točka 3.1.1.2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.1.1.2

Drugi del sestoji iz šestih znakov (črk ali števik), ki označujejo splošne značilnosti vozila (tip, različico in pri mopedih izvedenko); vsako od teh značilnosti lahko predstavlja več znakov. Če proizvajalec ne uporablja enega ali več od teh znakov, v te prostore vpiše črke ali številke po svoji izbiri;“.


PRILOGA III

Priloga I k Direktivi 95/1/ES se spremeni:

Točka 7 se nadomesti z naslednjo:

„7.   NAJVEČJA HITROST

Največja hitrost vozila se izraža v kilometrih na uro s celim številom, ki je najbližje aritmetični sredini vrednosti hitrosti, dobljenih pri dveh zaporednih preskusih, ki se ne smeta razlikovati druga od druge za več od 3 %. Če je ta aritmetična sredina točno med dvema celima številoma, se zaokroži navzgor. Pri vozilih, katerih največja hitrost ni omejena z ustrezno opredelitvijo v točkah 1 in 2 člena 1 Direktive 2002/24/ES, homologacijski preskus ni potreben in za največjo hitrost se sprejme tista, ki jo določi proizvajalec vozila v opisnem listu iz Priloge II k Direktivi 2002/24/ES.“.


PRILOGA IV

Direktiva 97/24/ES se spremeni:

1.

V točki II.1 Dodatka 2 k Prilogi III poglavja 1 se črta peta alinea.

2.

Poglavje 3 se spremeni:

(a)

Priloga I se spremeni:

(i)

Naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

(ii)

Doda se naslednja točka 3.6:

„3.6

Pri dvokolesnih vozilih, ki so opremljena z obliko strukture ali ploščami, ki naj bi obdale ali delno obdale voznika ali sopotnike ali pa prekrile sestavne dele vozila, lahko homologacijski organ ali tehnična služba po lastni presoji in pogovoru s proizvajalcem vozila uveljavi zahteve te priloge ali Priloge II za celotno vozilo ali del vozila na podlagi presoje najmanj ugodnih pogojev.“;

(iii)

Točka 6.2 se nadomesti z naslednjo:

„6.2

Konec ročic sklopke in zavore je vidno okrogel in ima polmer zaobljenja najmanj 7 mm. Pri zunanjih robovih teh ročic polmer zaobljenja ni manjši od 2 mm. Preverjanje se izvaja, ko ročice niso v delovni legi.“;

(b)

Naslov in oddelek „SPLOŠNO“ v PRILOGI II se nadomestita z naslednjim:

„ZAHTEVE ZA ZUNANJE ŠTRLEČE DELE TRIKOLESNIH MOTORNIH VOZIL, LAHKIH ŠTIRIKOLES IN ŠTIRIKOLES

SPLOŠNO

Za trikolesna motorna vozila, namenjena za prevoz potnikov, se uporabljajo zahteve iz Direktive 74/483/EGS (1) (o zunanjih štrlečih delih motornih vozil (kategorije M1)).

Ob upoštevanju najrazličnejših konstrukcij teh vozil pa lahko homologacijski organ ali tehnična služba po lastni presoji in pogovoru s proizvajalcem vozila uveljavi zahteve te priloge ali Priloge I za celotno vozilo ali del vozila na podlagi presoje najmanj ugodnih pogojev.

To velja tudi za spodnje zahteve za trikolesna vozila, lahka štirikolesa in štirikolesa.

Naslednje zahteve se uporabljajo za trikolesna vozila, lahka štirikolesa in štirikolesa, namenjena za prevoz blaga.

3.

V Prilogi I poglavja 4 se dodata naslednji točki 14 in 15:

„14.

Vozilo brez nadgradnje pomeni vozilo, pri katerem prostor za potnike ni zamejen z vsaj štirimi od vseh naslednjih elementov: vetrobranskim steklom, podom, streho in stranskimi in zadnjimi stenami ali vrati.

15.

Vozilo z nadgradnjo pomeni vozilo, pri katerem je prostor za potnike zamejen ali je lahko zamejen z vsaj štirimi od vseh naslednjih elementov: vetrobranskim steklom, podom, streho in stranskimi in zadnjimi stenami ali vrati.“

4.

Poglavje 5 se spremeni:

(a)

Priloga I se spremeni:

(i)

Točka 2.3.2 se nadomesti z:

„2.3.2

Vsi katalizatorji, ki so del originalne opreme, imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se katalizator vgradi.“

(ii)

Točka 5.2.1 se nadomesti z naslednjim besedilom, točki 5.2.1.1 in 5.2.1.2 pa se črtata:

„5.2.1   Označevanje

Originalni nadomestni katalizatorji imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se katalizator vgradi.“;

(b)

Priloga II se spremeni, kakor sledi:

(i)

Točka 2.4.2 se nadomesti z:

„2.4.2

Točka 2.4.2 se nadomesti z:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se katalizator vgradi.“;

(ii)

Točka 5.2.1 se nadomesti z naslednjim besedilom, točki 5.2.1.1 in 5.2.1.2 pa se črtata:

„5.2.1   Označevanje

Originalni nadomestni katalizatorji imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se katalizator vgradi.“;

(c)

Točka 4a Priloge VI se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4a.   Katalizatorji.

4a.1   Katalizator, ki je del originalne opreme, preskušen po vseh zahtevah te direktive.

4a.1.1   Znamka in tip katalizatorja, ki je del originalne opreme, kakor sta navedena v točki 3.2.12.2.1 Priloge V (opisni list).

4a.2   Originalni nadomestni katalizator, preskušen po vseh zahtevah te direktive.

4a.2.1   Znamka(e) in tip(i) originalnega(ih) nadomestnega(ih) katalizatorja(ev), kakor sta(so) navedena(i) v točki 3.2.12.2.1 Priloge V (opisni list).“

5.

Slika 1 iz Priloge k poglavju 7 se nadomesti z naslednjo:

Slika 1

Image

5.

Poglavje 9 se spremeni:

(a)

Točka 2.3.2.2 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.3.2.2

Vsi originalni dušilci zvoka imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se dušilec zvoka vgradi.“;

(b)

Točka 2.3.2.2 Priloge III se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.3.2.2

Vsi originalni dušilci zvoka imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se dušilec zvoka vgradi.“;

(c)

Točka 2.4.2.2 Priloge IV se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.4.2.2

Vsi originalni dušilci zvoka imajo vsaj naslednje oznake:

oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo,

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko,

znamko in identifikacijsko številko.

Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, hkrati pa viden na mestu, kamor se dušilec zvoka vgradi.“;

7.

Poglavje 11 se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

(b)

Priloga I se spremeni:

(i)

Točka 1.6 se nadomesti z naslednjo in vstavi se naslednja točka 1.6a:

1.6   izraz ‚sedež‘ pomeni element, ki je ali pa ni del strukture vozila, skupaj z opremo, kjer lahko sedi ena odrasla oseba. Izraz pomeni oboje, tako ločen sedež kot tudi del sedežne klopi, kjer lahko sedi ena oseba. Sedlo ne velja za sedež za namen točke 2.1

1.6a   izraz ‚sedlo‘ pomeni položaj, pri katerem voznik ali potnik sedi okobal.“;

(ii)

Točka 2 se nadomesti z naslednjo:

„2.   SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1   Kadar so nameščena pritrdišča varnostnih pasov, morajo biti skladna z zahtevami iz tega poglavja.

2.1.1   Pritrdišča varnostnih pasov morajo biti nameščena za vse sedeže trikolesnih mopedov, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles.

2.1.1.1   Pritrdilne točke, primerne za tritočkovne pasove, se zahtevajo za vse sedeže, ki izpolnjujejo oba naslednja pogoja:

kadar ima sedež hrbtišče ali kadar opora pomaga določiti kot naklona hrbtnega naslona lutke in se lahko šteje za naslon sedeža, in

kadar obstaja stranski ali diagonalni strukturni element za točko H na višini več kakor 450 mm, merjeno z navpične ravnine točke H.

2.1.1.2   Za vse druge sedeže so sprejemljiva pritrdišča, primerna za trebušne pasove.

2.1.2   Pritrdišča varnostnih pasov niso obvezna za trikolesne mopede ali štirikolesa, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 250 kg.“

8.

Poglavje 12 se spremeni:

(a)

Za naslovom Priloge I poglavja 12 se vstavi naslednji stavek:

„Za namen tega poglavja vozilo z nadgradnjo pomeni vozilo, pri katerem je prostor za potnike zamejen ali je lahko zamejen z vsaj štirimi od vseh naslednjih elementov: vetrobranskim steklom, podom, streho, stranskimi in zadnjimi stenami ali vrati.“;

(b)

Točka 2.3.1 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.3.1

Vsa vozila morajo biti opremljena z napravo za odmrznitev in razmeglitev vetrobranskega stekla, ki omogoča odstranjevanje ledu ali ivja, ki prekriva vetrobransko steklo, in kondenza na notranji površini vetrobranskega stekla.

Vendar pa se ta naprava ne zahteva za trikolesne mopede z nadgradnjo, katerih motor ne razvije več kakor 4 kW, ali za vozila, pri katerih je vetrobransko steklo nameščeno tako, da nanj ni pritrjena opora ali druga struktura ali plošča, ki sega več kakor 100 mm nazaj. Naprava se zahteva za vsako vozilo s fiksno oziroma snemljivo ali sklopljivo streho.“


(1)  UL L 266, 2.10.1974, str. 4.“