13.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/54


DIREKTIVA 2006/24/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. marca 2006

o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3) od držav članic zahteva, da varujejo pravice in svoboščine fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, predvsem njihove pravice do zasebnosti, da se zagotovi prosti prenos osebnih podatkov v Skupnosti.

(2)

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (4) pretvarja načela iz Direktive 95/46/ES v posebna pravila za področje elektronskih komunikacij.

(3)

Členi 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES določajo pravila, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov o prometu in lokaciji, ki se pridobivajo z uporabo elektronskih komunikacijskih storitev, s strani ponudnikov omrežja in storitev. Takšne podatke je treba po tem, ko niso več potrebni za namen posredovanja komunikacije, izbrisati ali morajo postati anonimni, razen podatkov, potrebnih za namen zaračunavanja ali plačila medsebojnih povezav. Pod pogojem, da se vsi strinjajo, se lahko določeni podatki obdelujejo tudi za namene trženja in zagotovitve storitev z dodano vrednostjo.

(4)

Člen 15(1) Direktive 2002/58/ES določa pogoje, pod katerimi lahko države članice omejijo obseg pravic in obveznosti, določenih v členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) ter členu 9 navedene direktive. Vsaka takšna omejitev mora biti potrebna, primerna in ustrezna znotraj demokratične družbe zaradi posebnih namenov javnega reda, tj. za zaščito nacionalne varnosti (tj. državne varnosti), obrambe, javne varnosti ali preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskih komunikacijskih sistemov.

(5)

Številne države članice so sprejele zakonodajo, ki določa hrambo podatkov pri ponudnikih storitev za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj. Te nacionalne določbe se bistveno razlikujejo.

(6)

Pravne in tehnične razlike med nacionalnimi določbami glede hrambe podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj predstavljajo ovire za notranji trg elektronskih komunikacij, saj se ponudniki storitev soočajo z različnimi zahtevami glede vrst podatkov o prometu in lokaciji, ki jih je treba hraniti, ter pogojev in obdobij hrambe.

(7)

V sklepih Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. decembra 2002 je bilo poudarjeno, da so zaradi bistveno večjih možnosti elektronskih komunikacij podatki, povezani z uporabo elektronskih komunikacij, še posebej pomembno in zato dragoceno sredstvo za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, zlasti organiziranega kriminala.

(8)

Izjava o boju proti terorizmu, ki jo je Evropski svet sprejel 25. marca 2004, je Svetu naložila, naj preuči ukrepe za vzpostavitev pravil o hrambi podatkov komunikacijskega prometa pri ponudnikih storitev.

(9)

V skladu s členom 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega življenja in korespondence. Javni organi se lahko vmešavajo v izvajanje teh pravic samo v skladu z zakonom in kjer je v demokratični družbi to potrebno zaradi interesov nacionalne in javne varnosti, preprečevanja neredov ali kriminala ter varovanja pravic in svoboščin drugih. Ker se je hramba podatkov izkazala za zelo potrebno in učinkovito preiskovalno orodje za organe pregona v nekaterih državah članicah, zlasti v hudih primerih, kot so organizirani kriminal in terorizem, je treba organom pregona zagotoviti dostop do shranjenih podatkov za določeno časovno obdobje pod pogoji, določenimi v tej direktivi. Sprejetje instrumenta hrambe podatkov, ki upošteva zahteve člena 8 EKČP, je zato nujen ukrep.

(10)

Svet je 13. julija 2005 v izjavi o obsodbi terorističnih napadov na London poudaril potrebo po čimprejšnjem sprejetju skupnih ukrepov o hrambi telekomunikacijskih podatkov.

(11)

Glede na pomembnost podatkov o prometu in lokaciji za preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, kakor kažejo raziskave in praktične izkušnje več držav članic, obstaja potreba, da se na evropski ravni zagotovi, da se podatki, ki se pridobivajo ali obdelujejo med zagotavljanjem komunikacijskih storitev s strani ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacij storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, hranijo za določeno časovno obdobje v skladu s pogoji, določenimi v tej direktivi.

(12)

Člen 15(1) Direktive 2002/58/ES se še naprej uporablja za podatke, vključno s podatki glede neuspešnih klicev, hramba katerih po tej direktivi ni izrecno zahtevana, in so zato tudi zunaj področja uporabe te direktive, ter za hrambo za druge namene, vključno s hrambo za sodne namene, ki ni zajeta s to direktivo.

(13)

Ta direktiva se nanaša samo na pridobljene ali obdelane podatke, ki so posledica komunikacije ali komunikacijske storitve in se ne nanaša na podatke, ki predstavljajo vsebino posredovane informacije. Hramba podatkov se mora opraviti na način, s katerim se izogne večkratni hrambi podatkov. Pridobljeni ali obdelani podatki v okviru zadevnih komunikacijskih storitev se nanašajo samo na podatke, ki so dostopni. Še zlasti v zvezi s hrambo podatkov, povezanih z storitvami internetne elektronske pošte in internetne telefonije, se lahko obveznost hrambe podatkov uporabi le za podatke storitev ponudnikov ali ponudnikov omrežja.

(14)

Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se razvijejo pravno utemeljene zahteve pristojnih organov. Da se pridobijo nasveti o teh zadevah in spodbuja delitev izkušenj iz najboljših praks, namerava Komisija vzpostaviti skupino, sestavljeno iz organov pregona držav članic, združenj industrije elektronskih komunikacij, predstavnikov Evropskega parlamenta in organov za varstvo podatkov, vključno z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

(15)

Za podatke, hranjene v skladu s to direktivo, se v celoti uporabljata Direktiva 95/46/ES in Direktiva 2002/58/ES. Člen 30(1)(c) Direktive 95/46/ES zahteva posvetovanje z Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno po členu 29 navedene direktive.

(16)

Obveznosti ponudnikov storitev glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti podatkov, ki izhajajo iz člena 6 Direktive 95/46/ES in obveznosti ponudnikov storitev glede ukrepov za zagotavljanje zaupnosti in varnosti obdelave podatkov, ki izhajajo iz členov 16 in 17 navedene direktive, se v celoti uporabljajo za podatke, hranjene v smislu te direktive.

(17)

Bistveno je, da države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, posredujejo samo pristojnim nacionalnim organom v skladu z nacionalno zakonodajo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic zadevnih oseb.

(18)

V zvezi s tem člen 24 Direktive 95/46/ES nalaga državam članicam obveznost, da določijo sankcije za kršitev določb, sprejetih v skladu z navedeno direktivo. Člen 15(2) Direktive 2002/58/ES nalaga enako zahtevo v zvezi z nacionalnimi določbami, sprejetimi v skladu z Direktivo 2002/58/ES. Okvirni sklep Sveta 2005/222/PNZ z dne 24. februarja 2005 o napadih na informacijske sisteme (5) predvideva, da se namerni nezakonit dostop do informacijskih sistemov, vključno s podatki, hranjenimi v njem, kaznuje kot kaznivo dejanje.

(19)

Pravica do odškodnine, ki izhaja iz člena 23 Direktive 95/46/ES, ki jo ima katera koli oseba, ki je utrpela škodo kot posledico nezakonitega postopka obdelave ali katerega koli dejanja, ki je nezdružljivo z nacionalnimi določbami, sprejetimi v skladu z navedeno direktivo, se nanaša tudi na vsak nezakonit postopek obdelave kakršnih koli osebnih podatkov v skladu s to direktivo.

(20)

Konvencija Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti iz leta 2001 in Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz leta 1981 zajemata tudi podatke, hranjene v smislu te direktive.

(21)

Ker ciljev te direktive, in sicer uskladitve obveznosti ponudnikov, da hranijo določene podatke in zagotovijo, da so ti podatki dostopni za namene preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kakor jih države članice opredeljujejo v svojih nacionalnih zakonodajah, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(22)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva sprejeta načela, zlasti načela Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Še posebej ta direktiva, skupaj z Direktivo 2002/58/ES, skuša zagotoviti polno spoštovanje temeljnih pravic državljanov glede spoštovanja zasebnega življenja in komunikacij ter varstvo njihovih osebnih podatkov, kakor je določeno v členih 7 in 8 Listine.

(23)

Ker bi morale biti obveznosti ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev sorazmerne, ta direktiva zahteva, da hranijo samo podatke, pridobljene ali obdelane v postopku ponudbe njihovih komunikacijskih storitev. V kolikor podatkov ne zbirajo ali obdelujejo ti ponudniki, obveze o hrambi ne sme biti. Namen te direktive ni usklajevanje tehnologije za hrambo podatkov, izbira le-te je zadeva, ki se rešuje na nacionalni ravni.

(24)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (6) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

(25)

Ta direktiva ne posega v pristojnosti držav članic, da sprejmejo zakonodajne ukrepe glede pravice nacionalnih organov, ki jih določijo, do dostopa in do uporabe podatkov. Omogočanje dostopa do podatkov, ki jih v skladu s to direktivo hranijo nacionalni organi za dejavnosti, kakršne so naštete v prvi alinei člena 3(2) Direktive 95/46/ES, so zunaj področja uporabe prava Skupnosti. Vendar pa so lahko predmet nacionalnega prava ali dejavnosti v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji. Taki zakoni ali dejavnosti morajo v celoti spoštovati temeljne pravice, kakršne izhajajo iz skupne ustavne tradicije držav članic in kakor jih zagotavlja EKČP. Po členu 8 EKČP, kakor ga razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice, mora vmešavanje javnih organov v pravico do zasebnosti ustrezati zahtevam nujnosti in sorazmernosti ter mora torej služiti natančno določenim, izrecnim in zakonitim namenom ter se izvesti na način, ki je ustrezen, primeren in ne pretiran glede na namen vmešavanja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Namen te direktive je uskladiti določbe držav članic glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij glede hrambe določenih podatkov, ki jih pridobivajo ali obdelujejo, da se zagotovi dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kakor jih opredeljuje nacionalna zakonodaja vsake od držav članic.

2.   Ta direktiva se uporablja za podatke o prometu in lokaciji pravnih subjektov in fizičnih oseb, kakor tudi za povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. Ne uporablja se za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej direktivi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Direktive 95/46/ES, Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (7) in Direktive 2002/58/ES.

2.   V tej direktivi:

(a)

„podatki“ pomeni podatke o prometu in lokaciji ter povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali uporabnika;

(b)

„uporabnik“ pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki uporablja javno dostopno elektronsko komunikacijsko storitev v zasebne ali poslovne namene, ne da bi bila nujno naročena na to storitev;

(c)

„telefonska storitev“ pomeni klice (vključno z glasovnimi klici, glasovno pošto, konferenčnimi ali podatkovnimi klici), dodatne storitve (vključno s preusmeritvijo in transferjem klica), pošiljanje sporočil in multimedijske storitve (vključno s storitvijo kratkih sporočil, nadgrajene medijske storitve in multimedijske storitve);

(d)

„uporabniško ime“ pomeni enkratnega identifikatorja, dodeljenega osebam, ko se prijavijo ali registrirajo za storitev internetnega dostopa ali storitev internetne komunikacije;

(e)

„ID celice“ pomeni identiteto celice, od koder izvira klic mobilne telefonije ali kjer se konča;

(f)

„neuspešen klic“ pomeni komunikacijo, pri kateri je bila povezava uspešno vzpostavljena, a ni bilo odgovora oziroma je prišlo do prekinitve na upravljanju omrežja.

Člen 3

Obveznost hrambe podatkov

1.   Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so podatki, opredeljeni v členu 5 te direktive, hranjeni v skladu z določbami te direktive, kolikor se pridobivajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja zadevnih komunikacijskih storitev.

2.   Obveznost hrambe podatkov iz odstavka 1 vključuje hrambo podatkov, kakor je določena v členu 5 glede neuspešnih klicev, kjer se podatki pridobivajo ali obdelujejo in hranijo (pri podatkih o telefoniji) ali beležijo (pri internetnih podatkih) pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v pristojnosti zadevnih držav članic v procesu zagotavljanja zadevnih komunikacijskih storitev. Ta direktiva ne zahteva hrambe podatkov o neuspešnih povezavah.

Člen 4

Dostop do podatkov

Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom za vsak primer posebej in v skladu z nacionalnim pravom. Vsaka država članica v nacionalnem pravu določi postopke in pogoje za pridobitev dostopa do hranjenih podatkov v skladu z zahtevami glede nujnosti in sorazmernosti, in sicer ob upoštevanju ustreznih določb prava Evropske unije ali mednarodnega javnega prava, zlasti pa EKČP, kakor jo razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice.

Člen 5

Kategorije podatkov, ki se hranijo

1.   Države članice zagotovijo, da se v skladu s to direktivo hranijo naslednje kategorije podatkov:

(a)

podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

(1)

pri telefoniji v fiksnem omrežju in mobilni telefoniji:

(i)

kličoča telefonska številka;

(ii)

ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika;

(2)

pri dostopu do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

(i)

dodeljeno(-a) uporabniško(-a) ime(-na);

(ii)

uporabniško ime in telefonska številka, dodeljeni za vsako komunikacijo, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje;

(iii)

ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov internetnega protokola (IP), uporabniško ime ali telefonska številka;

(b)

podatki, potrebni za prepoznanje cilja komunikacije:

(1)

pri telefoniji v fiksnem omrežju in mobilni telefoniji:

(i)

klicane telefonske številke (in telefonske številke, ko je bil klic sprejet) in v primerih, ki vključujejo dodatne storitve, kot je preusmeritev oziroma transfer klica, številka ali številke, na katere je klic preusmerjen;

(ii)

ime(-na) in naslov(-i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov);

(2)

pri internetni elektronski pošti in internetni telefoniji:

(i)

uporabniško ime ali telefonska številka namembnega(-ih) prejemnika(-ov) klica prek internetne telefonije;

(ii)

ime(-na) in naslov(-i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov) in uporabniško ime namembnega prejemnika komunikacije;

(c)

podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

(1)

pri telefoniji v fiksnem omrežju in mobilni telefoniji: datum in čas začetka in konca komunikacije;

(2)

pri dostopu do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

(i)

datum in čas prijave ter odjave z internetnega dostopa, temelječega na določenem časovnem pasu, skupaj z IP naslovom, statičnega ali dinamičnega, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega uporabnika;

(ii)

datum in čas prijave ter odjave z internetnih storitev elektronske pošte ali internetne telefonije glede na določen časovni pas;

(d)

podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije:

(1)

pri telefoniji v fiksnem omrežju in mobilni telefoniji: uporabljena telefonska storitev;

(2)

pri internetni elektronski pošti in internetni telefoniji: uporabljena internetna storitev;

(e)

podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov ali njihove dozdevne opreme:

(1)

pri telefoniji v fiksnem omrežju: kličoče in klicane telefonske številke;

(2)

pri mobilni telefoniji:

(i)

kličoče in klicane telefonske številke;

(ii)

mednarodna identiteta mobilnega naročnika (IMSI) kličoče stranke;

(iii)

mednarodna identiteta mobilnega terminala (IMEI) kličoče stranke;

(iv)

IMSI klicane stranke;

(v)

IMEI klicane stranke;

(vi)

v primeru predplačniških anonimnih storitev datum in čas začetka uporabe storitve in lokacijska oznaka (ID celice), kjer je bila storitev izvedena;

(3)

pri dostopu do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

(i)

kličoča telefonska številka za klicni dostop;

(ii)

digitalni naročniški vod (DSL) ali druga končna točka začetnika komunikacije;

(f)

podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo:

(1)

lokacijska oznaka (ID celice) na začetku komunikacije;

(2)

podatki, ki določajo zemljepisno lego celic z navedbo njihovih lokacijskih oznak (ID celice) med obdobjem, za katerega se hranijo podatki o komunikaciji.

2.   Podatki, ki razkrivajo vsebino komunikacije, ne smejo biti hranjeni v skladu s to direktivo.

Člen 6

Obdobja hrambe

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov, opredeljene v členu 5, hranijo za obdobje najmanj šestih mesecev in največ dveh let od datuma komunikacije.

Člen 7

Varovanje in varnost podatkov

Brez poseganja v predpise, sprejete na podlagi Direktive 95/46/ES in Direktive 2002/58/ES, vsaka država članica zagotovi, da ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja, glede podatkov hranjenih v skladu s to direktivo, spoštujejo vsaj naslednja načela varstva podatkov:

(a)

shranjeni podatki so enake kakovosti in zanje veljajo enaka določila o varnosti in zaščiti kot za podatke na omrežju;

(b)

v zvezi s podatki se sprejmejo primerni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se jih zaščiti pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spremembami in nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa ali razkrivanja;

(c)

v zvezi s podatki se sprejmejo primerni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotovi, da so dostopni samo posebej pooblaščenemu osebju;

in

(d)

ob koncu obdobja hranjenja se uničijo vsi podatki, razen tistih, do katerih se je dostopalo in se jih shranilo.

Člen 8

Zahteve glede shranjevanja podatkov

Države članice zagotovijo, da se podatki, kakor so opredeljeni v členu 5, hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo posredujejo pristojnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

Člen 9

Nadzorni organ

1.   Vsaka država članica na svojem ozemlju določi enega ali več javnih organov, odgovornih za nadzorovanje uporabe določb, ki jih je v zvezi z varnostjo shranjenih podatkov država članica sprejela v skladu s členom 7. Ti organi so lahko organi iz člena 28 Direktive 95/46/ES.

2.   Organi iz odstavka 1 pri izvajanju nadzora iz navedenega odstavka delujejo povsem neodvisno.

Člen 10

Statistika

1.   Države članice zagotovijo, da vsako leto posredujejo Komisiji statistiko o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij. Takšna statistika vključuje:

zadeve, v katerih so bile informacije zagotovljene pristojnim organom v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo,

čas med dnevom, ko so bili podatki shranjeni, in dnevom, ko je pristojni organ zahteval prenos podatkov,

zadeve, v katerih zahtev za podatke ni bilo mogoče izpolniti.

2.   Ta statistika ne vsebujejo osebnih podatkov.

Člen 11

Sprememba Direktive 2002/58/ES

V člen 15 Direktive 2002/58/ES se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Odstavek 1 se ne uporablja za podatke, katerih hramba je posebej zahtevana v Direktivi 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij (8) za namene iz člena 1(1) navedene direktive.

Člen 12

Nadaljnji ukrepi

1.   Država članica lahko v posebnih okoliščinah, ki upravičujejo podaljšanje najdaljšega obdobja hrambe iz člena 6 za omejen čas, sprejme potrebne ukrepe. Država članica nemudoma uradno obvesti Komisijo in seznani druge države članice z ukrepi, sprejetimi na podlagi tega člena, ter navede razloge za njihovo uvedbo.

2.   Komisija v šestih mesecih po uradnem obvestilu iz odstavka 1 odobri ali zavrne zadevne nacionalne ukrepe, potem ko preuči, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga. Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalni ukrepi odobreni.

3.   Kadar so, v skladu z odstavkom 2, nacionalni ukrepi države članice, ki odstopajo od določb te direktive, odobreni, lahko Komisija razmisli o predlogu za spremembo te direktive.

Člen 13

Pravna sredstva, odgovornost in kazni

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi popolno izvajanje nacionalnih ukrepov za izvajanje poglavja III Direktive 95/46/ES, ki določa pravna sredstva, odgovornost in sankcije za obdelavo podatkov po tej direktivi.

2.   Vsaka država članica zlasti sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se vsakršno namerno dostopanje ali prenos podatkov, hranjenih v skladu s to direktivo, ki ga nacionalni predpisi, sprejeti pri prenosu te direktive, ne dopuščajo, kaznuje s kaznimi, vključno z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, tako upravnimi kot kazenskimi.

Člen 14

Ocena

1.   Najpozneje do 15. septembra 2010 Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o uporabi te direktive in njenem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike, ob upoštevanju nadaljnjega razvoja v tehnologiji elektronskih komunikacij in statističnih elementov, ki jih Komisija prejme v skladu s členom 10, da se ugotovi, ali je potrebna sprememba določb te direktive, zlasti glede seznama podatkov iz člena 5 in obdobij hrambe iz člena 6. Rezultati ocenjevanja bodo dostopni javnosti.

2.   V ta namen Komisija preuči vse pripombe, ki jih Komisiji sporočijo države članice ali delovna skupina, ustanovljena na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES.

Člen 15

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. septembra 2007. O tem takoj obvestijo Komisijo. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Vsaka država članica lahko do 15. marca 2009 odloži uporabo te direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto. Vsaka država članica, ki namerava uporabiti ta odstavek, v ta namen ob sprejetju te direktive uradno obvesti Svet in Komisijo prek izjave. Izjava se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 17

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. marca 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  Mnenje z dne 19. januarja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 21. februarja 2006.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

(5)  UL L 69, 16.3.2005, str. 67.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(7)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

(8)  UL L 105, 13.4.2006, str. 54.“


Izjava Nizozemske

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES bo Nizozemska izkoristila možnost odložene uporabe Direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto, ter jo začela uporabljati najpozneje 18 mesecev po začetku njene veljavnosti.


Izjava Avstrije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Avstrija izjavlja, da bo za 18 mesecev, ki se štejejo od datuma, predvidenega v členu 15(1) Direktive, njeno uporabo odložila za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Estonije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES Estonija izjavlja, da namerava uporabiti ta odstavek in tako za obdobje do 36 mesecev po sprejetju Direktive odložiti njeno uporabo za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Združenega kraljestva

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Združeno kraljestvo izjavlja, da bo v skladu s členom 15(3) Direktive o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES odložilo uporabo Direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Republike Ciper

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Republika Ciper izjavlja, da bo do datuma, določenega v členu 15(3) Direktive, odložila njeno uporabo v zvezi s hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Helenske republike

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Grčija izjavlja, da bo v skladu s členom 15(3) za obdobje do 18 mesecev po izteku obdobja iz člena 15(1) te direktive odložila njeno uporabo v zvezi s hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Velikega vojvodstva Luksemburg

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg izjavlja, da namerava uporabiti člen 15(3) Direktive in tako odložiti njeno uporabo za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Slovenije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Slovenija se pridružuje skupini držav, ki so v skladu s členom 15(3) „Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij“ izjavile, da bodo za 18 mesecev odložile uporabo Direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Švedske

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) želi imeti Švedska možnost odložene uporabe te direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Republike Litve

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (v nadaljevanju „Direktiva“) Republika Litva izjavlja, da bo po sprejetju Direktive za obdobje, predvideno v členu 15(3), odložila njeno uporabo za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Republike Latvije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES Latvija izjavlja, da bo do 15. marca 2009 odložila uporabo Direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Češke

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

V skladu s členom 15(3) Češka izjavlja, da bo do 36 mesecev po sprejetju Direktive njeno uporabo odložila za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Belgije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Belgija izjavlja, da bo v skladu s členom 15(3) za obdobje do 36 mesecev po sprejetju te direktive njeno odložila uporabo za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Republike Poljske

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Poljska izjavlja, da bo izkoristila možnost iz člena 15(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES in bo za obdobje 18 mesecev po datumu iz člena 15(1) uporabo Direktive odložila za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Finske

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Finska izjavlja, da bo v skladu s členom 15(3) Direktive o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES odložila uporabo te direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto.


Izjava Nemčije

v skladu s členom 15(3) Direktive 2006/24/ES

Nemčija si pridržuje pravico, da uporabo te direktive za hrambo komunikacijskih podatkov, ki se nanašajo na dostop do interneta, internetno telefonijo in internetno elektronsko pošto, odloži za obdobje 18 mesecev od datuma, navedenega v členu 15(1).