9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/36


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/15/ES

z dne 7. februarja 2006

o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/24/ES (1) z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu in zlasti njenega člena 3(2),

ob upoštevanju mnenja Svetovalnega odbora za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Direktivo 98/24/ES predlagati evropske cilje v obliki indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (IMVPI) za varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom, ki se določijo na ravni Skupnosti.

(2)

Komisiji pri izvajanju te naloge pomaga Znanstveni odbor za omejitev poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), ki je bil uveden s Sklepom Komisije 95/320/ES (2).

(3)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost upoštevajo vplive na zdravje, niso zavezujoče ter izhajajo iz najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov in razpoložljivosti merilnih tehnik. Določijo spodnje mejne vrednosti za izpostavljenost, pod katerimi ni pričakovanih škodljivih vplivov za posamezno snov. Potrebne so za delodajalčevo določitev in oceno tveganja v skladu s členom 4 Direktive 98/24/ES.

(4)

Države članice morajo določiti nacionalne vrednosti za vsak kemični dejavnik, za katerega so določene indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost na ravni Skupnosti, pri čemer upoštevajo mejne vrednosti Skupnosti, vendar lahko določijo njihovo naravo skladno z domačo zakonodajo in prakso.

(5)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost je treba šteti za pomemben del celovitega zagotavljanja varovanja zdravja delavcev na delovnem mestu pred tveganjem, ki ga povzročajo nevarne kemikalije.

(6)

Rezultati ocene tveganja in strategij za zmanjšanje tveganja, razvitih v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 (3) o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi, so podlaga za določitev ali popravek mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost za številne snovi.

(7)

Prvi in drugi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost sta bila določena z direktivama Komisije 91/322/EGS (4) in 96/94/ES (5) v okviru Direktive Sveta 80/1107/EGS z dne 27. novembra 1980 o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemijskim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (6).

(8)

Direktiva 80/1107/EGS je bila z dne 5. maja 2001 razveljavljena z Direktivo 98/24/ES.

(9)

Direktiva 98/24/ES določa, da direktivi 91/322/EGS in 96/94/ES ostaneta veljavni.

(10)

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (7) je z dnem 31. decembra 2001 razveljavila Direktivo 96/94/ES.

(11)

Zaradi ocene najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov je ustrezno preveriti indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, določene z Direktivo 91/322/EGS.

(12)

V skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES je odbor SCOEL ocenil skupno 33 snovi, ki so navedene v Prilogi k sedanji direktivi. Od teh 33 snovi jih je 17 že bilo navedenih v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS. Za 4 od teh snovi SCOEL priporoča določitev novih indikativnih mejnih vrednosti, za 13 snovi pa ohranitev prejšnjih mejnih vrednosti. Skladno s tem je treba 17 snovi, sedaj navedenih v Prilogi k sedanji direktivi, črtati iz Priloge k Direktivi 91/322/EGS in v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS ohraniti 10 snovi.

(13)

Deset snovi je treba ohraniti v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS. Za 9 od teh snovi SCOEL še ni priporočil indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, za edino preostalo snov se predvideva, da bodo dodatni znanstveni podatki na voljo v bližnji prihodnosti in bodo predloženi SCOEL, da jih prouči.

(14)

Seznam v Prilogi k tej direktivi vsebuje tudi 16 drugih snovi, za katere je odbor SCOEL priporočil indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ko je bila opravljena ocena najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov o vplivih na zdravje pri delu in ob upoštevanju, ali so na voljo merilne tehnike v skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES.

(15)

Ena izmed navedenih 16 snovi, monoklorbenzen, je bila vključena v Prilogo k Direktivi 2000/39/EGS. Odbor SCOEL je preveril IMVPI glede na najnovejše znanstvene podatke in priporočil vzpostavitev nove IMVPI. Zato je treba to snov, ki je sedaj navedena v Prilogi k sedanji direktivi, črtati iz Priloge k Direktivi 2000/39/ES.

(16)

Nekaterim snovem je tudi treba določiti mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost, da bi bili upoštevani vplivi kratkotrajne izpostavljenosti.

(17)

Pri nekaterih snoveh je treba upoštevati možnost prehajanja skozi kožo, da bi zagotovili najboljšo možno raven varovanja.

(18)

Ta direktiva bi morala biti praktični prispevek pri doseganju socialne razsežnosti notranjega trga.

(19)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, uvedenim s členom 17 Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (8).

(20)

Direktivo 91/322/EGS je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Pri izvajanju Direktive 98/24/ES se tukaj določijo indikativne mejne vrednosti Skupnosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem, ki so navedene v Prilogi.

Člen 2

Države članice določijo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem, navedenim v Prilogi, ob upoštevanju vrednosti Skupnosti.

Člen 3

V Prilogi k Direktivi 91/322/EGS se črta sklicevanje na snovi nikotin, mravljično kislino, metanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, dietilamin, ogljikov dioksid, oksalno kislino, cianamid, difosforjev pentoksid, difosforjev pentasulfid, brom, fosforjev pentaklorid, bolhač, barij (topne spojine kot Ba), srebro (topne spojine kot Ag) in njihove indikativne mejne vrednosti.

V Prilogi k Direktivi 2000/93/ES se črta sklic na snov klorbenzen.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti.

Besedilo teh predpisov takoj predložijo Komisiji skupaj s korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, morajo ti vsebovati sklic na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. februarja 2006

Za Komisijo

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(2)  UL L 188, 9.8.1995, str. 14.

(3)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 177, 5.7.1991, str. 22.

(5)  UL L 338, 28.12.1996, str. 86.

(6)  UL L 327, 3.12.1980, str. 8.

(7)  UL L 142, 16.6.2000, str. 47.

(8)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.


PRILOGA

INDIKATIVNE MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

EINECS (1)

CAS (2)

Ime snovi

Mejne vrednosti

Opomba (3)

8 ur (4)

kratkoročno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

nikotin

0,5

koža

200-579-1

64-18-6

mravljična kislina

9

5

200-659-6

67-56-1

metanol

260

200

koža

200-830-5

75-00-3

kloretan

268

100

200-835-2

75-05-8

acetonitril

70

40

koža

201-142-8

78-78-4

izopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

nitrobenzen

1

0,2

koža

203-585-2

108-46-3

resorcinol

45

10

koža

203-625-9

108-88-3

toluen

192

50

384

100

koža

203-628-5

108-90-7

monoklorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

dietilamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksan

72

20

203-806-2

110-82-7

cikloheksan

700

200

203-815-1

110-91-8

morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanol

50,1

10

koža

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

ogljikov dioksid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanol

2,5

1

7,6

3

koža

205-634-3

144-62-7

oksalna kislina

1

206-992-3

420-04-2

cianamid

1

0,58

koža

207-343-7

463-82-1

neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

difosforjev pentoksid

1

215-242-4

1314-80-3

difosforjev pentasulfid

1

231-131-3

 

srebro (topne spojine kot Ag)

0,01

barij (topne spojine kot Ba)

0,5

kovinski krom, spojine z anorganskim kromom (II) in spojine z anorganskim kromom (III) (netopne)

2

231-714-2

7697-37-2

dušikova kislina

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

klor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

bolhač (prečiščeni laktoni ali laktoni, ki povzročajo preobčutljivost)

1

233-060-3

10026-13-8

fosforjev pentaklorid

1


(1)  EINECS: Evropski seznam obstoječih snovi

(2)  CAS: Številka v mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service

(3)  Opomba – koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože.

(4)  Merjeno ali izračunano kot časovno tehtano povprečje glede na referenčno obdobje osmih ur.

(5)  Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar ni drugače določeno.

(6)  mg/m3: miligrami na kubični meter zraka pri 20 oC in 101,3 kPa.

(7)  ppm: delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).