15.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/9


SKLEP št. 1673/2006/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. oktobra 2006

o financiranju Evropske standardizacije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 95 in 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska standardizacija je prostovoljna dejavnost, ki jo zase opravljajo zainteresirane strani, ki želijo pripraviti standarde in druge standardizacijske dokumente, da bi zadostile svojim potrebam. Te standardizacijske dokumente pripravljajo Evropski odbor za standardizacijo, Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde, organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (3), v nadaljevanju „evropski organi za standardizacijo“.

(2)

Direktiva 98/34/ES določa, da lahko Komisija po posvetovanju z odborom, ki ga ustanavlja navedena direktiva, evropskim organom za standardizacijo pošlje zahtevke za standardizacijo. Splošne smernice o sodelovanju med CEN, CENELEC, ETSI ter Evropsko komisijo in Evropskim združenjem za prosto trgovino z dne 28. marca 2003 (4) določajo partnerske odnose med Evropskimi organi za standardizacijo na eni strani ter Skupnostjo in Evropskim združenjem za prosto trgovino, ki tudi podpira evropsko standardizacijo, na drugi strani.

(3)

Za Skupnost je nujno, da prispeva k financiranju evropske standardizacije ob upoštevanju koristne vloge, ki jo ima slednja pri podpori zakonodaje in politik Skupnosti. Evropska standardizacija po eni strani prispeva k delovanju in utrditvi notranjega trga zlasti s tako imenovanimi direktivami „novega pristopa“ na področjih zdravja, varnosti in varstva okolja ter potrošnikov ali za zagotavljanje interoperabilnosti na področjih, kot je prevoz. Evropska standardizacija po drugi strani pripomore k izboljšanju konkurenčnosti podjetij, zlasti z lajšanjem prostega pretoka blaga in storitev, interoperabilnosti omrežij, komunikacijskih sredstev, tehnološkega razvoja in inovacij v dejavnostih, kot so informacijske tehnologije. V ta sklep je zato primerno vključiti financiranje dejavnosti evropske standardizacije na področju informacijskih tehnologij in telekomunikacij, ki ga poleg tega ureja zlasti Sklep Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij (5).

(4)

Treba bi bilo zagotoviti jasno, popolno in podrobno pravno podlago za financiranje s strani Skupnosti vseh dejavnosti evropske standardizacije, potrebnih za izvajanje politik in zakonodaje Skupnosti.

(5)

Malim in srednjim podjetjem (MSP), zlasti malim, mikro in obrtniškim podjetjem, je treba zagotoviti možnost za uporabo evropskih standardov. Zato bi bilo treba te standarde oblikovati in prilagoditi tako, da bodo upoštevali značilnosti in okolje navedenih podjetij.

(6)

Namen financiranja Skupnosti bi morala biti priprava standardov ali drugih standardizacijskih dokumentov, lajšanje njihove uporabe s strani podjetij s prevajanjem v različne uradne jezike Skupnosti, krepitev kohezije evropskega sistema standardizacije ter zagotovitev pravičnega in preglednega dostopa do evropskih standardov za vse akterje na trgu v celotni Evropski uniji. To je še zlasti pomembno v primerih, ko uporaba standardov omogoča skladnost z zakonodajo Skupnosti.

(7)

Sredstva, dodeljena za dejavnosti evropske standardizacije, bi moral proračunski organ odobriti vsako leto v mejah predvidenih finančnih sredstev, določenih za obdobje ustreznega finančnega okvira, Komisija pa bi jih morala obravnavati v letnem sklepu, ki določa zneske in po potrebi najvišje stopnje sofinanciranja za posamezno vrsto dejavnosti.

(8)

Ob upoštevanju zelo širokega področja vključenosti evropske standardizacije pri podpori politik in zakonodaje Skupnosti ter ob upoštevanju različnih vrst dejavnosti standardizacije, bi bilo treba določiti različna podrobna pravila financiranja. Predvsem gre za donacije brez pozivov za zbiranje predlogov evropskim organom za standardizacijo v skladu z določbami drugega pododstavka člena 110(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), v nadaljevanju „finančna uredba“ in člena 168(1)(d) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (7).

(9)

To naj velja tudi za organe, ki sicer niso opredeljeni kot evropski organi za standardizacijo v Prilogi I Direktive 98/34/ES, so pa pooblaščeni v temeljnem aktu in zadolženi za izvajanje pripravljalnih del za podporo evropski standardizaciji v sodelovanju z evropskimi organi za standardizacijo.

(10)

Države članice se spodbuja k zagotavljanju ustreznega nacionalnega financiranja standardizacijskih nalog.

(11)

Poleg tega bi morali imeti evropski organi za standardizacijo, če trajno prispevajo k podpori dejavnosti Skupnosti, na voljo učinkovite in smotrne osrednje sekretariate. Komisija bi zato morala imeti možnost, da tem organom, ki si prizadevajo za cilj v splošnem evropskem interesu, dodeli donacije, ne da bi v primeru donacij za poslovanje uporabila načelo postopnega zmanjševanja iz člena 113(2) finančne uredbe. Učinkovito poslovanje evropskih organov za standardizacijo poleg tega predpostavlja, da nacionalni člani teh organov izpolnjujejo svoje obveznosti finančnega prispevanja za evropski sistem standardizacije.

(12)

Financiranje dejavnosti standardizacije bi moralo omogočati tudi kritje pripravljalnih ali dodatnih dejavnosti za pripravo standardov ali drugih standardizacijskih dokumentov. Gre zlasti za raziskovalno delo, pripravo pripravljalnih dokumentov za zakonodajo, izvajanje med-laboratorijskih preizkusov, potrjevanje veljavnosti ali vrednotenje standardov. Pospeševanje standardizacije na evropski in mednarodni ravni bi moralo poleg tega vključevati izvajanje programov tehnične pomoči in sodelovanja s tretjimi državami. Za izboljšanje dostopa do trgov in okrepitev konkurenčnosti podjetij Evropske unije bi bilo zato treba predvideti možnost dodelitve donacij drugim subjektom s pozivi za zbiranje predlogov ali po potrebi z oddajo javnih naročil.

(13)

Komisija in evropski organi za standardizacijo redno podpisujejo sporazume o partnerstvu, da bi določili upravna in finančna pravila o financiranju dejavnosti standardizacije v skladu z določbami finančne uredbe. Evropski parlament in Svet bi morala biti obveščena o vsebini teh sporazumov.

(14)

Zaradi posebnosti standardizacije in predvsem udeležbe v procesu standardizacije različnih zainteresiranih strani, bi bilo treba priznati, da se lahko sofinanciranje priprave evropskih standardov ali drugih standardizacijskih dokumentov, ki jih subvencionira Skupnost, izvrši s prispevki v naravi, na primer z dajanjem na razpolago svojih izvedencev.

(15)

Da bi zagotovili učinkovito izvajanje tega sklepa, bi morala obstajati možnost uporabe potrebnega strokovnega znanja zlasti na področju revizije in finančnega poslovodenja ter tudi sredstev upravne podpore, ki bi lahko olajšala njegovo izvajanje, ter redno vrednotenje primernosti dejavnosti, ki jih Skupnost financira, da bi se prepričali o njihovi koristnosti in učinku.

(16)

Prav tako bi bilo treba sprejeti primerne ukrepe za zaščito pred goljufijami in nepravilnostmi in za izterjavo sredstev, ki so bila nepravilno izplačana, v skladu z uredbami Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (8), (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (9), in (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (10)

SKLENILA:

Člen 1

Predmet

Ta sklep določa pravila o prispevku Skupnosti k financiranju evropske standardizacije za podporo izvajanja specifičnih politik, ukrepov, dejavnosti in zakonodaje Skupnosti.

Člen 2

Subjekti, upravičeni do financiranja Skupnosti

Financiranje Skupnosti se lahko dodeli priznanim evropskim organom za standardizacijo, navedenim v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES, za izvajanje dejavnosti, navedenih v členu 3 tega sklepa.

Vendar pa se financiranje Skupnosti lahko dodeli tudi drugim subjektom za izvajanje pripravljalnih ali dodatnih del za evropsko standardizacijo iz člena 3(1)(b) in tudi za programe iz člena 3(1)(f).

Člen 3

Dejavnosti standardizacije, upravičene do financiranja Skupnosti

1.   Skupnost lahko financira naslednje dejavnosti evropske standardizacije:

(a)

izdelavo in revizijo evropskih standardov ali vseh drugih standardizacijskih dokumentov, potrebnih ali primernih za izvajanje politik in zakonodaje Skupnosti;

(b)

opravljanje pripravljalnih ali dodatnih del za evropsko standardizacijo, kot so študije, programi, vrednotenja, primerjalne analize, raziskovalno delo, laboratorijsko delo, medlaboratorijska testiranja in vrednotenje skladnosti;

(c)

dejavnosti osrednjih sekretariatov evropskih organov za standardizacijo, kakor na primer razvoj politik, usklajevanje dejavnosti standardizacije, procesiranje tehničnega dela in zagotavljanje informacij zainteresiranim stranem;

(d)

overjanje kakovosti in skladnosti evropskih standardov ali katerih koli drugih standardizacijskih dokumentov z ustreznimi politikami in zakonodajo Skupnosti;

(e)

prevajanje, če je potrebno, evropskih standardov ali katerih koli drugih evropskih standardizacijskih dokumentov, ki se uporabljajo v podporo politik in zakonodaje Skupnosti, v uradne jezike Skupnosti, ki niso delovni jeziki evropskih organov za standardizacijo; pripravo dokumentov za pojasnjevanje, razlago in poenostavitev standardov, kakor tudi pripravo navodil za uporabo in pripravo dokumentov najboljših praks;

(f)

dejavnosti za izvajanje programov tehnične pomoči, sodelovanja s tretjimi državami ter promocija in pospeševanje evropskega sistema standardizacije in evropskih standardov pri zainteresiranih straneh v Skupnosti in na mednarodni ravni.

2.   Dejavnosti iz odstavka 1(a) so do financiranja Skupnosti upravičene samo ob predhodnem posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 5 Direktive 98/34/ES, o zahtevkih, poslanih evropskim organom za standardizacijo.

Člen 4

Financiranje

Proračunski organ vsako leto določi sredstva, dodeljena za dejavnosti iz tega sklepa, v mejah veljavnega finančnega okvira.

Člen 5

Podrobna pravila financiranja

1.   Financiranje Skupnosti se izvršuje:

(a)

z dodelitvijo donacij brez poziva za zbiranje predlogov evropskim organom za standardizacijo za opravljanje dejavnosti iz člena 3 in organom, pooblaščenim v temeljnem aktu v skladu s členom 49 finančne uredbe, v sodelovanju z evropskimi organi za standardizacijo, za opravljanje del iz člena 3(1)(b) tega sklepa;

(b)

z dodelitvijo donacij s pozivom za zbiranje predlogov ali oddajo javnih naročil drugim organom za opravljanje standardizacije iz člena 3(1)(b) ali programov iz člena 3(1)(f) v sodelovanju z evropskimi organi za standardizacijo.

2.   Dejavnosti osrednjih sekretariatov evropskih organov za standardizacijo iz člena 3(1)(c) se lahko financirajo z donacijami za projekte ali z donacijami za poslovanje. Donacije za poslovanje se v primeru obnovitve ne zmanjšujejo samodejno.

3.   Komisija sprejme podrobna pravila financiranja iz odstavkov 1 in 2 ter zneske in po potrebi najvišje odstotne deleže financiranja za posamezno vrsto dejavnosti. Odločitve Komisije v zvezi s tem se javno objavi.

4.   Sporazumi o donaciji lahko dovoljujejo pavšalno financiranje režijskih stroškov upravičenca do višine največ 30 % vseh upravičenih neposrednih stroškov za ukrepe, razen če se posredni stroški upravičenca ne financirajo z donacijo za poslovanje, ki se financira iz splošnega proračuna Evropske unije.

5.   Odobri se sofinanciranje v obliki prispevkov v naravi. Prispevki v naravi se vrednotijo v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 2342/2002.

6.   Skupni cilji sodelovanja ter upravni in finančni pogoji o donacijah, dodeljenih evropskim organom za standardizacijo, se določijo v okvirnih sporazumih o partnerstvu, ki jih Komisija na eni strani in evropski organi za standardizacijo na drugi strani podpišejo v skladu s finančno uredbo in Uredbo (ES, Euratom) št. 2342/2002. O sklenitvi teh sporazumov se obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 6

Upravljanje in spremljanje

1.   Sredstva, ki jih proračunski organ določi za financiranje dejavnosti standardizacije, lahko krijejo tudi upravne izdatke za ukrepe pripravljanja, spremljanja, nadzora, revizije in vrednotenja, ki so neposredno potrebni za uresničevanje ciljev tega sklepa, zlasti za študije, sestanke, dejavnosti informiranja in objavljanja, izdatke za računalniška omrežja za izmenjavo informacij in tudi vse druge izdatke za upravno in tehnično pomoč, ki jo Komisija lahko uporabi za dejavnosti standardizacije.

2.   Komisija vrednoti primernost dejavnosti standardizacije, ki jih financira Skupnost, glede na potrebe politik in zakonodaje Skupnosti ter najmanj vsakih pet let obvešča Evropski parlament in Svet o izidih teh vrednotenj.

Člen 7

Zaščita finančnih interesov Skupnosti

1.   Komisija skrbi za zaščito finančnih interesov Skupnosti pri izvajanju dejavnosti, financiranih na podlagi tega sklepa, z izvajanjem preventivnih ukrepov za zaščito pred goljufijami, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem, z izvajanjem učinkovitih pregledov, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov in, kadar se ugotovijo nepravilnosti, tudi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu z uredbami (ES, Euratom) št. 2988/95, (Euratom, ES) št. 2185/96 in (ES) št. 1073/1999.

2.   Za dejavnosti Skupnosti, ki se financirajo na podlagi tega sklepa, pomeni pojem nepravilnosti iz člena 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 vsako kršenje določb zakonodaje Skupnosti ali vsako neupoštevanje pogodbenih obveznosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki z neupravičenimi izdatki oškoduje ali bi lahko oškodoval splošni proračun Evropske unije ali proračune, ki jih le-ta upravlja.

3.   Sporazumi in pogodbe, ki izhajajo iz tega sklepa, določajo spremljanje in finančni nadzor s strani Komisije ali s strani njenega pooblaščenega zastopnika, in revizije s strani Računskega sodišča, po potrebi na kraju samem.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 24. oktobra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednica

P. LEHTOMÄKI


(1)  UL C 110, 9.5.2006, str. 14.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. septembra 2006.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL C 91, 16.4.2003, str. 7.

(5)  UL L 36, 7.2.1987, str. 31. Sklep, kakor je bil spremenjen z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1248/2006 (UL L 227, 19.8.2006, str. 3).

(8)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(9)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(10)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.