8.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 298/1


SKLEP SVETA

z dne 7. novembra 2006

o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za tropski les o podaljšanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994

(2006/C 298/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe v zvezi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodni sporazum o tropskem lesu je Skupnost podpisala s Sklepom Sveta 96/493/ES (2) in ga tudi začasno uporablja.

(2)

Sporazum, ki bo nasledil Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, je bil uspešno sklenjen januarja 2006 v okviru UNCTAD.

(3)

Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994 velja do 31. decembra 2006, če se v skladu z določbami člena 46(3) s sklepom Mednarodnega sveta za tropski les ne podaljša preko tega datuma do začetka veljavnosti sporazuma, ki bo nasledil tega.

(4)

Podaljšanje tega sporazuma je v interesu Skupnosti.

(5)

Treba je določiti stališče Evropske skupnosti v Mednarodnem svetu za tropski les —

SKLENIL:

Člen 1

Stališče Evropske skupnosti v okviru Mednarodnega sveta za tropski les je, da glasuje za podaljšanje Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994 do začetka začasne ali dokončne veljavnosti sporazuma iz leta 2006, ki bo tega nasledil.

Člen 2

Evropska skupnost si bo prizadevala za odločitev Mednarodnega sveta za tropski les, katere namen bo omejiti obdobje podaljšanja Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994 ali vključiti klavzulo o pregledu.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Dok. 12953/06 — COM (2006) 469 konč.

(2)  UL L 208, 17.8.1996, str.1.