30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/14


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

(2006/964/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149 in 150 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 24. oktobra 2005 pooblastil Komisijo za pogajanja z vlado Kanade o sporazumu o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

(2)

Komisija se je v imenu Skupnosti dogovorila o sporazumu z vlado Kanade v skladu s pogajalskimi smernicami v prilogi k navedenemu sklepu.

(3)

Skupnost in Kanada pričakujeta vzajemno korist od tega sodelovanja, ki mora s strani Skupnosti dopolnjevati dvostranske programe med državami članicami in Kanado ter zagotavljati evropsko dodano vrednost.

(4)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Skupnosti dne 5. decembra 2006 pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti —

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Delegacijo Evropske skupnosti v skupnem odboru iz člena 6 Sporazuma sestavljajo predstavnik Komisije, ki mu pomaga po en predstavnik iz vsake države članice.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, ki bo pooblaščena za uradno obvestilo, predvideno v členu 12(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


SPORAZUM

med Evropsko Skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA KANADE

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenici“, Sta se –

OB UGOTOVITVI, da izjava o odnosih med Evropsko skupnostjo in Kanado, ki so jo 22. novembra 1990 sprejele Evropska skupnost in njene države članice ter vlada Kanade, posebej omenja krepitev medsebojnega sodelovanja na različnih področjih, ki neposredno zadevajo dobrobit njihovih državljanov v sedanjosti in prihodnosti, kot so izmenjave in skupni projekti na področju izobraževanja in kulture, vključno z izmenjavami univerzitetnih učiteljev in mladih,

OB UGOTOVITVI, da Skupna politična deklaracija in akcijski načrt med Kanado in Evropsko skupnostjo, sprejet dne 17. decembra 1996, določa, da bosta stranki za obnovitev svojih vezi, temelječih na skupnih kulturah in vrednotah, spodbujali stike med njunimi državami na vseh ravneh, zlasti pa med mladimi; in da skupni akcijski načrt, priložen k deklaraciji, spodbuja pogodbenici, da dodatno okrepita svoje sodelovanje s pomočjo Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 1996,

OB UGOTOVITVI, da se Agenda o partnerstvu med EU in Kanado, sprejeta 18. marca 2004 na vrhu EU-Kanada, nanaša na potrebo po iskanju novih načinov spodbujanja vzpostavljanja vezi med našimi narodi, zlasti s širjenjem obsega programov izmenjave za mlade med Kanado in Evropsko skupnostjo ter z iskanjem poti za krepitev in širjenje obsega sodelovanja med EU in Kanado ob obnovitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 2001,

OB UGOTOVITVI, da se Skupna izjava, sprejeta 19. junija 2005 na vrhu EU-Kanada, nadalje nanaša na namen voditeljev EU in Kanade, da obnovijo, okrepijo in razširijo obseg Sporazuma o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 2001, zlasti z dodatnim sodelovanjem v zvezi z mladimi, da bi okrepili akademsko sodelovanje in čezatlantske povezave med našimi državljani,

OB UPOŠTEVANJU vseh pristojnosti držav članic Evropske skupnosti in zakonodajnih pooblastil provinc in ozemelj Kanade na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter avtonomnosti visokošolskih ustanov in ustanov poklicnega usposabljanja,

OB UPOŠTEVANJU, da se s sprejetjem in izvajanjem sporazumov o visokošolskem izobraževanju in poklicnem usposabljanju iz let 1996 in 2001 izpolnijo zaveze iz deklaracij EU-Kanada; in da je imelo sodelovanje za obe pogodbenici zelo pozitivne učinke,

OB PRIZNAVANJU odločilnega prispevka, ki ga imata visokošolsko izobraževanje in poklicno usposabljanje za razvoj človeških virov in njihove sposobnosti sodelovanja v svetovnem gospodarstvu, temelječem na znanju,

OB PRIZNAVANJU, da mora sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine dopolnjevati druge ustrezne pobude za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado,

OB PRIZNAVANJU pomena upoštevanja dela, ki ga na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja izvajajo mednarodne organizacije, dejavne na tem področju, kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, UNESCO in Svet Evrope,

OB PRIZNAVANJU, da je sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine kot del širšega sodelovanja med Evropsko skupnostjo in Kanado v skupnem interesu pogodbenic,

V PRIČAKOVANJU vzajemne koristi od sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine,

OB PRIZNAVANJU potrebe po večjem dostopu do dejavnosti za katere se ta sporazum zavzema, zlasti dejavnosti na področju poklicnega usposabljanja in mladine,

V ŽELJI, da se obnovi osnova za neprekinjeno sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Sporazum vzpostavlja okvir za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

1.

„visokošolski zavod“ pomeni vsak zavod, ne glede na svoje poimenovanje, ki po veljavnih zakonih ali praksah katerekoli pogodbenice daje kvalifikacije ali diplome na visokošolski stopnji;

2.

„zavod poklicnega usposabljanja“ pomeni vsak javni, polzasebni ali zasebni zavod, ki, ne glede na svoje poimenovanje, po veljavnih zakonih in praksi pripravlja ali izvaja poklicno izobraževanje ali usposabljanje, nadaljnje poklicno izobraževanje, izobraževanje za osvežitev znanja ali preusposabljanje, ki prispevajo h kvalifikacijam, ki jih priznavajo pristojni organi;

3.

„študenti“ so vse osebe, udeležene v programih izobraževanja ali usposabljanja, ki jih izvajajo visokošolski zavodi ali zavodi poklicnega usposabljanja, kakor so opredeljeni v tem členu in ki jih priznavajo ali financirajo pristojni organi;

4.

„mladina“ pomeni področja dejavnosti, povezana z neformalnim in priložnostnim učenjem, ki vključujejo mladinske organizacije in druga mladinska združenja kot tudi mladinske delavce, mladinske voditelje in druge udeležence, ki delajo za mlade ljudi ali z njimi.

Člen 3

Cilji

1.   Splošni cilji Sporazuma so:

(a)

spodbuditi medsebojno razumevanje med državljani Evropske unije in Kanade, vključno z boljšim poznavanjem jezikov, kultur in ustanov;

(b)

izboljšati kakovost človeških virov v Evropski skupnosti in Kanadi, in sicer z lažjim dostopom do pridobitve znanj, potrebnih za soočanje z izzivi svetovnega gospodarstva, temelječega na znanju.

2.   Posebni cilji Sporazuma so:

(a)

okrepiti skupnostno in kanadsko razsežnost dodane vrednosti čezatlantskega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine;

(b)

prispevati k čezatlantskim izmenjavam med državljani Evropske unije in Kanade;

(c)

prispevati k razvoju visokošolskih ustanov in ustanov za poklicno usposabljanje ter tudi mladinskih struktur in organizacij;

(d)

spodbujati in/ali okrepiti partnerstva med udeleženci, ki so dejavni na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine v Evropski skupnosti in Kanadi;

(e)

prispevati k poklicnemu razvoju posameznikov in obenem dosegati splošne cilje Sporazuma;

(f)

razviti priložnosti za dialog in izmenjave v okviru mladinske politike in mladinskega dela.

3.   Operativni cilji Sporazuma so:

(a)

podpirati sodelovanje med visokošolskimi zavodi in zavodi za poklicno usposabljanje z namenom spodbujati in razvijati skupne študijske programe in/ali programe poklicnega usposabljanja ter mobilnost študentov;

(b)

izboljšati kakovost čezatlantske mobilnosti študentov z uveljavljanjem transparentnosti, medsebojnega priznavanja kvalifikacij in časa študija in poklicnega usposabljanja ter, če je primerno, prenosa kreditnih točk;

(c)

podpreti sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami, ki so dejavne na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine, z namenom spodbuditi razpravo in izmenjavo izkušenj o političnih vprašanjih;

(d)

podpreti čezatlantsko mobilnost univerzitetnih izobražencev (vključno z univerzitetnimi izobraženci, ki se še izobražujejo) z namenom izboljšati medsebojno razumevanje vprašanj, pomembnih za odnose med Evropsko unijo in Kanado, ter strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z njimi;

(e)

podpreti sodelovanje med mladinskimi strukturami in organizacijami, pa tudi mladinskimi delavci, mladinskimi voditelji in drugimi mladinskimi udeleženci z namenom spodbujati izmenjave dobrih praks in razvijati mreže.

Člen 4

Načela

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka na podlagi naslednjih načel:

1.

Polno upoštevanje pristojnosti držav članic Evropske skupnosti in zakonodajnih pooblastil provinc in ozemelj Kanade na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter avtonomnosti visokošolskih zavodov in zavodov poklicnega usposabljanja.

2.

Splošna uravnoteženost koristi zaradi dejavnosti, izvajanih po tem sporazumu.

3.

Široka udeležba v različnih državah članicah Evropske skupnosti ter provincah in ozemljih Kanade.

4.

Priznavanje vseh različnosti na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju v Evropski skupnosti in Kanadi.

5.

Okrepljeno sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado ter dopolnjevanje dvostranskih programov med državami članicami Evropske skupnosti in Kanade kot tudi drugih programov in pobud Evropske skupnosti in Kanade na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

Člen 5

Sodelovanje

Sodelovanje se izvaja z ukrepi, opisanimi v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 6

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor. Sestavljajo ga predstavniki obeh pogodbenic.

2.   Naloge skupnega odbora so:

(a)

pregled sodelovanja, predvidenega na podlagi tega sporazuma;

(b)

poročilo o ravni, statusu in učinkovitosti sodelovanja v skladu s cilji in načeli tega sporazuma, ki ga je treba nasloviti na obe pogodbenici;

(c)

izmenjava informacij o nedavnih spremembah, novih težnjah ali inovativnih praksah v zvezi z visokošolskim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in mladino.

3.   Skupni odbor si prizadeva, da se sestane vsaki dve leti, pri čemer so sestanki izmenoma v Evropski uniji in Kanadi. Drugi sestanki se izvedejo po dogovoru obeh pogodbenic.

4.   Odločitve skupnega odbora se sprejemajo soglasno. Zapisnik odobrijo osebe, ki jih vsaka pogodbenica izbere za skupno vodenje sestankov, in je skupaj s poročilom na voljo skupnemu odboru za sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Okvirnega sporazuma o trgovskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado iz leta 1976, kot tudi zadevnim ministrom obeh pogodbenic.

Člen 7

Nadzorovanje in vrednotenje

Sodelovanje se nadzoruje in vrednoti, kot je primerno, na podlagi sodelovanja, ki po potrebi dovoljuje preusmeritev dejavnosti glede na potrebe ali priložnosti, ki se pokažejo med izvajanjem.

Člen 8

Financiranje

1.   Sodelovanje je odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov Evropske skupnosti in Kanade. Financiranje bo potekalo z enakovrednimi deleži sredstev med pogodbenicama.

2.   Obe pogodbenici zagotovita sredstva za neposredno korist:

državljanov ene od držav članic Evropske skupnosti ali oseb, ki jim določena država članica priznava uradni status osebe s stalnim prebivališčem, v primeru Evropske skupnosti;

državljanov Kanade in oseb s stalnim prebivališčem, kakor to določa kanadsko pravo, v primeru Kanade.

3.   Stroške, ki jih ima skupni odbor ali nastanejo v njegovem imenu, pokrije tista pogodbenica, v katere pristojnosti je zadevni član, ki je ustvaril stroške. Stroške, neposredno povezane s sestanki skupnega odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica.

Člen 9

Vstop osebja

Vsaka pogodbenica v okviru razumnih meja in po najboljših močeh olajša vstop na svoje ozemlje in izstop z njega za osebje, študente, gradivo in opremo druge pogodbenice, ki so udeleženi v procesu sodelovanja ali se uporabljajo pri tem sodelovanju v okviru tega sporazuma, v skladu z ustreznimi zakoni in drugimi predpisi obeh pogodbenic.

Člen 10

Drugi sporazumi

1.   Ta sporazum ne posega v sodelovanje, ki lahko poteka na podlagi drugih sporazumov med pogodbenicama.

2.   Ta sporazum ne posega v obstoječe ali prihodnje dvostranske sporazume med posameznimi državami članicami Evropske skupnosti in Kanade na področjih, ki jih zajema ta sporazum.

Člen 11

Ozemeljska uporaba tega sporazuma

Ta Sporazum velja na eni strani za ozemlje, na katerem velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Kanade.

Člen 12

Končne določbe

1.   Pogodbenici se medsebojno pisno obvestita o svojem soglasju glede zavezanosti temu sporazumu. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko zadnja pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o svojem soglasju.

2.   Ta sporazum velja osem let in se lahko po pisnem dogovoru pogodbenic podaljša.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni s soglasnim pisnim dogovorom pogodbenic.

4.   Spremembe ali podaljšanje so v pisni obliki in začnejo veljati z datumom, ki ga določita pogodbenici.

5.   Ta sporazum lahko pogodbenici kadarkoli prekineta z dvanajstmesečnim pisnim obvestilom. Konec veljavnosti ali prekinitev tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje kateregakoli dogovora, sklenjenega na podlagi tega sporazuma, ali obveznosti, določene na podlagi priloge k temu sporazumu.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani podpisali ta sporazum.

V Helsinskih, dne 5. decembra 2006, v dveh originalnih izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PRILOGA

DEJAVNOSTI

1.   Dejavnost na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja

1.1   Pogodbenici podpreta visokošolske zavode ter zavode poklicnega usposabljanja, ki tvorijo skupne konzorcije ES/Kanada za namen izvajanja skupnih projektov na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega usposabljanja.

1.2   Vsak skupni konzorcij mora nastati z večstranskim partnerstvom, ki vključuje zavode vsaj dveh držav članic Evropske skupnosti in vsaj dveh provinc ali ozemelj Kanade.

1.3   Skupne konzorcijske dejavnosti morajo običajno vključevati čezatlantsko mobilnost študentov v okviru skupnih študijskih programov, medsebojno priznavanje kreditnih točk, jezikovno in kulturno pripravo, pri čemer je cilj enaka izmenjava v obeh smereh.

1.4   Prednostne naloge in upravičene predmetne vsebine za sodelovanje konzorcijev ES/Kanada medsebojno odobrijo ustrezni organi vsake pogodbenice.

1.5   Pogodbenici lahko finančno podporo za mobilnost študentov zagotovita skupnim konzorcijem visokošolskih zavodov in/ali zavodov poklicnega usposabljanja z dokazano odličnostjo pri izvajanju skupnih projektov, ki jih financirata pogodbenici.

2.   Dejavnost na področju mladine

Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo za dejavnosti, ki vključujejo mladinske strukture, organizacije, mladinske delavce, mladinske voditelje in druge mladinske udeležence. Te dejavnosti lahko vključujejo seminarje, programe usposabljanja, izobraževalne obiske na delovnem mestu in študijske obiske, in sicer na določene teme, npr. državljanstvo, kulturna različnost, družbenokoristno delo/prostovoljno delo ter priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja;

3.   Dopolnilna dejavnost

3.1   Pogodbenici lahko podpreta omejeno število dopolnilnih dejavnosti v skladu s cilji Sporazuma, vključno z izmenjavami izkušenj in dobrih praks, združevanjem virov in gradiva v elektronski obliki na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

3.2   Pogodbenici lahko zagotovita finančno pomoč usmerjenim ukrepom politike, ki vključujejo organizacije, dejavne na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine; ti ukrepi lahko vključujejo študije, konference, seminarje, delovne skupine, delavnice za poklicni razvoj, primerjalne analize in obravnavajo horizontalna vprašanja visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, vključno s priznavanjem kvalifikacij in prenosom kreditnih točk v okviru Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk (ECTS).

3.3   Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo za mobilnost univerzitetnih izobražencev (vključno z novimi diplomanti in univerzitetnimi izobraženci, ki se še izobražujejo), ki se želijo vključiti v krajše študijske programe ali programe poklicnega usposabljanja, da razvijejo svoje strokovno znanje in izkušnje na področjih, ki so posebej pomembna za odnose med ES in Kanado in ki bi jih določili pogodbenici.

3.4   Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo združenju nekdanjih štipendistov, ki so kot študenti sodelovali v izmenjavah v okviru konzorcijev ES/Kanada na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja. To združenje nekdanjih štipendistov lahko vodi ena ali več organizacij, ki jih pogodbenici imenujeta skupaj.

Vodenje dejavnosti

1.   Vsaka pogodbenica lahko zagotovi finančno podporo za dejavnosti, določene v okviru Sporazuma.

2.   Te dejavnosti izvajajo pristojni uradniki vsake pogodbenice. Te naloge lahko vključujejo:

odločanje o pravilih in postopkih za predstavitev predlogov, vključno s pripravo skupnih navodil za kandidate,

določanje urnika objav za razpise za zbiranje predlogov, oddaje in izbora predlogov,

zagotavljanje informacij o dejavnostih iz tega sporazuma in izvajanju le-teh,

imenovanje akademskih svetovalcev in strokovnjakov, vključno s tistimi za neodvisno presojo predlogov,

priporočila ustreznim organom vsake pogodbenice, kateri projekti se financirajo,

finančno poslovodenje,

pristop k nadzorovanju in vrednotenju, ki temelji na medsebojnem sodelovanju.

3.   Praviloma bo Evropska skupnost zagotovila podporo (vključno s štipendijami) za projektne partnerje iz Evropske skupnosti; Kanada bo zagotovila podporo za projektne partnerje iz Kanade.

Ukrepi tehnične podpore

Pogodbenici priskrbita sredstva za nakup storitev, da zagotovita optimalno izvajanje Sporazuma; zlasti lahko pogodbenici organizirata seminarje, kolokvije ali druga srečanja strokovnjakov, izvajata vrednotenje, pripravita objave ali širita sorodne informacije.