14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6437)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/924/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/176/ES določa kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS (2).

(2)

Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije je treba prilagoditi Odločbo 2005/176/ES.

(3)

Sklep Skupnega odbora ES–Ferski otoki št. 1/2001 z dne 31. januarja 2001 o določbah za izvajanje Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in avtonomno vlado Ferskih otokov na drugi strani (3), določa, da morajo Ferski otoki sodelovati v sistemu obveščanja o boleznih živali (sistem ADNS).

(4)

Ferski otoki so Komisiji predložili seznam regij, ki se bodo uporabljale v sistemu ADNS. Navedene regije je zato treba dodati v Odločbo 2005/176/ES.

(5)

Španija je prilagodila imena in meje svojih veterinarskih regij. Prilagoditev regij v Španiji vpliva na sistem ADNS, vzpostavljen z Odločbo 2005/176/ES. Nove regije morajo zato nadomestiti sedanje regije v sistemu ADNS.

(6)

Mednarodni urad za kužne bolezni (OIE) je na svoji generalni skupščini maja 2005 s sprejetjem revidiranega poglavja o aviarni influenci določil, da je treba od 1. januarja 2006 uradno obvestiti OEI o visoko patogeni aviarni influenci in nizko patogeni aviarni influenci. Da se omogoči razlikovanje med uradnimi obvestili sistemu ADNS o izbruhih visoko patogene aviarne influence in uradnimi obvestili o izbruhih nizko patogene aviarne influence, je treba navedenima boleznima dodeliti različni kodi.

(7)

Poleg tega je treba omogočiti razlikovanje med obveščanjem o izbruhih aviarne influence pri prostoživečih pticah in obveščanjem o izbruhih aviarne influence pri domači perutnini, zaradi česar je treba tema dvema različnima izbruhoma dodeliti različni kodi.

(8)

Odločbo 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi zaščite zaupnosti poslanih podatkov se prilogi k tej odločbi ne smeta objaviti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/176/ES se spremeni:

1.

Priloge IV, V in X/11 se nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

2.

Besedilo iz Priloge II k tej odločbi se vstavi v Prilogo X.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Vključitev Bolgarije in Romunije v Prilogi IV in X k Odločbi 2005/176/ES se uporablja ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(2)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40.

(3)  UL L 46, 16.2.2001, str. 24. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2/2005 (UL L 8, 13.1.2006, str. 46).