13.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. julija 2002

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanju Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 2676)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/899/ES)

Komisija je 13. julija 2005 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij in zlasti člena 8(2) Uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   KRATEK POVZETEK

(1)

Ta primer obravnava prevzem avstrijskega Technologiekonzerns VA Tech s strani Siemensa.

(2)

Siemens je tehnološka skupina z raznolikim proizvodnim programom, ki je dejavna na naslednjih glavnih področjih poslovanja: informacije in komunikacije, avtomatizacijska in pogonska tehnika, tehnologija za proizvodnjo energije, promet, ulična razsvetljava in medicinska oprema.

(3)

VA Tech s sedežem v Linzu je z okoli 17 000 zaposlenimi in letnim prometom v višini 4,3 mrd EUR največja industrijska skupina v Avstriji. Njegova glavna področja poslovanja so proizvodnja, prenos in distribucija energije, metalurška tehnologija, električni inženiring in infrastrukturna tehnologija.

(4)

10. decembra 2004 je Siemens oddal javno ponudbo za prevzem VA Tech z namenom, da svoj obstoječi delež v višini 16,45 % glasovalnih pravic zviša na najmanj 50 % in eno delnico. [...] (1). Privolitev Komisije je edini še manjkajoči pogoj za začetek veljavnosti ponudbe.

(5)

Predvideni prevzem, s katerim bo Siemens pridobil izključni nadzor nad VA Tech, predstavlja združitev v smislu člena 3(1)(b) Uredbe ES o združitvah.

(6)

Zadevni podjetji na svetovni ravni dosegata skupni promet v višini več kot 5 mrd EUR (Siemens 74 mrd EUR v poslovnem letu od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2003 in VA Tech 3,9 mrd v poslovnem letu 2003). V Skupnosti Siemens in VA Tech dosegata skupni promet v višini več kot 250 mio EUR [...] (1). Nobeno od podjetij ni doseglo več kot dve tretjini skupnega prometa v Skupnosti v eni in isti državi članici. Priglašena združitev je zato pomembna za vso Skupnost.

(7)

Raziskava trga, ki jo je opravila Komisija, je pokazala, da namera vodi k številnim horizontalnim in vertikalnim prekrivanjem na naslednjih področjih: proizvodnja energije (glej oddelek A.), prenos in distribucija energije (B.), tehnologija tirnega prometa (C.), frekvenčni pretvorniki (D.), metalurgija in elektroinženiring (E.), stikalne naprave za nizko napetost (F.), tehnologija zgradb (G.), infrastruktura in žičnice (H.), druge storitve informacijske tehnologije (I.).

(8)

Komisija je v svoji odločbi sklenila, da ob upoštevanju obveznosti, predloženih s strani strank, na področjih (i) opreme za hidroelektrarne in (ii) mehanskega metalurškega inženiringa priglašena združitev bistveno ne ovira učinkovite konkurence na nobenem od navedenih področij na skupnem trgu ali na njegovem bistvenem delu.

II.   OBŠIREN POVZETEK

A.   PROIZVODNJA ENERGIJE

A1.   OPREMA ZA HIDROELEKTRARNE

Upoštevni trgi

(9)

Oprema za hidroelektrarne zajema veliko število ločenih komponent, kot so vodne turbine, generatorji ter različne mehanske in električne komponente („mechanical (electrical) balance of plant“). Te komponente kupci pogosto nabavljajo ločeno, zlasti v Evropi, kjer je največji del povpraševanja povezan z nadomeščanjem ali posodobitvijo obstoječih hidroelektrarn. Na strani povpraševanja različne komponente niso nadomestljive. Po vrsti združitev proizvajalcev mehanske in električne opreme za hidroelektrarne lahko Siemens/VA Tech in njuni glavni konkurenti dobavljajo celotno paleto komponent. Zaradi dejavnikov na strani ponudnikov se Komisija strinja s Siemensom, da za opremo za hidroelektrarne obstaja en sam stvarno upoštevni trg, pri čemer se izdelki tega trga medsebojno zelo razlikujejo.

(10)

Kar zadeva upoštevni geografski trg je v Odločbi pojasnjeno, da obstajajo v različnih svetovnih regijah različne konkurenčne skupine, toda vodilni evropski ponudniki Siemens, VA Tech, Alstom in HE Hydro so dejavni po vsem svetu. Zlasti na Kitajskem in v drugih delih Azije so dejavna številna kitajska, indijska in japonska podjetja, na katera pa evropski kupci ne gledajo kot na verodostojne ponudnike. Kupci v Evropskem gospodarskem prostoru teh ponudnikov bodisi ne poznajo bodisi jih uvrščajo precej nižje kot evropske ponudnike. Ti ponudniki v EGP doslej še niso dobili naročila in še niso predložili nobene ponudbe (Siemens je opozoril na dva uspešna projekta kitajskih ponudnikov v Albaniji v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja).

(11)

[…] (1) V Odločbi je v zaključku omenjeno, da se pogoji ponudbe in povpraševanja med EGP in drugimi svetovnimi regijami zelo razlikujejo, zaradi česar je EGP mogoče označiti kot upoštevni geografski trg.

Presoja konkurence

(12)

Siemens je za obdobje 2000-2004 navedel svoj skupni delež na trgu Evropskega gospodarskega prostora z VA Tech z [40-50] (1) % (Voith Siemens [20-30] (1) % (2), VA Tech [20-30] (1)). VA Tech je navedel [40-50] (1), Alstom je skupni tržni delež Siemens/VA Techa ocenil na 61 %. Ocena tržnega deleža kupcev se večinoma giblje v enakem območju, pri čemer je Andino, manjši konkurent, mnenja, da ima Siemens/VA Tech na trgu EGP delež v višini 70 %. Na podlagi podatkov o prometu, ki so jih predložili glavni konkurenti za isto petletno obdobje, so izkazani naslednji tržni deleži (vključno z navedbami Siemensa o prometu „drugih“):

EGP 2000-2004

mio EUR

Tržni delež v %

Siemens

318

[10-20] (1) %

VA Tech

 

[30-40] (1) %

Skupaj

 

50 %

Alstom

 

[20-30] (1) %

GE Hydro

 

[0-10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

Drugi

473

[20-30] (1) %

Skupaj

 

100 %

Vir: Raziskava trga Komisije.

(13)

Siemens sicer navaja, da so tržni deleži na tem trgu ponudnikov med leti zelo nihali […] (1), vendar je zaradi vrste dejavnikov mogoče sklepati, da so v tržnih deležih vsebovane pomembne informacije o razporeditvi tržnih sil na tem trgu. Poleg tega so razpisi, ki zadevajo kupcem prilagojene in zelo različne izdelke, pogosti in imajo majhno vrednost (samo […] (1) od […] (1) ponudb Siemensa je bilo večje vrednosti od […] (1) EUR). Pri večjih naročilih obstaja pri uspešnem ponudniku na začetku negotovost glede dejanske vrednosti projekta (tj. donosnosti). Z zmanjševanjem števila verodostojnih ponudnikov pa se mora vrednost najnižje ponudbe zvišati. Tako se spričo velikega skupnega tržnega deleža Siemens/VA Techa, sorazmerno majhnega obsega preostalih konkurentov in odstopa pomembnega ponudnika zveča verjetnost, da bo zaradi združitve dosežen prevladujoč položaj.

(14)

Iz odgovorov v raziskavi trga […] (1) se izlušči skupina štirih vodilnih konkurentov (Siemens, VA Tech, Alstom in GE Hydro). Ta podjetja kupci štejejo za verodostojne ponudnike opreme za hidroelektrarne. Vsi ostali konkurenti so razvrščeni precej nižje ali pa ne proizvajajo primerljive opreme, četudi bi prišli v upoštev za manjša naročila. Za podkrepitev tega sklepa so v Odločbi količinsko povzete ocene kupcev za različne graditelje obratov. […] (1)

(15)

Iz seznamov ponudnikov, ki jih je predložil Siemens […] (1), je mogoče ugotoviti, da se v razpisih Siemens pogosteje srečuje z VA Techom (v […] (1) % razpisov z vrednostjo več kot […] (1) EUR) [..] (1) kot z Alstomom [..] (1) ali GE […] (1). V […] (1) postopkih sta bila Siemens in VA Tech edina izmed štirih velikih podjetij, ki sta oddala ponudbo. Pogostost sodelovanja na istih razpisih je mogoče delno pojasniti z dejstvom, da GE Hydro le redko oddaja ponudbe izven območja Skandinavije in Združenega kraljestva (GE Hydro je nastal s prevzemom področja vodne energije Kvaernerja s strani GE). Alstom se pogosteje udeležuje razpisov v različnih regijah Evrope, vendar je bil večkrat udeležen na Iberskem polotoku kot v drugih regijah. Poleg tega se pogosteje udeležuje večjih kot manjših projektov.

(16)

Veliko kupcev in konkurentov je v svojih pripombah po členu 11 navedlo, da bi prevzem vodil k zvišanju cen, če bi se na že koncentriranem trgu združila dva tesna konkurenta.

(17)

Siemens se strinja z ugotovitvijo Komisije, da so Siemens, VA Tech in Alstom trenutno vodilni konkurenti na področju opreme za hidroelektrarne v EGP. Kot utemeljitev navaja pretežno dinamične argumente.

(18)

Kitajski in manjši evropski ponudniki bi brez težav lahko dobavljali konkurenčno opremo, če bi Siemens/VA Tech po združitvi skušal zvišati cene. Že dolgo obstoječe sodelovanje pri dobavi je doslej novim ponudnikom preprečevalo vstop na trg, kupci pa niso mogli najti novih virov dobave. Vendar pa Siemens ne razpolaga z dokazili o načrtih ponudnikov, ki v Evropi še niso dejavni, da se bodo udeležili razpisov v EGP. Poleg kitajskih proizvajalcev je Siemens nAvedel še vrsto manjših evropskih proizvajalcev opreme za hidroelektrarne in dobaviteljev majhnih komponent, katerih izdelke je med drugim mogoče uporabljati tudi za hidroelektrarne. Vendar pa imajo ta podjetja tržni delež, ki je manjši od 1 odstotka, in dobavljajo izdelke, ki niso enakovredni izdelkom Siemensa in VA Techa.

(19)

V Odločbi je navedeno, da gre pri teh argumentih Siemensa za špekulacije, ki izhajajo iz splošne izjave, da vsak monopol dolgoročno na trg privabi novince. Zaradi visokega skupnega tržnega deleža Siemensa in VA Techa, upada števila verodostojnih ponudnikov s 4 na 3, podatkov o ponudnikih, po katerih Siemens in VA Tech dobavljata zelo podobne nadomestne dele, in velikega števila pritožb s strani kupcev je Komisija sklenila, da bi združitev zaradi nastanka prevladujočega položaja na trgu opreme za hidroelektrarne povzročila bistveno oviranje učinkovite konkurence.

A2.   FOSILNA OPREMA ZA HIDROELEKTRARNE

(20)

Pri fosilni opremi za hidroelektrarne VA Tech elektrarne s kombiniranimi plinsko-parnimi turbinami oskrbuje kot sistemski integrator, ki uporablja pretežno s strani tretjega podjetja dobavljene komponente, zlasti plinske turbine podjetja GE, skupaj s turbo generatorji iz lastne proizvodnje. Po združitvi na trgu naročil na ključ ostane več konkurentov, zlasti proizvajalci turbin Siemens, GE, Alstom in Mitsubishi, poleg njih pa še splošna podjetja, kot na primer Bechtel in proizvajalec grelcev Foster&Wheeler. Tržni delež VA Techa na trgu EGP za naročila na ključ znaša manj kot 15 % […] (1). S prevzemom bosta odpadla prodajni kanal za turbine in dobavitelj generatorjev za njegove turbine. Zaradi strateške vloge plinskih turbin pri kombiniranih elektrarnah in vodilnega tržnega položaja GE na tem področju je v Odločbi navedeno, da bo GE lahko nadomestil VA Tech kot prodajni kanal za turbine. GE ima lastne zmogljivosti za proizvodnjo generatorjev. Glede prevzema ni izrazil nobenih pomislekov. V Odločbi zato ne bodo izraženi pomisleki glede konkurence na tem področju.

B.   PRENOS IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE (P&D)

(21)

Tako kot oprema za proizvodnjo energije zajema trg P&D široko paleto različnih komponent, ki so kupcem (pretežno nacionalnim omrežnim operaterjem in krajevnim/lokalnim distributerjem električne energije) dobavljene na določeni stopnji združevanja. Zaradi horizontalnega prekrivanja med Siemensom in Va Tech Siemens predlaga opredelitev upoštevnih trgov na ravni skupin izdelkov, navedenih pod točkami a do e.

a.

IZDELKI ZA VISOKE NAPETOSTI (ZA PRENOSNA OMREŽJA Z NAPETOSTJO MED 52 IN 800 KV)

(i)

zračno izolirana stikalna naprava

(ii)

plinsko izolirana stikalna naprava

(iii)

močnostno stikalo

(iv)

ločilno stikalo

(v)

merilni pretvornik

(vi)

dušilke

b.

TRANSFORMATORJI

(i)

močnostni transformatorji

(ii)

razdelilni transformatorji

c.

AVTOMATIZACIJA V ENERGETIKI IN INFORMACIJSKI SISTEMI

(i)

tehnologija napeljave omrežja

(ii)

varnostni releji

d.

PROJEKTI NA KLJUČ

(i)

projekti HV

(ii)

projekti MV

e.

STORITVE P&D

(i)

storitve inštalacije

(ii)

načrtovanje omrežja

(22)

Raziskava trga je pokazala, da bi v nasprotju z mnenjem Siemensa na proizvodnem trgu vsaj nekatere izmed komponent, navedenih pod I, II itd., lahko tvorile ločene upoštevne geografske trge. Natančna opredelitev proizvodnega trga za to odločbo ni nujna, saj nobena od možnih opredelitev trga ne bi podala povoda za pomisleke glede konkurence.

(23)

Glede opredelitve geografskega upoštevnega trga je v Odločbi navedeno, da gre pri P&D za trge, ki zajemajo ves EGP. Tehnični standardi za združene operaterje omrežij ne predstavljajo več ovire za dobavo izdelkov v tujino, zlasti na trgu visoke napetosti, kjer so izdelki v veliki meri prilagojeni kupcem. Veliki ponudniki se uspešno udeležujejo razpisov za opremo za P&D na celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.

(24)

Tržni deleži, ki jih je Siemens navedel v svoji priglasitvi, in imena konkurentov na vsakem trgu so bili z raziskavo trga v veliki meri potrjeni. Izjemo tvori trg za projekte visoke napetosti na ključ, kjer nobeden izmed udeležencev na trgu Siemensovega deleža ni ocenil na visoko vrednost [50-60] (1) %. Trg projektov na ključ zajema široko paleto izdelkov in komponent, tako da bi lahko prihodke pri storitvah na ključ udeleženci na trgu v raziskavi trga dodelili drugače kot pri komponentah.

Izdelek

Siemens

VA Tech

Skupaj

Glavni konkurenti

a.

Izdelki za visoke napetosti

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 18, ABB 15

(i)

zračno izolirane stikalne naprave

[0-10] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

plinsko izolirane stikalne naprave

[30-40] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

ABB 33, Areva 23

(iii)

močnostno stikalo

[30-40] (3)

[0-10] (3)

[40-50] (3)

Areva 30, ABB 28

(iv)

ločilno stikalo

[30-40] (3)

[20-30] (3)

[30-40] (3)

Areva 21, HAPAM 14

(v)

merilni pretvornik

10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 20-25, ABB 10-15, Ritz 10-15, Arteche 10-15, Pfiffner 3-8

(vi)

dušilke

[20-30] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

Areva 22-27, ABB 17-22, Trafomec 5-10

b.

Transformatorji

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

ABB 18-23, Areva 13-18, RWE Solutions 8-13, Schneider 4-7, Pauwels 4-7, drugi

(i)

močnostni transformatorji

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 20-25, Areva 15-20,RWE Solutions 7-14, Pauwels 2-5, EFACEC 2-5, drugi

(ii)

razdelilni transformatorji

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 12-17, Schneider 10-15, RWE Solutions 8-13, Areva 7-12, Pauwels 5-10, drugi

c.

Avtomatizacija v energetiki in informacijski sistemi

 

 

 

 

(i)

tehnologija napeljave omrežja

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 8-12, Areva 6-10, drugi (med njimi različna podjetja za programsko opremo)

(ii)

varnostni releji

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 23-27, ABB 13-17, Schneider 4-8

d.

Projekti na ključ

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[30-40] (3)

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

projekti HV

[50-60] (3)

[10-20] (3)

[70-80] (3)

ABB 21, Areva 9

(ii)

projekti MV

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

e.

Storitve P %D

Ni zadevnih trgov na ravni EGP ali na nacionalni ravni.

(25)

Medtem ko Siemens, VA Tech, Areva in ABB dobavljajo široko paleto komponent za P&D, manjši konkurenti, kot so Cegelec, EFACEC, Ansaldo, HAPAM ali Pauwels, zasedajo le manjše proizvodne segmente.

(26)

Prevzem vodi k tržnemu deležu v višini več kot [30-40] (1) % na več možnih trgih P&D, in sicer pri plinsko izoliranih stikalnih napravah, močnostnih stikalih in pri projektih visoke napetosti na ključ. Poleg tega bi se na teh proizvodnih trgih število verodostojnih ponudnikov zmanjšalo s 4 na 3 (Siemens/VA Tech, Areva in ABB). Ti trije trgi so medsebojno vertikalno povezani, saj ima večina projektov visoke napetosti na ključ kot glavne komponente plinsko izolirane stikalne naprave. Močnostna stikala se uporabljajo kot komponente pri plinsko izoliranih plinskih napravah. Siemens, VA Tech, Areva in ABB so dejavni na teh treh vertikalnih ravneh.

(27)

Na preostalih trgih P&D je skupni tržni delež Siemensa in VA Techa manjši, poleg tega pa obstajajo še drugi konkurenti. Glede teh trgov ni pomislekov glede konkurence.

(28)

Odgovori kupcev in konkurentov pri raziskavi trga Komisije so bili na splošno manj negativni kot pri opremi za hidroelektrarne. Negativne pripombe so bile bolj splošne in so se nanašale na dejstvo, da konkurent odpade z že koncentriranega trga. Komisija je zato v središče raziskave postavila možne učinke zmanjšanja števila verodostojnih ponudnikov s štiri na tri na nekaterih možnih trgih.

(29)

Na trgu projektov HV na ključ se Siemens in VA Tech v glavnem prekrivata pri plinsko izoliranih stikalnih napravah na ključ. Tržna moč pri projektih HV na ključ je tako vezana na tržni položaj ponudnika pri plinsko izoliranih komponentah. Trg na ključ je v veliki meri projektno voden in zanj so značilni močno nihajoči tržni deleži. V petletnem obdobju med 1999 in 2003 je tržni delež Siemensa nihal med [5-10] (1) % leta 2000 in [50-60] (1) % leta 2003, tržni delež VA Techa pa med [0-5] (1) % leta 1999 in [15-20] (1) % leta 2002. Ostale projekte sta v vsakem letu tega petletnega obdobja prevzela ABB in Areva. En sam velik projekt lahko znatno vpliva na tržni delež ponudnika v določenem letu. Temu ustrezen je močan tržni položaj leta 2003, ki je znašal [50-60] (1) %. V odločbi je bilo zato sklenjeno, da je trg HV na ključ trg ponudnikov s konkurenco „za trg“ in ne „na trgu“, kjer tržni deleži ne izkazujejo sposobnosti ponudnika, da bo pridobil prihodnja naročila.

(30)

Pri plinsko izoliranih napravah so v Evropskem gospodarskem prostoru dejavni isti konkurenti kot pri projektih HV na ključ, in sicer Siemens, VA Tech, ABB in Areva. Po navedbah Siemensa je njegov tržni delež skupaj z VA Techom leta 2003 znašal [40-50] (1) % (Siemens [30-40] (1) %, VA Tech [10-15] (1) %) . Skupni tržni deleži so v obdobju med 1999 in 2003 nihali med [40-50] (1) % in [60-70] (1) %. Pri posameznih tržnih deležih pa so se pokazala večja nihanja (Siemens [10-15] (1) % – [40-50] (1) % in VA Tech [10-15] (1) % – [40-50] (1) %). Kot pri trgu na ključ so tudi tu preostali tržni deleži v EGP pripadali ABB in Arevi.

(31)

Varnostne zahteve pri izdelkih HV omejujejo število možnih dobaviteljev evropske oskrbe z električno energijo, čeprav pri opremi, ki jo za določen razpis dobavljajo štirje vodilni na trgu, očitno obstajajo le majhne razlike med izdelki. Spričo tega (trg ponudnikov, majhne razlike med izdelki vodilnih na trgu) se lahko na trgih plinsko izoliranih naprav HV in trgih HV na ključ načeloma dosežejo konkurenčni rezultati tudi z le tremi verodostojnimi ponudniki.

(32)

V raziskavi trga so bili preverjeni seznami ponudnikov za projekte HV na ključ, plinsko izolirane stikalne naprave in močnostna stikala ter podatki za obdobje od leta 1999, ki so jih predložili Siemens in konkurenti. Iz tega izhaja, da je bil na razpisih najpogostejši konkurent Siemensu ABB, sledi pa mu Areva. VA Tech se razpisov za plinsko izolirane naprave ni udeleževal tako pogosto in ga je zato težko označiti kot Siemensovega konkurenta. Razlaga za redko srečevanje Siemensa in VA Techa morda leži v dejstvu, da evropski posli s plinsko izoliranimi napravi VA Techa izvirajo iz prevzema dejavnosti na področju visoke napetosti od Schneiderja v Grenoblu. Njegovo delovanje je zato osredotočeno na Francijo, medtem ko ima Siemens običajno prostorsko težišče v drugih delih Evrope.

(33)

Odkar je Madžarska članica Evropske unije je Ganz-Transelektro oddal vrsto ponudb v EGP. Pred kratkim mu je bilo skupaj z Corusom dodeljeno naročilo za plinsko izolirane naprave na Nizozemskem. Toshiba-Mitsubishi (TM) in JAEPS, japonska izdelovalca plinsko izoliranih naprav, sta svoje delovanje v EGP omejila na razpise v otoški državi Islandiji in na Cipru.

(34)

Komisija je medsebojno primerjala ponudbe […] (1) razpisov, ki so se jih udeležila vsa štiri podjetja, da bi preverila, ali je katero izmed teh podjetij pogosto predložilo najnižjo ali drugo najnižjo ponudbo. Temu ni bilo tako.

(35)

Kot je pojasnjeno v Odločbi, je na trgu plinsko izoliranih naprav mogoče priti do konkurenčnih rešitev tudi z le tremi verodostojnimi ponudniki, dokler pri združitvi nista udeležena cenovno najnižji ali drugi najnižji ponudnik ali konkurent, ki sta v drugi razsežnosti tesna nadomestka. Predloženi podatki o ponudnikih ne dovoljujejo takšnega sklepanja.

(36)

V Odločbi je preučena tudi možnost, da bi lahko namera porodila koordinirane učinke. Struktura trga plinsko izoliranih naprav, trga HV na ključ in trga močnostnih stikal (trije tesni konkurenti, nehomogeni izdelki, veleodjemalci) in ugotovljen vzorec ponudnikov (vsi konkurenti se uspešno udeležujejo razpisov po vsej Evropi) vodita do sklepa, da bi bilo na trgu plinsko izoliranih naprav potrebno oblikovati učinkovit koordinacijski mehanizem, ki bi ga bilo težko spremeniti.

(37)

V Odločbi je sklenjeno, da pri nobeni izmed možnih opredelitev proizvodnega trga ni podana večja ovira za učinkovito konkurenco na trgu P&D.

C.   TEHNOLOGIJA TIRNEGA PROMETA

C1.   TIRNA VOZILA

(38)

Prevzem VA Techa vodi do izginotja VA Tech Elin EBG Traction (ETR) kot neodvisnega ponudnika električnega pogona za cestno železnico, podzemno železnico in regionalno železnico. ETR dobavlja tudi integriranim proizvajalcem tirnih vozil, ki tvorijo konzorcije za posebne vrste cestne železnice in vlakov, med drugim z Bombardierjem in Siemensom.

(39)

Ob upoštevanju prejšnjih odločb so v tej odločbi na podlagi trga EGP za električni pogon in nacionalnih trgov za tirna vozila učinki namere ločeno proučeni za različne vrste vozil, npr. za cestno železnico, podzemno železnico, regionalno železnico in lokomotive. Prekrivanja na trgu električnega pogona so neznatna in ne zbujajo pomislekov glede konkurence. Glede na položaj ETR in Siemensa v nekaterih državah članicah pa obstajajo vertikalno prizadeti trgi.

(40)

Raziskava trga je pokazala, da bo na trgih, prizadetih zaradi namere, tj. cestna železnica v Španiji, na Poljskem, v Avstriji in v Češki republiki, podzemna železnica v Belgiji in regionalna železnica v Nemčiji in Avstriji, tudi po izvedbi namere še naprej obstajala zadostna konkurenca. Za prekinitev povezave med ETR in Bombardierjem v skladu z Odločbo Komisije COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz z dne 3. aprila 2001 se predlaga hkratna izdaja odločbe po členu 8(2), s katero bi preklicali obveznosti Bombardierja, če Siemens pridobi izključni nadzor nad VA Techom. Ta obveznost Bombardierju nalaga, da za svoje tramvaje City Runner tipa „Linz“ pridobiva sistem električne vleke samo pri ETR.

(41)

Neintegrirana podjetja se ne izolirajo iz naslednjih razlogov: prvič, še naprej bo ostajal en neodvisen ponudnik električnega pogona za cestno železnico (Kiepe) in za podzemno železnico (Mitsubishi). Drugič, obstaja možnost, da se neintegrirani proizvajalci v roku dveh ali treh let združijo, kot se je to zgodilo pri Stadlerju v zvezi s cestno in regionalno železnico. Obstaja pa tudi tretja možnost, da se tako kot v preteklosti združijo integrirani in neintegrirani proizvajalci. Na trgu tirnih vozil bi tudi v prihodnosti obstajala zadostna konkurenca, četudi bi morali neintegrirani ponudniki zapustiti trg za tirna vozila na električni pogon. V Odločbi je sklenjeno, da z namero ne nastanejo znatne ovire za učinkovito konkurenco na trgu električnega pogona in na trgu za cestno, podzemno in regionalno železnico ter za lokomotive.

C2.   VOZNI VODI

(42)

V Odločbi je navedeno, da lahko vprašanje, ali obstaja celotni trg za vse vozne vode in ali obstajajo manjši proizvodni trgi, npr. za vozne vode za daljinski promet, ostane odprto. Združitev zadeva le en nacionalni trg. V Nemčiji sta imela Siemens in VA Tech skupni tržni delež v višini [30-40] (1) na celotnem trgu, sledi jima Balfour Beatty s podobno visokim tržnim deležem ter pet manjših konkurentov. Iz raziskave trga Komisija sklepa, da združitev ne bo prinesla večjih ovir za učinkovito konkurenco. Enako velja za manjši možni proizvodni trg voznih vodov za daljinski promet, na katerem za izdelek, pri katerem prihaja do prekrivanj, obstaja le en kupec, in sicer Deutsche Bahn (Nemške železnice), ter najmanj štirje verodostojni konkurenti. Poleg tega se je izkazalo, da si Siemens in VA Tech le redko konkurirata. Prav tako se ne zdi verjetno tiho usklajevanje med združenima Siemensom in VA Techom ter Balfour Beatty, saj se trg vsako leto krči, VA Techa pa ni mogoče označiti za samotarsko podjetje, ki bi se ga prevzelo in ki bi olajšalo usklajevanje. V Odločbi je sklenjeno, da na trgu voznih vodov ni večje ovire za učinkovito konkurenco.

C3.   OSKRBA Z VLEČNIM TOKOM

(43)

Oskrba z vlečnim tokom zadeva dovajanje elektrike v omrežje voznega voda operaterja preko napajalnih postaj (točk dovajanja). V Odločbi sta določena dva proizvodna trga, celotni trg za napajalne postaje in trg za komponente. Na nemškem trgu vzdrževanja elektrarn, ki proizvajajo vlečni tok, obstaja prekrivanje. Združitev zadeva dva nacionalna trga za oskrbo z vlečnim tokom. V Avstriji bi imela Siemens in VA Tech na celotnem trgu skupni tržni delež v višini [40-50] (1) %. Poleg Siemensa/VA Techa obstajajo še štirje mednarodno dejavni verodostojni ponudniki, in sicer ABB, Areva, Balfour Beatty in SAG (RWE), katerih tržni delež znaša med 5 in 25 %, ter nekaj manjših ponudnikov. Stran povpraševanja je močno koncentrirana, več kot 90 % povpraševanja odpade na Österreichische Bundesbahnen (Avstrijske železnice) in na Wiener Linien na tem sorazmerno majhnem trgu, kjer se izvajajo razpisi. Zato na tem trgu ponudnikov prihaja do velikih nihanj.

(44)

V Nemčiji bi imela Siemens in VA Tech podobno visok tržni delež kot v Avstriji. Konkurenti so ABB, Balfour Beatty, Elpro in Spitzke. VA Tech je dejaven skoraj izključno le v segmentu daljinskega prometa z Deutsche Bahn kot edinim kupcem. Ker gre za trg ponudnikov z močnim kupcem v segmentu, kjer obstaja prekrivanje, se pri napajalnih postajah za oskrbo z vlečnim tokom ne pojavljajo vprašanja glede konkurence. Glede komponent za napajalne postaje je Komisija prejela opozorilo, da bi združeno podjetje pri določenih komponentah dobilo monopolni položaj, ki bi lahko vodil k izolaciji konkurentov. Raziskava trga je pokazala, da Siemens ne ponuja nobene izmed treh zadevnih komponent, za dve od teh komponent obstajajo konkurenti, pri komponenti, pri kateri je VA Tech edini ponudnik, pa si je Deutsche Bahn zelo prizadeval, da bi jo preveril prek regulativnih organov ter jo na koncu odobril. V Odločbi je sklenjeno, da na trgu oskrbe z vlečnim tokom ni večjih ovir za učinkovito konkurenco. Enako velja za vzdrževanje elektrarn, ki proizvajajo vlečni tok, kjer VA Tech dobavlja samo eni izmed 20 elektrarn, ki jo sam lahko najbolje popravi, in ker obstaja več ustreznih alternativ Siemensu in VA Techu.

C4.   PREHODI ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO

(45)

Tako Siemens kot tudi VA Tech sta ponudnika prehodov čez železniško progo. VA Tech je dejaven izključno v Avstriji, Siemens pa je mogoče označiti kot morebitnega prišleka na avstrijskem trgu. En kupec je zastavil vprašanje, ali bo Siemens po združitvi izdelek VA Techa umaknil s trga in ga nadomestil s svojo ponudbo. Raziskava trga je pokazala, da izdelek VA Techa pripada nemškemu podjetju, ki ima zakonsko pravico, da prodajne pravice prenese na drugo podjetje. Tako se glede števila ponudnikov na avstrijskem trgu nič ne spremeni.

D.   FREKVENČNI PRETVORNIKI

(46)

Tako Siemens kot VA Tech ponujata frekvenčne pretvornike. Raziskava trga je potrdila mnenje Siemensa, da je EGP upoštevni geografski trg za frekvenčne pretvornike. V skladu s predhodno odločbo je potrebno upoštevni proizvodni trg razdeliti pri ločnici 100 kW. Vprašanje, ali je pri frekvenčnih pretvornikih z močjo več kot 100 kW potrebna nadaljnja delitev po vodno hlajenih pretvornikih in pretvornikih s štiri kvadratnim vodenjem, lahko ostane odprto, saj se ocena konkurence s tem ne bi spremenila.

(47)

Skupni tržni delež Siemensa in VA Techa znaša pri frekvenčnih pretvornikih z močjo manj kot 100 kW manj kot [15-20] (1) %. Ker je VA Tech leta 2004 s Schneiderjem in Toshibo (STI) ustanovil skupno podjetje, je treba dodati tržni delež STI-ja. Kljub temu pa skupni tržni delež znaša manj kot [30-40] (1) %. Pomembni konkurenti so ABB in Danfoss z 10-20 % ter Lenze, SEW Eurodrive, Vacon in Yaskawa/Omron s po 5-10 %. Na lokalni ravni obstajajo številna majhna, vendar dobro zastopana podjetja. Pri pretvornikih z močjo več kot 100 kW znaša skupni tržni delež, vključno s skupnim podjetjem STI, manj kot [20-30] (1) %. Pri vodno hlajenih pretvornikih in pretvornikih s štiri kvadratnim vodenjem znaša skupni tržni delež manj kot [20-30] (1) %. Komisija je zato sklenila, da se pri nobeni možni opredelitvi proizvodnega trga ne izkazujejo pomisleki glede konkurence.

E.   METALURŠKI INŽENIRING IN DRUG INDUSTRIJSKI INŽENIRING

1.   UPOŠTEVNI PROIZVODNI TRGI

a.   Temeljna razlikovanja

(48)

V industrijskem inženiringu obstajajo različne panoge (npr. metalurgija, kemija, papir, cement itd.). Ta primer zadeva predvsem metalurški inženiring, kjer razlikujemo med mehanskim in električnim industrijskim inženiringom ter vzdrževanjem obratov in storitvami.

(49)

Mehanski industrijski inženiring zajema načrtovanje uporabe strojev za posamezen potek proizvodnje, zagotovitev strojnega parka in vgradnjo proizvodne naprave. VA Tech je kot ponudnik na tem področju dejaven prek svojega hčerinskega podjetja VAI. Siemens v tej panogi ne nastopa kot ponudnik, v metalurškem sektorju ima […] (1) udeležbo pri SMS Demag, ki je eden od dveh konkurentov VA Techa.

(50)

Električni industrijski inženiring zajema splošno elektrifikacijo obrata, načrtovanje in montažo pogonskih rešitev in samo avtomatizacijo, ki je v glavnem sestavljena iz nadzornega in krmilnega sistema ter iz procesne avtomatizacije. Na tem področju kot ponudnika nastopata tako Siemens kot tudi VA Tech. VA Tech je dejaven prek svojih hčerinskih podjetij VAI (metalurški sektor) in Elin EBG (v različnih sektorjih).

(51)

K vzdrževanju obratov in storitvam spadajo tekoče vzdrževanje in opravljanje storitev, ne pa tudi snovanje delov obrata. Siemens in VA Tech sta oba dejavna na področju vzdrževanja obratov in storitev v metalurškem sektorju.

b.   Mehanski metalurški inženiring

(52)

Siemens pojmuje mehanski del industrijskih obratov za panožnega in zato izhaja iz lastnega proizvodnega trga za mehanski metalurški inženiring. Vendar ne sledi nadaljnji delitvi po procesnih korakih, kot je Komisija navedla v Odločbi SMS/Mannesman Demag (4), temveč zastopa mnenje, da gre pri tem le za segmente večjega trga mehanskega metalurškega inženiringa.

(53)

Komisija iz rezultatov raziskave trga sklepa, da je delitev po procesnih korakih, kot jo je navedla v zadevi SMS/Mannesman Demag za mehanski industrijski inženiring v železarskem in jeklarskem sektorju, uporabna tudi v tej odločbi. V ta namen je treba ločevati med proizvodnimi trgi za pridobivanje surovega železa, pridobivanje jekla, napravami za kontinuirno litje, obrati za toplo valjanje, obrati za hladno valjanje, obrati za profilno valjanje, transportnimi napravami ter tehniko stiskanja in kovanja. Treba je tudi razlikovati med metalurškim inženiringom za železo in jeklo na eni strani ter za neželezne kovine, zlasti aluminij in baker, na drugi strani.

(54)

Podrobna opredelitev proizvodnega trga na področju mehanskega metalurškega inženiringa ni potrebna.

c.   Električni metalurški inženiring

(55)

Električni metalurški inženiring zajema stopnjo 0 – avtomatizacijo (oskrba s tokom in električni pogon), samo avtomatizacijo (stopnji 1 in 2) in mlajše področje informacijsko tehnoloških rešitev za logistiko obratov/MES (stopnja 3).

Neenotni trg

(56)

Siemens meni, da je električni industrijski inženiring za področje metalurgije panožno neodvisen in ne tvori samostojnega trga.

(57)

Med raziskavo trga je večina udeležencev na trgu jasno izrazila, da so za gradnjo električnih obratov v metalurškem sektorju potrebni strokovno znanje in izkušnje. V svojih izjavah so konkurenti poudarili zlasti specializacijo svojih inženirjev. Pomen referenčnih seznamov v odgovorih, prispelih za raziskavo trga, omogoča sklepanje, da večina kupcev od ponudnikov zahteva ustrezne izkušnje v metalurškem sektorju. […] (1). Nadaljnji znak za naraščajočo panožno specializacijo je širjenje Danielija, SNS Demaga in VAI-ja, nekdanjih strokovnjakov za mehanski metalurški inženiring, na področju električnega metalurškega inženiringa.

(58)

Medtem ko so izdelki stopnje 0 (elektrika, pogon) le v manjši meri značilni za metalurgijo, to ne velja za izdelke stopenj 1 in 2 (sama avtomatizacija). To je razvidno iz dejstva, da so potrebne panožne rešitve (moduli programske opreme), ki so uporabne na teh stopnjah. Siemens in njegovi konkurenti razvijajo tovrstne rešitve za družine izdelkov v električnem industrijskem inženiringu.

(59)

Iz omenjenih razlogov bi bilo pri določitvi proizvodnega trga vsaj v metalurškem sektorju potrebno izhajati iz obstoja lastnega trga za električni inženiring. Takšen trg je mogoče opredeliti bodisi kot celotni trg električnega metalurškega inženiringa, vključno z možnimi specializiranimi trgi, bodisi, v ožjem pomenu, kot možni celotni trg električnega metalurškega inženiringa na stopnjah avtomatizacije 0-2 v železarski in jeklarski panogi.

Možni ločeni trgi za posamezna procesna področja ali procesne korake

(60)

Nekateri udeleženci na trgu so mnenja, da je mogoče trg električnega inženiringa nadalje razdeliti po posameznih procesnih korakih metalurške proizvodnje. Raziskava trga je v ta namen podala nekaj dokazov, vendar ni potrebno ugotoviti, ali za tri najpomembnejše procesne korake v električnem metalurškem inženiringu (tekoča faza, topla faza, hladna faza) in za posebno področje valjanja dolgih izdelkov obstajajo ločeni električni proizvodni trgi. Za namen te odločbe lahko ostane odprto tudi vprašanje, ali je treba izvesti nadaljnjo razdelitev po procesnih korakih.

Ločeni specializirani trgi za stopnjah avtomatizacije 1 in 2?

(61)

V tej odločbi prav tako ni potrebno določiti, ali se ločeni proizvodni trgi opredelijo za stopnji 1 in 2 skupaj ali za specializirane trge proizvodnih trgov.

Ločeni trgi za železarski/jeklarski sektor in za aluminijski sektor, zlasti za toplo in hladno valjanje aluminija

(62)

Odprto lahko ostane tudi vprašanje, ali je potrebno ločevati proizvodne trge za valjanje železa, jekla in aluminija.

Možni trg za informacijsko tehnološke rešitve za logistiko obratov/MES/stopnja 3

(63)

Raziskava trga Komisije je postregla z namigi o lastnem razvijajočem se proizvodnem trgu za informacijsko tehnološke rešitve za logistiko obratov/MES/stopnja 3, značilnem za metalurgijo. Odprto lahko ostane tudi vprašanje, ali gre za posebno panogo in ali bi ta proizvodni trg bilo treba vključiti na trg za električni metalurški inženiring ali ga z njega odstraniti.

d.   Vzdrževanje in storitve

(64)

Siemens je mnenja, da opravljanje storitev za metalurške obrate tvori svoj lasten trg. Raziskava Komisije to mnenje tendenčno potrjuje. Podrobnejša opredelitev trga pa na tem področju ni potrebna.

e.   Električni industrijski inženiring in nemetalurške panoge

(65)

V tej odločbi lahko opredelitev panožnega trga za nemetalurški električni industrijski inženiring ostane odprta, saj predvidena združitev neodvisno od opredelitve proizvodnega trga (zajemajoč več panog ali ločeni trgi za vsako panogo) ne sproža pomislekov glede konkurence.

f.   Sklepna ugotovitev o opredelitvi proizvodnega trga v metalurškem inženiringu in v industrijskem inženiringu v drugih panogah

(66)

V tej odločbi je na področju mehanskega metalurškega inženiringa potrebno izhajati iz naslednjih proizvodnih trgov:

celotnega trga za mehanski metalurški inženiring, ki je bodisi omejen na železne kovine bodisi zajema železne in neželezne kovine;

možnih specializiranih trgov za različne procesne korake pri mehanskem metalurškem inženiringu.

(67)

V tej odločbi se na področju električnega metalurškega inženiringa izhaja iz naslednjih proizvodnih trgov:

celotnega trga električnega metalurškega inženiringa z vključitvijo vseh v nadaljevanju omenjenih možnih specializiranih trgov;

možnega (v ožjem smislu) celotnega trga električnega metalurškega inženiringa stopenj avtomatizacije 0-2 na področju železa/jekla;

možnih specializiranih trgov električnega metalurškega inženiringa tekoče faze, tople faze, hladne faze in valjanja dolgih izdelkov (trgi procesnih področij) na področju železa/jekla in možnih trgov procesnih korakov (ali nadaljnjih razčlenitev po stopnjah avtomatizacije) ter možnih specializiranih trgov stopenj 1 in 2;

trgov toplega in hladnega valjanja aluminija ter

možnega trga informacijsko tehnoloških rešitev za logistiko obratov/MES/stopnja 3.

(68)

V tej odločbi se poleg tega izhaja iz najmanj enega ločenega proizvodnega trga za metalurško vzdrževanje obratov in storitev.

(69)

Opredelitev proizvodnega trga za električni industrijski inženiring na drugih področjih ni potrebna.

2.   UPOŠTEVNI GEOGRAFSKI TRGI

a.   Mehanski metalurški inženiring

(70)

Siemens je mnenja, da trg za mehanski metalurški inženiring predstavlja svetovni trg ali vsaj trg EGP z močno tendenco k svetovnemu trgu.

(71)

Vendar v tej odločbi ni potrebno določiti upoštevnega geografskega trga, saj združitev neodvisno od opredelitve geografskega trga (trg EGP ali večji trg) na področju mehanskega metalurškega inženiringa sproža pomisleke glede konkurence.

b.   Električni metalurški inženiring

(72)

Siemens tudi na področju električnega metalurškega inženiringa izhaja iz obstoja svetovnega trga.

(73)

Po rezultatih raziskave trga bi bil upoštevni geografski trg v smislu te odločbe vsaj trg EGP, vendar bi bilo potrebno upoštevati tudi možnost večjega trga.

(74)

To velja za vse možne specializirane trge in trge električnega metalurškega inženiringa, vključno z možnim trgom informacijsko tehnoloških rešitev za logistiko obratov/MES/stopnja 3.

(75)

Siemens se z opredelitvijo geografskega trga za električni metalurški inženiring, ki jo je podala Komisija, strinja le do te mere, da je Komisija pripravljena pretehtati možnost obstoja trga, ki presega trg EGP, ne strinja pa se z mnenjem, da določenih azijskih regij ni mogoče vključiti v upoštevni trg. Ustrezni specializirani trgi naj bi bili tujim ponudnikom dostopni brez omejitev.

(76)

Komisija je še naprej mnenja, da v določenih delih sveta obstajajo različni konkurenčni pogoji, ki jih ni mogoče razložiti zgolj z zgodovinskimi dejavniki. Vendar pa ni potrebno ugotoviti, ali obstaja trg, ki zajema Evropski gospodarski prostor ali večji, morda celo svetovni trg.

c.   Vzdrževanje in storitve

(77)

Po mnenju Siemensa bi bilo ta trg treba opredeliti kot trg EGP. Vendar pa ga večina udeležencev na trgu označuje kot ožjega, saj sta prostorska bližina do dobaviteljev in, v določeni meri, sporazumevanje v skupnem jeziku zelo pomembna na tem področju. Veliko število kupcev ne bi izbralo dobavitelja iz druge države članice, četudi bi cena storitev njihovega zdajšnjega ponudnika zrasla za 5 do 10 %. To velja tako za mehansko kot tudi za električno področje.

(78)

Za to odločbo natančna opredelitev trga ni potrebna. V vsakem primeru upoštevni geografski trg ni manjši od nacionalnega in ne večji od trga EGP.

d.   Električni industrijski inženiring in druga področja

(79)

Notranja organizacija VA Techa s podjetjem za kovinski inženiring VAI, ki je dejavno po vsem svetu, in z Elin EBG kot delom podjetja, ki je pristojen za električni inženiring in ki ima težišče delovanja predvsem v Avstriji ter je poleg tega dejaven v industrijskem inženiringu v srednji Evropi, priporoča v prostorskem pogledu ožjo zamejitev trga oz. trgov drugega električnega industrijskega inženiringa kot trgov specializiranega električnega metalurškega inženiringa. To stališče je bilo potrjeno z raziskavo trga, pri kateri je veliko industrijskih podjetij v svojih odgovorih izhajalo iz nacionalnih trgov ali regionalno določenih upoštevnih geografskih trgov. Za posamezne specializirane procesne industrije, kot sta papirna in kemična, bi bilo mogoče določiti še nadaljnji geografski trg. Vendar v raziskavi trga ni bilo namigov o geografskem trgu, ki bi zajemal širše območje od območja EGP.

(80)

Vprašanje natančne zamejitve upoštevnega geografskega trga lahko za to odločbo ostane odprto. V vsakem primeru upoštevni trg oz. upoštevni trgi niso manjši od nacionalnih trgov in niso večji od trga EGP.

3.   KONKURENČNA OCENA

a.   Mehanski metalurški inženiring

(81)

Združitev na trgu EGP ali svetovnem trgu mehanskega metalurškega inženiringa ali njegovih specializiranih trgih mehanskega inženiringa za pridobivanje jekla in za kontinuirano litje močno slabi konkurenco med Siemensom/VAI in njegovim glavnim konkurentom SMS. To zaradi nastalega prevladujočega položaja na trgu Siemens/VAI-ja vodi k občutnem oviranju učinkovite konkurence na omenjenih specializiranih trgih.

(1)   Tržni pogoji

(82)

V nasprotju z VA Techom Siemens ni dejaven na tem področju. Siemens navaja, da znaša tržni delež VA Techa na vseh možnih specializiranih trgih manj kot [10-15] (1) %.

(83)

Udeleženci na trgu pa so navedli znatno višje tržne deleže VA Techa na možnih proizvodnih trgih mehanskega inženiringa. V metalurškem inženiringu so bili tržni deleži VA Techa na svetovnem trgu in trgu EGP približno enaki kot tržni deleži prejšnjega edinega vodilnega na trgu SMS Demaga (v nadaljevanju SMS), sledi Danieli, tretji in edini nadaljnji celotni ponudnik, dejaven v EGP. Na posameznih mehanskih specializiranih trgih velja VA Tech nedvomno za vodilnega na trgu.

(84)

Izjave udeležencev na trgu priporočajo tudi označitev trga oz. trgov za mehanski metalurški inženiring kot močno koncentriranega trga oz. močno koncentriranih trgov.

(85)

SMS označuje VAI kot glavnega konkurenta na večini svojih področjih dejavnosti. Svoje tržne deleže in tržne deleže VAI-ja v mehanskem metalurškem inženiringu ocenjuje na 24 oz. 20 %. Na posameznih trgih procesnih korakov so skupni tržni deleži obeh vodilnih podjetij precej višji. Na trgu procesnih korakov pridobivanja jekla sta tržna deleža SMS in VAI enaka (vsak ima 33 %), medtem ko ima na trgu procesnih korakov kontinuiranega litja VAI veliko prednost pred SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). VAI je v javnih pojasnilih potrdil svoj vodilni položaj v kontinuiranem litju in visoke tržne deleže.

(2)   Celotni trg mehanskega metalurškega inženiringa na področju železa in jekla ali celotni trg z vključitvijo neželeznih kovin: bistveno oviranje učinkovite konkurence

(86)

Raziskava trga je pokazala, da bo združitev zaradi manjšinskega deleža Siemensa v SMS vodila do znatne oslabitve sedanje konkurence med VAI in SMS. Zaradi velike moči VAI-ja na tem močno koncentriranem trgu, tesnega konkurenčnega odnosa med VAI in Siemensom ter dejstva, da drugi konkurenti ne morejo v zadostni meri omejiti konkurenčnega prostora Siemens/VAI-ja, če konkurenčni pritisk na Siemens/VAI izvira iz SMS, bo združitev v vsakem primeru ovirala učinkovito konkurenco zaradi neusklajenega ravnanja in morda tudi zaradi nastanka prevladujočega položaja na trgu za Siemens/VAI.

(87)

VAI in SMS sta na zadevnem trgu najtesnejša konkurenta. Zaradi tega tesnega konkurenčnega odnosa bi kupec, ki se pri določenem metalurškem projektu ne bi odločil za VA Tech, najverjetneje kot prvo alternativo izbral SMS. To izhaja iz ocene, dobljene iz vprašanj, naslovljenih na konkurente in kupce med raziskavo trga.

(88)

Danieli v splošnem velja za tretjega najmočnejšega konkurenta, vendar najpogosteje daleč za SMS in VAI. Močan položaj ima predvsem pri valjanju dolgih izdelkov, kjer je tudi vodilni na trgu. Zaradi njegovega tržnega položaja in ocene kupcev Danieli ne bi mogel preprečiti upada konkurence na trgu mehanskega metalurškega inženiringa ali spodbijati prevladujočega položaja, ki bi ga lahko dosegel VAI zaradi informacijske prednosti Siemens/VAI-ja. Poleg tega potrebujejo kupci za uspešna pogajanja v metalurškem inženiringu vsaj tri ponudbe.

(89)

Drugi konkurenti ne izvajajo pritiska. Večji ponudniki, ki jih je Siemens navedel poleg treh vodilnih na trgu, so v Evropi dejavni zelo redko ali nikoli in tako ne predstavljajo ustrezne alternative za evropske kupce. Za majhne ponudnike je malo verjetno, da bi lahko uspešno ponujali pri velikih naročilih. Razen treh vodilnih na trgu je konkurenca razdrobljena in ne bi mogla zavirati tržne moči treh vodilnih ponudnikov.

(90)

Velik ponudnik v mehanskem metalurškem inženiringu ima veliko število kupcev, na katere odpade večina njegovih naročil, zaradi česar ni močno odvisen od posameznega kupca.

(91)

Združitev bi močno oslabila konkurenčni pritisk, ki ga izvajata SMS in Siemens/VAI. Siemens bi poleg obstoječega 28-odstotnega deleža v SMS dobil še nadzor nad VA Techom. Vendar pa zaradi posebnih okoliščin primera (glej naslednji odstavek: prejšnje zaznavanje prodajne opcije; običajno je treba vrednost delnice določiti za datum 31. 12. 2004) ni mogoče z zadostno gotovostjo izhajati iz tega, da bo 28-odstotni delež delnic, ki ga ima Siemens v SMS (in finančna udeležba pri poslovnem uspehu SMS-a, ki je s tem praviloma povezana), sprožil, da bo Siemens/VA Tech popustil v konkurenci z SMS. [...] (1).

(92)

Siemens je izvedel prodajno opcijo, da bi svoj delež v podjetju SMS prodal večinskim delničarjem. Vrednost deleža v lasti Siemensa je sporna, verjetno dolgotrajen pravni spor pri nemških sodiščih pa še ni rešen. Dokler spor ni rešen in Siemens ne izvrši prodaje 28-odstotnega deleža […] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Ker bo delež delnic v SMS v višini 28 % obstajal še naprej, bi združitev močno oslabila konkurenco med Siemens/VAI in SMS. Vprašanje, ali informacijska prednost pred največjim konkurentom in prednost v tržni moči pred Danielijem Siemens/VAI-ju daje prevladujoč položaj, lahko ostane odprto. V vsakem primeru bi imela združitev zelo škodljive učinke na konkurenco, in sicer kot posledica neusklajenega ravnanja podjetja. Iz tega izhaja bistveno oviranje učinkovite konkurence na celotnem trgu mehanskega metalurškega inženiringa.

(3)   Specializirani trgi mehanskega metalurškega inženiringa: nastanek prevladujočega položaja

(96)

Ti sklepi veljajo za možne trge procesnih korakov v mehanskem inženiringu za pridobivanje jekla in kontinuirano litje. Za ostale možne specializirane trge mehanskega metalurškega inženiringa ni mogoče z gotovostjo določiti, ali bi združitev povzročila bistveno oviranje učinkovite konkurence.

(97)

Na možnem trgu mehanskega inženiringa za pridobivanje jekla so v raziskavi trga Komisije konkurenti in kupci VAI uvrstili na najvišje mesto. Na drugem mestu mu neposredno sledi SMS. Na tem koncentriranem trgu imata VAI in SMS visoke tržne deleže tako na evropskem kot tudi na svetovnem trgu. Njuna deleža na svetovnem trgu znašata med 30 in 40 %; njuna deleža na trgu EGP sta zelo verjetno še višja. Zaradi teh visokih tržnih deležev je mogoče sklepati, da je trg močno koncentriran, zaradi česar so močno negativni vplivi na kupce bolj verjetni. To velja zlasti zaradi tesne konkurence med obema najmočnejšima ponudnikoma, ki bi po združitvi oslabela v korist vodilnega podjetja. VAI in SMS sta največja konkurenta. S precejšnjim zaostankom na tretjem mestu sledi Danieli, ki z njima ni v tesnem konkurenčnem odnosu. Ostala konkurenca je razdrobljena. Manjši ponudniki pri večjih projektih ne morejo konkurirati velikim ponudnikom oz. so od njih odvisni prek sodelovanja ali pa se specializirajo za posamezne tržne niše.

(98)

Na možnem trgu mehanskega inženiringa za kontinuirano litje kupci in konkurenti VAI opredeljujejo kot vodilnega tako na trgu EGP kot tudi na svetovnem trgu. Tržni deleži VAI-ja najverjetneje presegajo 50 % v EGP in v svetovnem merilu. Na drugem mestu je SMS, ki je njegov največji konkurent. S precejšnjim zaostankom na tretjem mestu sledi Danieli. Konkurenca je razdrobljena in ne more omejiti tržne moči VAI-ja.

(99)

V takšnih okoliščinah bi [...] (1) vodili do prevladujočega položaja Siemensa na možnih trgih mehanskega inženiringa za pridobivanje jekla in mehanskega inženiringa za kontinuirano litje in s tem do močnega oviranja učinkovite konkurence.

b.   Električni metalurški inženiring

Trg za električni metalurški inženiring (stopnje 0-2, železo/jeklo), možni specializirani trgi procesnih področij in procesnih korakov

Tržna struktura in tržni deleži

(100)

Raziskava trga je pokazala, da veliko udeležencev na trgu šteje Siemens za najpomembnejšega ponudnika na področju električnega metalurškega inženiringa za železarski in jeklarski sektor na trgu EGP in na svetovnem trgu. To velja za možni celotni trg in večino specializiranih trgov, razen za možni specializirani trg valjanja dolgih izdelkov, kjer se za vodilnega na trgu šteje Danieli. Na teh področjih je VAI kot močan konkurent večinoma na drugem mestu, na področju kontinuiranega litja pa je celo enakovreden Siemensu. Vendar je treba poudariti, da so kot močni in verodostojni ponudniki označeni še štirje konkurenti. To so predvsem ABB, Alstom, SMS in Danieli, na nekaterih področjih, zlasti na svetovni ravni, pa Toshiba (oz. TMEIC-GE) ter Sundwig-Andritz, Ingelectric in ASI Robicon.

Tržni deleži

(101)

Tržne deleže je na tem homogenem področju z različnimi izdelki in storitvami težko določiti. Siemens je Komisiji predložil ocene, ki so bile delno izdelane za postopek in delno očitno pred začetkom postopka. Predložene so tudi ocene ki jih je pred začetkom postopka izdelal VA Tech in ocene, izdelane na zahtevo Komisije med postopkom. Poleg tega je SMS Komisiji predložil ocene za namene postopka. Te ocene prikazujejo zelo različne tržne deleže. Siemens v svojih ocenah navaja skupne tržne deleže v višini manj kot 20 %, VAI pa navaja precej višje tržne deleže v višini 40-50 %. Najvišje številke za nekatere trge procesnih korakov navajajo ocene SMS-ja.

(102)

Po mnenju Komisije (in nekaterih omenjenih konkurentov) nobena izmed teh ocen ne more veljati za posebej zanesljivo.

(103)

Komisija je opravila analizo moči najpomembnejših konkurentov v poglavitnem delu omenjenega trga, tj. naročila v vrednosti več kot 1 mio EUR v letih 2002-2004. Konkurente je povprašala o vseh naročilih, ki so jih dobili v zadevnem časovnem obdobju, in seštela ustrezne številke. Rezultati ankete odsevajo relativno velikost anketiranih podjetij. V poznejši fazi postopka je Siemens predložil posamezne podatke o drugih konkurentih glede tekoče faze. Komisija je te podatke preverila in jih upoštevala, potem ko so bili potrjeni s strani kupcev in/ali konkurentov. Po mnenju Komisije je ta izračun uporaben približek dejanskih tržnih deležev. Na navedene tržne deleže pa je potrebno gledati kot na zgornjo mejo, saj so dejanski tržni deleži najverjetneje nižji.

(104)

Te številke kažejo, da združitev zelo verjetno ne bo vodila do tržnih deležev, višjih od 35-40 %. Na vsakem procesnem področju in procesnem koraku bodo na trgu ostali najmanj štirje močni ponudniki, od katerih se lahko pričakuje, da bodo vršili zadosten konkurenčni pritisk na združeno podjetje.

Analiza razpisa

(105)

Pri upoštevnem trgu/upoštevnih trgih gre za trge ponudnikov, kjer so tržni deleži zgolj okvirni. Odločilna je moč konkurenčnega pritiska, ki ga podjetja vršijo drug na drugega v postopku izbire ponudnikov, kjer so dolgoročni tržni deleži pomemben pokazatelj te moči.

(106)

Analiza razpisa podatkov Siemensa in VAI-ja je pokazala, da je mogoče edino Siemens in VAI označiti kot tesna konkurenta na nekaterih možnih specializiranih trgih (kontinuirano litje, tekoča faza), vendar pa na teh specializiranih trgih nista največja konkurenta.

Učinki Siemensove udeležbe v podjetju SMS

(107)

Obveznosti, ki zadevajo […] (1) Siemensov delež v SMS in ki so mu bile naložene za odpravo pomislekov glede konkurence na področju mehanskega metalurškega inženiringa, odpravljajo bistveno oviro za konkurenco zgolj zaradi te udeležbe […] (1) vsaj na področju električnega metalurškega inženiringa (to velja tudi za druge trge električnega metalurškega inženiringa).

Možni trgi avtomatizacije na stopnjah 1 in 2

(108)

Raziskava trga je potrdila, da so programske rešitve stopenj 1 in 2 s strani konkurentov označene kot prepričljivi pokazatelji tržne moči.

(109)

[…] (1). Vendar tudi na teh trgih obstaja zadostno število močnih konkurentov, kot so SMS, Danieli, ABB, Alstom in TMEIC-GE. Poleg tega obstaja vrsta drugih konkurentov, ki so večinoma dejavni na stopnji 1, kjer so meje dostopa nižje kot pri stopnji 2, ali pri nišnih rešitvah v konkurenci s Siemens/VA Techom. To potrjuje tudi analiza tržne moči modulov programske opreme na stopnjah 1 in 2 v nekaterih procesnih korakih. Podatki posameznih glavnih konkurentov niso bili predloženi, vendar je bilo kljub temu mogoče izvesti analizo najslabšega primera, s katero je bil potrjen nadaljnji obstoj močnih konkurentov na možnih trgih.

Električni metalurški inženiring za toplo in hladno valjanje aluminija

(110)

Možni trgi za gradnjo valjalne proge za aluminij so v primerjavi z valjalnimi progami za jeklo zelo majhni. Že zgolj zaradi tega se zgoraj omenjena analiza trgov valjanja jekla v primeru skupnih trgov valjanja jekla in aluminija ne bi močno spremenila.

(111)

Velika večina kupcev učinkov združitve na električni inženiring za proge hladnega in toplega valjanja aluminija ne šteje za problematične. Res je, da se med vodilne ponudnike pogosto uvrščata Siemens in VA Tech, vendar pa so bila kot uspešni ponudniki omenjena tudi druga podjetja, kot so ABB, TMEIC, Alstom, ASI Robicon in IAS.

(112)

Meje dostopa na področju aluminija so precej nižje za ponudnike mehanskih valjalnih prog za aluminij in za podjetja, ki že ponujajo avtomatizacijo stopenj 1 in 2 na področju jekla. Določeno moč povpraševanja je mogoče z gotovostjo pripisati močno koncentrirani strani povpraševanja, kar bi lahko pospešilo vstop na trg novih ponudnikom iz te skupine. V zvezi s tem se omenja predvsem SMS.

Informacijsko tehnološke rešitve za logistiko obratov/MES/stopnja 3

(113)

Na tem sorazmerno mladem in že hitro rastočem trgu namera ne sproža pomislekov glede konkurence. Zaradi vključitve tega majhnega področja v možen celotni trg za metalurški inženiring ne prihaja do večjih razlik.

Sklepna ugotovitev glede možnega celotnega trga električnega metalurškega inženiringa z vključitvijo vseh zgoraj omenjenih in vseh možnih specializiranih trgov

(114)

Na možnih specializiranih trgih celotnega trga za električni metalurški inženiring in s tem tudi na možnem celotnem trgu ni konkurenčnih težav. Na nobenem možnem trgu električnega metalurškega inženiringa se ne sproža vprašanje glede nastanka ali krepitve prevladujočega položaja ali glede drugega občutnega oviranja učinkovite konkurence. Tudi pri dodatnem preverjanju morebitnih nehorizontalnih učinkov ni bilo zaznati protikonkurenčnih učinkov za električni metalurški inženiring.

c.   Vzdrževanje metalurških obratov in storitve

(115)

Dejavnosti Siemensa in VA Techa se prekrivajo tudi na tem področju. Vendar pa pri raziskavi trga ni bilo zaznati konkurenčnih težav na trgu vzdrževanja metalurških obratov in storitev. Pragi dostopa na ta trg so precej nižji od pragov na trgih električnega in mehanskega inženiringa. Na tem področju je dejavnih tudi dovolj lokalnih konkurentov. Poleg tega lahko kupci v metalurškem inženiringu ta dela izvedejo sami.

(116)

Združitev zato na tem trgu ne bi vodila do nastanka ali krepitve prevladujočega položaja ali do drugega občutnega oviranja učinkovite konkurence.

d.   Električni industrijski inženiring v drugih panogah

(117)

Načrtovana združitev je neodvisno od opredelitve proizvodnega trga v električnem nemetalurškem industrijskem inženiringu s konkurenčnega vidika neoporečna.

e.   Sklepna ugotovitev glede električnih trgov gradnje metalurških obratov in glede trgov/trga električnega industrijskega inženiringa v nemetalurških panogah

(118)

Iz pojasnjenih razlogov priglašena namera na upoštevnih trgih električnega metalurškega inženiringa ali na trgu/trgih industrijskega inženiringa v nemetalurških panogah ne bo vodila k nastanku ali krepitvi prevladujočega položaja ali k občutnem oviranju siceršnje konkurence.

F.   STIKALNE NAPRAVE ZA NIZKO NAPETOST

(119)

Upoštevni proizvodni trg za stikalne naprave za nizko napetost je v skladu z vgrajenim ločilnim bremenskim stikalom razdeljen na tri specializirane trge ACB, MCB in MCCB. Poleg tega obstaja ločen trg za zbiralčne razvodne sisteme, dodatno komponento. Dodatni komponenti sta programabilni logični krmilnik (PLK) in zagonska reverzibilna kombinacija. Trgi komponent in sestavljenih stikalnih naprav so bili raziskani v skladu s prejšnjimi odločbami po državah članicah, ker pa predlagana združitev tudi na ravni EGP ni povzročila pomislekov glede konkurence, lahko vprašanje ostane odprto.

(120)

Na tej podlagi bi bili trgi za stikalne naprave za nizko napetost in nekatere komponente v Avstriji ter druge komponente v EGP in v nekaterih državah članicah zaradi namere horizontalno in/ali vertikalno prizadeti trgi. VA Tech je proizvajalec platin, ki komponente, potrebne za sestavo stikalnih plošč za nizko napetost, nabavlja pri tretjem podjetju. Tudi Siemens proizvaja platine in vse potrebne komponente. Neodvisno od izbrane opredelitve trga skupni tržni delež na nobenem prizadetem trgu ne presega [30-40] (1) %. Poleg tega so na vseh prizadetih trgih prisotni močni konkurenti, ki bodisi proizvajajo svoje komponente bodisi razpolagajo z lastnim, neodvisnim dobaviteljem komponent, tako da Siemens nikakor ne more izključiti teh konkurentov. Zato je Komisija sklenila, da ni pomislekov glede konkurence.

G.   TEHNOLOGIJA ZGRADB IN UPRAVLJANJE OBRATOV

1.   UPOŠTEVNI PROIZVODNI TRGI

G1.   Tehnologija zgradb

(121)

Siemens in VA Tech sta dejavna na področju tehnologije zgradb, ki jo je po mnenju Siemensa potrebno razčleniti na raven komponent, raven sistemov in raven obratov. Po navedbah Siemensa obstajata dva trga za upravljanje zgradb (glej G.2), ostale storitve pa bi bilo treba dodeliti posameznim glavnim trgom. Ravni komponent in sistemov bi bilo treba razčleniti po področjih uporabe. Na ravni komponent je treba ločevati med električno inštalacijsko tehniko, varnostno tehniko, tehniko vodenja in GKPS (gretje, klima, prezračevanje, sanitarije), na ravni sistemov pa med varnostno tehniko in tehniko vodenja. Na ravni obratov je treba ločevati med električno in mehansko postavitvijo obratov. V skladu z rezultati raziskave trga je treba pri varnostni tehniki ločevati vsaj med področjema (i) protipožarne zaščite in (ii) protivlomne zaščite. Vprašanje glede nadaljnjega ločevanja lahko v tej odločbi ostane odprto.

(122)

Na ravni obratov je mogoče ločevati med električnimi in mehanskimi stavbnimi objekti. Raziskava trga je pokazala, da bi lahko obstajal tudi ločen, ta področja zajemajoč trg za postavitev električnih in mehanskih stavbnih objektov (5)s splošnim podjetjem, ki bi nosilo celotno odgovornost. Natančna razdelitev pa ni potrebna .

G2.   Upravljanje zgradb

(123)

Raziskava trga je pokazala, da je ta trg mogoče razdeliti na tehnično, poslovno in splošno upravljanje zgradb. Vprašanje glede natančne opredelitve proizvodnega trga lahko ostane odprto.

2.   UPOŠTEVNI GEOGRAFSKI TRGI

G1.   Tehnologija zgradb

(124)

Po mnenju Siemensa vsi v delu G omenjeni trgi (z izjemo komponent tehnologije zgradb) zajemajo najmanj EGP. Raziskava trga je postregla z velikim številom znakov, ki kažejo, da gre za nacionalne trge. Vprašanje glede opredelitve geografskega trga lahko ostane odprto.

G2.   Upravljanje zgradb

(125)

Enako velja za trg/trge upravljanja zgradb.

3.   KONKURENČNA OCENA

G1.   Tehnologija zgradb

(126)

Na ravni komponent lahko obstajajo samo v vertikalnem smislu prizadeti trgi, saj VA Tech na teh trgih ni dejaven.

(127)

Raziskava trga ni podala zadostnih namigov o tem, da bi Siemens z združitvijo lahko izoliral trge komponent v Avstriji pred svojimi konkurenti na ravni komponent. Na podrejenih trgih sistemov in inštalacij vlada zadostna konkurenca. Poleg tega je zaradi združitve seštevek tržnih deležev na neposredno podrejeni ravni sistemov zelo majhen. Na samih trgih komponent Siemensu konkurirajo velika mednarodno dejavna podjetja (med drugim ABB in Möller oz. Honeywell, Johnson Controls in Sauter).

(128)

VA Tech po lastnem pričevanju ni dejaven na ravni sistemov. Svoje prihodke na tem področju pripisuje graditvi obratov. Horizontalni učinki združitve na področju posameznih obrti izven Avstrije so neznatni. Tudi znotraj Avstrije ne obstajajo upoštevni trgi z rastjo tržnega deleža v višini več kot 10 %. Prisotno je zadostno število alternativnih ponudnikov sistemov in integratorjev sistemov. Tudi v vertikalnem smislu združitev ne bi vodila do občutnega oviranja učinkovite konkurence.

(129)

Tudi na ravni obratov prihaja v Avstriji do omembe vrednega prekrivanja med VA Techom in Siemensom. Najbolj izrazita sta neposredni konkurenčni položaj in tržna moč Siemensa in VA Techa na možnih specializiranih trgih za splošna tehnična podjetja. Združitev bi na tem mestu sicer vodila do upada števila ponudnikov v Avstriji, vendar pa bi z RWE Solutions, MCE, nizozemsko skupino Imtech (preko njenega nemškega hčerinskega podjetja) in M+W Zander (Nemčija) v Avstriji še naprej obstajali večji ponudniki splošnih tehničnih storitev. Graditelji električnih obratov srednje velikosti, kot so npr. Klenk&Meder, Landsteiner in Bostelmann so na tem trgu dejavni preko konzorcijev. Če v posameznih primerih, npr. pri velikih projektih, z vidika kupcev ne bi bilo dovolj ponudnikov, se kupci po lastnih trditvah ne bi obotavljali in bi razpis razdelili na manjše dele (za posamezne sisteme/obrti) namesto celotnega splošnega tehničnega naročila. Kupci bi nato bodisi sami izvedli načrtovanje in integracijo ali pa bi to delo zaupali svetovalnim inženirjem. Tako ne bi prišlo do bistvenega oviranja konkurence. Enako velja za področji električnega in mehanskega inženiringa.

G2.   Upravljanje zgradb

(130)

Večina kupcev Siemensa in VA Techa je v raziskavi trga navedla, da pri razpisnih postopkih in dodeljevanju naročil nista bila najobetavnejša konkurenta. V Avstriji, na edinem možnem prizadetem trgu, obstaja vrsta drugih večjih ponudnikov, katerih storitve na področju tehničnega upravljanja zgradb z vidika kupcev v glavnem ustrezajo storitvam VA Techa in Siemensa. Zlasti na regionalni ravni tudi manjša podjetja izvajajo konkurenčni pritisk na omenjene večje konkurente. Namera torej ne bi vodila k občutni omejitvi učinkovite konkurence na tem področju.

H.   INFRASTRUKTURNE INŠTALACIJE IN TEHNOLOGIJA ŽIČNIC

H1.   PROMETNE INFRASTRUKTURNE INŠTALACIJE

(131)

Na področju prometnih infrastrukturnih inštalacij bi med Siemensom in VA Techom prišlo do manjših prekrivanj le v Avstriji, in sicer pri ulični razsvetljavi, prometni signalizaciji, napravah za upravljanje parkirišč in pri napravah za nadzor prometa. Vprašanje glede stvarnih in upoštevnih geografskih trgov lahko na teh področjih ostane odprto. Kupcem so na voljo številne možnosti. Združitev ne bi vodila do bistvenega oviranja učinkovite konkurence.

H2.   NAPRAVE ZA PRIPRAVO VODE

(132)

Enako velja za pripravo vode.

H3.   ELEKTRIKA ZA ŽIČNE NAPRAVE

(133)

Enako velja za električno opremo za žične naprave.

I.   DRUGE INFORMACIJSKO TEHNOLOŠKE STORITVE

(134)

Enako velja za električno opremo za druge IT-storitve.

SKLEPNA UGOTOVITEV

(135)

V osnutku se tako sklene, da bi priglašena namera o združitvi vodila do občutnega oviranja učinkovite konkurence, zlasti z nastankom prevladujočega položaja na trgih (i) opreme za hidroelektrarne in (ii) mehanskega metalurškega inženiringa.

J.   OBVEZNOSTI

(136)

Da bi odpravile pomisleke glede konkurence na trgih (i) opreme za hidroelektrarne in (ii) mehanskega metalurškega inženiringa, so stranke predložile naslednje obveznosti.

(137)

Na področju opreme za hidroelektrarne odsvojitev VA Tech Hydro, hčerinskega podjetja VA Techa, v katerem so združene dejavnosti podjetja na področju opreme za hidroelektrarne in opreme za kombinirane elektrarne. Na slednjem področju ni prišlo do pomislekov glede konkurence, vendar je njegov pretežni del tako fizično kot tudi finančno integriran v poslovanje z vodno energijo. Test trga je potrdil, da bi odsvojitev VA Tech Hydra (s čimer se popolnoma odstranijo konkurenčna prekrivanja pri vodni energiji) rešil konkurenčne težave na tem trgu.

(138)

V mehanskem metalurškem inženiringu odsvojitev 28-odstotne udeležbe Siemensa v SMS Demag, največjem konkurentu VA Techa, za odpravo občutnega oviranja učinkovite konkurence. Siemens je že izvedel prodajno opcijo z začetkom veljave 31 december 2004, da bi odsvojil svoj delež delničarju podjetja SMS Demag. Izvršitev prodaje deleža pa se bo za nedoločen čas zavlekla zaradi pravnega spora z SMS glede cene delnic. Siemens se je zato obvezal, da bo odpravil vsako oviranje konkurence, nastalo zaradi obstoječe udeležbe [...] (1) v SMS, in oviranje gospodarskega interesa svojega prihodnjega konkurenta. Zato bo zastopnike Siemensa v skupščini delničarjev in nadzornem svetu SMS-a zamenjal zaupnik. Siemensu ne bo posredovana nobena občutljiva strateška informacija glede prihodnjega poslovnega obnašanja SMS-a. Zaupnik bo Siemensu predložil le informacije, ki so nujno potrebne za to, da se lahko Siemens zagovarja v sodnih obravnavah in da lahko sestavi svoja finančna poročila. Prve informacije zadevajo le obdobje do 31 december 2004, zadnje informacije pa niso vezane na dogovor delničarjev, temveč na običajne pravice na podlagi manjšinskega deleža. Poleg tega se z odpovedjo povratnemu nakupu in izjavo, da bo vrednost udeležbe Siemensa določena za datum 31 december 2004, kot tudi z dejstvom, da Siemens ne more računati na dividende, odstrani vsak pomislek glede tega, da bi Siemens lahko računal na nadaljnjo udeležbo pri prihodnjem dobičku SMS Demaga. Zato ta obveznost zadeva predvsem popolno odsvojitev deleža v SMS Demagu do zaključka pravnega spora. Test trga glede obveznosti na področju mehanskega metalurškega inženiringa je bil pozitiven.

(139)

Komisija je v svoji odločbi sklenila, da na podlagi obveznosti, ki so jih predložile stranke, priglašena združitev ne bo vodila do prevladujočega položaja strank na področjih (i) opreme za hidroelektrarne in (ii) mehanskega metalurškega inženiringa.

K.   SKLEP

(140)

V Odločbi je sklenjeno, da s popolnim upoštevanjem obveznosti, ki so jih določile stranke, predvidena združitev ne bo ovirala učinkovite konkurence na skupnem trgu ali na njegovem bistvenem delu. Zato je Komisija sklenila, da je združitev po členu 2(2) in členu 8(2) Uredbe ES o združitvah in členu 57 Sporazuma o EGP združljiva s skupnim trgom in Sporazumom o EGP.

III.   SVETOVALNI ODBOR

(141)

Svetovalni odbor za koncentracije je na svoji 133. seji dne 29. junija 2005 soglasno podprl osnutek odločbe Komisije, ki dovoljuje združitev pod pogoji in zahtevami na podlagi obveznosti, ki so jih predložile stranke.

(142)

V skladu s členom 19(7) Uredbe ES o združitvah Komisija objavi mnenje Svetovalnega odbora skupaj z Odločbo ob upoštevanju upravičenih interesov podjetij glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti. V zadevnem primeru mnenje svetovalnega odbora ne vsebuje poslovnih skrivnosti.


(1)  Deli tega besedila so bili izpuščeni za zagotovitev zaupnosti informacij; ti deli so označeni z oglatimi oklepaji in zvezdico.

(2)  Voith Siemens je skupno podjetje, s katerim Siemens sodeluje na področju vodne energije.

(3)  Nenadzorovan delež v višini 40 %; 60 % l. 2004 prodano Southern States LLC (ZDA).

(4)  IV/M.1450 – SMS/Mannesmann Demag.

(5)  Dejavnosti strank na tem področju zadevajo predvsem gradnjo stanovanj, pisarn, koncertnih dvoran, muzejev, bolnišnic in tunelov.