6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o sestavi seznama regij, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3480)

(2006/597/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), in zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (b) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja povečati konkurenčnost in privlačnost regij.

(2)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so regije na ravni NUTS II, ki so po členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (2) leta 2006 v celoti zajete v Cilju 1 in katerih nominalna stopnja BDP na prebivalca, merjena in izračunana v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, bo presegla 75 % povprečja BDP držav EU-15, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja.

(3)

V skladu z drugim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je tudi Ciper v obdobju 2007–2013 upravičen do prehodnega financiranja, ki velja za regije iz prvega pododstavka istega člena.

(4)

Sezname upravičenih regij je zato treba ustrezno sestaviti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Regije, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so naštete v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

(2)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1198/2006 (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).


PRILOGA

Seznam regij NUTS II, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire