9.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3456)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/556/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da lahko države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če so jih zbrale, pripravile in skladiščile skupine za zbiranje zarodkov s seznama v navedeni odločbi.

(2)

Združene države Amerike so zahtevale, da se spremeni vnose za to državo na navedenih seznamih v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(3)

Združene države Amerike so predložile jamstva glede skladnosti z ustreznimi pravili iz Direktive 89/556/EGS, zadevne skupine za zbiranje zarodkov pa je za izvoz v Skupnost uradno odobrila veterinarska služba navedene države.

(4)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/395/ES (UL L 152, 7.6.2006, str. 34).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 98KY101 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr. Cheryl Feddern Nelson“

(b)

s seznama skupin za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike se črta naslednja vrstica:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr. Hardy Dungan“

(c)

doda se naslednja vrstica za Združene države Amerike:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr. John Prososki“