5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/26


SKLEP SVETA

z dne 18. julija 2006

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

(2006/544/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reforma lizbonske strategije leta 2005 je poudarila gospodarsko rast in delovna mesta. Smernice zaposlovanja (4) kot del evropske strategije zaposlovanja in splošnih smernic za gospodarsko politiko (5) so bile sprejete kot del integriranega paketa, pri čemer ima evropska strategija zaposlovanja vodilno vlogo pri izvajanju ciljev lizbonske strategije glede zaposlovanja in trga dela.

(2)

Evropska unija mora aktivirati vse ustrezne nacionalne vire in vire Skupnosti – vključno s kohezijsko politiko – v treh razsežnostih Lizbonske strategije (gospodarski, socialni in okoljski), da bi v splošnem okviru trajnostnega razvoja bolje izkoristila njihovo sinergijo.

(3)

Smernice za zaposlovanje in splošne smernice za gospodarsko politiko bi bilo treba v celoti pregledati le vsaka tri leta, v vmesnem triletnem obdobju do leta 2008 pa bi moralo njihovo posodabljanje ostati strogo omejeno, da se zagotovi stopnja stabilnosti, potrebna za učinkovito izvajanje.

(4)

Ocena nacionalnih programov reform držav članic iz letnega poročila Komisije o napredku in skupnega poročila o zaposlovanju kaže, da morajo države članice nadaljevati z obravnavo prednostnih nalog:

spodbujanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitve za več ljudi s povečanjem ponudbe delovne sile in posodobitvijo sistemov socialne zaščite;

izboljšanje prilagodljivosti delavcev in podjetij; in

povečanje naložb v človeški kapital z boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

(5)

Med zasedanjem Evropskega sveta 23. in 24. marca 2006 je bila poudarjena osrednja vloga politik zaposlovanja v okviru Lizbonske agende in potreba po povečanju zaposlitvenih priložnosti za prednostne kategorije glede na življenjska obdobja. V zvezi s tem je bil na omenjenem zasedanju potrjen Evropski pakt za enakost med spoloma, ki bi moral dodatno poudariti vprašanje načela enakosti spolov in v večjem obsegu dati zagon izboljšanju perspektiv in priložnosti za ženske.

(6)

Odprava ovir za mobilnost delavcev, kakor jo obravnavajo Pogodbe, med drugim tudi Pogodbe o pristopu, bi morala okrepiti delovanje notranjega trga ter spodbuditi njegovo rast in zaposlitveni potencial.

(7)

Glede na oceno Komisije nacionalnih programov reform in zaključkov Evropskega sveta bi se morali sedaj osredotočiti na učinkovito in pravočasno izvajanje, s posebno pozornostjo na dogovorjenih kvantitativnih ciljih, kot so določeni v smernicah 2005–2008 in v skladu s sklepi Evropskega sveta.

(8)

Države članice bi morale upoštevati smernice za zaposlovanje pri načrtovanju uporabe sredstev Skupnosti, predvsem Evropskega socialnega sklada.

(9)

Glede na integrirano naravo paketa smernic bi morale države članice v celoti izvajati splošne smernice za gospodarsko politiko –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kakor so določene v Prilogi Sklepa 2005/600/ES z dne 12. julija 2005, ostajajo v letu 2006 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. julija 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje z dne 4. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 17. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje z dne 27. aprila 2006.

(4)  Sklep Sveta 2005/600/ES z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (UL L 205, 6.8.2005, str. 21).

(5)  Priporočila Sveta 2005/601/ES z dne 12. julija 2005 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Skupnosti (2005 do 2008) (UL L 205, 6.8.2005, str. 28).