12.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. maja 2006

o spremembi Odločbe 2001/171/ES za podaljšanje veljavnosti pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1823)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/340/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (1), in zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstopanje iz Odločbe Komisije 2001/171/ES z dne 19. februarja 2001 (2) pri stekleni embalaži glede mejnih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES, preneha veljati 30. junija 2006.

(2)

Usklajenost v Skupnosti z mejno vrednostjo 100 ppm iz člena 11(1) Direktive 94/62/ES je mogoče doseči le z zmanjšanjem deleža recikliranega stekla, vendar takšno zmanjšanje iz vidika varstva okolja ni zaželjeno.

(3)

Veljavnost Odločbe 2001/171/ES je zato treba podaljšati brez določitve datuma poteka veljavnosti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21 Direktive 94/62/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 6 Odločbe 2001/171/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/20/ES (UL L 70, 16.3.2005, str. 17).

(2)  UL L 62, 2.3.2001, str. 20.