26.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 112/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. aprila 2006

o nevključitvi metabenztiazurona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1653)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/302/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/20/ES (2), in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v 12 letih od notifikacije navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi, in so že v prometu dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se te snovi postopno preučujejo v okviru programa dela.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1490/2002 (3) določa podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS. Za aktivne snovi, za katere prijavitelj ne izpolni svojih obveznosti v skladu z navedenimi uredbami, se ne opravi pregled popolnosti ali ocena dokumentacije. Za metabenztiazuron ni bila predložena popolna dokumentacija v predpisanem roku. Zaradi tega se navedena aktivna snov ne bi smela vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in države članice bi morale odvzeti vse registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to snov.

(3)

Za aktivne snovi, za katere je rok predhodnega obvestila o umiku fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo take snovi, kratek, je smiselno predvideti podaljšanje roka za odstranitev, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog za obdobje, ki ni daljše od dvanajstih mesecev zato, da se obstoječe zaloge ne uporabljajo dlje kakor v enem nadaljnjem rastnem obdobju. V primerih, ko je predviden daljši rok predhodnega obvestila, se ta rok lahko skrajša tako, da se izteče ob koncu rastne sezone.

(4)

Za metabentiazuron je Komisija skupaj s strokovnjaki držav članic predstavila in ocenila podatke, in ki so pokazali potrebo po nadaljnji uporabi zadevne snovi. V takih primerih je treba predvideti začasne ukrepe, da bi omogočili razvoj drugih možnosti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Metabenztiazuron se ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

registracije za fitofarmacevtska sredstev, ki vsebujejo metabenztiazuron se prekličejo do 25. oktobra 2006;

(b)

od dne 26. aprila 2006 se ne odobrijo ali podaljšajo registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo metabenztiazuron, v skladu z odstopanjem od člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko država članica, navedena v stolpcu B Priloge, obdrži registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo snovi, navedene v stolpcu A, za vrste uporabe, navedene v stolpcu C navedene priloge, najpozneje do 30. junija 2009. Država članica, ki upošteva odstopanje iz prvega pododstavka, zagotovi, da se izpolnijo naslednji pogoji:

(a)

nadaljnja uporaba je sprejemljiva le, kadar nima škodljivih posledic za zdravje ljudi ali živali in nima nesprejemljivega vpliva na okolje;

(b)

taka fitofarmacevtska sredstva, ki ostanejo na trgu po 25. oktobru 2006, se ponovno označijo, tako da ustrezajo pogojem za omejeno uporabo;

(c)

uvedejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja z namenom zmanjšanja vseh morebitnih tveganj;

(d)

resno se iščejo druge možnosti za take vrste uporabe.

2.   Najkasneje do 31. decembra 2006 vsako leto zadevna država članica obvesti Komisijo o ukrepih, izvedenih na podlagi odstavka 1, in zlasti o ukrepih, izvedenih v skladu s točkami (a) do (d).

Člen 4

Kakršno koli podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS, mora biti čim krajše.

Kadar se registracije odvzamejo v skladu s členom 2 najkasneje do 25. oktobra 2006, takrat rok poteče najkasneje z dne 25. oktobra 2007.

Kadar se registracije odvzamejo v skladu s členom 3(1) najkasneje do 30. junija 2009, takrat rok poteče najkasneje 31. decembra 2009.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 70, 9.3.2004, str. 32.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1044/2003 z dne 18. junija 2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).


PRILOGA

Seznam registracij iz člena 3(1)

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

Aktivna snov

Država članica

Uporaba

Metabenztiazuron

Belgija

Por, grah

Francija

Pridelek luka

Trava za krmo

Pridelek stročnic