9.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/63


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. marca 2006

o določitvi pravil o uporabi logotipa EMAS v izjemnih primerih transportne embalaže in terciarne embalaže v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 306)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/193/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (1), in zlasti drugega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Logotip EMAS sporoča javnosti in drugim interesnim skupinam, da je organizacija, registrirana v sistemu EMAS, uvedla sistem okoljskega ravnanja v skladu z Uredbo (ES) 761/2001.

(2)

Logotip EMAS se ne sme uporabljati na izdelkih ali njihovi embalaži ali skupaj s primerjalnimi zahtevami proizvodov, dejavnosti ali storitev. Komisija mora kot del ocene iz člena 15(3) Uredbe (ES) št. 761/2001 proučiti, pod katerimi posebnimi pogoji se logotip EMAS lahko uporablja.

(3)

Nekatere organizacije, registrirane v sistemu EMAS, so izrazile interes za uporabo logotipa EMAS na svoji transportni embalaži ali terciarni embalaži, kot učinkovit način sporočanja okoljskih informacij interesnim skupinam.

(4)

Ocena o uporabi, priznavanju in razlagi logotipa, ki jo je v skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) št. 761/2001 izvedla Komisija v sodelovanju z državami članicami, je pokazala, da je primer transportne embalaže in terciarne embalaže, kakor izhaja iz Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (2) posebna okoliščina kakor predvideva člen 8(3) Uredbe (ES) št. 761/2001, če taka embalaža ni neposredno povezana z izdelki in je zato uporaba logotipa EMAS na njej dovoljena.

(5)

Da bi zagotovili, da je vsakršna zamenjava z znamkami okoljskih izdelkov izključena in da bi jasno obveščali javnost in druge interesne skupine, da uporaba logotipa nikakor ni povezana z izdelki ali značilnostmi izdelka iz transportne embalaže ali terciarne embalaže, temveč s sistemom okoljskega ravnanja, ki ga zahteva registrirana organizacija, mora biti logotip opremljen z dodatnimi informacijami.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (ES) št. 761/2001 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Registrirana organizacija EMAS lahko na svoji transportni embalaži ali terciarni embalaži v smislu člena 3(1) Direktive 94/62/ES uporablja obe izvedbi logotipa EMAS iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 761/2001.

V takih primerih se logotip EMAS dopolni z naslednjim: „[Ime registrirane organizacije EMAS] je organizacija, registrirana v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 114, 24.4.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 196/2006 (UL L 32, 4.2.2006, str. 4).

(2)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/20/ES (UL L 70, 16.3.2005, str. 17).